6
Mo Mwela Ke Tola I Suli,
Na Mo Mama'a
Ke Toli Rako Pe'ire
I'omu mo mwela, e tohungei diana uri omu ke tola i sulie mo aamamiu na mo nikemiu, aana ikire oto a Aalaha e ne'ire haahi'omu. Eetana nga Ha'atolanga nge haiholota'inge e lae no'one pe'ie, e unue uuri, O ke ha'ama'u aana aamamu na nikemu, hunie walu ola ke si diana huni'o na hunie o ke si ii'o tewa aana walumalau. Eksodas 20:12
Huni'omu mo mama'a no'one, omu ke toli rako pe'ie mo mwela i'omu na mwaanie omu talei ha'a-ha'asaewasuli'ara. Omu ke lio i suli diana aada mola, na omu ke ha'a-uusulire mola i sulie tolahana a Aalaha.
Mo Mwane Au'esu Ke Asu Diana, Na Mwaanie Mo Poro Paine
E Ha'ama'usire
I'omu mo koni-konihe, omu ke tola i sulie mo poro paine i'omu mei welumalau, na omu ke ma'ute'inire pe'i ha'ama'unge aada. Na omu ke tola i sulire oto mala omu ko tola i sulie a Kraes pe'ie mei sae to'ohuu. Mwaanie omu totola i sulire mola aana maholo kire ko lio-lio uri hunie omu ke ha'a-olara mola. Ta'e omu ke dau aahonga oto tarau huni esuie nga taa a God e saeto'o aana, aena aana i'omu mo koni-konihe a Kraes. Omu ke ile-ilenimwa'e mola haahie asunge i'omu, aena aana omu ka'a asu ike mola nana mo iinoni, ta'e omu ko esu nana Aalaha ikie. Omu ke dau diana urine aana omu saie oto uri Aalaha Paine ikie ngeena ni kei waaie ahutana mo iini ko esu diana, ma'alana nga koni-konihe wa nga iini e ka'a ii'o ike i mamalutana nga iini.
Na i'omu mo poro paine, i'omu no'one omu ke lulu i sulie tolahai ola diana hunie mo koni-konihe i'omu. Mwaanie omu ha'ama'usire, ta'e omu ke aamasito'o aana uri i'omu na mo koni-konihe i'omu ngeena, omu meni to'o aana mola ta'a-ta'a Aalaha. Na ingeie, e ii'o mola ta'au i Lengi, na e ka'a sai rara haahie ike mola nga iini.
Kie Ke Ooho Honosie
A Pwelu Eero-eero Pe'ie
Mo Reisinge A Li'oa Maa'i
10 Oto ta'a-ta'a mei ola no ko sare unue lo'u. Omu ke uure ma'uta'a pe'ie a'aila'anga a Aalaha nge omu lado oto pe'ie, aana ingeie oto e to'o aana nanamanga e paine liutaa. 11 Omu ke ho'osie mo talo hai aaopa'i i'omu nge a God e nii'i namiu, hunie omu ke si melisine uure-honosilana mo oala'inge aaela a Pwelu Eero-eero. 12 Aana kie ka'a ooho ike honosie mo iinoni, ta'e kie ko ooho honosie mo li'oa aaela, na mo aalahanga aana mo li'oa tata'ala, na mo nanamanga aana rodohono, na ta'ena nga iini aana mae a Pwelu Eero-eero. 13 Oto omu ke ho'osie mo talo hai aaopa'i nge a God e sai nii'i ngeena. Aana urine nge omu sai uure honosie maelonga ngeena, ma'alana nga taa lo'u ke lae mai huni seuni'omu. Na omu sai heiseuni mola lai hule i ha'amangolana, na omu sai uure a'aila'a mola tarau. 14 Oto omu ke uure aakau. Omu ke ho'osie oto walaimolinge mala roroto'oni i'omu, na omu ke to'oni oto haahi'omu aana oodo-oodonga mala to'oni ni oohotaa nge ko kineta'inie sae. 15 Omu ke ii'o aakau huni taroha'inie Tataroha Diana i sulie hanuelamanga pe'ie a God, aana urine domana uri omu ho'osie oto mo ho'ohaahi'ae i'omu. 16 Na omu ke hele-hele aana hiiwalaimolinge aana a Jisas mala talo honosie mo oomo aani dunge nge a Pwelu Eero-eero ko uu'ile'ini'i mei. 17 Omu ke ho'o-ho'osie no'one ha'a-uuringe a God mala paraimaa ni oohotaa haahie pwaumiu, na omu ke hele aana walana God mala omu hele aana naihi nge a Li'oa Maa'i e niie mai. 18 Na omu ke aarenga'i tarau na omu ke suke aana a God hunie ke pe'i'omu i suli maholo. Na omu ke ii'o aani aarenga'inge aana nanamanga a Li'oa Maa'i. Oto omu ke lio-lio diana, na mwaanie omu toitoli'aasie aarenga'inge tarau talana ahutana mo iinoni a God.
19 Na omu ke aarenga'i no'one talaku, hunie a God ke niie mo wala huni taroha'ini'i hunieu. Mala uri kei lae urine, nge nou sa'a ma'u ike maholo ne kei taroha'inie Tataroha Diana nge e ii'o mumuni ka'u mwaanie mo iinoni ni welumalau. 20 Ineu i laona nume ni ho'o aana maholo ie aena aana nou taroha'inie Tataroha Diana ngeena mala mwane au'esu oalana a God. Oto omu ke aarenga'i talaku mwaanie uri nou me'u ni taroha'i lo'u.
Mei Wala Ooreta A Pol
Hunie Mo Epesas
21-22 No ko uusunge'inie wau a Tikikas i seemiu hunie ke ha'arongo'omu aana mo ola i suli'emeelu. Ingeie tohungei malahukaelu to'ohuu, aana ingeie ngaeta mwane au'esu diana aana asunge a Aalaha ni ngeena. Oto a Tikikas nge ke si ha'arongo'omu aana mo tataroha i sulieu na ke ha'adodoa saemiu aana walana.
23 Maeni eesiku maa'i, no ko eitanaie a God Aamaka na Aalaha ikie a Jisas Kraes, hunie ke asuie hanuelamanga, na manata-diananga pe'ie hiiwalaimolinge ke paine lo'u eemiu. 24 Na no ko eitanaie a God no'one uri ke haata'inie hahu'ana manata-diananga ingeie huni'omu, mo iini nge manata-diananga i'omu hunie Aalaha ikie a Jisas Kraes e ka'a sai mou-mou ike aana ta'ena nga maholo.