5
Kie Ke Ii'o Aakau Loosie A Aalaha
Oto maeni eesiku maa'i, leu i sulie tohungei hei dinge na maholo walu ola ienini kei reu, nga mei ola hunie melu ke uusu-uusu i sulie huni'omu ha'ike. Aena aana i'omu maraamiu omu sai diana aana oto uri a Aalaha ikie kei ooli lo'u mola mai aana ta'ena nga dinge nge mwala ka'a lo'o-lo'onga'inie ike, mala iinoni peli-peli e sai lae mola mai aana ta'ena nga maholo i rodo. Maholo nge mwala ko lo'onga'i uri kire ii'o sapemawa mola aana hanuelamanga, ta'e kire ke si apara'i mola aana aaelanga ko tolana toolera oto na ko suuhe'inire oto. Kei urihana hu'e nge ko apara'i mola aana sapesalunge hunie to'o-mwelanga, na e aasa lo'u hunie kei tehisie mei olana.
Ta'e i'omu, maeni eesiku maa'i, omu ka'a ii'o ike mone i laona rodohono. Oto aena ngeena, omu sa'a papangata'i ike maholo hai dinge ngeena kei hulesie walumalau mala iinoni peli-peli nge ko lae mai i rodo aana maholo kire ka'a lo'onga'inie ike. Aana i'omu, omu meni ii'o oto i laona matapwanga na omu meni ne'i iinoni aana raa-raa. Na ikie nga mwala ha'ike lo'u aana rodo wa nga mwala aana rodohono. Oto kie ke su'uri urihana mwala aana rodohono ni welumalau nge kire ko talei ma'a-ma'ahu mola, ta'e kie ke ii'o aakau mola tarau loosie a Aalaha mala mo iini kire ko lio-lio diana taraure'i na kire ka'a inu wei ni pweu ike. Maholo e rodo, mwala kire sai ma'ahu na nga mo iini ko inu wei ni pweunge hule aana kire ko mehiri oto. Ta'e aana ikie mo iini oto aana aatowaa, e malisine uri kie ke ii'o aakau na kie ke lio-lio talaka aani ha'ahili-hilinge. Mala nga ramo ko deu aakau hunie oohotaa, nge ikie no'one kie ke dau aakau urine. Mo ramo kire sai ho'osie mo to'oni ni oohotaa huni kineta'inie mamangoda, na urine lo'u ikie no'one kie ke ii'o aakau aani hiiwalaimolinge aana Jisas na aani manata-diananga hunikie hailiu. Na mala nga ramo ko kineta'inie pwaune aana ko ho'osie paraimaa ni oohotaa, nge urine ikie no'one kie ke kineta'inie lo'onga'inge ikie aani noruto'onga uri a Kraes kei haro ha'a-uurikie taane. Aana a God e ka'a ha'aholakie ike uri hunie ke ha'amotaahikie aana dinge ni leinge. !Ha'ike! Ta'e e ha'aholakie hunie Aalaha ikie a Jisas Kraes, ke ha'a-uurikie. 10 A Jisas e mae honotaka uri hunie ke ha'a-uurikie hunie uri kie ke lae ii'o ruru pe'ie aana maholo kei ooli lo'u mei, ma'alana uri kie ke mae oto wa kie ke mauri ue aana maholona. 11 Aena urinena, omu ke ere ha'asusu'omu heiliu na omu ke pe'i'omu heiliu oto mala omu ko esuie ngeena.
Mo Ha'ananaunge Ooreta
Na Mei Wala Ni Saediananga
12 Oto melu ko eitanai'omu, maeni eesiku maa'i, uri omu ke ha'ama'u aana mo iini ko esu hiito'o i matolamiu aana soihaada'inge huni lio i suli'omu na huni ha'a-uusuli'omu. 13 Omu ke lio i suli diana aada pe'i ha'ama'unge na pe'i manata-diananga hunire haahie mo esunge kire ko esui'i ngeena. Na omu ke o'o'o ni henuelama mola i matolamiu maraamiu. 14 Na melu ko eitanai'omu, maeni eesiku, uri omu ke ere aana mo iini ko lalawasie asunge. Omu ke pe'ie mo iini nge kire sai me'u hunie saeda ke susu. Omu ke pe'ie mo iini nge lo'onga'inge ikire e mamaela'a, na omu ke haro kele ere hunie ahutana mwala. Na mwaanie saewasunge i'omu e lau-leu hunie ta'ena nga iini. 15 Omu ke lio talamiu mwaanie nga iini e he'i su'ue lo'u tata'alanga hunie nga iini. !Ha'ike! Ta'e omu ke diana mola huni'omu heiliu taraure'i na no'one hunie ahutana mwala.
16 Omu ke o'o'o ni ilenimwa'enga mola taraure'i, 17 na omu ke aarea God mola tarau. 18 Na ma'alana nga taa ke rau-reu lo'u, ta'e omu ke paalahea God mola tarau suli maholo. Aana a God e saeto'o aana omu ke asu urine aena aana omu lado oto pe'ie a Jisas Kraes.
19 Omu ke su'uri deu honosie Li'oa Maa'i mwaanie mauriha'amiu, ta'e omu ke tola i sulie nga taa e unue huni'omu. 20 Na mwaanie omu mwaka aana mo wala a God ko nii'i mei hunie mo iinoni maa'i ingeie. 21 Ta'e omu ke hola'i lei diana aana ka'u ahutana mo ha'a-uusulinge. Oto omu ke si lulu i sulie mo iini diana, 22 na omu ke ii'o ha'atau mwaanie ta'ena nga mei ola aaela.
23 No ko aarea God nge ko nii-niie hanuelamanga hunikie uri ke da hunie omu ke ii'o maa'i ta'ingelu. Na no ko aarea hunie uri ke kineta'ini'omu oto ta'ingelu, hunie lo'onga'inge i'omu, na mauriha'amiu, na sapemiu ke mani ii'o sapemawa mwaanie ta'ena nga ola tata'ala maholo Aalaha ikie a Jisas Kraes kei ooli lo'u mei. 24 Iini e soi'omu mei i saana e tohungei diana na omu sai norue, na ingeie ni kei esuie leune huni'omu.
25 Maeni eesiku maa'i, omu ke aarenga'i no'one talameelu. 26 Omu ke niie saediananga i'emeelu hunie ahutana mo iini kire hiiwalaimoli. 27 No ko eitanai'omu aana satana Aalaha ikie uri saailana uusu-uusu ienini ke lae oto nana ahutana mo iini kire hiiwalaimoli. 28 No ko eitanaie uri hahu'ana manata-diananga Aalaha ikie a Jisas Kraes ke ii'o pe'i'omu.