Ruana Nga Uusu-uusu A Pol Hurula'aa Hunie Mo
Tesalonaeka
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
Ngaeta na'ohai mwane aana soihaada'inge oto i na'o, a Pol Hurula'aa, ni e uusue uusu-uusu ienini.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Pol e uusu-uusu lo'u hunie mwala kire si aehota hiiwalaimoli aana a Jisas oto wau aana huilume i Tesalonaeka.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Ngaeta mo waro-waro lo'u mola i purine e hola'i uusu-uusu hunie mo Tesalonaeka, a Pol e si lio saie uri e ka'a aalamie ike ahutana mo dolosinge ikire, na hule aana ngaeta mo iini aada ko ha'a-uusulie mwala takalo uri a Jisas e pwani ooli oto mai uure i Lengi.
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Pol ko uusu-uusu lo'u hunie mo Tesalonaeka huni ha'a-oodohie mo ne'isaenga takalo ikire i sulie oolinge mai a Jisas. E haata'i diana aada uri i na'ona a Jisas Kraes kei ooli mei, a na'ohai mwane nge e tohungei sai liu honosie a Kraes kei hola'i lae mai na kei eeroa mwala uri ingeie oto a God. Oto aana mei olana e ka'a rau ike ue, a Pol e unue hunie mo Tesalonaeka uri kire ke su'uri tolahi'e, ta'e kire ke ii'o aakau mola.
A Pol ko uusu-usu lo'u huni ha'asusue hiiwalaimolinge ikire na hunie uri kire ke uure ma'uta'a ma'alana taunge'inilada ko lae oto uri taa. Na e hatonga'inie lo'u uri kire ke lae pe'i esu a'aila'a mola talai ngeulaa ada maraada mala a Pol e asuie.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
tata'alanga, ha'aletehinge, aarenga'inge, asunge a'aila'a, manikulu'anga
?Nga taa ni mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
2 Tesalonaeka 2:9-10
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Mei wala ni saediananga hunie mo Tesalonaeka
(1:1-2)
A God kei leie mo iini nge kire ko teunge'inie kira hiiwalaimoli.
(1:3-12)
Mwane tata'ala oto liutaa kei hola'i lae mai i na'ona oolinge mai a Kraes.
(2:1-17)
Helelaka ke diana na kie ke mwa'e-mwa'esie asunge.
(3:1-15)
Mei wala ni saediananga ooreta
(3:16-18)
1
Mei Wala Ni Saediananga
Hunie Mo Tesalonaeka
Saediananga mwaanieu a Pol na a Saelas na a Timoti huni'omu aana soihaada'inge wau i Tesalonaeka. I'omu oto mo iinoni a God Aamaka na Aalaha ikie a Jisas Kraes, na melu ko eitanai uri hahu'ana manata-diananga na hanuelamanga ingeie ke ii'o pe'i'omu.
A God Kei Leie Mo Iinoni Nge Ko Teunge'inie Kira Hiiwalaimoli
Maeni eesiku maa'i, melu ko paalahea God mola tarau haahi'omu. Na e diana hunie melu ke asuie urine, aana hiiwalaimolinge i'omu ko peine a'aila'a mola i suli maholo, na manata-diananga nge omu to'o aana huni'omu heiliu ko lae pe'i peine no'one lo'u tarau. Aena urinena, nge melu ko lae pe'i lahe'omu i laona mo soihaada'inge a God aana ta'ena nga leu. Melu ko lahe'omu haahie tala nge ma'alana omu ko sapesalu hiito'o na mwala ko teunge'ini'omu, ta'e omu uure a'aila'a mola aana hiiwalaimolinge i'omu.
Aana omu ko sapesalu hiito'o i tehula'ana a God oto ienini, nge a God ke si haata'inie uri omu tohungei melisine Aalahanga ingeie. Na aana nga maholo ue mai sapesalunge i'omu ngeena kei haata'inie no'one uri leinge a God e oodo taane mola. Na aana leinge a God mone e oodo, nge kei haro ha'aloie taane mwala nge kire ko teunge'ini'omu si'iri ngeena. Na a God kei ha'amangoa taane mo weonga mo iini nge taunge'inilada ko lae i tehula'ana. Oto ma'alana kolu ko meni sapesalu oto ie, ta'e aana nga maholo ue mai, kolu sa'a he'i sapesalu lo'u. Na leune ke si reu taane aana maholo nge Aalaha ikie a Jisas kei uure ta'au i Lengi na kei siho mai pe'ie mo ensel ingeie nge kire to'o aana nanamanga paine. Na ke lae mai pe'ie dunge oto paine huni ha'aloie mwala nge kire ko sere'inie a God na kire ka'a sare tola i sulie ike Tataroha Diana i sulie Aalaha ikie a Jisas. Na mei ha'aloinge nge kei hite aada ngeena nge e tohungei aaela oto liutaa, na e sa'a mango oto oo'oo. Na kire kei ii'o oto ha'ataulie a Aalaha na manikuluha'ana aana nanamanga ingeie ta'au i Lengi. 10 Leu ngeena kei reu aana hai dinge nge a Aalaha kei ooli lo'u mei, hunie ahutana mwala ke ha'amanikulu'aa haahie walu ola diana e asui'i nana mwala ingeie. Mo iini nge kire hiiwalaimoli aana kire kei tohungei lahea no'one aana maholona, na i'omu no'one, omu kei ii'o pe'ie mwala ingeie aana omu hiiwalaimoli oto aana mo wala melu ha'arongo'omu eeni.
11 Oto aena mo olana nge melu ko aare-aarenga'i mola talamiu tarau. Melu ko eitanaie a God ikie hunie ke da omu ke malisine mau-meuringe diana nge e soi'omu hunie uri omu ke ii'o aana. Na melu ko eitanaie a God hunie ke ha'a-oaie mo ne'isaenga diana i'omu aana nanamanga ingeie, na hunie ke pe'i'omu huni ha'amangoa mo esunge diana nge omu ko esui'i i tehula'ana hiiwalaimolinge i'omu aana. 12 Na melu ko aarenga'i oto urine hunie uri mwala ke lahea Aalaha ikie a Jisas i tehula'ana tolahamiu, na kire ke lahe'omu no'one pe'ie. Na aena aana manata-diananga a God na a Jisas Kraes e tohungei peine oto hunikie, nge melu norue oto uri a God kei aalamie taane aarenga'inge i'emeelu.