2
Tata'alanga Paine Kei Reu I Na'ona A Kraes Kei Ooli Lo'u Mei
Maeni eesiku maa'i, no ko sare ere lo'u pe'i'omu i sulie maholo a Jisas Kraes Aalaha ikie kei ooli lo'u mei huni lokokie i saana. Nou sere'inie uri omu ke taipu'o-pu'o wa omu ke tolahi'e aana omu ko rongoa ta'ena nga wala ko loho hailiu uri hai dinge a Aalaha e hule oto. Mwaanie mwala kire eero'omu urine na kire unue uri Li'oa ni e unue, wa uri i'emeelu ni melu unue, wa melu uusue i laona nga uusu-uusu i'emeelu. Omu ke su'uri toli'aasie nga iini ke eero'omu urine, aena aana dinge ooreta e sa'a talei reu ike mola maraana. !Ha'ike! Ta'e ngaeta mo ola kei hola'i reu. Mwala oto hunge kei haro ooho honosie a God, na lo'u nga mwane e tata'ala oto liutaa kei hola'i lae no'one mai huni heli pe'ie a God. Ta'e a God kei tohungei ha'aloie oto hiito'o. Mwane tata'ala ngeena kei ere aaelasie ahutana mo god na ta'ena nga ola nge mwala ko palo-paloa. Na kei ha'apaina'aa maraana uri hunie ke paine lo'u liutaa aana ta'ena nga ola, na hule aana kei lae ii'o i laona Nume Maa'i Peine a God na ni unue uri ingeie oto a God.
?Oto e ue? ?Uri omu pulongosie mola nou unu tahanga'inie oto ahutana walu ola oodoi'omu aana maholo nou o'o'o ue pe'i'omu? Na omu saie oto iini nge e uure honosie mwane tata'ala ngeena mwaanie e haata'i i na'ona maholo ingeie. Mwane tata'ala ngeena ko esu taane oto aana maholo ie, ta'e e ii'o mumuni mola ue, lai hule aana a God kei ta'aasie iini nge ko uure honosie mwane tata'ala ngeena. 8-12 Oto aana maholona, mwane tata'ala ngeena ke si haata'i pe'ie nanamanga a Satan, na kei lae pe'i esuie mo hu'i-hu'ite eero-eero hei aaopa'i hunie uri mwala ke pangata'inie. Kei lae pe'i esuie no'one ta'ena nga pwelonga oto mola huni eeroa mwala. Walaimolinge e sai ha'a-uurire taane, ta'e aana kire ka'a sare manata diana ike hunie walaimolinge, nge a God kei toli'aasie hunie kire ke hiiwalaimoli aana mo wala ni pwelonga ngeena. Na aena aana kire ka'a hiiwalaimoli ike aana mo wala to'ohuu, na kire ko ilenimwa'e mola haahie mo ola aaela aana ooraha'aanga, nge a God kei lei mae aada. Ta'e mwaanie omu totolahi'e, aana Aalaha ikie a Jisas Kraes, ke si lae mai i purine mwane tata'ala ngeena. Aalaha ikie kei ooli mei pe'ie manikuluha'ana na kei horo aasie mola mwane tata'ala ngeena, aana kei uuhi maesie mola aana kele mei iiru mwaanie ngidune.
Kie Ke Uure Ma'uta'a Aana Walaimolinge Kie To'o Aana
13 Maeni eesiku maa'i, e malisine melu ke paalahea God mola tarau haahi'omu, aana i'omu mo iini a Aalaha e manata diana huni'omu. A God e lio hilisi'omu uure oto wau i na'o huni ha'a-uuri'omu, na e ha'a-uuri'omu aana omu hiiwalaimoli aana mo wala to'ohuu, na a Li'oa Maa'i e da omu ne'i iinoni maa'i. 14 Mo wala to'ohuu nge a God e haarai'omu mei eeni ngeena, nge oto Tataroha Diana nge melu lae pe'i taroha'inie huni'omu. Na e haarai'omu urine ngeena aana e saeto'o aana uri omu ke to'o aana no'one manikuluha'ana a Jisas Kraes Aalaha ikie. 15 Oto maeni eesiku maa'i, omu ke uure ma'uta'a na omu ke hele ma'uta'a aana walaimolinge nge melu ha'ananau'omu oto aana maholo melu o'o'o pe'i'omu, na lo'u maholo melu uusu-uusu huni'omu.
16-17 Oto melu ko eitanai uri Aalaha ikie a Jisas Kraes na a God Aamaka, ke ha'asusue saemiu na ke ha'a-a'aila'a'omu hunie ta'ena nga mei ola diana omu ko esuie wa omu ko unue. Na kei to'ohuu oto aana melu saie oto uri e tohungei manata diana hunikie na ha'asusulaka e sa'a mou-mou ike oto oo'oo, na haiholota'inge ingeie hunikie e tohungei diana na kie sai nou-norue oto mola hali'ite.