18
Mo Ramo Kire Tapolie A Jisas
MATIU 26:47-56; MAK 14:43-50; LUK 22:47-53
Maholo a Jisas e aarenga'i mango urine, e si iisitaa pe'ie mo pwaarongoisuli ingeie na kire ko lae holosie darimwa'a i Kedron. Po'o ta'au aana dari ngeena, nga hohola aani ei olif e ii'o ta'au i leune. Oto kire ko lai sili ta'au i laona hohola ngeena.
2-5 A Jiudas e saie mone mola leune aana kire lae-lae tarau pe'ie a Jisas aana. Oto aana a Jiudas ko pweloa Jisas hunie mo maelonga ingeie, nge e si lae i ha'arongoa mo Parise na mo na'ohai pris. Oto kire ko uusunge'inie mai pulitaa paine aani ramo mo Rom, pe'ie mo mwane ni Jiu e kakakali aana Nume Maa'i Peine, na a Jiudas e na'oda hunie leu a Jisas e ii'o aana. Kire lae ta'au pe'i laite, na pe'i sine, na oto pe'ie walu ola huni heiseuni.
A Jisas mone e saie mola nga taa kei reu aana, ko si iisitaa honosire na ko dolosi oto aada uuri, “?A tei ni nge omu ko lo'ohiena?”
Oto kire ko aalamie uuri, “A Jisas ni Nasaret.”
Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “Ineu ka'u oto ie.” Maholo a Jisas e unue hunire uuri, “Ineu ka'u oto ie,” kire du'e aaliho'i na kire ko ladama'i oto i aano.
Oto ko he'i dolosi lo'u aada uuri, “?A tei ni omu ko lo'ohiena?”
Kire aalamie, oto kire ko te'uri, “A Jisas ni Nasaret.”
Oto a Jisas ko he'i unue lo'u hunire uuri, “Nou unue ka'u oto huni'omu uri ineu oto ingeie. Mala uri omu ko lo'ohieu to'ohuu, nge omu ke toli'aasie mo pwaarongoisuli ineu ie kire ke lae.” Ko ere urine huni ha'a-oaie mei wala nge e unue uuri, “Nou ka'a dau tekela'inie ike nga iini hikana mo iini nge o maire nakue.”
10 Oto a Saemon Pita ko si darasie naihi ingeie na ko lama mousie aalinge i pwalo-pwalona a Malakas, koni-konihe a Na'ohana Mo Na'ohai Pris.
11 Oto a Jisas ko te'uri hunie a Pita, “O ke ne'i eeliho'i aana naihi i'oe i talana. A Mama'a ni e unue leune ke rau urine, na ne kei tola oto i sulie ma'alana ne ke sapesalu oto uri taa.”
Kire Toolea A Jisas I Na'ona Ngaeta Na'ohai Pris, A Anas
MATIU 26:57
12 Oto na'ohai ramo haahie sinolai ramo ni Rom, pe'ie ngaeta mo ramo ingeie, na mo mwane kakakali ikire mo Jiu, kire mani lae mai tapolie a Jisas na kire ko pwesue oto. 13 Oto kire ko hola'i toolea oto i na'ona a Anas aana ingeie repo mwane hungaona a Kaiapas, Na'ohana Mo Na'ohai Pris aana maholo ngeena. 14 Na a Kaiapas oto iini e ha'ananaue mo na'ohai mwane mo Jiu uri e lae otoi diana liutaa hunie nga ta'a-ta'a iinoni mola ke mae honotana ahutana mwala.
A Pita E Taateinge'inie A Jisas
MATIU 26:69-70; MAK 14:66-68; LUK 22:55-57
15 A Saemon Pita na ngaeta pwaarongoisuli lo'u kirerue ko holo maholo i tala taane mola i sulie pulitaa ni ramo nge kire tapolie a Jisas. Oto ngaeta pwaarongoisuli ngeena mone e sai diana aana na'ohai pris ngeena a Anas, oto ko si lai sili pe'ie a Jisas ta'au i laona lolata aana nume ingeie. 16 Ta'e a Pita e oore mola ta'au i aena maa aana para po'oi sinaha. Oto pwaarongoisuli ngeena nge a na'ohai pris e sai diana aana, e aaliho'i lo'u poi sinaha, ko si ere pe'ie keni ko kakalie maa na ko toolea ta'au a Pita i laona lolata. 17 Oto a keine ko te'uri hunie a Pita, “Sa'a mola i'oe ngaeta iini no'one aana mo pwaarongoisuli a mwane ie.”
Oto a Pita ko aalamie a keine uuri, “Ineu ha'ike.”
18 Maholona wawai e tohungei peine, oto mwala au'esu na mo mwane kakakali ngeena, kire rurue dunge aani loilohi, kire si uure kali-kelie aana kire ko rakani. Na a Pita no'one lo'u pe'ire, e uure ko rarakani.
Na'ohai Pris E Dodolosi Aana Jisas
MATIU 26:59-68; MAK 14:55-65; LUK 22:63-71
19 Oto aana maholona Na'ohana Mo Na'ohai Pris ko si dolosi aana a Jisas i sulie mo pwaarongoisuli ingeie na i sulie ha'a-uusulinge ingeie.
20 A Jisas e aalamie, oto ko te'uri, “Nou talei ere-ere haada'i ke'u hunie ahutana walumalau. Nou ha'a-ha'a-uusuli ke'u i laona mo nume ni palo-palo na i laona Nume Maa'i Peine, mo leu ahutana mo Jiu ko loo-loko aani. Nou ka'a ere-ere mumuni ike aana nga mei ola. 21 ?E ue o ko dolosi urine aaku? O ke dolosi aana mo iini e rongoa mo ha'a-uusulinge ineu, uri nga moi taa ni nou unu-unu'i hunire. Ikire, kire saie nga taa nou unu-unue.”
22 Na maholo e ere mango urine, oto ngaeta iini aana mo mwane kakakali nge kire uure pe'ie i leune, ko si lae mai hidelie maana a Jisas, na ko te'uri hunie, “?Uri o malisi ni ere urine hunie Na'ohana Mo Na'ohai Pris?”
23 Oto a Jisas ko aalamie uuri, “Mala uri no ko ere takalo aana nga mei ola, o ke haata'inie takalonga ineu aana mwala. ?Ta'e mala uri no ko ere to'ohuu, na e ue o ko hidelieu?”
24 Oto a Anas ko si uusunge'inie a Jisas i saana a Kaiapas, Na'ohana Mo Na'ohai Pris, na kire pwasue ue.
A Pita E He'i
Taateinge'inie Lo'u A Jisas
MATIU 26:71-75; MAK 14:69-72; LUK 22:58-62
25 Maholo na a Saemon Pita e uure ko rarakani ue, kire ko si te'uri hunie, “Sa'a mola i'oe ngaeta iini no'one aana mo pwaarongoisuli a mwane ngeena.”
Ta'e a Pita ko taateinge'inie lo'u mola, na ko te'uri, “Ineu ha'ike.”
26 Oto ngaeta iini aana mo koni-konihe a Na'ohana Mo Na'ohai Pris, iini e takihana mwane nge a Pita e lama mousie aalingana, ko si te'uri, “Sa'a mola nou leesi'o no'one pe'ie a Jisas oto ta'au i hohola.”
27 Oto a Pita ko si he'i taateinge'inie lo'u, na kue ko tolana ngara oto.
Kire Toolea A Jisas I Na'ona Paelat
MATIU 27:11-23; MAK 15:2-15; LUK 23:2,3,18-25
28 Oto mola i wa'alie i maahu'o-hu'o, kire si toolea a Jisas mwaanie nume a Kaiapas hunie nume paine ni aalahanga mo Rom. Mo mwane paine ikire mo Jiu, kire ko ha'ahili-hili aena aana kire sare ii'o rere'a malisine Houlaa Ni Liumwaanie. Oto kire ka'a sare sili ike i laona nume ni aalahanga ngeena mwaanie kire waelie ha'atolanga ikire aana kire sili i laona nume mo Aapoloa Aaopa, na urine kire lo'uhanga'a oto. 29 Oto a Paelat ko iisitaa ta'au i saada i sinaha, na ko te'uri, “?Nga mei ola aaela uri taa ni a mwane ie e asuie?”
30 Kire aalamie a Paelat, oto kire ko te'uri, “Mala uri ke su'uri deu aaela, ha'alaa melu ka'a niie ike ta'au i nimemu urine.”
31 Oto a Paelat ko si te'uri hunire, “Omu ke toolea, na omu ke leie maraamiu i sulie mo ha'atolanga i'omu.”
Oto mo Jiu kire aalamie uuri, “Ta'e e ka'a adona ike mo ha'atolanga i'omu mo Rom hunie i'emi mo Jiu emi ke horo maesie nga iinoni i tehula'ana leinge i'emi.” 32 Leune e rau urine huni ha'a-oaie nga taa a Jisas e unue maholo e ere lalai uri kire kei horo maesie i sulie tolahana mo Rom.
33 Oto a Paelat e he'i sili eeliho'i lo'u weu i nume ni aalahanga ngeena, na ko soie a Jisas, ko si dolosi aana uuri, “?Uri i'oe ni oto inemauri mo Jiu?”
34 A Jisas e aalamie, oto ko te'uri, “?Uri o ko dolosi aaku urine tohumu, wa ohe nga mwala aaopa e unueu i seemu?”
35 Oto a Paelat e aalamie a Jisas uuri, “?Uri o ko lo'o-lo'onga'i uri ineu nga mwane ni Jiu? Mwala i'oe maraada na oto mo na'ohai pris ni kire toole'o mai seeku ie. ?Nga taa ni o deu aaelasie?”
36 Oto a Jisas ko te'uri, “Aalahanga ineu nga ola aana walumalau ienini ha'ike. Mala uri ne ke urihana mo inemauri ni welumalau, ha'alaa mo koni-konihe ineu kire ooho honosieu mwaanie uri mo mwane paine aana mo Jiu kire tooleau. Ta'e ha'ike, aana aalahanga ineu e aaopa oto mwaanie i leu.”
37 Oto a Paelat ko si te'uri hunie, “!Oto i'oe ngaeta inemauri taane!”
A Jisas e aalamie, oto ko te'uri, “Nge ka'u oto o ko unuena, uri ineu inemauri. Na aena aana aalahanga ineu ngeena mone nou hute. Na nou lae mai uri hunie ne ke toolea walaimolinge mai i laona walumalau. Ta'ena nga iini ko mwa'e-mwa'e huni lulu i sulie walaimolinge, nge e sai rongo hunie walaku.”
38 Oto a Paelat ko si dolosi uuri, “?Nga taa ni walaimolinge?” Na e ere mango urine, e si he'i iisitaa lo'u i saana mo Jiu ta'i sinaha, na ko te'uri hunire, “Nou ka'a lio oodoie ike nga mei ola aaela aana a mwane ie. 39 Ta'e oto i sulie tolahamiu suli maholo aana Houlaa Ni Liumwaanie, nou sai luhesie nga iini huni'omu mwaanie nume ni ho'o. ?Oto e ue? ?Uri omu saeto'o aana ne ke luhesie huni'omu mwane ie kire haara'inie aana ‘Inemauri mo Jiu?’ ”
40 Oto kire ko si meni tea paine mola uuri, “!A mwane ie ha'ike! !Ta'e a Barabas ni melu saeto'o aana!” (A Barabas ie ingeie nga horopeli nge e ooho honosie mo Rom).
18:15 18:15 Sa'a mola a Jon ko ere i sulie maraana ni ie. 18:32 18:32 Maholo a Jisas e unue uri kire kei ta'ea i lengi aana hai ei (leesie Jon 12:32), nge e haata'inie uri mo Jiu sa'a horo maesie ike, ta'e ikire mo Rom ha'alaa. Maholo mo Jiu ko sare horo maesie nga iini kire ko uu'i maesie mola aani heu, ta'e mo Rom hali'ite kire sai ta'ea mwala pe'ie mo po'u-po'u huni horo maesire.