19
A Paelat E Lei Mae Aana A Jisas
MATIU 27:27-31; MAK 15:16-20
Oto a Paelat e si unue hunie mo ramo uri kire ke toolea a Jisas na kire ke rapusie. Na kire ko ha'ato'onie mala inemauri huni ha'amwasi aana. Kire asuie rorodara aani walo kau-keu, kire ko si ne'ie i pweune a Jisas, na kire ko ha'ato'onie aana to'oni tetewa nonoro'a mala mo aalaha ko ho'o-ho'osi'i. Oto kire ko si ha'a-ha'amwasi aana uuri, “!Lahea inemauri mo Jiu!” Na kire ko hide-hidelie papaline.
Mango urine a Paelat e he'i iisitaa lo'u ta'au i saada mo na'ohai mwane ni Jiu, ko si te'uri hunire, “Lio ka'u, ne kei toolea oto poi seemiu i sinaha i leu, uri hunie omu ke saie uri nou ka'a lio oodoie ike nga mei ola aaela aana huni lei mae aana haahie.” Oto kire toolea a Jisas poi i sinaha, na e ho'osie oto rorodara aani walo kau-keu i pweune na e to'oni oto aani to'oni noro. Oto a Paelat ko si te'uri hunire, “!Lio ka'u! !A mwaena ka'u oto ie!”
Maholo mo na'ohai pris na mo mwane kakakali kire leesie a Jisas, oto kire ko si tea oto paine uuri, “!Horo maesie! !Horo maesie i lengine po'u-po'u!”
Oto a Paelat ko te'uri hunire, “I'omu, omu ke toolea hunie omu ke lai horo maesie i lengine po'u-po'u maraamiu, aana ineu nou ka'a lio oodoie ike nga mei ola ke dau hu'isie.”
Oto mo Jiu ko aalamie a Paelat uuri, “Ha'atolanga i'emeelu e unue uri e malisine oto ke mae, aana ko unue uri ingeie Kalena God.”
Maholo a Paelat e rongo urine ko si tohungei me'u oto hiito'o. Oto e sili lo'u ta'au i nume ni aalahanga, ko si dolosi aana a Jisas uuri, “?I'oe, o uure mai i tei?” Ta'e a Jisas e ka'a aalamie ike. 10 Oto a Paelat ko he'i te'uri lo'u hunie, “?Aana e ue ka'u o ka'a sare ere ike pe'ieu? ?Uri o saie taane nou to'o aana nanamanga huni toli'aasi'o, wa huni horo maesi'o i lengine po'u-po'u?”
11 A Jisas e aalamie, oto ko te'uri, “Mala uri a God ke su'uri niie nanamanga ngeena huni'o, ha'alaa o ka'a to'o aana ike no'one nga nanamanga haahieu. Aena urine, iini nge e pweloau huni'o, ooraha'aanga ingeie e paine oto lo'u liutaa.”
12 Maholo a Paelat e rongo urine, ko si eri'apasie uri ke toli'aasie a Jisas. Ta'e mo Jiu ko si tea paine lo'u mola uuri, “Mala uri o kei luhesie a mwane ngeena, i'oe nga malahune a inemauri peine i Rom ha'ike. Aana ta'ena nga iini ko unue maraana uri ingeie inemauri, nge ko heukama honosie a inemauri peine i Rom ni ngeena.”
13 Maholo a Paelat e rongoa kire ko ere urine, e si toolea a Jisas i sinaha na ko ii'o i aano i lengine naunekume ni leinge aana leu sailana uuri, “Leu kire hataa'i heu aana” na aana erenga mo Jiu uuri, “Gabata.” 14 Maholona na ko kara'inie oto maholo sato e ngara e oono i maahu'o-hu'o aana hai dinge talama'inge loosie Houlaa Ni Liumwaanie.
Oto a Paelat ko te'uri hunie mo Jiu, “!Inemauri i'omu oto ie!”
15 Oto kire ko si tea paine mola uuri, “!Horo maesie! !Horo maesie! !Horo maesie i lengine po'u-po'u!”
Oto a Paelat ko dolosi aada uuri, “?Uri omu saeto'o aana uri ne ke horo maesie inemauri i'omu?”
Mo na'ohai pris e aalamie, oto kire ko te'uri, “Ta'a-ta'a inemauri mola emi to'o aana oto a inemauri peine i Rom.”
16 Oto a Paelat e si toli'aasie a Jisas hunire huni horo maesie i lengine po'u-po'u.
Kire Horo Maesie A Jisas
I Lengine Po'u-po'u
MATIU 27:33-44; MAK 15:22-32; LUK 23:33-43
Oto mo ramo kire si toolea a Jisas, 17 na kire ko deu rarahie uri ke aanga'inie po'u-po'u maraana, na e iisitaa ta'au takoie leu sailana uuri, “Leu ni Rarata,” na aana erenga mo Jiu uuri, “Golgata” 18 Oto kire rapu taalengasie a Jisas wau i leune i lengine po'u-po'u. Na ngaeta ro mwane lo'u kire ko horo maesirerue i lengine mo po'u-po'u pe'ie, nga iini aana nga aapa, na a Jisas i matoladarue.
19 Na a Paelat e uusue mo wala uuri, A Jisas Ni Nasaret, Inemauri Mo Jiu, oto ko si ne'ie i pweune po'u-po'u a Jisas. 20 Mwala hunge aana mo Jiu kire saaie mo wala ngeena, aena aana leu nge kire ne'ie po'u-po'u a Jisas aana, e ka'a ha'ataulie ike lo'u huilume, na kire uusue aana e oolu erenga—erenga mo Jiu, na erenga mo Rom, na erenga mo Krik.
21 Oto mo na'ohai pris mo Jiu ko si te'uri hunie a Paelat, “O ke su'uri uusue, ‘Inemauri mo Jiu,’ ta'e o ke uusue mola uuri, ‘A mwane ie e unue uri ingeie inemauri mo Jiu.’ ”
22 A Paelat e aalamire, oto ko te'uri, “Nga taa nou uusue, nou uusue oto.”
23 Maholo mo ramo kire uie a Jisas mango i lengine po'u-po'u, oto kire ko si da mo to'oni ingeie, kire ko oa aana e hai aapa, nga leu ni oto nga ramo. Leu ooreta kire toolea no'one ngaeta to'oni ingeie nge nga maai teu-teurite ha'ike aana, aena aana ola kire hao ha'ileku mola aana. 24 Oto kire ko si te'uri hunire maraada, “Kolu ke su'uri hakasie lo'u, ta'e kolu ke inie daes mola hunie, huni leesie uri a tei kei to'o aana.”
Leune e rau urine uri huni ha'a-oaie Uusu-uusu Maa'i nge e unue uuri, Kire oa aana mo to'oni ineu, na kire inie daes hunie ngaeta mo to'oni ineu. Sam 22:18 Nga taa mo ramo kire asuie aana mo to'oni a Jisas otona.
25 Ngaeta mo iini kire uure kara'inie po'u-po'u a Jisas nge a nikana, na keni eesine a nikana, na a Meri hu'e a Klopas, na a Meri ni Makdala. 26 A Jisas e leesie a nikana na pwaarongoisuli e tohungei manata diana hunie, kirerue uure mola kara'ini, ko si te'uri hunie a nikana, “Teite, o ke leesie a mwane ngeena oto mala a kalemu.” 27 Oto ko te'uri lo'u hunie pwaarongoisuli ngeena, “O ke leesie, a nikemu oto ngeena.” Oto uure aana maholona, pwaarongoisuli ngeena e si toolea a Meri, nikana Jisas, na ko lio oto i sulie i nume ingeie.
A Jisas E Mae
MATIU 27:48-50; MAK 15:36; LUK 23:36
28 Mango urine, a Jisas mone e manata'inie oto uri walu ola e mango tee-tee oto. Oto huni ha'a-oaie mo Uusu-uusu Maa'i, nge ko si te'uri, “No ko maarou.” 29 Na i leune kire to'o aana nga nime e honu aani waen aha'i. Oto kire da mei loi-losi, kire ko ha'amedoa aana waen ngeena. Kire ne'ie i ngongo'ana mai ei, kire ko si teela'inie i ngidune a Jisas. 30 Maholo a Jisas e mami aahongana mei waen aha'i ngeena, oto ko si te'uri, “E mango oto eena.” Oto e si ha'atengo-tengoa pwaune na ko mae oto.
31 Oto mo na'ohai mwane mo Jiu kire lai ha'atohu aana a Paelat uri hunie ke toli'aasie mo ramo ke oie mo ae'aena e oolu mwane i lengine mo po'u-po'u ngeena hunie kire ke mae lau-leu, na uri kire ke oohosie mo rae aada i aano. Kire sare sukaa urine aena aana dinge talama'inge ni ngeena, hai dinge huni deu aakau loosie Dinge Maa'i lo'u mola i ho'owa. Oto kire ka'a saeto'o aana ike mo rae aana mo mwaena ke saronai o'o'o i lengine mo po'u-po'u aana Dinge Maa'i, aana hai dinge ngeena e tohungei maa'i oto liutaa. 32 Oto mo ramo ko si lae mai, kire ko oie ae'aena eetana nga mwane, na lo'u ae'aena ruana nga mwane nge kire horo'ie pe'ie a Jisas. 33 Ta'e maholo kire lai hule aana a Jisas na kire ko leesie uri e mae oto, nge kire ka'a oie ike lo'u ae'aena. 34 Ngaeta iini aana mo ramo e otomie papara'ana Jisas aana noma, oto aapu na wai e tolana pwisitaa oto.
35 Na ineu nge no ko uusu-uusu ienini, ineu maraaku nou leesie leune e rau oto to'ohuu, na no ko unu ha'a-oaie uri e to'ohuu oto. No ko ere aana walaimolinge hunie uri i'omu no'one omu ke hiiwalaimoli. 36 Walu ola ienini e rau urine, uri huni ha'a-oaie Uusu-uusu Maa'i uuri, Nga ta'a-ta'a suisuli aana e sa'a ma'oi ike. Sam 34:20 37 Na ngaeta Uusu-uusu Maa'i e unue lo'u uuri, Kire kei to'omaaie iini kire otomie ka'u. Sekaraea 12:10
Kire Haitolinge'inie A Jisas
MATIU 27:57-61; MAK 15:42-47; LUK 23:50-56
38 Oto i purine walu ola ienini e haro mango, nge a Josep ni Arimatia ko si ha'atohu aana a Paelat uri ke toolea rae aana a Jisas. A Josep ingeie nga pwaarongoisuli mumuni a Jisas, aena aana e ma'ute'inie mo na'ohai mwane ni Jiu. A Paelat e toli'aasie hunie a Josep, oto e si lae mai, ko toolea rae aana a Jisas. 39 A Nikodimas iini nge e hola'i lae ka'u i saana Jisas aana ngaeta hai rodo, e lae no'one pe'ie a Josep na e toolea ola mala oolu aawalai kilo aani dango wau-wesu, mo ola huni ne'i'i i sapena mo rae. 40 E ro mwane ngeena kirerue toolea rae aana a Jisas oto kirerue uloa aani sala rere'a pe'ie mo dango wau-wesu oto mala tolahada mo Jiu hunie haitolinge. 41 Na aana leu nge kire horo'ie a Jisas aana, nga hohola wau i leune, na i laona hohola ngeena, nga kilipwe'u haalu i leune, ola kire ka'a haitolinge'inie ue nga iini i laona. 42 Oto aana sato ko kara'i suu hunie ha'amangoa hai dinge ikire mo Jiu hunie dau aakau loosie Dinge Maa'i, nge e ro mwane ko ne'ie oto rae aana a Jisas wau i laona kilipwe'u ngeena, aena aana e kele ii'o kara'ini.
19:14 19:14 Erenga ni Krik e unue mola uuri, “E hule oto aana oonona nga maholoi sato.” Leesie Jon 1:39 i sulie iidumilana mo maholoi sato i laona uusu-uusu a Jon ienini. 19:26 19:26 Sa'a mola a Jon ko ere i sulie maraana ni ie.