20
Kilipwe'u E Pwala-pwala Oto
MATIU 28:1-8; MAK 16:1-8; LUK 24:1-10
Oto i maahu'o-hu'o aana eetana nga dinge i purine Dinge Maa'i Mo Jiu, maholo e rorodo'a ue, a Meri ni Makdala e lae i saana kilipwe'u. Maholo e lae wau i hule aana kilipwe'u, na ko leesie hau nge kire hono-honoa kilipwe'u aana, ta'aasilana e lae oto. Oto e huru, ko lae oto i saana Saemon Pita na ngaeta pwaarongoisuli lo'u, iini nge a Jisas e manata diana hunie. Oto ko ha'arongorarue uuri, “Kire toolea oto rae aana Aalaha mwaanie kilipwe'u na melu ka'a saie ike uri kire lai konie i tei.”
Oto a Pita na ngaeta pwaarongoisuli lo'une, kirerue huru oto i saana kilipwe'u. Na pwaarongoisuli lo'une e huru liutaa aana a Pita, na e hola'i hule oto aana kilipwe'u. E aonga'i hao i laona kilipwe'u, na ko leesie mo sala rere'a kire uloa aani kire ii'o laku taane. Ta'e e ka'a sili ike hao i laona. Oto a Saemon Pita e hule lo'u hao i sulie, ko sili tara'asi oto i laona kilipwe'u, na ko leesie mo sala rere'a kire uloa aani kire ii'o laku taane. Na e leesie no'one mei sala nge kire erea'inie ahuie pwaune a Jisas. E ka'a ii'o ike pe'ie mo sala kire uloa aani, ta'e e ii'o aaopa mola na lulungilana e lae oto. Oto ngaeta pwaarongoisuli lo'une, iini nge e hola'i hule aana kilipwe'u, e he'i sili lo'u hao, na e leesie walu olana, ko si hiiwalaimoli uri a Jisas e ta'ela'i to'ohuu mwaanie maenga. Uure oto wau i na'o kire ka'a hiiwalaimoli ike aana mo Uusu-uusu Maa'i nge e unue uri a Kraes kei saronai ta'ela'i mwaanie maenga, ta'e aana maholona nge kire si aehota hiiwalaimoli. 10 Oto e ro pwaarongoisuli ngeena kire si eeliho'i takoie leu kire ko o'o'o aana.
A Jisas E Haata'i Aana A Meri Ni Makdala
MATIU 28:9-10; MAK 16:9-11
11 Ta'e a Meri ni Makdala e uure mola po'oi sinaha aana kilipwe'u, ko ngara-ngara. Maholo ko ngara-ngara ngeena, e aonga'i ta'au i laona kilipwe'u. 12 Oto ko leesie e ro ensel kire to'oni rere'a na kire ii'o aana leu nge rae aana a Jisas e o'o'o aana ka'u, nga iini hatarie pwaulungana na ngaeta iini hatarie aali'aena.
13 Oto kirerue ko si dolosi aana uuri, “?Keine, e ue ni o ko ngara-ngara?”
A Meri e aalamirerue, oto ko te'uri, “Kire toolea oto aalaha ineu, na nou ka'a saie ike leu kire lai ne'ie aana.” 14 Maholo a Meri e ere mango urine, ko si eeli'u na ko leesie a Jisas e uure oto i leune, ta'e e ka'a saie ike uri ingeie a Jisas.
15 Oto a Jisas ko te'uri hunie, “?Keine, e ue ni o ko ngara-ngara? ?A tei ni o ko heitalea?”
Oto aana a Meri e lo'onga'i uri ingeie mwane ko lio i sulie hohola ngeena nge kilipwe'u e ii'o i laona, nge ko si te'uri hunie, “Poro paine, mala uri o toolea rae aana, nge o ke unue oodoieu leu o lai ne'ie aana, hunie ne ke lai toolea.”
16 Oto a Jisas e soie aana satana uuri, “!Meri!”
A Meri e si eeli'u takoie na ko ere aana erenga mo Jiu uuri, “!Raboni!” (Lo'onga'inge aana uuri, “Ha'a-uusuli.”)
17 Oto a Jisas ko si te'uri hunie a Meri, “Mwaanie o hele-hele aaku urine aana nou ka'a tahela'i ue i saana Aamaku. Ta'e saeku o ke lae i ha'arongoa mo pwaarongoisuli ineu uri no ko tahela'i i saana Aamaku na Aamamiu, na God ineu na God i'omu.”
18 Oto a Meri e si lae, ko lai ha'arongoa mo pwaarongoisuli uri e leesie oto a Aalaha na ko ha'arongora aana mo ola a Jisas e unu'i hunie.
A Jisas E Haata'i Aana
Mo Pwaarongoisuli Ingeie
19 Oto mola i seulehi aana eetana nga dinge i purine Dinge Maa'i Mo Jiu ngeena, mo pwaarongoisuli kire mani loko na kire hono honosire i nume, aana kire ko me'ute'inie mo na'ohai mwane mo Jiu. Kire ii'o mola i nume urine na a Jisas e si lae mai uure i matolada, na ko te'uri, “Hanuelamanga ke ii'o pe'i'omu.” 20 E ere urine mango, ko si haata'inie e ro ki'ine aada na papara'ana. Mo pwaarongoisuli ko tohungei ilenimwa'e oto liutaa aana kire leesie a Aalaha.
21 Oto a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Hanuelamanga ke ii'o pe'i'omu. No ko uusunge'ini'omu oto wau mala a Mama'a e uusunge'inieu mei.” 22 Maholo e ere urine, e si mango haahire na ko unue uuri, “Omu ke helesie a Li'oa Maa'i namiu, 23 na aana ingeie kei na'omiu, nge mala uri omu ko sae'aasi hunie mwala mo ooraha'aanga ikire, nge sae'aasileni ke si lae. Na mala uri omu ka'a sae'aasi'i hunire, nge sae'aasileni sa'a lae ike.”
A Jisas E Haata'i Aana A Tomas
24 Ngaeta iini hikana aawalai pwaarongoisuli mwana rue, a Tomas, nge ingeie ngaeta iini aana e ro iu, e ka'a ii'o ike pe'ire aana maholo a Jisas e lae mai saada. 25 Oto mo pwaarongoisuli nge a Jisas e haata'i aada kire ha'arongoa uuri, “!Melu leesie oto a Aalaha!”
Ta'e a Tomas e unue mola hunire uuri, “Mala uri nou ka'a leesie ike talahuli'ana mo wara'o i laona ki'ine, wa ne ke ne'ie ri'i-ri'iku oto i talahuli'eni, wa ne ke ne'ie nimeku oto i laona malaka i papara'ana, nou sa'a roro'a ni hiiwalaimoli ike.”
26 Oto wiki lo'u i puri, mo pwaarongoisuli a Jisas e he'i ruru lo'u i nume, na a Tomas no'one oto pe'ire. Mo maa kire hono ma'uta'a lo'u, ta'e a Jisas e lae mola mai nume na e uure oto i matolada, ko si te'uri, “Hanuelamanga ke ii'o pe'i'omu.” 27 Na ko te'uri hunie a Tomas, “O ke to'omaaie mo ki'iku, na o ke ne'ie ri'i-ri'imu oto i laoni. Na o ke lae mai ne'ie nimemu i laona malaka i papara'aku. O ke su'uri ne'isae rue-rua'a ta'e o ke hiiwalaimoli mola.”
28 Oto a Tomas e tolana aalamie a Jisas, na ko te'uri, “!I'oe oto Aalaha ineu, na God ineu!”
29 Oto a Jisas ko si te'uri hunie, “I'oe, o hiiwalaimoli eeku mola aena aana o leesieu. Ta'e deidehie oto liutaa mo iini e ka'a leesieu, ta'e kire hiiwalaimoli.”
A Jon E Ere Luhesie Lo'onga'inge Aana Uusulana Uusu-uusu Ie
30 A Jisas e asuie mo hu'i-hu'ite oto hunge i maana mo pwaarongoisuli ingeie mala mo tolimaa uri ingeie Kalena God, ta'e uusuleni e ka'a lae ike i laona uusu-uusu ie. 31 Mo iini ie uusuleni e lae mola uri hunie omu ke hiiwalaimoli aana a Jisas uri ingeie a Kraes, Kalena God, na hunie omu ke manata'inie maurihe huu aani hiiwalaimolinge aana.
20:2 20:2 Sa'a mola a Jon ko ere i sulie maraana ni ie. 20:17 20:17 Nga mo iini ko oore'i lo'onga'i takalo i sulie mei wala a Jisas e unue hunie a Meri uuri, “Mwaanie o hele-hele aaku urine.” Kire unue uri a Jisas e ere urine aena aana mei sape haalu ingeie e maa'i na a Meri e sai ha'amada'aa aana kei hele aana. !Ta'e ha'ike! Mala uri leune e to'ohuu a Jisas e sa'a unue ike lo'u hunie a Tomas aana Jon 20:27 uri ke ne'ie nimana i laona malaka i papara'ana. A Jisas e ere mola urine huni ere ha'asusue saena a Meri, uri kei leesie a Jisas taane lo'u i na'ona kei tahela'i i saana a Mama'a. Oto a Meri ke su'uri hele ma'uta'a aana mala ko me'u uri a Jisas kei ei'aa lo'u mwaanie, ta'e ke lae ha'arongoa mo pwaarongoisuli. Leesie Matiu 28:9-10. 20:22 20:22 A Jisas e haiholota'i hunire uri kire kei helesie a Li'oa Maa'i, na leune e oa aana Houlaa Ni Pentekos. 20:23 20:23 A Jisas e niie mai Li'oa Maa'i hunikie aana e uusunge'inikie huni taroha'inie walana a God, mala a God e uusunge'inie no'one a Jisas. Oto kie ke lulu i sulie mola a Li'oa Maa'i, na maholo kie ko unu tahanga'inie mo wala i sulie sae'aasinge a God na mwala ko hiiwalaimoli aaka, nge a God ko sae'aasie mo ooraha'aa ikire oto eena. Ta'e maholo kie leesie uri mwala ko sere'i rongo hunikie, nge kie saie uri a God e sa'a sae'aasie ike mo ooraha'aa mwala urine.