21
Mo Pwaarongoisuli Kire He'i Leesie Lo'u A Jisas
I Reune Aasi I Kalili
Ngaeta maholo lo'u i puri, a Jisas e haata'i lo'u maraana hunie mo pwaarongoisuli ingeie wau i reune Aasi I Kalili, na laladonga aana e lae uuri. A Saemon Pita, na a Tomas (nge ingeie ngaeta iini aana e ro iu), na a Nataniel (iini e uure aana huilume i Kena aana po'o ni henue i Kalili), na e ro kalena Sebedi, na ngaeta ro pwaarongoisuli lo'u a Jisas, kire mani loko. Oto a Saemon Pita ko te'uri hunire, “Ne kei lae oto i weesi eena.”
Oto kire ko unue hunie uuri, “Oo, kolu kei meni lae oto.” Oto kire mani lae oto aana iiola, ta'e aana hai rodona kire ka'a saunie ike nga ho ii'e.
Maholo na sato ko pwaa oto aana e dangi ho'owa, a Jisas e uure hao i oone, ta'e mo pwaarongoisuli ka'a saie ike uri ingeie a Jisas.
Oto ko dolosi aada uuri, “?E ue eena mo saanau, omu weesi taane?”
Kire aalamie uuri, “!Ha'ike oto oo'oo!”
Oto a Jisas ko unue hunire uuri, “Omu ke aatongie lo'u hu'o i'omu i eesi aana rau iiola i pwalo-pwalo na omu kei weesi oto.”
Oto kire aatongie lo'u hu'o na kire ka'a saie oto uri kire kei we'i eeliho'i aana uri taa, aena aana e honu oto hiito'o aani ii'e.
Oto pwaarongoisuli nge a Jisas e manata diana hunie ngeena, ko si te'uri hunie a Pita, “!A Aalaha ni otona!”
Maholo a Pita e rongoa uri a Aalaha ni e uure hai oone ngeena, oto ko si tolana ho'osie lo'u to'oni tetewa e ta'aasie ka'u aana ko weesi, na ko pola oto i eesi huni oolo wau i saana. Iiola ikire ngeena e ka'a ha'ataulie ike i oone, ola mala lime aawalai tahanga mola. Oto mo pwaarongoisuli oana a Pita ngeena kire lae mai oone aana iiola i sulie, na kire ko we'inie oto hu'o e honu aani ii'e.
Oto kire siho i oone na kire ko leesie dunge aani loilohi oto i leune, na ho ii'e i laona pe'ie nga ho bred. 10 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Omu ke toolea mai nga mo ii'e aana mo ii'e omu si hu'o'i ngeena.”
11 A Pita e lae, ko si lai ta'e i laona iiola na ko we'inie mai hu'o e honu aani ii'e paine. Kire iidumie e tangalai ho ii'e pe'ie e lime aawala mwana oolu, na ma'alana kire hunge urine, ta'e hu'o e ka'a haka ike.
12 Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “Omu ke lae mai hunie ngaunge ni ho'owa.” Na nga ta'a-ta'a iini aana mo pwaarongoisuli ka'a ne'isae lo'u huni dolosi aana uuri, “?I'oe a tei?” aena aana kire saie mola uri ingeie oto a Aalaha. 13 Oto a Jisas e lae mai da ho bred ngeena ko si ha'a-adora aana, na mo ii'e oto no'one urine.
14 Ie oolune nga maholo a Jisas ko haata'i aana mo pwaarongoisuli ingeie i purine e ta'ela'i mwaanie maenga.
A Jisas E Ere Ha'asusue A Pita
15 Maholo kire ngau mango oto, nge a Jisas ko si te'uri hunie a Saemon Pita, “?Saemon, kalena Jon, uri o manata diana taane hunieu liutaa aana mo iini ie kire manata diana hunieu?”
Oto a Pita e aalamie ko te'uri, “Iau, Poro paine, o saie ka'u oto uri nou manata diana huni'o.”
Oto a Jisas ko si te'uri hunie, “O ke nii-nii ana mo kalei sipu ineu.”
16 Oto a Jisas ko ruana dolosi lo'u aana a Pita uuri, “?Saemon, kalena Jon, uri o manata diana taane hunieu?”
Oto a Pita ko aalamie uuri, “Iau, Poro paine. O saie ka'u oto uri nou manata diana huni'o.”
A Jisas ko si te'uri hunie, “O ke lio i suli diana aana mo sipu ineu.”
17 Oto oolune nga maholo a Jisas ko he'i unue lo'u hunie a Pita uuri, “?Saemon, kalena Jon, uri o manata diana taane hunieu?”
Oto a Pita ko si saehuu oto hiito'o aana a Jisas ko dolosi ha'a-oolu oto aana uuri, “?O manata diana taane hunieu?” Oto e aalamie a Jisas, ko si te'uri, “Aalaha ineu, o manata'inie oto walu ola, na o saie ka'u oto uri nou manata diana huni'o.”
A Jisas e aalamie oto ko si te'uri hunie, “O ke nii-nii ana mo sipu ineu. 18 No ko unue oto huni'o uri maholo o o'o'o saanau o ho'o-ho'o to'oni mola maraamu na o talei lae-lae oto mola i sulie saemu. Ta'e aana maholo o kei repo oto, nga mo iini aaopa oto kei ho'o haahi'o hunie o ke hii aaela, na kire kei toole'o aana leu o ka'a sare lae ike aana, na kire kei da o kei tahangaa e ro ki'imu.” 19 A Jisas e ere urine huni haata'inie uri kire kei horo maesie a Pita uri taa, na uri maenga ngeena kei tohungei ha'amanikulu'aa oto a God. Oto a Jisas e ere mango urine, ko si te'uri hunie, “O ke lulu i sulieu mola.”
20 A Pita e aali'u na ko leesie pwaarongoisuli nge a Jisas e manata diana hunie ko lae poi puridarue. Pwaarongoisuli ngeena oto iini e eno hatarie a Jisas aana maholo kire ngau tararuru na e dolosi aana uuri, “?Poro paine, a tei ni kei pwelo'o?” 21 Maholo a Pita e leesie pwaarongoisuli ngeena, oto ko dolosi aana a Jisas uuri, “?Poro paine, oto a mwane ie kei ue?”
22 A Jisas e aalamie, oto ko te'uri, “?Mala uri no ko saeto'o aana uri ke o'o'o mola hule aana ne kei ooli lo'u mei, e ue o ko tolahi'e aana? I'oe, o ke lulu i sulieu.”
23 Oto mei wala ko taro i matolana mo pwaarongoisuli a Jisas uri pwaarongoisuli ngeena e sa'a mae ike. Ta'e a Jisas e ka'a unue ike uri e sa'a mae, ta'e e unue mola uuri, “?Mala no ko saeto'o aana ke o'o'o mola hule aana ne kei ooli lo'u mei, e ue o ko tolahi'e aana?”
Mei Wala Ooreta
24 Ineu oto pwaarongoisuli ngeena, na nou unu ha'a-oaie walu ola ienini na nou uusu'i oto ie. Na kie mani manata'inie uri nga taa nou unue e to'ohuu oto.
25 Na mo ola hunge aaopa taane lo'u a Jisas e asui'i. Mala uri uusuleni ke lae mango laloi uusu-uusu, ha'alaa nou lo'onga'inie uri nga leu talana mo uusu-uusu ngeena ha'ike i laona ahutana walumalau.
21:1 21:1 Ngaeta sata lo'u aana aasi ngeena nge Aasi a Taebirias Inemauri. 21:20 21:20 Sa'a mola a Jon ko ere i sulie maraana ni ie.