6
A Jisas E Ha'angaue
Lime Sinolai Mwane
MATIU 14:13-21; MAK 6:30-44; LUK 9:10-17
1-4 Oto lo'u i purine leune, maholo ko kara'inie oto Houlaa Ni Liumwaanie, a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire aatoholo po'o wau aana Aasi I Kalili nge kire ko sasaie no'one aana Aasi a Taebirias Inemauri. A Jisas e hanetaa ta'i lengine uuwo i leune, oto ko ii'o i aano huni ha'a-uusulie mo pwaarongoisuli ingeie. Na mwala oto hunge kire lae mai no'one i sulie, aena aana kire leesie mo hu'i-hu'ite e asui'i aana e ha'a-uurie mwala ko mweri.
Oto a Jisas e lio wau na ko leesie mwala hunge ko lae mai saana, ko si te'uri hunie a Pilip, “?Kolu kei holi ngeulaa ka'u adona mwala ngeena i tei?” A Jisas e saie taane nga taa kei esuie, ta'e e dolosi aana a Pilip urine mola uri huni oohongie hiiwalaimolinge ingeie.
A Pilip e aalamie na ko te'uri, “!Ha'ike eena! Holitana nga mwane hunie walu waro-waro na e ka'a adona ike lokotaa paine ngeena kire kei oa mei ngeulaa nga iini.”
Oto ngaeta iini aana mo pwaarongoisuli, a Andru, aasine a Saemon Pita, e si te'uri hunie a Jisas, “Kele mwa'u i leune, e lime kele ho bred pe'ie nga ro kele ho ii'e ikire aana. ?Ta'e mo kele ngaulaa urine kei adona mwala hunge urine uri taa?”
10 Oto a Jisas ko te'uri hunie mo pwaarongoisuli, “Omu ke unue mwala ke ii'o i aano.” Leu ngeena hahalisi hali'ite e aaluhie, na ahutana mwala ko meni ii'o oto i aano. Na ola mala e lime sinolai mwane ikire i leune. 11 Oto a Jisas e hele aana mo ho bred ngeena, e paalahea God mango haahi'i, ko si nii-nii'i hunie mwala e ii'o i aano i leune. E he'i te'urine lo'u aana mo ho ii'e, na kire mani ngeu ni pote i sulie saeda.
12 Maholo kire mani ngeu pote mango, a Jisas ko si te'uri hunie mo pwaarongoisuli ingeie, “Omu ke so'okonie mo ooretai ngeulaa mwaanie nga leu eeni e waeta'i.” 13 Oto kire si so'okoni na kire ko ha'ahonue aawalai lu'e mwana rue aana mo ooretai ngeulaa uure mwaanie e lime kele ho bred ngeena.
14 Oto maholo mwala kire leesie hu'i-hu'ite a Jisas e asuie ngeena, kire ko si te'uri, “Sa'a mola propet paine nge mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri kei lae mai laona walumalau ni oto ienini.” 15 A Jisas e lio saie mone uri mwala ngeena ko sare dau su'uie mola uri hunie ke ne'i inemauri nada, oto e oopa mwaanire, na e hanetaa lo'u mola ta'au i lengine uuwo maraana.
A Jisas E Taalau
I Kolune Aasi I Kalili
MATIU 14:22-23; MAK 6:45-52
16 Oto i seulehi aana hai dingena, mo pwaarongoisuli a Jisas kire siho lo'u hao i oone i reune Aasi I Kalili. 17 Kire hule i oone na ko rodo oto, ta'e a Jisas e ka'a hule ike ue i saada. Oto kire si ta'elie iiola, na kire ko aatoholo oto po'o mai aana Aasi I Kalili takoie i Kapaneam. 18 Kire lae-lae ngeena kire ko suehie ooru peine na aasi ko mawa oto. 19 Maholo kire hote ha'atau oto mala e lime wa e oono kilomita mwaanie i oone, oto kire ko si leesie a Jisas ko taalau i kolune aasi na ko lae oto mai takoie iiola. Mo pwaarongoisuli kire leesie urine, kire ko si tohungei me'u oto hiito'o. 20 Ta'e a Jisas e te'uri hunire, “Ineu taane mola ni ie. Mwaanie omu me'u-me'u.” 21 Kire rongo urine, oto kire si mwa'e-mwa'e hunie ke ta'e i laona iiola, na kire ko tolana aarapuu oto aana leu kire ko lae hunie.
A Jisas Oto Ngaulaa Ni Meurihe
22 Oto hai dinge lo'u mola i sulie, pulitaa paine nge a Jisas e lae mwaanire aana aapa po'o hao aana Aasi I Kalili, kire ko hai-heitalea lo'u a Jisas. Kire saie uri ta'a-ta'a iiola ni mola e o'o'o ka'u hai leune, na kire saie no'one uri mo pwaarongoisuli kire lae mola maraada aana iiola ngeena na a Jisas e ka'a lae ike pe'ire. 23 Kire ko lio-lio ue hunie, na mo iiola uure aana huilume i Taebirias kire ko lae mai i oone kara'inie leu nge mwala e ngau bred aana i purine a Jisas e ere ni paalahenga. 24 Oto maholo mwala hunge ngeena kire leesie uri a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie kire mani ei'aa mwaanie leune, kire si ta'elie mo iiola nge kire si hule ngeena, kire ko lai heitalea a Jisas lo'u hao i Kapaneam.
25 Oto maholo mwala ngeena e lai lio oodoie a Jisas hai Kapaneam, oto kire ko dolosi aana uuri, “?Ha'a-uusuli, o lae ka'u mei i leu maholo uri taa?”
26 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “No ko unue oto huni'omu uri omu ko heitaleau mola aena aana omu ngeu ni pote aana mo ho bred, ta'e ka'a ike aana uri omu lio saie ne'isaenga aana mo tolimaa nou esui'i. 27 Omu ke su'uri esu mola talana mo ngeulaa nge kire sai ei'aa mola lau-leu, ta'e omu ke asu a'aila'a talana mei ngeulaa nge e sai ii'o huu na kei niie maurihe huu huni'omu. Na mei ngeulaa ngeena, ineu a Kale Ni Iinoni mola nou sai niie huni'omu, aena aana a God Mama'a e uusunge'inieu mei huni esuie urine pe'ie nanamanga paine ingeie.”
28 Oto mwalana ko si dolosi aana a Jisas uuri, “?Nga mei taa ka'u melu kei esuie hunie uri melu ke si hele i sulie saena God?”
29 Oto a Jisas ko aalamire uuri, “Nga taa a God e saeto'o aana oto uri omu ke hiiwalaimoli mola aaku, aana e uusunge'inieu mei.”
30-31 Oto kire ko he'i dolosi lo'u aana uuri, “?Nga tolimaa uri taa ni o sai esuie hunie uri melu ke leesie na melu ke hiiwalaimoli eemu? Mo weuwaka oto i na'o maholo kire ii'o i laona hanuesala pe'ie a Mosis, kire ngau aana ngaulaa nge kire haara'inie aana mana nge e teke mola uure i Lengi, oto mala uusulana e lae uuri, E nii ngeulaa ada uure i Lengi. Eksodas 16:4 ?Oto i'oe, nga mei hu'i-hu'ite uri taa ni o kei esuie?”
32 Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “No ko unue oto to'ohuu huni'omu uri a Mosis ha'ike ni e niie mei ngeulaa uure i Lengi amiu, ta'e Aamaku ni e niie amiu. Na oto ie ingeie ni ko niie tohungei ngeulaa uure i Lengi huni'omu. 33 Aana mei tohungei ngeulaa nge a God ko niie, ingeie oto iini e siho mai uure ta'au i Lengi na ko niie maurihe hunie walumalau.”
34 Oto mwalana ko si te'uri hunie, “Poro paine, o ke niie mei ngeulaa ngeena ameelu tarau.”
35 A Jisas ko si unue hunire uuri, “Ineu oto ngaulaa ni meurihe. Iini ko lae mai ne'i pwaarongoisuli ineu, e sa'a he'i hiolo lo'u, na iini ko hiiwalaimoli eeku, e sa'a he'i maarou lo'u. 36 Ta'e oto mala nou unue ka'u huni'omu oto i na'o, omu leesieu taane oto, ta'e omu ka'a sare hiiwalaimoli ike. 37 Ta'ena nga iini nge Aamaku e niie nakue kei lae oto mai seeku. Na ta'ena nga iini ko lae mai seeku, nou sa'a roro'a toli'aasie ike lo'u hunie ke lae mwaanieu. 38 Aena aana nou siho mai uure i Lengi, ka'a ike hunie ne ke asuie mo ola i sulie saeku maraaku, ta'e i sulie saena iini e uusunge'inieu mei. 39 Na saena iini e uusunge'inieu mei uri ne ke su'uri deu tekela'inie nga iini aana mo iini e niire nakue, ta'e uri ne ke ta'e aaliho'i aada hunie maurihe huu aana dinge ooreta. 40 Aana nga taa Aamaku e saeto'o aana uri ahutana mo iini ko leesieu a Kale na kire ko hiiwalaimoli eeku, kire ke hele aana maurihe huu, aana ineu ne ke si ta'e aaliho'i aada aana dinge ooreta.”
41 Oto mo na'ohai mwane mo Jiu ko aehota papanguru-nguru oto hoorana Jisas aana e unue uuri, “Ineu oto ngaulaa e siho mai uure i Lengi.” 42 Oto kire ko unue uuri, “A mwane ngeena, kalena Josep mola ni ngeena. Kolu saie ka'u mola aamana na nikana. ?Oto aana e ue ka'u ko si unue uri e siho mai uure ta'au i Lengi?”
43 A Jisas e aalamire oto ko te'uri, “Omu ke su'uri upwesieu urine haahie nga taa nou si unue ngeena. 44 Nga ta'a-ta'a iini e sa'a roro'a ni lae ike mai seeku na oto a Mama'a nge e uusunge'inieu mei e ka'a wa'inie hunie ke lae mai seeku. Ta'e mo iini kire lae oto mai seeku, ineu ne ke si ta'era lo'u hunie maurihe huu aana dinge ooreta. 45 Ngaeta propet e uusue i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, A God kei ha'a-uusulie taane ahutana iinoni. Aesaea 54:13 Oto ahutana mo iini ko rongo hunie walana Mama'a na ko lulu i sulie, kire ke si lae mai seeku. 46 Nga ta'a-ta'a iini e ka'a leesie ue a Mama'a, ta'e ineu ha'alaa nou leesie a God aana nou uure oto mai aana a Mama'a. 47 No ko unue oto to'ohuu huni'omu uri iini ko hiiwalaimoli eeku, nge e hele aana oto maurihe huu. 48 Ineu oto ngaulaa nge ko niie maurihe. 49 Mo aamamiu kire ngau-ngeu taane aana ngaulaa nge kire haara'ie aana mana, ta'e kire saronai mae mola i laona hanuesala. 50 Ta'e mei ngeulaa nge e siho oto uure mai Lengi nge no ko ere-ere i sulie ienini e tohungei aaopa. Aana iini ko ngaue, e sa'a he'i mae lo'u. 51 Ineu oto mei ngaulaa mauri nge e siho mai uure i Lengi. Na iini ko ngeu aana mei ngeulaa ienini kei meuri huu. Aana mei ngeulaa ne kei niie hunie, nge hasi'oku otona, aana no ko niie i tehula'ana walumalau hunie ke to'o aana maurihe.”
52 Oto mo Jiu kire ko tohungei saewasulie oto, na kire ko ere hailiu i matolada oto aani dolosinge uuri, “?A mwane ie kei niie hasi'ona akaelu uri taa eena?”
53 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “No ko unue oto huni'omu uri mala omu ka'a ngaue hasi'ona a Kale Ni Iinoni, na omu ke inuhie apune, omu sa'a roro'a ni to'o aana ike maurihe i lalo aamiu. 54 Na ta'ena nga iini nge ko ngeue hasi'oku na ko inuhie apuku, nge e to'o aana oto maurihe huu na ne kei ta'ea lo'u aana dinge ooreta. 55 Aana hasi'oku oto hahu'ana mei ola ni ngaa, na apuku oto hahu'ei mei ola ni inu. 56 Iini ko ngeue hasi'oku na ko inuhie apuku, nge ko ii'o susu oto i lalo aaku na ineu ne kei ii'o susu oto i lalo aana. 57 A Mama'a, ingeie oto aahu'ine maurihe, na ingeie oto e uusunge'inieu mei. Nou to'o aana maurihe aena aana Mama'a, na urine lo'u mo iini ko ngeue hasi'oku kire kei hele aana maurihe aena aana ineu no ko niie hunire. 58 Aana tohungei ngeulaa e siho mai uure i Lengi ni oto ngeena. E ka'a urihana ike ngaulaa nge mo aamamiu kire ngau-ngeue ka'u, ta'e kire saro mae mola. Iini ko ngeue mei tohungei ngeulaa no ko ere-ere i sulie ngeena, kei meuri huu.”
59 A Jisas e unu-unue ahutana mo wala ni ha'a-uusulinge ienini wau i laona nume ni palo-palo mo Jiu i Kapaneam.
Mo Iini Hunge Kire Mamalo Mwaanie Lulu I Sulilana A Jisas
60 Mo iini hunge aana mo pwaarongoisuli ingeie kire rongoa mo ha'a-uusulinge ngeena, oto kire ko te'uri, “Ha'a-uusulinge ienini e tohungei rongo aasa'a. ?A tei nge kei rongo hunie?”
61 Nga iini ka'a ha'arongoa ike a Jisas, ta'e ingeie e manata'inie mola maraana uri mo pwaarongoisuli ko ere-ere mumuni i sulie mei ha'a-uusulinge ngeena. Oto ko te'uri hunire, “?Uri mei olana ni oto ko da omu ka'a sare lulu i sulieu? 62 ?Ta'e nga taa nge omu kei lo'onga'inie aana maholo omu kei leesieu a Kale Ni Iinoni kei tahela'i ta'au i Lengi takoie leu nge nou uure aana? 63 Li'oa Maa'i mone ko niie maurihe, nge mei ola mo iinoni sa'a roro'a ni hele aana ike aana nanamanga ikire maraada. Oto omu ke rongo diana mola hunie walaku, aana kire to'o aana nanamanga a Li'oa Maa'i hunie maurihe. 64 Ta'e saehuu oto aana nga mo iini eemiu ka'a hiiwalaimoli ike ue.” A Jisas e ere urine aena aana e manata'inie oto uure mai aehotalana, kira tei nge kire sa'a hiiwalaimoli ike aana, na iini uri taa nge kei pweloa. 65 Na a Jisas ko he'i te'uri lo'u, “Aena mei olana nge nou unue huni'omu uri nga iini sa'a lae ike mai seeku na a Mama'a e ka'a toolea mai seeku.”
66 Aena urine, mo iini hunge aana mo pwaarongoisuli a Jisas kire du'e aaliho'i, na kire ka'a sare lae lo'u pe'ie. 67 Oto a Jisas ko dolosi aana aawalai pwaarongoisuli mwana rue uuri, “?Oto i'omu, uri omu ko sare lae oto no'one mwaanieu?”
68 A Saemon Pita e aalamie oto ko te'uri, “?Melu ke si lae lo'u i tei, Poro paine? I'oe oto o to'o aana mo wala nge ko niie maurihe huu hunie iinoni. 69 Melu hiiwalaimoli oto aamu, na melu saie uri i'oe oto Iini Maa'i e uure mai mwaanie a God.”
70 Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “I'omu oto aawalai mwane mwana rue nge nou lio hilisi'omu hunie omu ke lulu i sulieu, ta'e ngaeta iini eemiu nga li'oa aaela nge mola aana.” 71 A Jisas e ere urine mola hoorana a Jiudas, kalena Saemon Iskariot. A Jiudas e talei ne'ie taane ngaeta iini aana aawalai pwaarongoisuli mwana rue, ta'e kei saronai pweloa mola ue a Jisas.