7
Mo Eesine A Jisas Kire Ka'a Hiiwalaimoli Ike Aana
Oto puriha'ana walu ola ienini, a Jisas e si lae-lae hailiu mola i laona po'o ni henue i Kalili. E ka'a sare lae hailiu ike i laona po'o ni henue i Jiudia aena aana mo Jiu ta'au kire ko eri'apasie kire ke horo maesie. Maholona na ko kara'inie oto mo dinge paine ikire mo Jiu huni deu i sulie Houlaa Ni Aapa-aapa.
Oto mo mwane aasine a Jisas kire mani hute, kire ko te'uri hunie, “O ke lae oto mwaanie i leu, na o ke lae ta'au hunie po'o ni henue paine i Jiudia uri hunie mo pwaarongoisuli i'oe kire ke leesie oto mo hu'i-hu'ite nge o ko esui'i ngeena. Nga iini ka'a mumumunie ike nga taa ko esuie, mala uri saena hunie ke ne'i mwane paine na hunie ahutana mwala ke sai diana aana. Oto aana o ko sare asuie mo ola ngeena, o ke lae ta'au i uure haada'i i na'ona walumalau.” Mo eesine a Jisas kire ere urine, aena aana ikire na kire ka'a hiiwalaimoli ike no'one aana.
Oto a Jisas ko te'uri hunire, “Pongiku e ka'a hule ue, ta'e i'omu, omu ke lae mola aena aana ta'ena nga maholo e diana mola huni'omu. Mwala aana walumalau ie kire sa'a maaleledi'omu ike, ta'e ineu ni kire ko maaleledieu, aena aana no ko lae pe'i unu haata'inie uri nga taa kire ko esuie e aaela. I'omu, omu ke lae mola ta'au aana Houlaa Ni Aapa-aapa ngeena. Ineu, nou sa'a lae ike ue ta'au aana houlaa ngeena, na e ka'a hule ue aana maholo ineu.” A Jisas e ere urine mango, oto e si oore mola hao aana po'o ni henue i Kalili.
A Jisas E Ha'a-uusulie
Mwala Aana Maholo
Houlaa Ni Aapa-aapa
10 Oto i purine mo mwane aasine kire lae mango ta'au i Jerusalem aana houlaa, nge a Jisas ko si lae lo'u i sulire. Ta'e e ka'a sare lae haada'i ike hunie mwala ke leesie.
11 Oto mo na'ohai mwane mo Jiu ta'au i Jerusalem, kire ko hei-heitalea pe'i dolosinge hailiu uuri, “?A mwaena ni i tei?”
12 Mwala oto hunge ikire ta'au i leune, na mo iini hunge aada ko talei kele sasawaru taane hailiu hunire i sulie a Jisas uuri, “Ingeie mwane diana ni ngeena.” Ngaeta mwala kire ko ere oolisire uuri, “Ha'ike, aana ko eeroa mola mwala.” 13 Ta'e nga iini aada e ka'a sare ere haada'i lo'u, aena aana kire ko meni me'ute'inie mola mo na'ohai mwane ikire.
14 Maholo ko hule oto i denumana e hiu hei dinge aana houlaa ngeena, nge a Jisas e si hanetaa ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine na ko aehota ha'a-uusulie oto mwala i leune. 15 Mo na'ohai mwane mo Jiu ngeena kire ko tohungei pangata'i aana kire ko rongoa mo ha'a-uusulinge a Jisas. Oto kire ko te'uri, “A mwane ie nga iini e ka'a ha'a-uusulie ike. ?Oto e sai diana aana walu ola ienini ka'u uri taa?”
16 Oto a Jisas e aalamire ko te'uri, “Mo ola no ko ha'a-uusuli eeni ie, ka'a mo ola ike tohuku. Ha'a-uusulinge ineu e uure mai mwaanie a God, iini e uusunge'inieu mei. 17 Mala nga iini ko ne'isae moute'i huni deu i sulie saena God, nge ha'alaa ke si lio saie ha'a-uusulinge ineu. Na ke si saie uri ohe e uure mai mwaanie a God wa ohe e uure mola mwaanie mo lo'onga'inge ineu maraaku. 18 Aana iinoni nge ko ere mola tohune, ingeie ngeena ko lo'ohie mola ha'apaina'alana maraana ni ngeena. Ta'e a tei nge ko sare ha'apaina'aa iini e uusunge'inieu mei, nge iini urine ko ere to'ohuu na nga mei eeronga ha'ike lo'u aana. 19 A Mosis e niie ka'u oto mo Ha'atolanga huni'omu, ta'e nga ta'a-ta'a iini eemiu e ka'a lulu i suli'i ike. ?Oto e ue ka'u omu ko si eri'apasie uri omu ke horo maesieu?”
20 Oto mwala e loko ngeena kire ko aalamie a Jisas uuri, “!Mwae! !O ko tohungei pweu! ?Kira tei ni ko sare horo'i'o? !Sa'a mola, li'oa aaela oto aamu!”
21 A Jisas e aalamire oto ko te'uri, “Ta'a-ta'a mei ola ka'u nou esuie aana Dinge Maa'i ikie mo Jiu aana nou ha'a-uurie mwane e to'u ngeena, ta'e omu ko si meni upwesieu mola. 22 Ta'e i'omu no'one omu sai esu mola aana mo Dinge Maa'i. Mo aamamiu oto wau i na'o kire aehotaa tolahai torihesi'onga, na lo'u mei puri a Mosis e si ha'a-uuresie lo'u ha'atolanga i sulie torihesi'onga ngeena. Oto aana omu ko sare tola i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, ma'alana tohungei maholo hunie torihesi'onga e hule aana nga Dinge Maa'i, ta'e i'omu, omu ko lae pe'i esuie mola torihesi'onga ngeena. 23 Oto ma'alana Dinge Maa'i, ta'e i'omu maraamiu, omu ko esuie torihesi'onga aana hai dingena hunie kele mwela mwane ngeena ke diana i sulie Ha'atolanga a Mosis. ?Oto e ue ka'u omu ko si saewasulieu haahie ha'a-uuringe nou esuie hunie ahutana sapena ngaeta mwane ke diana aana Dinge Maa'i? 24 Mwaanie omu lei-leie ta'ena nga mei ola mola i sulie liotana, ta'e omu ke lei oto i sulie nga taa e to'ohuu.”
Mwala Hunge Ko Unue Ohe
A Jisas Ingeie A Kraes, Ta'e
Mo Na'ohai Mwane Kire Sere'inie
25 Oto nga mo iini aana mwala ni Jerusalem ko te'uri, “Mwane nge mo rato ko eri'apasie uri kire ke horo maesie ni oto ie. 26 !Ta'e lio ka'u! Ko ere-ere oto nana mwala, ta'e mo rato ngeena ka'a si unu-unue nga mei ola aana. ?Mwaanie ohe kire ko lo'o-lo'onga'inie uri a mwane ngeena ni oto a Kraes? 27 Ta'e maholo a Kraes kei lae mai, nga ta'a-ta'a iini e sa'a saie ike uri e uure i tei. A mwane ngeena kolu meni saie ka'u mola hanue ingeie.”
28 Oto a Jisas ko si ere paine maholo ko ha'a-uusuli ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine, “Iau, omu saieu, na omu saie taane leu nou uure aana. Ta'e nou ka'a lae ike mola mai tohuku, na omu ka'a saie ike iini nge e uusunge'inieu mei, na ingeie e ka'a sai eero ike. 29 Ineu ha'alaa nou manata'inie, aena aana nou uure oto mwaanie na ingeie e uusunge'inieu mei.”
30 Oto kire ko si eri'apasie uri kire ke tapolie, ta'e e aasa mola, aena aana e ka'a hule ue aana maholo hunie ke mae. 31 Ta'e mo iini hunge aana mwala ngeena kire hiiwalaimoli aana Jisas, na kire ko dodolosi aada hailiu uuri, “?Maholo a Kraes kei lae mai, uri kei esuie nga mo tolimaa hunge liutaa aana mo iini a mwane ie ko esui'ine?”
32 Oto mo Parise kire rongoa mwala ko kele sasawarunge'inie walu olana i sulie a Jisas, oto ikire na mo na'ohai pris kire ko si uusunge'inie mo ramo kakakali aana Nume Maa'i Peine huni lae i tapolie a Jisas. 33 Oto a Jisas ko te'uri hunire, “No ko kele ii'o o'oru'e mola pe'i'omu, na no ko lae oto lo'u i saana iini e uusunge'inieu mei. 34 Omu kei lo'ohieu, ta'e omu sa'a lio oodoieu ike, aena aana omu sa'a lae ike i hule aana leu ne kei lai ii'o aana.”
35 Oto mo na'ohai mwane mo Jiu kire ko lae pe'i ere-ere maraada uuri, “?A mwane ie kei lae i tei ni uri kolu sa'a lio oodoie lo'u? ?Mwaanie ohe kei lae i saana mwala ikolu aana mo po'o ni henue mo Krik, wa ohe kei lae huni ha'a-uusulie mo Aapoloa Aaopa? 36 Aana e unue uri kolu kei lo'ohie ta'e kolu sa'a lio oodoie ike, na uri kolu sa'a lae ike i hule aana leu kei lai ii'o aana. ?Nga mei taa ni e ere urine aana?”
37 Oto aana dinge ooreta, nge e ne'i dinge paine oto liutaa aana houlaa ngeena, a Jisas e uure, oto ko ere paine uuri, “Mala uri nga iini ko maarou, nge ke lae mai seeku hunie ke inu. 38 Mala oto mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri Iini ko hiiwalaimoli eeku, nge huulaa aani wei nge ko niie maurihe kei hure'itaa mai mwaanie saena.” 39 Maholo a Jisas e ere urine, e ere rarangana Li'oa Maa'i a God nge kei ii'o i lalo aana mo iini kire ko hiiwalaimoli aana. Aana maholona niilana Li'oa Maa'i e ka'a lae ike ue, aena aana ha'amanikulu'alana a Jisas e ka'a lae ike no'one ue.
40 Oto maholo mwala ngeena kire rongoa ko ere urine, ngaeta mo iini aada kire ko si te'uri, “A mwane ie ni oto propet paine nge kolu ko maa-maa'oohiena.”
41 Ngaeta mo iini lo'u kire ko unue uuri, “Ingeie ni oto a Kraes.”
Ta'e ngaeta mo iini kire ko unue mola uuri, “?Uri a Kraes kei lae mai uure i Kalili? !Ha'ike! 42 Aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uri a Kraes kei uure oto aana komu a Deved Inemauri, na kei hute oto i Betlehem, aana huilume nge a Deved Inemauri e o'o'o aana.”
43 Oto mwala ngeena kire ko si oopa i tehula'ana Jisas. Nga mo iini ko ere ha'adiana'aa, ta'e nga mo iini ko ere aaelasie mola. 44 Nga mo iini aada ko sare tapolie oto a Jisas, ta'e nga iini ka'a tari mwada'u ike aana.
45 Maholo mo ramo kakakali kire aaliho'i ta'au i saana mo na'ohai pris na mo Parise, oto kire ko dolosi aada uuri, “?E ue omu ka'a toolea oto poi a Jisas?”
46 Oto kire ko aalamire uuri, “!Nga iinoni hunie ke ere ni saenanaunge lo'u mala a mwaena, ha'ike oto oo'oo!”
47 Oto mo Parise ko aalamire uuri, “?Mwaanie ohe a mwaena e pwelo'omu no'one mola? 48 ?Uri nga iini aana mo na'ohai mwane wa mo Parise kire hiiwalaimoli aana? 49 !Ha'ike! Ta'e pulitaa ni iinoni reu mola kire hiiwalaimoli aana. Ta'e ikire, kire ka'a saie ike nga mei ola aana mo Ha'atolanga a Mosis, na a God ke si ha'aloire.”
50 Oto a Nikodimas, ngaeta mwane aana mo Parise nge e lae ka'u i leesie a Jisas i na'o, na ingeie nga iini aana mo mwane paine ngeena ko te'uri hunire, 51 “?Uri mo Ha'atolanga ikie e sai toli'aasie hunie kie ke lei mae aana nga iinoni na kie ka'a hola'i rongo diana aana, na lio oodoie nga taa nge e dau aaelasie? Nou saie ha'ike.”
52 Oto kire aalamie, kire ko si te'uri, “?Uri i'oe no'one o uure i Kalili? O ke lio diana aana ka'u mo Uusu-uusu Maa'i, na o ke leesie nga ta'a-ta'a propet e ka'a lae ike mai uure mwaanie i Kalili.” 53 Oto kire mani ta'ela'i, kire ko si eeliho'i takoie mo nume ikire.
7:2 7:2 Houlaa Ni Aapa-aapa maholo hunie mo Jiu kire ke ii'o i laona mo aapa-aapa huni aamasito'o maholo mo weuwada kire ii'o i laona hanuesala aana pongine a Mosis. Leesie ka'u Levitikas 23:34 na Diutronomi 16:13. 7:38 7:38 Ohe a Jisas ko ere i sulie Aesaea 58:11. 7:53 7:53 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire ka'a to'o aana ike mo tatala uure aana Jon 7:53 lae hule aana Jon 8:11.