10
Maeni eesiku maa'i, mei ne'isaenga e paine i laona manataku na mei ola no ko aarea a God hunie oto tarau, nge hunie a God ke ha'a-uurie ahutana mo Jiu. Nou saie uri ikire mo Jiu ko eri'apasie to'ohuu huni lulu i sulie a God, ta'e kire ka'a hahu'ei saie ike tohungei tala. Kire ka'a saie ike tala a God e oala'inie hunie mwala ke ne'i iinoni oodota'i i maana, oto kire ko eri'apasie mola hunie kire ke ne'i iinoni oodota'i aana lulu i sulilana mo Ha'atolanga. Ta'e aana kire ko noruto'o mola aana Ha'atolanga urine, nge kire ka'a tola i sulie ike ne'isaenga a God wa kire ke lae i sulie tala e oala'inie hunie mwala ke ne'i iinoni oodota'i i maana. Ta'e a Kraes e ha'a-oaie oto mo Ha'atolanga ta'ingelu, na aena aana e ha'amangoa oto tala takoie oodota'inge aana mo Ha'atolanga urine, nge ahutana mo iini kire noruto'o aana a Kraes, kire ko ne'i iinoni oodota'i oto i maana a God.
E to'ohuu oto, aana a Mosis maraana e ere no'one i sulie aasanga aana tala takoie oodota'inge aani lulu i sulilana mo Ha'atolanga uuri, Iinoni nge ko sare to'o aana maurihe haahie tola i sulilana mo Ha'atolanga ienini nge ke dau oto i sulie ahuteni ha'alaa. Levitikas 18:5 6-7 Ta'e oodota'inge nge ko uure mai aana hiiwalaimolinge, e aaopa. Mo Uusu-uusu Maa'i a Mosis ko ere i sulie oodota'inge ngeena uri mei ola e mwada'u hunie mwala ke to'o aana. E unue uri e ka'a ne'ie ike mei ola e tohungei aasa hunie iinoni ke asuie, mei ola e aasa mala hanetaanga ta'au i Lengi huni toolea a Kraes mai aano, wa sihotolinge hao i laona kalinge kokoro mo iini e mae oto huni ta'ela'inie poi a Kraes mwaanie maenga. !Ha'ike! Ta'e oodota'inge nge ko uure mai aana hiiwalaimolinge aana a Kraes, e mwada'u mola huni oodoie, aena aana mo Uusu-uusu Maa'i ko unue uuri, Mei wala a God e ii'o mola kara'ini'omu. Ingeie oto aana ngidumiu, na i laona manatamiu. Diutronomi 30:14 Ingeie oto Tataroha Diana melu ko taroha'inie, aana ha'a-uurilemu ke lae mala uri o ko hiiwalaimoli to'ohuu i laona manatamu uri a God e ta'ela'inie a Jisas mwaanie maenga, na o ko houle'inie aana ngidumu uri a Jisas ingeie oto Aalaha i'oe. 10 A God kei unue uri i'oe iinoni oodota'i i maana na kei ha'a-uuri'o mwaanie maenga huu, mala uri o ko hiiwalaimoli urine to'ohuu na o ko houle'inie hunie mwala. 11 E to'ohuu oto, aana mo Uusu-uusu Maa'i ko ere lo'u i sulie a Kraes uuri, Ta'ena nga iini ko noruto'o aana e sa'a roro'a norudile ike. Joel 2:32 12 Leune e to'ohuu hunie ta'ena nga iinoni, ma'alana ikire mo Jiu wa ikire nga mo Jiu ha'ike. A Kraes ingeie oto ta'a-ta'a Aalaha haahie ahutana mo iinoni, na ko niie mo ha'adiana'anga hunge hunie ahutana mo iini kire noruto'o aana. 13 Na mo Uusu-uusu Maa'i ko unue lo'u uuri, Ta'ena nga iini ko sukaa pe'inge mwaanie a Aalaha, nge ha'a-uurilana kei lae hunie. Aesaea 52:7
14 ?Ta'e mwala kei sukaa pe'inge mwaanie a God uri taa, na kire ka'a manata'inie wa kire ke hiiwalaimoli aana? ?Na kire kei hiiwalaimoli aana lo'u uri taa, na kire ka'a rongoa nga mei ola aana? ?Na kire kei rongoa uri taa, na taroha'inilana mei wala ngeena e ka'a lae ike hunire? 15 ?Na taroha'inilana mei wala ngeena kei lae hunire uri taa, na nga iini huni lae i saada ha'ike, wa nga iini uusunge'inilana ha'ike? Ta'e a God e uusunge'inie ngaeta mo iini taane, na mo Uusu-uusu Maa'i ko ere i sulire maholo ko unue uuri, Hulanga mo iini ko taroha'inie mai tataroha diana, mei ola ni ilenimwa'enga oto paine ni ngeena. Aesaea 52:7 16 Ta'e ma'alana e urine, toota'i iini mola ko saeto'o aana Tataroha Diana, na e urihana mola nga taa a Propet Aesaea e unue aana e te'uri, Aalaha, e lio mala nga iini e ka'a hiiwalaimoli ike aana nga taa melu ko unu-unue oodoire. Aesaea 53:1 17 Oto nga taa no ko unue e uuri. Hiiwalaimolinge e uure oto mai mwaanie rongolana mei wala aana tataroha diana, na Tataroha Diana i sulie a Kraes ni otona.
18 ?Oto e ue aana mo Jiu kire ka'a lulu i sulie? ?Uri kire rongoa taane tataroha ngeena? !Iau! Kire rongoa taane, aana tataroha ngeena e loho hailiu urihana nga taa mo Uusu-uusu Maa'i e unue i sulie ha'aholanga uuri, Mei tataroha ngeena e lae kalie walumalau, na mo wala ngeena kire hule oto aana ahutana mo henue i laona walumalau. Sam 19:4 19 ?Oto e ue kire ka'a lulu i sulie ike? ?Uri kire ka'a rongo saie ike? !Ha'ike! Kire rongo saie taane, aena aana mo Aapoloa Aaopa nge kire ka'a saenanau ike, ta'e kire rongo saie mola. A God e hola'i ere i sulie leune aana pongine a Mosis aana e te'uri, Mo Aapoloa Aaopa, ikire mwala mwaakule mola, ta'e maholo ne kei ha'a-uurire, nge i'omu mo Jiu, omu kei heota'inire mola. Na omu kei saewasu mola aana omu kei leesie ne kei pe'ie mwala nge hule aana kire ka'a saenanau ike mala i'omu. Diutronomi 32:21 20 Na a Propet Aesaea no'one e ka'a ma'u ike huni unue walana a God uuri, Mwala nge hule aana kire ka'a sai heitaleau ike, kire lio oodoieu ka'u mola. Na mwala nge kire ka'a sai dolosi hunieu ike, ta'e nou haata'i maraaku mola hunire. Aesaea 65:1 21 Ta'e a God ko ere i sulie mo Jiu uuri, Nou ha'aweoau e tewa oto aana soi-soinge suli dinge huni pe'ie mwala nge kire ka'a sare aali'u takoieu aana ikire mwala hai-heitohe na saeda e hau oto. Aesaea 65:2