9
A God Mola E To'o Aana Nanamanga Huni Lio Hilisie
Kira Tei Kei Ne'i Iinoni Ingeie
1-3 Ta'e ngaeta mei ola ko da uri no ko tohungei saehuu lo'u liutaa, aana mwala ineu mo Jiu kire ii'o oto loosie maenga huu. Ineu iinoni a Kraes na a Li'oa Maa'i ko ere ha'a-oaie uri manataku e taha mola. Oto no ko ere to'ohuu ni ie, na nou ka'a eero ike aana no ko unue uri salunge ineu ngeena ka'a mou-mou ike mwaanieu. Na hule aana saeku uri ha'aloileku ke lae oolisire hunie kire ke lae mai meuri huu oolisieu, ha'alaa ke diana. Ma'alana ne ke oopa mwaanie a Kraes oolisire, nge e diana mola aaku aana no ko tohungei aamasire, aana ikire oto mo tohungei iinoni ineu, na mwala oto aana uluhe ineu. Ikire oto mwala a God e lio hilisire ka'u, na e toolera oto mala mo kalena, na ikire no'one kire leesie oto manikuluha'ana. A God e ne'isae moute'i oto pe'ire aana mo heiholota'inge, na e niie mo Ha'atolanga a Mosis oto hunire, na e haiholota'inie mo niinge diana hunire, na e ha'a-uusulire aana tolaha ni palonga. Mo weuwada oto i na'o mala a Ebraham na a Aesak na a Jekob, ikire mo na'ohai mwane nge a God e lio hilisire, na a Kraes e hute oto no'one mai mala iinoni aana komu ikire ngeena. Na ingeie oto a God, na ko aalaha haahie ta'ena nga ola, na e diana hunie kie ke paalahea taraure'i oto di. !Iau! !Ke urine oto!
?Oto e ue? ?Uri a God e pulongosie oto mo heiholota'inge ingeie huni ha'adiana'aa mo Jiu? Ha'ike oto oo'oo, aena aana e ka'a ike ahutana mwala ni Jiu oto uri ikire mo iinoni a God. Na e ka'a ike uri ahutana mwala nge kire hute mai aana komu a Ebraham ni oto uri ikire mo tohungei kalena. Aana ma'alana ngaeta mo mwela lo'u kire hute aana a Ebraham, ta'e a God e haiholota'i hunie a Ebraham uuri, Tohungana komu i'oe kei uure mola mai mwaanie a Aesak. Jenesis 21:12 Oto e ka'a ike ahutana mo iini e hute aana komu e uure aana mei epu a Ebraham ni uri ikire mo kalena God. Ta'e mo tohungei kalena God, ikire oto mo iini kire hute aana komu aana hiiwalaimolinge a Ebraham. Aana ikire oto kire hiiwalaimoli aana haiholota'inge a God mala a Ebraham no'one e hiiwalaimoli aana haiholota'inge a God maholo e unue hunie a Ebraham uuri, Aana halisi meine ne kei he'i ooli lo'u mei, na aana maholona a Sera e ha'ahutaa oto kele mwela mwane. Jenesis 18:10
10 Na e urine no'one aana e ro iu nge kire hute aana a Ribeka na poro ingeie a Aesak, weuwemami mo Jiu. 11 Maholo na kirerue ka'a hute ue, ta'e a God e lae oto mola i sulie oala'inge ingeie, na e lio hilisie ta'a-ta'a iini aana ro mwelana. Aana maholona, na nga iini aadarue e ka'a da ue nga mei ola diana, wa ke dau hu'isie nga mei ola. 12 Ta'e ma'alana e urine, a God e te'uri hunie a Ribeka, Na'ohai mwela i'oe kei esu nana ruana nga mwela i'oe. Jenesis 25:23 Leune ko haata'inie uri a God e ka'a lio hilisie ike a Jekob i sulie nga mei ola diana e asuie, ta'e lio-hilisinge a God e lae mola i sulie oala'inge ingeie maraana. 13 Na i laona mo Uusu-uusu Maa'i, a God e ere lo'u i sulie lio-hilisinge ngeena uuri, Nou manata diana hunie a Jekob, ta'e nou leledie a Iso. Malakae 1:2-3
14 ?Oto nga taa nge kie kei unue? ?Uri a God e lae takalo mwaanie oodo-oodonga aana leune? !Ha'ike oto oo'oo! 15 Aana a God e ere luhesie tolahana hunie a Mosis uuri, Ne kei aamasie taane nga iini no ko sare aamasie, na ne kei pe'ie taane nga iini no ko sare pe'ie. Eksodas 33:19 16 Oto maholo a God ko lio hilisie nga iini mala iinoni ingeie, nge lio-hilisinge ngeena e sa'a lae ike i sulie nga taa iinoni ngeena e saeto'o aana wa mei esunge uri taa e asuie, ta'e a God ko lae mola i sulie aamasinge ingeie maraana. 17 Na urine lo'u, mala uusulana e lae i laona mo Uusu-uusu Maa'i, a God e unue hunie inemauri wau i Ijip uuri, Nou ha'a-uuresi'o hunie uri o ke ne'i inemauri peine, ta'e nou esuie mola urine uri hunie ne ke haata'inie nanamanga ineu maholo ne kei a'aila'asi'o. Urine nge ahutana mwala i laona walumalau kire ke si saie uri nou peine lo'u liutaa. Eksodas 9:16 18 Oto kolu leesie uri maholo a God ko sare aamasie nga iini, e sai aamasie mola, na mala uri ko sare da saena nga iini ke hau mwaanie e rongo hunie, nge e sai esuie no'one urine.
19 Oto nou saie mola uri nga iini hikemiu kei dolosi eeku uuri, “?Mala ko urine oto, e ue ka'u a God ko haro unu-unue mola uri kie takalo? ?A tei e sai heitelili honosie nga taa a God e saeto'o aana?” 20 !Ha'ike eena mwae! ?Uri o lo'onga'inie uri i'oe, o sai ere oolisie a God? !E aasa oto oo'oo! Mei ola kire aadumie mola e sa'a unue ike hunie iinoni nge e aadumie uuri, “?E ue o eedu uurini eeku?” 21 Iinoni nge ko eedu-eedu e sai esuie mola ta'ena nga mei ola i sulie saena, hule aana e sai eedumie mola e ro nime hai aaopa'i aana ta'a-ta'a rotoi ei. E sai esuie mola ngaeta nime hunie ke lio kohi malisine mo ngeuhe paine, na ngaeta iini lo'u hunie ngaunge mola i suli dinge.
22 Oto e sada no'one mola mala nga taa a God e asuie, aana ikie mo iinoni kie urihana mola mo nime a God e aadumi'i. Mala uri a God ko sare haata'inie saewasunge ingeie na uri hunie mwala ke leesie sakanga aana ha'aloinge e asuie, nge leu i sapena a God ni ngeena. Ta'e mala uri a God ko haro lae rako mola pe'ie saewasunge ingeie, ma'alana uri e malisine oto ke saewasulie mwala ngeena na ke horo suuhe'inire, nge leu i sapena lo'u ni ngeena. 23 Na leu i sapena lo'u, mala uri ko sare haata'inie oto manikuluha'ana aana mwala nge e aamasire. Mwala nge e aamasire ngeena, ikire oto e lio hilisire hunie kire ke ii'o pe'ie aana leu e manikulu'e ta'au i Lengi. 24 !Na ikie oto mwalana! A God e soikie mai i saana uure mwaanie ta'ena nga komu ni welumalau, na e ka'a ike mola mwaanie mo Jiu, ta'e mwaanie no'one mwala nge ikire nga mo Jiu ha'ike. 25 Aana a God e ere i sulie mo Aapoloa Aaopa i laona Uusu-uusu Maa'i a Propet Hosea aana e te'uri, Mwala nge ikire nga mwala ineu ha'ike i na'o, nge ne kei haara'inire uuri, “!Mwala ineu!” Na mwala nge nou ka'a manata diana ike hunire i na'o, nge ne kei haara'inire aana, “!Mwala nou tohungei manata diana hunire!” Hosea 2:1,23 26 Na e unue lo'u uuri, Aana leu nge nou ere ka'u hunire uuri, “I'omu ngeena nga mwala ineu ha'ike,” ta'e aana leune no'one mwala kei he'i haara'inire lo'u uri ikire mo kalena God nge e ii'o huu. Hosea 1:10 27 Na a Propet Aesaea e ere i sulie mwala ni Israel aana e tola tahanga'inie mei wala uuri, Ma'alana mwala ni Israel kire ke hunge lo'u mala u'uune oone wai sulie oone, ta'e ha'a-uurilana toota'i iini aada mola kei lae. 28  Aana e sa'a tewa ike lo'u na a God kei ha'aloie oto ahutana walumalau ienini. Aesaea 10:22-23 29 Oto mala a Propet Aesaea e unue ka'u lo'u i sulie mo Jiu uuri, Mala uri a God Hahu'ana Nanama, e ka'a toli'aasie toota'i iini aana mo mwela ikie ke oore mwaanie ha'aloinge ingeie, na kie suu mango oto mala e ro hanue aaela i Sodom na i Komora eena. Aesaea 1:9
Ikie No'one Kie Ke Lio Hilisie A God
30 Oto nga taa nge melu ko unu-unue e uuri mola. Mwala nge ikire nga mo Jiu ha'ike na kire ka'a ari'apasie ike uri kire ke oodota'i i maana God, kire ne'i iinoni oodota'i oto i maana God mola aana kire hiiwalaimoli aana Kraes. 31 Ta'e mwala ni Israel nge kire ari'apasie uri kire ke lulu i sulie mo Ha'atolanga uri hunie kire ke oodota'i i maana God, kire ka'a dau oodoie ike. 32 ?Aana e ue nge kire ka'a dau oodoie? Kire ka'a dau oodoie ike aena aana kire ko eri'apasie mola uri kire ke asuie mo esunge oodo na kire ka'a lulu i sulie ike tala ni hiiwalaimolinge aana God. Oto aana kire ka'a lo'onga'inie uri oodo-oodonga e ne'ie mola mei ola aana hiiwalaimolinge, nge kire domu mala iinoni e tataro aana hau. 33 A God e ere i sulie maenga a Kraes i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, !Omu ke rongo ka'u! No ko ha'a-uuresie nga iini i Jerusalem nge e urihana hau ni ha'atataro, na kei da mwala kei dou-domu. Ta'e nga iini nge ko hiiwalaimoli aana, e sa'a roro'a norudile ike. Aesaea 8:14, 28:16