8
Li'oa Maa'i Ko Aalaha Haahie
Mo Iinoni A Kraes
Oto ie a God e sa'a lei mae aaka ike, aena aana kie lado oto pe'ie a Jisas Kraes. Na aena aana kie lado mone oto pe'ie a Kraes, nge nanamanga aana Li'oa Maa'i e niie mauringe oto hunikie, na e da kie ii'o luheta'i oto mwaanie nanamanga aana ooraha'aa nge e sai horo'ikie. Mo Ha'atolanga a Mosis e ka'a to'o aana ike nga nanamanga huni ta'aasie mo ooraha'aanga ikie urine, aena aana ikie mo iinoni kie ka'a sai tola i sulie ike mo Ha'atolanga ngeena. Ta'e a God e asuie leune hunikie maholo e uusunge'inie mai a Kalena hunie ke ne'i iinoni oto mala ikie mo iinoni ooraha'aala, ta'e mola aana ingeie e ka'a ooraha'aa ike. Oto aana a Kraes mone e ka'a ooraha'aa ike, nge leune e haata'inie uri e tohungei melisine oto a God ke lei maesikie mo iinoni ooraha'aala. Oto ma'alana e urine, a God e ka'a lei maesikie ike, ta'e e toli'aasie mola a Kraes hunie ke mae mala nga uunu-olanga huni ta'aasie mo ooraha'aanga ikie. Urine a God e da uri mo Ha'atolanga ingeie e oa oto hunikie, aana Ha'atolanga ingeie e unue uri ahutana mo iini kire ooraha'aa ke mae. Oto aana a Kraes e mae oto mala nga uunu-olanga honosikie urine, nge kie ka'a ii'o ike lo'u i sulie tolahai iinoni aaela ni welumalau, ta'e kie to'o aana oto oodota'inge a Kraes, na kie ko lulu i sulie oto tala aana Li'oa Maa'i.
Mwala nge kire ii'o i sulie tolahai ola aaela aana walumalau, kire ne'isae paine haahie walu ola aaela aana walumalau. Ta'e mwala nge kire ii'o i sulie tolahana Li'oa Maa'i, ne'isaenga ikire e ii'o susu mola aana nga taa Li'oa Maa'i e saeto'o aana. Mala nga iini ko ne'isae paine mola haahie tolahai iinoni aaela, nge kei maesie. Ta'e mala uri ne'isaenga iinoni ko ii'o susu mola aana Li'oa Maa'i, nge kei helesie maurihe na hanuelamanga i tehula'ana. Mo iini kire ko ne'isae paine haahie tolahai iinoni aaela, nge kire ne'i maelonga oto hunie a God eena. Kire ka'a sai lulu i sulie oto mo Ha'atolanga a God aana e tohungei aasa hunie kire kei lulu i suli'i. Mwala nge kire ii'o ue aana mo tolahai iinoni aaela urine, e tohungei aasa hunie kire ke asuie nga mei ola ke to'ohie saena God.
Ta'e i'omu, omu ka'a ii'o ike lo'u aana mo tolahai iinoni aaela urine. !Ha'ike oto! Omu ii'o oto i sulie tolahana a Li'oa Maa'i, aana Li'oa Maa'i a God e ii'o oto i lalo aamiu. Na mala uri nga iinoni e ka'a to'o aana ike Li'oa a Kraes i lalo aana, ingeie nga iinoni a Kraes ha'ike oto eena. 10 Oto aena aana a Kraes oto i lalo aamiu, ma'alana sapemiu kei mae aena aana mo ooraha'aanga i'omu, ta'e omu to'o aana maurihe oto aana omu ii'o oodota'i oto i maana God. 11 Li'oa Maa'i a God nge e ta'e aaliho'i aana Jisas Kraes lo'u mwaanie maenga, na ingeie oto e ii'o i lalo aamiu. Na mala a God e ta'ela'inie sapena Kraes, nge kei ta'ela'inie lo'u sapemiu nge e mamaela'a, aana Li'oa Maa'i nge e ii'o i lalo aamiu.
12 Oto maeni eesiku maa'i, kie to'o aana oto mei esunge huni esuie nana God ni ngeena. Oto e ka'a malisine ike lulu i sulilana lo'u mo tolahai iinoni ni welumalau. !Ha'ike lo'u! 13 Mala uri omu kei ii'o oto i sulie mo tolahai ola aaela urine, nge omu kei mae mola. Ta'e mala uri omu kei ii'o oto i sulie tolahana Li'oa Maa'i na uri omu kei toli'aasie oto to'ohuu mo tolahai ola aaela i'omu, nge omu ke si helesie maurihe huu. 14 Mwala nge Li'oa Maa'i a God ko na'oda, ikire oto mo kalena God. 15 Aana Li'oa Maa'i nge a God e niie oto huni'omu ngeena, e ka'a asuie ike hunie omu ke ma'u-me'u oto tarau mala koni-konihe nge e dau aaela. !Ha'ike! Ta'e a Li'oa Maa'i ko si da mola omu ke ne'i kalena God, na aana omu saie uri a God ko manata diana huni'omu urine, nge omu sai soie aana, “!Mama'a! !Mama'a!” 16 Li'oa Maa'i ko unu ha'a-oaie tararuru pe'ie ne'isaenga ikie uri ikie oto mo kalena God. 17 Na aena aana ikie oto maeni kalena, kie kei helesie oto ahutana to'o-to'olana a God nge e looha'ini'i nana a Kalena, a Kraes, na e looha'ini'i no'one naka mo eesine a Kraes, aana ikie no'one mo kalena God. Kie kei helesie oto no'one manikulu'anga ta'au i Lengi nge a Kraes e hele aana oto, aena aana ikie, kie ko sapesalu no'one mala a Kraes e sapesalu ke'u.
Sapesalunge Ko Toolekie Si'irini E Ka'a Hi'e Ike Mala Manikulu'anga Kie Kei To'o Aana
18 Nou sai diana aana uri walu ola nge kie ko sapesalu eeni aana maholo ienini, walu ola mwaakule mola ni ngeena, aana kie ko lo'onga'inie tohungei mei menikulu'anga nge a God e looha'inie naka. 19 Ta'e-ta'ena nga ola a God e ha'aholaa ko maa-maa'oohi pe'i to'ue luada huni leesie haata'inilana manikuluha'ana mo tohungei kalena God. 20 Aana ma'alana walu ola aana ha'aholanga e sere'inie ke aaela mala si'iri, ta'e kire mani lae aaela oto wau i na'o, aana ikire no'one kire ii'o i hahana ha'aloinge a God e asuie aana Adam na Iv. Ta'e maholo a God e asuie leune, e niie no'one mei ne'isaenga diana uri aana nga maholo kei lae mai, 21 walu ola e ha'ahola'i kei diana aaliho'i lo'u na kei ii'o luheta'i taane mwaanie aaelanga na mwaanie maenga nge ko da kire ko ii'o ni ho'o hule mai si'iri. Na leune kei oa hunie walu olana maholo ikie mo kalena God kie kei hola'i ii'o luheta'i oto ta'ingelu mwaanie aaelanga, na kie kei ii'o oto aana manikuluha'ana a God.
22 Aana kie saie uri hule mai si'iri, ahutana walu ola aana ha'aholanga ko ngara-ngara ue pe'i sapesalunge, mala hu'e ko sapesalu hunie to'o-mwelanga. 23 Na ta'e mo olana ha'ike ni ko ngara-ngara urine, ta'e ikie no'one kie ko ngara-ngara mola i manataka. Aana a God e niie Li'oa Maa'i hunikie mala nga na'ohai niinge ingeie, na kie ko maa'oohi susuto'o hunie a God ke ha'a-ahue konilaka hunie kie ke ne'ie mo tohungei kalena. Na leune kei reu aana maholo a God kei oolisie sapeka pe'ie mei sapei ola haalu. 24 A God e ha'a-uurikie oto, na aani hiiwalaimolinge aana walana, kie ko si maa-maa'oohie mola mo ola e unue kei nii'i naka. Nga iini sa'a talei maa-maa'oohie ike mei ola e rau mango oto, ta'e kei maa'oohie mola mei ola e ka'a rau ue. Na ikie, kie ka'a leesie ue nga taa kie ko maa-maa'oohie ngeena, ta'e kie ko maa-maa'oohi susuto'o mola. 25 Ta'e aena aana kie hiiwalaimoli uri kie kei haro to'o aana taane mo ola nge kie ka'a leesi'i ue, nge mone kie ko haro maa-maa'oohi susuto'o mola ue.
26 Na mala a Li'oa Maa'i ko pe'ikie huni maa'oohi susuto'o urine, nge ko pe'ikie no'one aana ta'ena nga ola lo'u kie ko mamaela'a oto aani. Kie ka'a saie ike nga taa kie ke aarenga'i hunie, wa uri kie kei aarenga'i uri taa. Oto Li'oa Maa'i maraana e lae pe'i aarenga'i talaka aana mo wala hule aana ikie na kie ka'a sai'i. 27 Ta'e a God e saie mola ne'isaenga ikie mo iinoni, na e saie taane lo'onga'inge Li'oa Maa'i maholo ko aarenga'i talaka mo iinoni a God, aana Li'oa Maa'i ko aarenga'i talaka aana tohungana tala nge a God e saeto'o aana.
28 Na kie saie lo'u uri a God ko esu i lalo aana ahutana walu ola ko reu-reu hunie ke ha'adiana'akie, mo iini e soikie oto i sulie oala'inge ingeie na kie ko manata diana hunie. 29 Aana uure mai na'o, a God e manata'inie oto mwala ingeie, na e oala'inie hunie kire ke mani urihana a Kalena, hunie a Kalena kei ne'ie na'ohai mwane aana mo eesine oto hunge. 30 Na mwala nge a God e oala'i urine hunire oto uure mai na'o, e mani soire oto lo'u mai i saana. Na e da oto hunie kire ke mani ne'i iinoni oodota'i i maana, na e niie oto manikulu'anga ingeie hunie ahutada mango.
Nga Mei Ola E Ka'a Nanama Ike Hunie Ke Oopakie Mwaanie Manata-diananga A God Hunikie
31 ?Oto nga taa nge kie kei unue aana mo olana? ?Mala uri a God ke ii'o pe'ikie, a tei nge kei roro'a uure honosikie? 32 A God e ka'a saenie ike nga mei ola mwaanikie, ka'u hule aana e toli'aasie a Kalena hunie ke mae huni ha'a-uurikie. Oto leune ko haata'inie uri a God kei tohungei nii mwaakule mola aana ahutana mo ola diana ingeie hunikie. 33 ?A tei ni kei roro'a uusuikie haahie mei ooraha'aa? ?Uri a God? !Ha'ike oto oo'oo! Ikie mo iini nge a God e lio hilisikie oto, na a God maraana oto e unue uri kie oodota'i mola. 34 ?Oto a tei lo'u e to'o aana nanamanga hunie ke unue uri kie takalo na kei lei mae aaka? ?Uri a Kraes? !Ha'ike lo'u! A Kraes ha'alaa e nanama urine. Ta'e a Kraes e mae ka'u honotaka, na e he'i meuri lo'u hunikie, na ko ii'o aana ii'o-ii'oha paine i pwalo-pwalona God, na hule aana a Kraes ko ei'eitanai talaka. 35 ?Na nga mei taa ni e sai oopakie mwaanie manata-diananga a Kraes? ?Uri a Kraes kei sere'inikie maholo kie ko si'oha'a, wa kie ko lae oodoie aasanga, wa aana mwala ko teunge'inikie, wa aana kie ko maesie hiolo, wa kie ka'a to'o aana ike nga mo sala, wa mwala ko horo maesikie? ?Uri walu ola urine ni kire sai oopakie mwaanie manata-diananga a Kraes? !Ha'ike oto oo'oo! 36 Mwala kei waelikie taane urine, aana nga iini e ere takoie a God i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Mwala ko sare horo'i'emi mola i suli hei dinge i tehula'amu, na kire ko lo'o-lo'onga'ini'emi mola mala mo sipu huni hunu maesi'i. Sam 44:22
37 Ta'e ma'alana walu ola urine ke hite-hite aaka lo'u, kie ke a'aila'asie mola ta'ingelu walu olana aena aana a Kraes e manata diana hunikie. 38 Iau, nou tohungei hiiwalaimoli aana uri nga ta'a-ta'a mei ola e sa'a oopakie ike mwaanie manata-diananga a God. Manata-diananga a God kei ii'o oto huu aaka, ma'alana uri kie ke mauri wa kie ke mae lo'u. Na ma'alana mo ensel wa mo li'oa aaela wa mo aakalo wa mo wesi wa mo hi'ona wa mo ola nanama lo'u urine, ta'e e aasa oto hunie kire ke oopakie mwaanie manata-diananga a God hunikie. Ma'alana nga mei ola ke ii'o oto molana wa ke si haro lae mai, 39 na ma'alana nga nanamanga lo'u uri taa ta'au i Lengi wa lo'u mei aano, ta'e e aasa oto hunie ke oopakie mwaanie manata-diananga a God. Iau, ma'alana nga mei taa lo'u aana mo ola a God e ha'ahola'i, na e ka'a sai oopakie oto mwaanie manata-diananga a God nge a Jisas Kraes, Aalaha ikie, e haata'inie oto hunikie.