3
?Oto aena aana leune e to'ohuu, nga taa nge e diana liutaa huni ii'o mala nga iinoni ni Jiu? ?Na nga mei taa diana ni kei lae mai mwaanie tolahai ola aana torihesi'onga? Ii'onga mala iinoni ni Jiu e diana aana mo tala hunge. Eetana oto, a God e niie oto mai walana huni'emi mo Jiu uri emi ke lio i sulie. Ma'alana ngaeta mo iini aamami mo Jiu ka'a hiiwalaimoli ike aana walana, ta'e leune e ka'a da ike uri a God ke toli'aasie mola mo heiholota'inge ingeie. !Ha'ike oto oo'oo! Ma'alana ahutana mwala ko meni sai eero, ta'e nga taa a God e unue e to'ohuu oto, mala mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Mwala kei lio saie taane uri walamu ni e to'ohuu, na oodota'inge i'oe ke a'aila'asie mo iini ko upwesie leinge i'oe. Sam 51:4
5-7 Ohe nga mo iini kei unue uuri, “Aaelanga ikie ko si da mola hunie uri diananga a God ke ii'o haada'i oto liutaa, mala raa-raa ko ii'o haada'i liutaa i laona rodohono. Urine kie ko si da hunie mwala ke ha'apaina'aa a God lo'u liutaa.” Oto mo iini kire ko ere takalo urine kire ko he'i dolosi lo'u uuri, “?Oto aana aaelanga na eeronga ikie ko haata'inie mola diananga na walaimolinge a God, e ue ka'u a God ko saewasulikie na ko ha'aloikie lo'u urine? !Leinge ingeie e ka'a oodo ike!” !Ha'ike eena mwae! !Hero-heronga mola ni ngeena! E tohungei melisi mola na e oodo hunie a God ke leie aaelanga. Mala uri erenga ikire ke to'ohuu, ha'alaa e diana huni unue lo'u uuri, “Kie ke talei deu ta'ewau mola hunie mo ola diana ke rau.” Ngaeta mwala kire ko ere aaelasieu taane na kire ko unue uri ineu ni no ko unue mo ola urine. !Ta'e ha'ike! Eeronga mola ni ngeena, na e oodo taane mola hunie a God ke si ha'aloire.
Nga Ta'a-ta'a Iinoni E Ka'a Oodota'i Ike
?Oto e ue? ?Uri i'emi mo Jiu ni emi diana i maana God lo'u liutaa aana ngaeta mwala? !Ha'ike oto oo'oo! Nou unu mangoa oto uri mo Jiu na mwala nge ikire nga mo Jiu ha'ike, kire mani ii'o oto i mamalutana nanamanga aana ooraha'aa. 10 Mala oto unulana e lae i laona mo Uusu-uusu Maa'i,
 
Nga iini e ka'a oodota'i ike,
ma'alana nga ta'a-ta'a iini na ha'ike lo'u.
11  Nga ta'a-ta'a iini hunie ke lio saie nga taa e oodo ha'ike,
na nga ta'a-ta'a iini e ka'a haitalea ike a God.
12  Kire ko meni lae mango mola i sulie mo tala hai aaopa'i,
na kire ko meni deu aaela mango mola.
Nga iini na e ka'a da lo'u nga mei ola diana,
ma'alana nga ta'a-ta'a iini na ha'ike lo'u. Sam 14:1-3
13  Luada e taha mola mala kilipwe'u e taha,
na ta'ena nga eeronga oto mola ko iisi-iisitaa mai mwaanie meada. Sam 5:9
Mo wala mala pulune mwaa ala-ala ko maa-maau mwaanie ngidude, Sam 140:3
14  na ngidude e honu oto mola aana ta'ena nga wala aaela huni waelie mwala. Sam 10:7
15  Saeda e sai ta'ela'i oto mola lau-leu hunie horonga,
16  na ta'ena nga leu kire ko lae aana mwala ko deu oodoie mola mala-malanga na si'oha'anga i tehula'ada.
17  Kire ka'a sai ii'o ni henuelama ike pe'ie mwala, Aesaea 59:7-8
18  na kire ka'a sai ha'ama'u ike aana God. Sam 36:1
 
19 Oto ahutana mo wala ienini, uusuleni e lae i laona Uusu-uusu Maa'i, na mo Ha'atolanga a God ni otona. Na kie mani saie oto uri nga taa mo Ha'atolanga e unue, e unue oto hunie mwala ni Jiu nge kire ii'o i mamalutana mo Ha'atolanga ngeena. Aena urinena, nge nga ta'a-ta'a iini aada mo Jiu e sa'a unue ike uri ingeie e ka'a lae takalo. Oto ahutana mwala aana walumalau, ma'alana mo Aapoloa Aaopa wa mo Jiu, ta'e kire mani sai lio saie mola uri e malisine oto a God ke leire. 20 Nga ta'a-ta'a iini e sa'a ii'o oodota'i ike i maana God i tehula'ana ko lulu i sulie mo Ha'atolanga. Aana mo Ha'atolanga ngeena e da mola hunie kie ke lio saie mo ooraha'aanga ikie ni ngeena.
Ha'amotaahinge Ikie
E Hule Aana A Kraes
21 Ta'e ie a God ko haata'inie tolaha ni oodota'inge ingeie nge e asuie mwala ke ne'i iinoni oodota'i i maana. Mo Ha'atolanga a Mosis na mo Uusu-uusu Maa'i mo propet kire lae pe'i ere i sulie mei olana, ta'e ma'alana ke urine na oodota'inge i maana a God e ka'a uure ike mai mwaanie lulu i sulilana mo Ha'atolanga ngeena. !Ha'ike! 22 A God maraana oto ko esuie mwala e hiiwalaimoli aana Jisas Kraes, kire ke ne'i iinoni oodota'i i maana. Na nga ta'a-ta'a mei ola e ka'a aaopa ike i matolana mo Jiu na mwala nge ikire nga mo Jiu ha'ike. 23 Aana ahutaka mo iinoni kie mani ooraha'aala mango mola, na kie mani ha'ataulie mo tolaha manikulu'e a God. 24 Ta'e aana a God e aamasikie mone, nge e sae'aasie ooraha'aa mwaanikie na kie oodota'i oto i maana. Ikie maraaka kie ka'a asuie ike nga mei ola hunie kie ke oodota'i urine, ta'e niinge a God ni ngeena aana e uusunge'inie mai a Jisas Kraes hunie ke luhesikie mwaanie ooraha'aa. 25 A God e toli'aasie a Jisas hunie ke mae mala nga uunu-olanga hunie ke toolea ha'aloinge haahie mo ooraha'aanga ikie na hunie ke ha'amangoa saewasunge ingeie aani. Oto ie kie ii'o oodota'i oto i maana God aana kie hiiwalaimoli uri a Jisas e mae honotaka. A God e asuie leune urine huni haata'inie uri leinge ingeie e tohungei oodota'i. Aana ma'alana a God e ka'a sai ha'aloie ike mwala lau-leu haahie mo ooraha'aanga ikire oto wau i na'o, 26 ta'e ie e leie a Kraes haahie ooraha'aanga ahutana mwala ni welumalau. Oto i leune a God e haata'inie oto leinge ingeie e oodota'i taane, na e tohungei melisi na e oodo hunie ahutana mwala kire hiiwalaimoli aana Jisas ke ne'i iinoni oodota'i oto i maana maraana.
27 ?Oto uri kure sai ere tooha'inikure uri kure da mei ola diana hunie a God ke saeto'o aakarue? !Ha'ike oto oo'oo! ?Wa uri kure sai ii'o oodota'i i maana a God aena aana kure ko lulu i sulie mo Ha'atolanga? !Ha'ike lo'u! Ta'e oodota'inge ikure mei niinge a God mola aana kure hiiwalaimoli aana Jisas. 28 Aana iinoni e sai ne'i iinoni oodota'i i maana God mola aena aana e hiiwalaimoli, na e ka'a ike i sulie uri ko lulu i sulie mo Ha'atolanga. 29 ?Wa e ue? ?Uri a God ko aalaha mola haahie mo Jiu? !Ha'ike! A God e paine no'one haahie mo iini nge ikire nga mo Jiu ha'ike. 30 Aana e ta'a-ta'a God mola ni e paine haahie walumalau. Na ahutana mo iini ko hiiwalaimoli, ma'alana mo Jiu wa nga mo Jiu ha'ike, ta'e ingeie mola ni ko da kire ke ne'i iinoni oodota'i i maana. 31 ?Oto e ue aana mo Ha'atolanga a God? ?Uri hiiwalaimolinge ikie ko unue uri ikire mo ola mwaakule mola? !Ha'ike oto oo'oo! Ta'e kie ko haata'inie uri mo Ha'atolanga ngeena kire tohungei oodo hule aana e aasa hunie nga iinoni ke ii'o oodota'i ta'ingelu mala mo Ha'atolanga a God e unue, ta'e a Jisas ha'alaa.