4
Uure Oto I Aehotalana Ta'e
Hiiwalaimolinge Mola Ni E Ne'ie
Ta'a-ta'a Tala Takoie Oodata'inge
?Ha'alaa e ue aana tohungana oto weuwemami mo Jiu, a Ebraham? Mala uri a God ko unue uri a Ebraham e ne'i iinoni oodota'i i tehula'ana mo esunge diana e asui'i, nge a Ebraham e to'o aana mei ola ni tooha'inie haahie. !Ta'e ha'ike! E sa'a tooha'inie ike i maana God aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, A Ebraham e hiiwalaimoli aana God, na aena urinena nge e ne'i iinoni oodota'i i maana a God. Jenesis 15:6 Oto kolu leesie uri oodota'inge mei niinge a God, na nga mei ola mola hunie mwala ke tarie aana asunge ikire ha'ike.
Ne ke ha'amalaa aana mwane nge ko esu huni to'oha. Maholo a mwaena ko esu mango, nge poro paine ingeie ke si waaie haahie nga taa e asuie ngeena. Na waaite nge a mwaena ko terie, e ka'a hele aana ike mala uri nga niinge mola mwaakule hunie, ta'e ko hele mei to'oha mola haahie nga taa e asuie ni ngeena. Nge e urine lo'u aana ii'onga mala iinoni oodota'i i maana God, aana mei olana e ka'a ne'ie ike mei ola nge mwala kire sai terie aana asunge diana ikire, ta'e mei niinge a God mola hunie mo iini kire hiiwalaimoli aana. Na ma'alana ikire nga mo iinoni aaela oto uri taa, ta'e aana hiiwalaimolinge ikire mone, nge a God ko niie oodota'inge ingeie hunire. Ta'a-ta'a mei ola ngeena a Deved Inemauri e ere i sulie ka'u no'one. Aana e ere i sulie ha'adiana'anga a God hunie mwala maholo e niie oodota'inge ingeie hunire, ma'alana kire ka'a asuie ike nga mei ola hunie kire ke malisine ha'adiana'anga ngeena. Aana a Deved e te'uri,
 
Mwala nge a God e sae'aasie oto mo takalonga ikire,
na e ha'amangoa oto mo ooraha'aanga ikire,
kire kei ilenimwa'e oto liutaa.
Na iinoni nge a God e pulongosie oto mo roro'anga ingeie,
kei tohungei ilenimwa'e. Sam 32:1-2
 
?Oto e ue aana tolahai ilenimwa'enga ngeena? ?Uri ilenimwa'enga ngeena mei ola mola hunire mo iini nge kire hele aana torihesi'onga? !Ha'ike! Ta'e mei ola oto hunie ahutana mwala, ma'alana kire hele aana torihesi'onga wa ha'ike. Kolu sai ere urine aana kolu leesie oto Uusu-uusu Maa'i nge e unue uuri, A Ebraham e hiiwalaimoli aana God, na aena urinena nge e ne'ie iinoni oodota'i i maana a God. Jenesis 15:6 10 ?Na maholo uri taa ni a God e ere urine? ?Uri a God e ere urine oto wau i na'ona a Ebraham e hele aana torihesi'onga, wa taane mai purine e torihesi'o? A God e ere urine maholo a Ebraham e ka'a hele aana ue torihesi'onga. 11 Iau, maholo na a Ebraham e ka'a hele aana ue torihesi'onga, e hiiwalaimoli oto aana God, nge a God e si niie oodota'inge ingeie maraana hunie. Na aana mo helisi lo'u mei puri, nge a Ebraham e si hele aana lo'u torihesi'onga mala ha'a-ara aana uri a God e unue oto uri ingeie nga iinoni oodota'i. Aena urinena nge a Ebraham domana oto tohungei aamana ahutana mwala kire hiiwalaimoli aana God, na aena hiiwalaimolinge ikire, nge kire ne'i iinoni oodota'i i maana God ma'alana kire ka'a hele aana ike torihesi'onga. 12 A Ebraham ingeie oto tohungei aamameelu mo iini nge melu hele aana oto torihesi'onga na melu hiiwalaimoli no'one aana God aana ta'a-ta'a hiiwalaimolinge nge e to'o aana maholo na e ka'a hele aana ue torihesi'onga.
Haiholota'inge A God
Ola Nana Kira Hiiwalaimoli
13 A God e haiholota'inie hunie a Ebraham na mo weuwana mai puri uri kei niie walumalau nada. Ta'e e ka'a asuie ike leune urine i tehula'ana a Ebraham e lulu i sulie mo Ha'atolanga. !Ha'ike! Ta'e e asuie mola aena aana a Ebraham e to'o aana oodota'inge nge niilana ko lae hunie mo iini kire hiiwalaimoli aana God. 14 Mala uri a God ke niie mei heiholota'inge ngeena mola hunie mwala nge kire ko lulu i sulie mo Ha'atolanga, ha'alaa hiiwalaimolinge aana a God ngeena mei ola mwaakule mola eena. Na mala uri ke urine oto, ha'alaa haiholota'inge ngeena e ne'i ola mwaakule no'one. 15 Iau, mala ko urine, e ne'i ola mwaakule mola ni ngeena, aena aana mo Ha'atolanga ko si da a God ko haata'inie saewasunge ingeie, aana mwala ko deu hu'isie mo Ha'atolanga ngeena mola tarau. Ta'e mala uri nga mo Ha'atolanga ke su'uri ii'o lo'u, ha'alaa nga iini hunie ke dau hu'isie ha'atolanga ha'ike no'one.
16 Aena mei olana nge haiholota'inge ngeena mei ola mola i sulie hiiwalaimolinge. A God e asuie oto urine, uri hunie haiholota'inge ngeena ke ne'i niinge oto mola mwaakule, na e sai hule aana ahutana mo weuwana Ebraham mai puri. E ka'a ola ike mola ikire mwala ko lulu i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, ta'e e ne'ie oto mei ola hunie ahutana mwala e hiiwalaimoli aana God mala a Ebraham e hiiwalaimoli aana. Aana ingeie oto weuwana ahutaka nge kie hiiwalaimoli aana a God, 17 mala a God e unue i sulie a Ebraham i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Nou lio hilisi'o oto hunie o ke ne'i aamana mo komu ni iinoni oto hunge. Jenesis 17:5 Oto i sulie haiholota'inge ingeie mone, a God e lio saie oto a Ebraham mala weuwaka. Na a Ebraham e hiiwalaimoli aana haiholota'inge a God, aena aana ingeie oto God nge e sai niie maurihe hunie mo iini e mae oto, na e sai ha'aholaa lo'u ta'ena nga ola haalu nge kire ka'a ii'o ue mai laona walumalau. 18 A Ebraham e lae mola pe'i hiiwalaimoli aana a God na pe'ie noruto'onga aana huni esuie nga taa e haiholota'inie, ma'alana mei olana ke lio aasa lo'u hunie ke oa. Aena mei olana, nge a God e lio hilisie a Ebraham hunie ke ne'ie aamana mo komu ni iinoni hunge oto mala mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Mwala aana komu ni iinoni i'oe kire kei hunge mala hee'une salo. Jenesis 15:5 19 A Ebraham kara'inie oto tangalai helisi kei ehu aana na sapena ka'a a'aila'a oto. Na a Sera hu'e ingeie, e amara mola. Ma'alana e urine oto mola, a Ebraham e ka'a mamaela'a ike aana hiiwalaimolinge ingeie. 20 Maholo ko lo'onga'inie haiholota'inge a God, e ka'a ne'isae rue-rua'a ike lo'u aana, ta'e ko si hiiwalaimoli ngei-ngedi mola pe'ie paalahelana a God. 21 Aana e sai diana aana mola uri a God kei ha'a-oaie haiholota'inge ingeie. 22  Aena urinena nge e ne'ie iinoni oodota'i i maana a God. Jenesis 15:6 23 Na mei wala uuri, “e ne'ie iinoni oodota'i i maana a God” e ka'a lo'onga'inie ike mola ta'e a Ebraham maraana, 24 ta'e walaimolinge aana e aaluhikie no'one. Aana mei wala ienini ko pe'ikie, mo iini kie hiiwalaimoli aana God nge e ta'ela'inie a Jisas Aalaha ikie mwaanie maenga, hunie kie ke sai diana aana uri ikie no'one kie sai ne'ie iinoni oodota'i i maana God i tehula'ana hiiwalaimolinge ikie. 25 Iau, a God e niie mai a Jisas uri hunie ke mae honotana mo ooraha'aanga ikie, oto e ta'e aaliho'i aana lo'u uri hunie kie ke ne'ie iinoni oodota'i i maana.