5
Hiiwalaimolinge Aana God Ko Da Kie Ko Ii'o Ni Ilenimwa'enga
Oto aana ha'a-oodohilaka e lae oto urine i sulie hiiwalaimolinge ikie aana God, nge kie ko ii'o ni henuelama oto pe'ie a God. Walu ola urine e rau mola hunikie i tehula'ana a Jisas Kraes Aalaha ikie, aana ingeie mone e si da kie ko saie hahu'ana manata-diananga a God nge kie ii'o i lalo aana si'iri. Na kie ko tohungei ilenimwa'e oto aana kie noruto'o mola uri kie kei ii'o ruru pe'ie a God aana manikuluha'ana.
Na kie ko ilenimwa'e no'one haahie mo aasanga ko re'u-re'usikie i tehula'ana kie ko lulu i sulie a Kraes, aana kie saie oto uri mo aasanga urine nge ko da hunie kie ke uure a'aila'a lo'u liutaa. Na maholo kie ko lae pe'i uure ma'uta'a urine, e haata'inie uri tolahaka e tohungei diana. Na aana tolahaka e tohungei diana urine mone, nge kie sai noruto'o aana haiholota'inge a God. Na noruto'onga ikie ngeena e sa'a da ike hunie kie ke talei maa-maa'oohi mola mwaakule. Aana a God e haata'inie oto manata-diananga ingeie hunikie aana e uusunge'inie mai Li'oa Maa'i hunikie.
Aana tohungana maholo a God e lio hilisie, nge a Kraes e mae huni pe'ikie mo iinoni ooraha'aala huni lulu i sulie a God, aana kie ka'a sai pe'ikie ike maraaka urine. 7-8 Na leune kie sai leesie uri tolahana God e tohungei aaopa mwaanie mo iinoni, aana ikie mo iinoni, nga iini sa'a mwa'e-mwa'e ike huni mae honotana nga iinoni kohi. Wa ohe nga iini e sai mwa'e-mwa'e taane huni mae honotana nga tohungei iinoni diana. Ta'e a God oto e tohungei haata'i diana aana manata-diananga ingeie hunikie, aana a Kraes e mae honotaka ma'alana kie ii'o ue aana tala ni ooraha'aa. Oto aena aana apune a Kraes e ha'a-oodohikie oto i maana God, nge kie sai diana aana oto liutaa uri maholo a God kei haata'inie saewasunge ingeie hunie kira ooraha'aala aana dinge ni leinge, ta'e aana maholona a Kraes kei tohungei leuhikie ni otona. 10 Hola'ina'o kie o'o'o mola mala mo maelonga a God. Ta'e i tehula'ana maelana a Kalena, nge e si da kie lae mai ne'i malahune. Aena leune e to'ohuu, na aana maholo ie kie ha'imalahune oto pe'ie a God, na a Kalena ko meuri i lalo aaka, nge kie sai diana aana oto uri a God kei ha'a-uurikie to'ohuu. 11 Na ngaeta leu lo'u sapeitana walu ola ngeena, nge kie ko tohungei ilenimwa'e oto hiito'o aana a Jisas Kraes Aalaha ikie e asuie oto ha'imalahunanga ngeena hunikie pe'ie a God.
Maenga E Lae Mai Laona Walumalau I Tehula'ana A Adam, Ta'e Maurihe I Tehula'ana A Kraes
12 Oto wau i na'o aana maholo ha'aholalana walumalau, eetana nga mwane a Adam e ooraha'aa ka'u, na aena leune nge tala ni ooraha'aa e ne'ie oto tolahana ahutana mo iinoni. Na aena aana a God e unue uri mo iini ooraha'aala kei mae, oto ahutana mo iinoni i laona walumalau kei mae, aena aana ahutada kire mani ooraha'aala oto. 13 A God e ka'a unue ike uri mwala ke roro'a aana mo Ha'atolanga aana maholo mo Ha'atolanga ha'ike ue. Ta'e ma'alana e urine, ooraha'aa e pwani ii'o oto mai laona walumalau i na'ona a God e niie mo Ha'atolanga hunie a Mosis. 14 Leesie ka'u nga taa e rau aana mo iinoni uure oto mai aana pongine a Adam lai hule aana pongine a Mosis. Kire ka'a haitohea ike mei wala nge a God e unue hunire mala a Adam e asuie, ta'e kire mani mae mola, na leune e haata'inie uri kire mani ooraha'aa.
A Adam, ingeie nge eetana nga mwane, domana oto nunune eetana nga mwane aana ha'aholanga haalu mei puri, aana nga taa kirerue a Adam na a Kraes kire asuie e to'ohie ahutana mwala. 15 Ta'e kirerue ka'a mani sada ike, aana ooraha'aanga a Adam e ka'a urihana ike niinge a God e nii mwaakule aana mai hunikie i tehula'ana a Kraes. E to'ohuu aana mo iini hunge kire mae i tehula'ana ooraha'aanga ta'a-ta'a iinoni ngeena. Ta'e niinge a God e paine lo'u liutaa. Aena aana manata-diananga ta'a-ta'a iinoni ngeena a Jisas Kraes mone, nge a God e niie mai niinge paine hunie mo iini oto hunge. 16 Ta'a-ta'a mei ooraha'aanga nge a Adam e asuie ngeena, nge e da uri a God kei leie mwala na kei ha'aloire. Ta'e hahu'ana niinge diana a God e nii mwaakule aana hunie mo iinoni, niinge ngeena ko da uri a God ke niie oodota'inge ingeie hunie mwala oto hunge, ma'alana mo ooraha'aanga ikire ke hunge lo'u uri taa. 17 E to'ohuu taane uri ooraha'aanga ta'a-ta'a iinoni a Adam, e da uri maenga ko peine haahie ahutana mwala. Ta'e mei ola nge ta'a-ta'a iinoni ngeena a Jisas Kraes e asuie, e paine lo'u liutaa. Aana maholo a Jisas e mousie nanamanga aana maenga e ka'a ha'a-oodohie mola takalonga i na'o ngeena, ta'e ko da kie ko helesie lo'u mo ha'adiana'anga paine lo'u liutaa. I tehula'ana a Jisas mone, a God e sapeie lo'u oodota'inge ingeie hunikie, na e unue kie kei meuri oto huu pe'ie, na kie kei aalaha pe'ie aana nanamanga paine ingeie.
18 Oto kie leesie oto uri e ta'a-ta'a iinoni mola nge e asuie ta'a-ta'a kele mei ooraha'aa, na aena leune oto nge a God ko lei mae aana ahutana mwala haahie. Na e urine lo'u aana e ta'a-ta'a iinoni e asuie ta'a-ta'a mei ola e tohungei oodo na e diana, na aena leune nge a God e sai niie oodota'inge na maurihe huu nana ahutana mwala i tehula'ana. 19 Iau, i tehula'ana ta'a-ta'a iinoni e haitohea God, nge ahutana mwala e ne'i iinoni ooraha'aa oto. Na e urine no'one lo'u, aana ta'a-ta'a iinoni e tola i sulie a God, oto ahutana mwala kire sai ne'i iinoni oodota'i oto i maana God.
20 A God e niie mai mo Ha'atolanga aana Mosis hunie mwala ke lio saie uri ooraha'aanga kire ko lae pe'i esuie e tohungei aaela. Ta'e maholo nge ooraha'aanga ko peine mola urine, manata-diananga a God ko si peine lo'u mola liutaa aana. 21 Oto ma'alana mo ooraha'aanga ikire ke to'o aana lo'u nanamanga huni horo mae aada, ta'e manata-diananga a God e nanama lo'u liutaa. Na aena aana asunge a Jisas Kraes Aalaha ikie mone, nge a God e da hunie kie ke ne'i iinoni oodota'i i maana, na hunie kie ke si hele aana maurihe huu.