19
Mwala Ta'au I Lengi
Kire Lahea A God
Oto i purine walu ola ngeena, nou rongoa aawa-aawatai ola mala walana mwala hunge ta'au i Lengi ko unue uuri, “!Lahea God ikie! Ta'e ingeie mola e manikulu'e na e nanama. Ta'e ingeie mola ni e sai ha'a-uuri. Mo leinge ingeie kire to'ohuu na kire oodota'i. A God ikie e ha'aloie oto mei repi ngeena, keni nge e asuie aaelanga hunie walumalau aana masinge ingeie. A God e ha'aloie mei repi ngeena huni su'ue maelana mo koni-konihe ingeie.”
Na kire unue no'one uuri, “!Lahea God ikie! A keine ko weru oto, na pwa'ulei dunge aana e sa'a mango oto huu.”
Oto e ro aawalai rato ni mwane mwana hai, na e hai ola mauri ngeena kire si lai pouruuru hai aano, na kire ko lahea God, iini e ii'o i lengine naunekume ni aalaha, na kire ko te'uri, “!Lahea God ikie! Ke urine oto.”
Na mei wala e uure mwaanie naunekume ni aalaha e te'uri, “Lahea God ikie, ahutemiu mo iini omu ko ha'ama'u aana, i'omu mo iini mwai-mwei, na i'omu mo iini peine.”
Oto nou he'i rongoa lo'u mei wala paine domana oto uri mwala hunge ko ere, na domana oto kou-kouha'ana naho paine, na domana oto ho lou-lou ko kakahite, na kire ko te'uri, “Lahea God ikie, aana God Aalaha Hahu'ana Nanama e aalaha oto. Kie ke sae-sae diana pe'i ilenimwa'enga na kie ke soi ha'amanikulu'aa God, aena aana ha'arurunge a Kalei Sipu e to'o mone oto, na hu'e haalu ingeie e ii'o aakau oto. E ho'osie oto to'oni aani sala mwarau, to'oni haalu rere'a nge niilana e lae oto hunie.” (Omu ke saie uri a hu'e haalu ngeena nge mo iinoni maa'i a God na to'oni mwarau rere'a ngeena e ha'amalaa uri mo esunge diana kire asui'i.)
Oto ensel ngeena e he'i te'uri lo'u hunieu, “O ke uusue mo erenga ie—Deidehie mo iini nge ha'arongolada e lae hunie ngaunge aana ha'arurunge a Kalei Sipu.” Na ensel ngeena e te'uri no'one, “Mo wala ienini, walana a God oto to'ohuu.”
10 Oto nou si pouruuru hai sulie ae'aena ensel, na no ko ha'apaina'aa oto. Ta'e e te'uri mola hunieu, “O ke su'uri ha'apaina'aau, ta'e o ke ha'apaina'aa mola a God. Aena aana ineu ngaeta koni-konihe mola mala i'oe na mo eesimu nge kire helesie oto walaimolinge i sulie a Jisas. Aana walu ola nou haata'ini'i ie na ahutana walana mo propet ko lae hunie mwala ke saie walaimolinge i sulie a Jisas.”
Mwane E Ta'e I Lengine Hoos Rere'a E A'aila'asie Walumalau
11 Oto nou he'i leesie lo'u ta'au i Lengi e taha, na nou leesie nga hoos rere'a. Na iini nge e ta'e i lengine hoos ngeena sailana uuri, “Hahu'ei iini to'ohuu huni noruto'o aana.” Na aena aana tolahana e tohungei oodota'i, nge ko leie mwala na ko ooho honosie mo maelonga ingeie huni ta'aasie aaelanga mwaanie walumalau. 12 Maana ko eeso-eeso oto mala dunge, na mo rorodara hunge i pweune. Uusulana satana e lae oto aana sapena, ta'e ingeie maraana mola e saie ne'isaenga aana. 13 To'oni nge e ho'osie ngeena e honu aana apu, na sailana e lae mola uuri, “Walana a God.” 14 Na mo pulitaa ni ramo aani mae a God kire ko lae oto mai i sulie. Kire mani huru aana mo hoos rere'a no'one, na kire mani ho'osie mo to'oni mwarau na kire wana-wana rere'a. 15 Na naihi e ala e maau mwaanie ngidune iini i na'o ngeena, hunie kei a'aila'asie mo henue. E sa'a lio toli'aasie ike nga mei heitohenga i laona aalahanga ingeie, aana ingeie oto iini ko arasi aana saukae ni saewasunge a God Hahu'ana Nanama. 16 Na uusulana nga satai ola e lae aana to'oni ingeie na sasahana uuri, INEMAURI HAAHIE MO INEMAURI, NA AALAHA HAAHIE MO AALAHA.
17 Oto nou he'i leesie lo'u ngaeta ensel e uure i laona sato, na e soi aana mei wala paine hunie ahutana mo menu ko loo-loho ta'i salo uuri, “Omu ke lae mai loko tararuru aana ngauhe paine a God. 18 Hunie omu ke ngaue hasi'ona mo inemauri, na hasi'ona mo ramo, na hasi'ona mo mwane a'aila'a, na hasi'ona mo hoos, na hasi'ona mwala nge kire ta'e aani, na hasi'ona oto ahutana mwala—mo iini peine na mo iini mwei-mwei, na mo koni-konihe na mo iini kire ii'o luheta'i.”
19 Oto nou leesie ola loo-loo'a ngeena na mo inemauri aana walumalau kire mani lokoa ahutana mo ramo aana mo mae ikire huni ooho honosie iini e ta'e i lengine hoos rere'a ngeena na pulitaa ni ramo ingeie. 20 Ta'e kire tapolie ola loo-loo'a ngeena pe'ie propet eero-eero ingeie. Propet eero-eero ngeena e dau hu'i-hu'ite ka'u i na'o huni pweloa mwala huni ha'apaina'aa nunune ola loo-loo'a ngeena na huni ne'i ha'a-ara aana i darada. Ta'e kire aa mauri aadarue mola i laona dunge ni ha'amotaahinge aana mo heu eeso-eeso. 21 Na ahutana mo ramo aana mae ikirerue, horo'ilada e lae mola aana naihi nge e maau mei mwaanie ngidune iini nge e ta'e i lengine hoos rere'a ngeena. Oto ahutana mo menu kire ngaue hasi'oda hule aana kire mani pote mango.
19:13 19:13 Ohe apu nge e honu aana to'oni ngeena e ha'amalaa apune a Jisas nge e tapa-oolisikie. Wa ohe mei epu ngeena apune mo maelonga ingeie nge e horo'ire. 19:15 19:15 Erenga ni Krik ko ere ni aalahuunge i sulie saewasunge a God mala iini ko esuie waen aana mo grep. Leesie lo'u Sam 2:8-9, na Aesaea 63:3, na Joel 3:13, na Haata'inge 14:20.