18
Hanue Paine Haahie Walumalau E Ai'aa
Oto nou leesie lo'u ngaeta ensel e siho mai uure ta'au i Lengi. Ensel ngeena e to'o aana nanamanga oto paine, na manikuluha'ana e raangie walumalau. Ensel ngeena e soi aana mei wala paine uuri, “!Hanue paine i Babilon e ai'aa oto! Mei repi keni ngeena e ne'ie oto huilume mo li'oa aaela, na mo aakalo. Na e ne'ie oto huilume mo menu poo, na ahutana oto mo menu aaela. A God e ha'aloie oto aena aana e da uri ahutana mwala aana walumalau kire inu mehiri aana wai ni pweunge ingeie, oto kire ko heimaanie mola ahutana mo aaelanga na mo ooraha'aanga ingeie. E palo-paloa oto to'o-to'onga liutaa, na mo inemauri kire mani lae takalo i sulie. Mo mwane tei-teri ola aana ha'aholinge kire mani teri ola paine aena aana saehanalinge aaela ingeie.”
Oto nou he'i rongoa lo'u ngaeta mei wala e uure mai ta'au i Lengi uuri, “I'omu mo iini ineu, omu ke lae mai mwaanie hanue mei repi keni ngeena. Omu ke su'uri hata pe'ie mo ooraha'aa ingeie mwaanie leilemiu e lae no'one pe'ie. Mo ooraha'aa ingeie, kire haa oto ta'au i Lengi, na a God e sa'a pulongosie ike mo aaelanga nge e asui'i.
“Mala e asu aaelasie ka'u mo iinoni maa'i ineu, nge ne kei su'ue lo'u ta'a-ta'a taungei aaelanga ngeena hunie, ta'e kei aaela ha'arue lo'u hunie. E ha'a-inuhie ka'u mo iinoni maa'i ineu aani wei aha'i, na ingeie kei inu ha'arue lo'u aana wai aha'i ngeena. Mala a keine e niie manikulu'anga na to'o-to'onga mola hunie maraana, nge niilana sapesalunge na saehuunge kei lae no'one urine hunie. Aana e ere tooha'inie maraana uuri, ‘Ineu oto toro, na no ko aalaha oto. Aana nou ka'a to'o aana ike nga poro, nge nou sa'a roro'a ngara ike mala mo nao keni.’ Oto aena urinena, nge ahutana mo ola e aaela oto hiito'o kei hite aana keine mola i laona ta'a-ta'a hai dinge—mo ola aaela mala maenga, na ngaranga, na hiolonga oto paine. Na dunge kei weruhie mola a keine, aena aana God Aalaha Hahu'ana Nanama nge ko leie urine.”
Oto mo inemauri aana walumalau nge kire hikusie a keine na kire hata-hata pe'ie aana saehanalilana to'o-to'onga, kire leesie pwa'ulana dunge aana dunge e waruhie a keine, na kire ngarasie na kire uulo oto paine. 10 Kire uure oto wau ha'atau mwaanie aana kire ma'ute'inie aaelanga nge e hite aana, na kire ko te'uri, “!Aama-aamasilemu! !Aama-aamasilemu hanue oto paine! I'oe oto Babilon, hanue e tohungei nanama. Ha'amangolamu e hule oto aana ta'a-ta'a maholoi sato.”
11 Oto ahutana mo mwane tei-teri ola aana ha'aholinge, kire uulo na kire ngarasie a keine, aana nga iini sa'a roro'a ni holi ike lo'u aana mo ludaa kire ko ha'aholinge'ini'i— 12 mo ludaa aani kol, na siliva, na hau iiro-iiro, na u'umaai dehi. Na mo ludaa aani sala mwarau, na sala mae-maeko'a, na sala lauleuni'e, na sala nonoro'a. Na mo ludaa aani ei wau-wesu, na mo ludaa aani ola kire aadumi'i aana mo ola hai aaopa'i mala nihona elepant. Na mo ludaa aana mo ei holiteni e paine, wa mo teungei aean hai aaopa'i, wa mo teungei heu wana-wana hai aaopa'i. 13 Na mo ludaa aani ola hai aaopa'i huni ha'amali-meli'aa ngaulaa, na mo ludaa aani ola hai aaopa'i kire wasu mangoni. Na mo ludaa aani waen, na rumu, na keke, na bred. Na mo ludaa aani puluke, na sipu, na hoos, na mo taetahe nge hoos e sai ookea. Na mo ludaa ni iinoni mala mo koni-konihe na mo iini kire laure mwaanie mo henue ikire aana oohotaa. 14-15 Iau, mwala kire to'o-to'o nge kire tai-teri ola aana ha'aholinge'inilana mo ludaa urine aana hanuena, kire uure oto wau ha'atau mwaanie aana kire ko me'u mwaanie sapesalunge ingeie e hite lo'u aada. Kire ko saehuu haahie, na kire ko ngarasie oto uuri, “Saehuunge paine oto huni'o aana mo ola diana o sae-saeto'o aani kire ai'aa oto mwaani'o. Ahutana to'o-to'onga na launiha'amu e waa oto. O sa'a to'o aani ike lo'u. 16 !Aama-aamasilemu! !Aama-aamasilemu hanue oto paine! O ho'o-ho'osie ka'u mo to'oni diana, na mo to'oni lauleuni'e, na mo to'oni nonoro'a. O ha'a-ha'alauni'o maraamu aani kol, na mo heu iiro-iiro, na mo u'umaai dehi. 17 Ta'e saehuu oto paine huni'o aana to'o-to'onga paine i'oe kire mani ei'aa mola aana ta'a-ta'a maholoi sato.”
Oto mo mwane paine aana mo haka i eesi, na mo mwane au'esu aana mo haka, na mo iini kire aali-eelide aana mo haka, na ahutana oto mo iini nge kire tai-teri to'oha aana mo haka i eesi, kire uure wau ha'atau mwaanie i Babilon. 18-19 Kire leesie pwa'ulana dunge aana a keine ko weru, na kire ko soi oto i lengi uuri, “!Aama-aamasilemu! !Aama-aamasilemu hanue oto paine! Nga huilume e ka'a sada ike lo'u aana huilume paine ngeena. Ahutameelu nge melu to'o haka, melu meni to'o-to'o no'one aena aana to'o-to'onga oto paine a keine. Saehuunge oto paine aana e ai'aa oto mola aana ta'a-ta'a kele maholoi sato.” Na kire ko aasie pwasa'ora i lengine pwaude pe'i ngaranga ni haata'inie saehuunge ikire.
20 Oto ngaeta mei wala e te'uri lo'u, “I'omu mwala ta'au i Lengi, omu ke mani ilenimwa'e haahie ha'aloinge e hule oto aana hanuena. Omu ke ilenimwa'e, i'omu mwala a Kraes, na i'omu mo hurula'aa, na i'omu mo propet. Aana a God ko ha'aletehie oto a keine haahie nga taa e dau aaelasie huni'omu.”
21 Oto nou leesie lo'u ngaeta ensel a'aila'a e sulu'ie hau oto paine, na ko uu'ile'inie hai laona aasi, ko te'uri, “I'omu mo Babilon omu kei urine no'one, aana aa'ohosilana hanue i'omu kei lae na omu kei ei'aa oto mwaanie walumalau. 22-23 Aawa-aawatai pesi aawa nge mwala ko sisikilie omu sa'a rongoa ike lo'u, wa aawa-aawatai eu nge mwala ko uuhi-uuhie wa ta'ena nga kana nge mwala ko kana-kanalie na ha'ike lo'u. Na nga mei aawatai ola aani tola-keninge wa aani ha'arurunge na omu sa'a rongoa ike lo'u i seemiu. Na mo mwane au'esu i'omu na e urine lo'u, aana omu sa'a lio oodoire ike lo'u, na aawatai ola aana mo iini ko ha'a-ha'alie na omu sa'a rongoa ike lo'u. Na hule aana nga laite na e sa'a raa lo'u i seemiu. Oto omu kei si'oha'a oto to'ohuu mala mei nao keni.
“Aa'ohosilana hanue i'omu e lae oto aena aana i'omu, mo mwane tai-teri ola aana ha'aholinge, omu esuie si'onga hunie omu ke eeroa ahutana mo aapoloa aana walumalau huni lae takalo i suli'omu, hunie ikire no'one kire ke saeto'o aana to'o-to'onga liutaa aana kire saeto'o aana a God. 24 Iau, na aa'ohosilana hanue i'omu e lae aena aana omu roro'a no'one aana apune mo propet, na mwala maa'i a God, na ahutana mo iini nge horo'ilada e lae i laona walumalau. Hanue paine i'omu mo Babilon ngeena e urihana mei repi keni, na walu ola aaela e ha'amalaa aani ngeena, ikire oto kire horo maesie mo iini oodota'i urine. Oto aa'ohosilana hanue i'omu e lae mola.”