17
Hanue Paine E Nanama Haahie Walumalau E Urihana Repi
Oto ngaeta iini aana e hiu ensel nge kire hele-hele aana ka'u e hiu kao-kao ngeena, e lae mai ko unue hunieu uuri, “O ke lae mai hunie o ke leesie ha'amotaahinge e lae hunie hanue nge e ii'o i reune mo wei. Hanuena e urihana mei keni repi nge e mai-mesi pe'ie ahutana mo inemauri aana walumalau. Na ahutana mwala aana walumalau kire ko pweu oto aana tolahai ola aaela aana hanuena mala iinoni e mahiri aana e inu wei ni pweunge.”
Oto aana nanamanga a Li'oa Maa'i, ensel ngeena e tooleau weu i lalona hanuesala. Na i leune nou leesie nga keni e ii'o i lengine ola loo-loo'a e nonoro'a. E hiu ho pwe'uu na aawalai rarangoi ola ikire aana ola loo-loo'a ngeena, na sapena e honu mola aana mo wala kire uusu'i huni ere mwakata'inie a God. A keine e to'oni aana to'oni lauleuni'e na e nonoro'a. Mo ola e launi eeni, kire wana-wana mala kol na siliva na mo dehi na mo heu holiteni e paine. A keine e hele aana kao-kao aani kol i nimana, ta'e i laona e honu mola aana mama'ela'anga aana tolahai ola aaela ingeie na aana mada'anga aani mesinge ingeie. 5-6 Na nou leesie uri a keine e tohungei ilenimwa'e aana e horo maesie mo iini kire ko ha'arongoa mwala aana Tataroha Diana i sulie a Jisas. Mala mo iini kire ko pweu aana kire inu hiito'o aana wai ni pweunge, ingeie e inu mehiri mola aana apune mwala maa'i a God. Ta'i darana a keine uusulana nga satai ola e lae uuri, INEU IINI PEINE, A BABILON. INEU OTO NIKEI REPI, NA NIKANA TA'ENA NGA AAELANGA MAI AANO.
Na maholo nou leesie satai ola ngeena, nou saie uri nga ne'isaenga e ii'o mumuni ue aana nga taa nou leesie ngeena, ta'e nou tohungei deu pu'ota'inie. Oto ensel ngeena e te'uri hunieu, “?Aana e ue ka'u o ko deu pu'ota'inie urine? Ola loo-loo'a nge e to'o aana e hiu ho pwe'uu na aawalai rarangoi ola aana na keni nge e ta'e i lengine, e ro mei aalahuunge mola ni ngeena. O ke rongoa ka'u, hunie ne kei ere luhesie ne'isaenga aani huni'o.
“Oto o ke saie uri ola loo-loo'a ngeena, ingeie iini e mauri ke'u waite, ta'e ie e ai'aa oto. Kei maau taane poi mwaanie kalinge ni ha'amotaahinge ngeena, ta'e kei lae mola i sulie tala takoie ha'amangolana. Mwala aana walumalau kei tohungei pangata'inie aana maholo kire kei leesie uri e mauri lo'u, aena aana e mauri ke'u waite, na e ai'aa oto ie, na kei he'i meuri lo'u. Mwala nge kei pangata'inie mo iini mola nge uusulana satada e ka'a lae ike i laona uusu-uusu ni meurihe uure oto wau aana aehotalana walumalau.”
Oto ensel ngeena e he'i unue lo'u hunieu uuri, “O ke lo'o-lo'onga'i diana i sulie mo ola ienini hunie o ke lio sai'i.
“O ke saie lo'u uri e hiu pwa'ui ola aana ola loo-loo'a ngeena ikire oto e hiu toloi henue aana hanue nge a hu'ena ko o'o'o aana, 10 na ikire e hiu inemauri no'one aana hanuena. E lime iini aana mo inemauri ngeena kire mae oto, ngaeta iini ko meuri-meuri taane ue ie, na ngaeta iini e ka'a lae ike ue mai, ta'e maholo kei lae mai, kei ii'o mola kele maholo o'oru'e. 11 Na ola loo-loo'a nge e mauri ke'u waite ta'e e ai'aa oto ie, ingeie nge walune nga inemauri, ta'e ingeie nga ola mola aana e hiu inemauri hola'ina'o, na kei lae mola i sulie tala takoie ha'amangolana.
12 “Oto o ke saie lo'u uri aawalai rarangoi ola aana ola loo-loo'a ngeena, ikire aawalai inemauri nge kire ka'a aehota ike ue huni aalaha. Ta'e kire kei aalaha taane pe'ie ola loo-loo'a ngeena nga maholo o'oru'e, kei o'oru'e mola mala ta'a-ta'a maholoi sato. 13 Ahutana aawalai inemauri ie kire kei ne'isae moute'i hunie kire ke niie nanamanga na a'aila'anga ikire hunie ola loo-loo'a ngeena. 14 Na kire kei ooho honosie a Kalei Sipu ngeena. Ta'e a Kalei Sipu ingeie oto aalaha paine haahie mo aalaha, na ingeie oto inemauri haahie mo inemauri. Oto ingeie na mo iini e lio hilisire na e soire na kire lulu i sulie tara'asi, kire kei a'aila'asie mola mo inemauri ngeena.”
15 Oto ensel ngeena e he'i te'uri lo'u hunieu, “O leesie taane mo wei nge repi ngeena e o'o'o aani. O ke saie lo'u uri mo wei ngeena, ikire nga ha'a-ara aana mwala hiito'o, na mo aapoloa, na mo komu, na mo ere-erenga hai aaopa'i nge a keine e ha'amada'a'i aana tolahana. 16 Ta'e lae-lae ola loo-loo'a ngeena pe'ie aawalai rarangoi ola o leesi'i ngeena, kire kei eeli'u honosie mei repi keni ngeena na kire kei leledie oto. Oto kire kei seunie mei repi na kire kei leue ahutana mo ola lauleuni'e ingeie mwaanie hunie kei ii'o oto mola mwaakule. Na kire kei tohungei waelie a keine mala usu ni me'esu ko ngeue hasi'ona poo e horo'ie, wa mala iini ko uunu aasie mei ola aani dunge. 17 Aena urinena mo inemauri aaela ngeena kire kei esuie mola nga taa a God e oala'inie, aana a God nge e asuie kire ke ne'isae tararuru hunie kire ke mani niie nanamanga ikire hunie ola loo-loo'a ngeena huni aalaha haahire, na kei urine oto lai hule aana walana God kei oa.
18 “Oto o ke saie lo'u uri mei repi keni ngeena, ingeie oto hanue paine nge ko aalaha haahie mo inemauri aana walumalau.”
17:9 17:9 Ohe mo toloi henue ngeena, e hiu uuwo nge kire asuie hanue paine i Rom i lengini. Wa ohe mo toloi henue ngeena nga ha'a-ara mola hunie e hiu aalahanga, na e hiu inemauri, i sulie ngaeta mo propet oto waite kire ere no'one i sulie mo aalahanga mala mo toloi henue. Leesie Aesaea 2:2 na Jeremaea 51:25 na Daniel 2:35 na Sekeraea 4:7. 17:18 17:18 Ohe hanue paine ngeena nga hanue mai aano taane, ta'e e ere liutaa i sulie tolahai ola aaela mo iini kire ko lupwe'i deu-deu huni palo-paloa God, ta'e i laona saeda kire ko lae mola i sulie a Satan. Mala mei repi keni ko lae aaopa mwaanie tohungana poro ingeie, nge urine lo'u aana hanuena ko lae aaopa mwaanie tohungana God ingeie.