16
Mo Ensel Kire Lingisie E Hiu
Kao-kao Aana Saewasunge A God Haahie Walumalau
Oto nou he'i rongoa lo'u mei wala paine e uure mwaanie leu e tohungei maa'i liutaa na ko unue hunie e hiu ensel uuri, “Omu ke lai lingisie e hiu kao-kao aana saewasunge a God haahie walumalau.”
Eetana Nga Kao-kao
E Asuie Mo Osa
Oto eetana nga ensel e lai lingisie kao-kao ingeie haahie walumalau. Nge sapesalunge aani osa e si lae mai haahie ahutana mwala nge kire to'o aana ha'a-ara aana ola loo-loo'a ngeena na mo iini nge kire ko paloa nunui ola ingeie.
Ruana Nga Kao-kao
E Waelie Aasi
Na ruana nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie haahie aasi, na aasi e ne'i epu oto, na e lio oto mala apune iinoni e mae, oto ahutana mo ola mauri i laona aasi kire mani mae mango.
Oolune Nga Kao-kao
E Waelie Mo Wei
Na oolune nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie haahie mo wei peine na mo huulaa na ikire no'one kire mani ne'i epu. Oto nou rongoa ensel nge ko lio i sulie mo wei, ko te'uri,
 
“I'oe oto o maa'i, na o meuri oto uure wau i na'o na oto mai si'iri ie,
o tohungei deu diana aana o ha'aloie mwala aaela urine.
Aana kire ha'a-aahesie apune mwala maa'i i'oe na mo propet i'oe.
Oto ie o ha'a-inuhire mola aani epu huni oolisie mo horonga kire asui'i i na'o.”
 
Na nou rongoa lo'u mei wala ko iisitaa mai uure mwaanie ora ni uunu-uunu ko te'uri, “Iau, God Aalaha Hahu'ana Nanama, leinge i'oe e oodota'i mola na ha'aloinge i'oe e tohungei melisi oto.”
Haine Nga Kao-kao
E Asuie Sato Ke Raramea
Na haine nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie haahie sato hunie sato ke madoro oto hiito'o hunie sapena mwala ke raramea. Oto sapeda e waru aana madoroha'ana sato e madoro oto hiito'o. Oto kire ko si ere waelie satana God, iini nge e nanama haahie mo hu'i-hu'ite aaela ngeena. Ta'e kire sere'i oolisie manatada na tolahada huni eeli'u takoie a God na huni soi ha'amanikulu'aa.
Limana Nga Kao-kao
E Toolea Mai Rodohono
10 Na limana nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie i lengine naunekume ola loo-loo'a ngeena, na rodohono e aaluhie aalahanga ingeie. Oto mwala kire ko alangingite oto aana sapesalunge ko toolera, 11 na kire ko ere aaelasie oto a God ta'au i Lengi aena kire ko hii aaela aana mo osa na aana sapesalunge ikire, ta'e kire ka'a sare oolisie mola manatada mwaanie aaelanga kire ko esuie.
Oonona Nga Kao-kao E Asuie Wai Peine I Iuparetis E Mwa'a
12 Na oonona nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie haahie wai peine i Iuparetis. Oto wai ngeena e mwa'a huni esuie nga tala nana mo inemauri uure i pwaalana sato huni lae mai. 13 Oto nou leesie e oolu li'oa aaela kire lio mama'ela'a mala mo pweri. Kire maau mwaanie wawana paineha'ana mwaa ala-ala ngeena, na mwaanie wawana ola loo-loo'a ngeena, na mwaanie wawana ruana nga ola loo-loo'a ngeena, nge ingeie oto propet eero-eero mwaa paine ngeena. 14 E oolu li'oa aaela ienini, kire to'o aana nanamanga huni deu hu'i-hu'ite. Na kire ko lae-lae ngeena huni lokoa ahutana mo inemauri laona walumalau huni ooho honosie a God aana hai dinge paine nge a God Hahu'ana Nanama kei leie mwala aana. 15-16 Oto e oolu li'oa aaela ngeena kire lokoa oto mo inemauri aana leu kire haara'inie aana erenga mo Jiu uuri, “Amakedon.”
Oto a Kraes e si unue uuri, “!Omu ke pwaarongo ka'u! Ne kei lae mai mala iinoni peli-peli aana maholo omu sa'a lio saie ike. Deidehie mo iini nge kire ko ii'o aakau loosie oolinge ineu mei. Mo iini urine kire urihana mo iini kire ka'a ma'ahu na kire ho'o aakau mola aana mo to'oni ikire mwaanie kire ii'o mwaakule na kire masa maholo ne kei hule.”
Hiune Nga Kao-kao
E Nunu Suuhe'inie Walumalau
17 Na hiune nga ensel e lai lingisie lo'u kao-kao ingeie mai laona aahowaa. Oto mei wala paine e iisitaa mai mwaanie naunekume i laona nume maa'i, na ko te'uri, “E mango oto.” 18 Na maholona, kou-kouha'a oto paine ta'i salo aana wa'ariri ko eeso hailiu, na lou-lou ko kakahite, na nunu peine ko hite oto. Nunu ngeena e tohungei peine na e aaela. Nga nunu ke sada aana e ka'a rau ike ue uure oto wau i aehotalana ha'aholanga aana mo iinoni. 19 Na a God e ne'isae oodoie aaelanga aana hanue paine nge e urihana Babilon wau i na'o, oto e tohungei ha'a-aahesie apune aana saewasunge ingeie. Nunu peine ngeena e oopaa hanue paine ngeena aana e oolu po'o ni leu, na mo huilume paine aana ta'ena nga aapoloa kire aa'oho mango oto. 20 Ahutana mo mala-malau na mo toloi henue kire mani ei'aa oto, na nga iini e sa'a leesi'i lo'u. 21 Na mo uudu-uuduhe aani nemo e pou mala hau ta'i salo, kire ko teke oto mai aano haahie mwala. Na mo heu nge kire ko teke ngeena kire tohungei peine na kire hi'e oto hiito'o, hule aana lime aawalai kilo aana nga hue. Oto maholo urine mwala ko isi aaelasie mola a God aana walu ola ko reu ngeena, aena aana kire tohungei aaela oto hiito'o.
16:15-16 16:16 Mei wala Amakedon ngeena e to'o aana e ro ne'isaenga. Eetana nge “toloi henue ni lokoa mo ramo ingeie” nge mei wala ni aalahuunge i sulie nga taa kei reu. Na ruana nga mei ne'isaenga nge “toloi henue i Mekido,” ngaeta toloi henue i Israel nge mo oohotaa hunge kire rau-reu kara'inie oto waite. Leesie Jajis 5:19, na 2 Kings 23:29, na 2 Kronikols 35:22 na Sekaraea 12:11. 16:21 16:21 Aana mo henue paine si'iri, taungei uudu-uuduhe aani nemo kire sai pou urine aana wawai e paine. Ta'e nga hue e ka'a hi'e ue liutaa aana ta'a-ta'a kilo. Oto nga taa kei reu maholo a God kei leie hanue i Babilon ngeena kei aaela lo'u liutaa.