15
E Hiu Ensel Kire Dau Aakau Aana Mo Hu'i-hu'ite Aaela Ooreta
Oto nou he'i leesie lo'u ngaeta tolimaa oto paine ta'au i Lengi, na nou tohungei pangata'inie. Nou leesie e hiu ensel nge kei toolea mai e hiu hu'i-hu'ite aaela ooreta. Maholo mo hu'i-hu'ite aaela ngeena kei mango, nge saewasunge a God ke si mango oto i leune.
Oto nga taa nou leesie e lio mala aasi iiro-iiro aaropwailana e lae oto pe'inie dunge, na i reune aasi ngeena nou leesie mo iini nge kire a'aila'asie oto ola loo-loo'a ngeena, na nunune, na iidu-iidunge aana satana. Kire mani hele aana mo pesi aawa huni kanalie mo kana a God e nii'i hunire, na kire ko kanalie kana a Mosis, koni-konihe a God, na kana a Kalei Sipu uuri,
 
“God Aalaha Hahu'ana Nanama,
o esuie mo ola paine na kire tohungei diana oto liutaa.
I'oe oto inemauri haahie ahutana mwala,
ahutana mo ola o esui'i kire oodota'i na kire to'ohuu.
?A tei e ka'a sai me'ute'ini'o, Aalaha?
?Na a tei e sa'a ha'amanikulu'aa satamu?
Sulie ta'e i'oe oto o maa'i,
ahutana mwala kei meni paalahe'o
aana o haata'inie oto oodota'inge i'oe.”
 
Oto i puri nou he'i lio lo'u ta'au i Lengi na nou leesie uri leu e tohungei maa'i i laona Aapa-aapa aani Heiholota'inge a God e taha oto. Na e hiu ensel ko toolea mai e hiu mei hu'i-hu'ite aaela ooreta ngeena kire ko iisitaa oto mai. Kire mani ho'osie mo to'oni rere'a wana-wana na mo roroto'oni aani kol i denumada, na ngaeta iini aana e hai ola mauri ngeena e niie e hiu kao-kao aani kol wau hunie e hiu ensel ngeena. Mo kao-kao ngeena kire honu mola aana saewasunge a God, iini nge e ii'o oto huu. Oto leu e maa'i ngeena e si honu aana pwa'ulana dunge uure mwaanie manikulu'anga na nanamanga a God, hule aana nga iini ka'a sai lae ike i laona, lai hule aana maholo e hiu hu'i-hu'ite aaela aana e hiu ensel ngeena kei haro mango.