14
Mo Sinolai Mwane Oodota'i Kire Kanalie Kana Haalu Nana God
Oto nou he'i lio lo'u na no ko leesie a Kalei Sipu e uure i lengine toloi henue i Saeon. Na tangalau pe'ie hai aawalai sinolai iinoni mwana hai kire uure no'one pe'ie. Kire mani uusue satana a Kalei Sipu i na'ona darada, na kire uusue no'one satana Aamana a Kalei Sipu. Na nou rongoa nga aawa-aawatai ola paine uure ta'au i Lengi domana oto aawa-aawatana wai peine ko kone, na domana oto kou-kouha'ana lou-lou peine. Aawa-aawatai ola nou rongoa ngeena e rongo diana mala aawa-aawatana mo pesi aawa mwala ko sikili'i. Na mo sinolai iinoni ngeena kire ko kanalie kana haalu i na'ona naunekume na i na'ona e hai ola mauri na mo rato ni mwane ngeena. Na ta'e mo sinolai iinoni nge a Kalei Sipu e tapa oolisire mwaanie walumalau mola kire sai kanalie kana haalu ngeena. Mo mwane ienini kire kineta'inire maraada hunie kire ke ii'o rere'a ta'ingelu mala mo iini nge kire ka'a hele roro'anga ike pe'ie nga keni. Na kire lulu i sulie a Kalei Sipu aana ahutana mo tolahai ola diana ingeie. E tapa oolisire mwaanie walumalau, na ikire oto domana niinge aani hiki-olanga nge niileni e lae hunie a God na a Kalei Sipu. Kire ka'a dau wala aaela ike aani eeronga, ta'e kire tohungei ii'o oodota'i ta'ingelu mola.
E Oolu Ensel Ko Ha'apasulie Mwala Uri A God Kei Leire
Oto nou he'i leesie lo'u ngaeta ensel e loho ta'au i salo huni taroha'inie mei wala aana Tataroha Diana nge kei ii'o huu. Ko taroha'inie oto hunie ahutana mo iinoni i laona walumalau, hunie ta'ena nga mwala, na ta'ena nga aapoloa, na ta'ena nga ere-erenga, na ta'ena nga komu. Ensel ngeena ko ere aana mei wala paine uuri, “Omu ke ha'ama'u aana God na omu ke ha'apaina'aa. E hule oto aana maholo a God huni leie ahutana mwala. Oto omu ke ha'amanikulu'aa God aana ingeie oto iini nge e ha'aholaa salo, na aano huu, na aasi, na mo huulaa mauri, na ta'ena nga ola lo'u i laona walumalau.”
Oto ruana nga ensel e lae mai sulie na ko he'i te'uri lo'u, “Huilume paine i Babilon e aa'oho oto. !E waeta'i oto! Mala i Babilon oto i na'o, huilume paine ngeena e hari hunie mola aaelanga na e da uri ta'ena nga hanue aana walumalau no'one ke inu mehiri oto mala ingeie. Oto a God ko saewasulire.”
Oto oolune nga ensel e lae lo'u mei sulie e ro iini i na'o, na ko unue mei wala paine uuri, “Kei aaela oto liutaa hunie iinoni nge ko pouruuru i na'ona ola loo-loo'a ngeena na nunune. Kei aaela oto hiito'o hunie ahutana mo iini nge ha'a-ara aana ola loo-loo'a ngeena i darana wa aana nimana. 10 Mo iini urine kire kei meni hiinge'inie saewasunge a God oto to'ohuu aana e sa'a pwaidoraa ike saewasunge ingeie pe'ie nga kele mei ola ni aamasinge hunire, ta'e kei ha'a-aahesie mola apude. A God kei aasire mola i laona dunge ni ha'amotaahinge aana mo heu eeso-eeso i na'ona mo ensel maa'i ingeie na a Kalei Sipu. 11 Pwa'ulana dunge ni sapesalunge ikire ngeena e sa'a mou-mou ike lo'u, ta'e kei ta'ela'i tara'asi mola susue aatowaa na rodo. Oto nga mamalonga ha'ike lo'u hunie mo iini nge kire ha'apaina'aa ola loo-loo'a ngeena na nunune, wa mo iini nge kire to'o aana ha'a-ara aana satana.”
12 Oto aena urinena, e malisine mo iini maa'i a God ke hele susule'i aana hiiwalaimolinge ikire i lalo aana Jisas na aana tola i sulilana mo ha'atolanga a God.
13 Oto nou rongoa lo'u mei wala uure mwaanie i Lengi ko te'uri, “O ke uusue uri aehota si'iri pwau weu, mo iini nge kire mae i lalo aana Aalaha kire deidehie oto liutaa.”
Na a Li'oa e te'uri, “Iau, e to'ohuu oto. Kire kei ile-ilenimwa'e mola maholo kire kei mamalo oto ta'au i Lengi mwaanie mo esunge e aasa ikire, aena aana waaitada haahie mo esunge diana kire asui'i ngeena e ii'o aakau oto hunire.”
Mo Ensel Kire So'okonie Hohola Aana Walumalau
14 Oto nou lio-lio na no ko leesie lo'u nga iini e lio mala iinoni e ii'o i lengine mei uuru. E ho'osie rorodara aani kol i pweune, na e hele aana naihi e ala huni so'okoni. 15 Na ngaeta ensel e lae lo'u mei mwaanie nume maa'i, na ko soi takoie iini nge e ii'o i lengine mei uuru ngeena uuri, “O ke toolea naihi i'oe na o ke so'okoni oto, aena aana hohola aana walumalau e repo diana oto, na maholo hunie so'okoninge e hule oto.” 16 Oto iini nge e ii'o i lengine mei uuru ngeena e salea walumalau aana naihi lama-lama ingeie, na so'okonilana mo iinoni oodota'i aana walumalau e lae oto.
17 Oto nou leesie ngaeta ensel e lae lo'u mei mwaanie nume maa'i ta'au i Lengi, na ensel ngeena no'one e to'o aana naihi e ala huni so'okoni. 18 Oto ensel nge ko lio-lio i sulie dunge aana ora ni uunu ola, e lae mai mwaanie ora ni uunu-uunu na ko soi weu hunie ensel nge e hele aana naihi uuri, “O ke toolea naihi i'oe na o ke lae oto i so'o niu, aena aana mo niu i laona pariki aana walumalau kire ulu-ulu oto.” 19 Oto ensel ngeena e salea walumalau aana naihi lama-lama ingeie na so'okonilana mo iinoni ooraha'aa aana walumalau e lae oto. Mala mo niu e toli nge mwala ko so'ohi'i huni arasi'i, nge ensel ngeena e so'ohie kira ooraha'aa mai i saana saukae aana saewasunge a God. 20 E toolera mola i sinaha mwaanie huilume, na arasilada ko lae oto. Oto e losie nimei hero ngeena, na apu mola ko aahe mwaanie ai loi-losi ngeena. Apune kira ooraha'aa e aahe ngeena na e kone mala wai ko kone, na totoho aana apu e aahe ngeena e lae ha'atau hunie oolu tangalai kilomita, na e kokoro nga tahanga.
14:8 14:8 Ohe a Jon ko ere mumuni i sulie hanue i Rom, paineha'ana hanue aaela haahie walumalau aana maholo ngeena. Wa ohe ko ere i sulie tolahai iinoni aaela huni heitalea nanamanga haahie mwala aani eeronga na aani palonga nge e ka'a to'ohuu. Leesie lo'u Haata'inge 16:19, 17:5, 18:2-21. 14:16 14:16 A Jisas e ere no'one i sulie so'okonilana mo iini oodota'i aana nga mo leu mala Matiu 9:37-38, 13:24-30, na Jon 4:35-38. 14:18 14:18 Erenga ni Krik e ka'a ere ike i sulie mo niu ta'e e ere i sulie tolahana mo Jiu maholo kire asuie waen aana mo grep. Kire so'okonie mo grep, na kire ko losi'i aani uuri puli-pulisi'i i laona nga kalinge kire didie aana hau peine. Oto ewe-ewena mo grep e aahe, na kire dedeie mo ate'a aani te'e-te'ei nanikot, oto kire ponosie ate'a ngeena, na lae-lae ewe-ewena mo grep e si ne'ie waen.