13
Oto nou he'i leesie lo'u ola loo-loo'a nge e horo maesie e ro propet ngeena e maau poi mwaanie aasi. E to'o aana aawalai rarangoi ola na e hiu pwa'ui ola aana. Mo rarangoi ola aana ngeena kire mani to'o rorodara mango. Na mo pwa'ui ola aana kire mani to'o aana mo satai ola huni ere mwakata'inie a God. Na ola loo-loo'a nge nou leesie ngeena e lio ni me'unge oto hiito'o mala leopat, ta'e mo ae'aena e lio ni me'unge mala ae'aena bea, na wawana e lio ni me'unge mala wawana laeon.
Oto paineha'ana mwaa ala-ala ngeena e niie a'aila'anga na nanamanga ingeie hunie ola loo-loo'a ngeena ke aalaha pe'ie. Ngaeta pwa'ui ola aana ola loo-loo'a ngeena, malaka oto paine nge aana. Na e lio adona ke maesie malaka ngeena, ta'e lae-lae malaka ngeena e haro mola oto lo'u maraana. Aena urinena ahutana mwala aana walumalau kire ko pangata'i, na kire ko lulu i sulie oto. Ahutana mwala ko meni paloa paineha'ana mwaa ala-ala ngeena, aena aana e niie a'aila'anga ingeie hunie ola loo-loo'a ngeena. Na kire palo-paloa no'one ola loo-loo'a ngeena pe'ie mo wala uuri, “?A tei e sada pe'ie ola loo-loo'a ngeena? Nga iini hunie ke a'aila'a liutaa aana na ha'ike lo'u.”
Na hunie e hai aawalai waro-waro mwana rue, ola loo-loo'a ngeena e to'o aana nanamanga huni esu mola i sulie saena, na ko ere tooha'inie maraana liutaa aana God. Ko ere waelie oto a God, na satana, na hanue ingeie, na ahutana mo iini nge kire ii'o pe'ie ta'au i Lengi. Niilana a'aila'anga e lae no'one hunie huni ooho pe'ie mwala maa'i a God, na huni a'aila'asire. Niilana nanamanga e lae no'one hunie haahie ahutana mo iinoni ni welumalau ma'alana nga komu uri taa wa nga ere-erenga uri taa wa nga hanue lo'u uri taa kire ii'o aana. Ahutana mwala ni welumalau kire kei paloa ola loo-loo'a ngeena, ta'e mo iinoni a God ha'ike, aana Kalei Sipu nge horo'ilana e lae e uusue satada oto i laona uusu-uusu ni meurihe ingeie oto wau i na'ona ha'aholalana walumalau.
Omu ke pwaarongo diana ka'u, hunie omu ke rongo saie mo wala e aasa ienini. 10 Mala uri a God kei toli'aasie ta'ena nga iini ke lae i nume ni ho'o, nge kei lae oto i nume ni ho'o. Mala uri a God kei toli'aasie ta'ena nga iini ke mae aani naihi, nge horo'ilana kei lae oto aani naihi. Na aana maholo nge mo ola ngeena kei reu urine, nge i'omu mo iinoni a God, omu ke uure a'aila'a mola na omu ke hiiwalaimoli ngei-ngedi mola aana a God.
11 Oto nou he'i leesie lo'u ngaeta ola loo-loo'a e maau poi mwaanie mwakano. E to'o aana e ro rarangoi ola mwai-mwei mala mo kalei sipu maneko, ta'e ko ere-ere a'aila'a oto mala paineha'ana mwaa ala-ala ngeena. 12 Oto maholo ruana nga ola loo-loo'a ie e ii'o pe'ie eetana nga ola loo-loo'a ngeena, nge ko esu aana nanamanga nge iini hola'ina'o e to'o aana. E asu aana nanamanga ngeena urine huni deu rarahie mola ahutana mwala aana walumalau hunie kire ke palo-paloa iini hola'ina'o ngeena nge malaka aaela e o'o'o ka'u aana ta'e e mola lo'u. 13 Ruana nga ola loo-loo'a ngeena ko esuie mo hu'i-hu'ite paine, hule aana e da dunge e siho mai i aano uure i salo mola i maana mwala. 14 A God e toli'aasie hunie ke asuie mo hu'i-hu'ite aana maholo e ii'o pe'ie ola loo-loo'a hola'ina'o ngeena, na aena aana mo hu'i-hu'ite ngeena, nge e ha'apweue ahutana mwala ni welumalau. Ruana nga ola loo-loo'a ngeena e unue uri mwala ke asuie nga nunui ola huni ha'apaina'aa iini hola'ina'o, iini nge e malaka'a ka'u ta'e e ka'a maesie ike. 15 Oto mwala kire asuie nunui ola mala e unuena, na lo'u a God e toli'aasie ruana nga ola loo-loo'a ngeena hunie ke niie nga mangoi ola hunie nunui ola nge kire asuie. Oto nunui olana ko ere, na ko lei mae aana mo iini nge kire ka'a palo-paloa ike. 16 Na ruana nga ola loo-loo'a ngeena ko deu rarahie lo'u ahutana mwala, mwala mwai-mwei na mwala paine, mo iini kire to'o-to'o na mo iini kire maitale, mo koni-konihe na mo iini kire ii'o luheta'i, hunie kire ke mani to'o aana ha'a-ara aana ninime i pwalo-pwaloda wa ta'i na'ona darada. 17 Na e ha'a-uuresie ha'atolanga uri nga iini e sa'a roro'a ni holi ike wa ke ha'aholinge'inie nga mei ola, na e ka'a to'o aana ha'a-ara ngeena. Aana ha'a-ara ngeena oto satana eetana nga ola loo-loo'a ngeena, wa iidu-iidunge nge ko uure hunie satana.
18 Omu ke lo'o-lo'onga'i kohi i sulie mo ola ienini hunie omu ke lio sai'i. Mala uri nga iini ko saenanau, nge ke haitale oodoie ne'isaenga aana iidu-iidunge aana ola loo-loo'a ngeena, i sulie iidu-iidunge ngeena e uure hunie nga iinoni. Iidu-iidunge ingeie nge oono tangalau, oono aawala mwana oono.
13:4 13:4 Mwala nge kire ko dolosi urine kire ko ha'amwasi mola aana a Ensel Maekol, aana ne'isaenga aana satana e uuri, “?A tei e sada pe'ie a God?”