12
Paineha'ana Mwaa Ala-ala E Saunie Hu'e
Oto ngaeta tolimaa oto paine e haata'i lo'u ta'au i Lengi. Nou leesie ngaeta hu'e e to'oni haahie aana rarangana sato, na waro-waro i hahana ae'aena, na rorodara aana aawalai ho hee'u mwana rue i pweune. A hu'ena ko hi'e-hi'e, oto ko ngara-ngara aana ko sapesalu oto hunie kei meuri eeni mwela.
Oto ngaeta tolimaa e haata'i lo'u ta'au i Lengi. Iini ngeena paineha'ana mwaa ala-ala, na sapena e tohungei nonoro'a. E to'o aana e hiu pwa'ui ola aana na aawalai rarangoi ola. Na e hiu pwa'ui ola ngeena kire mani oa rorodara mango. Oto e rapu tekela'inie oolune ngaeta po'o ni leu aana mo hee'u ta'i salo aana ui'uine, na kire ooho toli oto mai aano. Na e lae oto mai uure i na'ona a hu'ena uri hunie ke ngaue a kalena aana maholo kei hute.
Oto a hu'ena e ha'ahutaa kele mwela mwane hunie kei aalaha haahie ahutana mo henue i laona walumalau, na kei tohungei ha'aloie ahutana mo iini kire ko heitohea. Ta'e maholo kele mwelana e si hute, oto kire toolea mola i saana God, na e lai ii'o oto aana naunekume ingeie. Na a hu'ena e tahi weu i lalona hanuesala takoie leu nge a God e dau aakau aana oto hunie a hu'ena kei ii'o aana. I leune nge lio i sulilana ke si lae i sulie sinolai hei dinge pe'ie e ro tangalau na oono aawalai hei dinge.
Oto oohotaa paine ko aehota oto ta'au i Lengi. Na'ohai ensel a Maekol na mo ensel ingeie ni kire ko heiseuni honosie paineha'ana mwaa ala-ala ngeena na mo ensel ingeie. Ta'e a Maekol ni e a'aila'a liutaa aana mwaa ngeena. Oto uure aana maholona, kire ka'a toli'aasie ike lo'u hunie mwaa ngeena wa mo ensel ingeie ke ii'o ta'au i Lengi, ta'e kire aasire mango oto mai aano i laona walumalau. Paineha'ana mwaa ala-ala ngeena ola e uure oto mai i na'o. Na ingeie ka'u kie ko haa-haara'inie a Pwelu Eero-eero wa a Satan. Na ingeie oto iini nge ko eeroa ahutana mwala aana walumalau huni lae i sulie mo tala aaela. 10 Oto nou he'i rongoa lo'u mei wala paine e uure ta'au i Lengi ko te'uri,
 
“Aana maholo ie God ikie e ha'a-uurikie oto.
e haata'inie oto uri e to'o aana nanamanga huni aalaha oto mala inemauri.
Oto ie a Kraes e haata'inie uri ingeie oto ni e aalaha haahie ta'ena nga ola.
Aana iini nge hola'ina'o e talei ha'a-ha'asusunge'inie mola mo eesike suli aatowaa na rodo i na'ona a God ikie,
aasilana e lae oto mai aano.
11 Oto maholo ie e sa'a ha'asusunge'inie lo'u mo eesike
aana kire a'aila'asie oto aana apune a Kalei Sipu,
aana walaimolinge kire taroha'inie,
aana kire toli'aasie mauriha'ada i tehula'ana.
12 Aena urinena, omu ke ile-ilenimwa'e haahie leune,
i'omu mo iini ta'au i Lengi.
Ta'e kei tohungei aaela oto liutaa hunie mwakano na aasi, na ahutemiu mo iini omu ii'o mai aano i lalona walumalau,
aena aana a Pwelu Eero-eero e siho oto mai aano i seemiu.
Saena e honu mola aani saewasunge,
aena aana e saie oto uri e sa'a ii'o tewa ike lo'u.”
 
13 Oto maholo paineha'ana mwaa ala-ala ngeena e lio saie uri aasilana e lae oto mai aano, ko si aehota taunge'inie hu'e nge e ha'ahutaa mwela mwane ngeena. 14 Ta'e a hu'ena kire niie e ro apa-apai hada oto paine nana uri hunie ke loho wau takoie leu ingeie wau i henue sala nge kire dau aakau aana loosie. I leune nge kire kei lio i sulie hunie kei ii'o sapemawa mwaanie mwaa ngeena i sulie oolu helisi pe'ie oono waro-waro.
15 Oto mwaa ngeena e pusule'inie wai mwaanie wawana domana oto wai ko kone wau takoie leu a hu'ena e ii'o aana uri hunie ke konea. 16 Ta'e mwakano e pe'ie a hu'ena aana kalinge paine e maau, oto e oonomie mola wai nge ko aahe mai mwaanie wawana mwaa paine ngeena. 17 Oto paineha'ana mwaa ala-ala ngeena e tohungei saewasulie a hu'ena, na e lae oto huni ooho pe'ie mo kalena. Ikire oto mo iini nge kire ko lulu i sulie mo ha'atolanga a God, na kire ko ha'ahoule'inie walaimolinge i sulie a Jisas.
E Ro Na'ohai Koni-konihe A Satan Kirerue Ooho Honosie
Mwala Maa'i A God
18 Oto paineha'ana mwaa ala-ala ngeena e si lai uure mola i reune aasi.
12:1 12:1 Sa'a mola hu'e ngeena e urihana komu ni Israel na kele mwela nge ko sapesalu aana ngeena uri a Jisas. Urine walu ola a Jon e ere i suli'i ie, kire rau oto aana pongine a Jisas. 12:4 12:4 Paineha'ana mwaa ala-ala ngeena uri a Satan ni ngeena, na aana ko sare ngaue kele mwela ngeena e urihana maholo nge a Herod Inemauri e sasare horo'ie a Jisas maholo e hute. Leesie Matiu 2:16-18.