11
A Satan E Ooho Honosie
E Ro Propet A God
Oto nga iini e niie mai ei totoho mala apa'a hunieu, na e si unue hunieu uuri, “Lae, na o ke lai totohoa nume maa'i a God na ora ni uunu-uunu, na o ke iidumie mwala ko palo-palo a God i leune. Ta'e o ke su'uri totohoa lolata poi sinaha aana nume maa'i. Toli'aasie mola, sulie niilana e lae oto hunie mo Aapoloa Aaopa nge ikire nga mo Jiu ha'ike, na kire kei aalaha haahie i Jerusalem i sulie e hai aawalai waro-waro mwana rue. Na ne kei uusunge'inie poi e ro mwane ineu nge kire sai ha'awalaimoli'aa walaku. Kirerue kei to'oni aani to'oni aaela ni haata'inie uri kirerue ko saehuu, na ne kei niie nanamanga hunirerue hunie kirerue ke unu tahanga'inie walaku hunie sinola pe'ie e ro tangalau na e oono aawalai hei dinge ngeena.”
E ro propet ienini ikirerue oto e ro ai olif na e ro ola talai laite, nge kirerue uure i na'ona a God, aalaha paine haahie walumalau. Mala uri nga maelonga kei deu huni horo'ie e ro mwane ngeena, nge dunge kei iisitaa mwaanie ngiduderue na kei horo'ie oto. Mo maelonga ikirerue kei meni mae oto urine. E ro mwane ngeena kire to'o aana nanamanga huni deu honosie nemo i sulie mo waro-waro nge kire kei unu tahanga'inie walana a God. Kire to'o aana no'one nanamanga huni oolisie wai hunie ke ne'i epu, na kire to'o aana nanamanga huni ha'atolaa mai ta'ena nga aaelanga i laona walumalau. Kire sai deu urine oto mola tarau i sulie ne'isaenga ikirerue.
Oto maholo e ro propet ngeena kirerue kei unu tahanga'inie walana God mango, nge nga ola loo-loo'a kei maau poi mwaanie kalinge ni ha'amotaahinge ngeena. Oto ke si heiseuni pe'irerue na kei horo maesirerue oto. Na mo rae aadarue kei kesu mola i sulie tala aana huilume kire ere ni aalahuunge aana uuri i Sodom wa i Ijip. Mo satai ola ngeena nga tolimaa mola hunie huilume i Jerusalem nge kire horo'ie a Aalaha ikirerue no'one aana. Oto kire sa'a toli'aasie ike nga iini ke haitoli aadarue, na hunie e oolu hei dinge pe'ie nga aapai dinge mwala aana ahutana mo henue hai aaopa'i, na ta'ena nga aapoloa, na ta'ena nga komu, na ta'ena nga ere-erenga, kire kei to'o-to'omaaie e ro rae aadarue. 10 Na ahutana mwala ni welumalau kire kei ilenimwa'e oto hiito'o aena aana e ro propet ngeena kire mae oto. Kire kei deu ngeuhe, na kire kei niie mo niinge hunire hailiu aena aana e ro mwane maa'i ngeena kire asuie sapesalunge oto hiito'o hunie mwala aana walumalau.
11 Ta'e i purine e oolu hei dinge na nga aapai dinge ngeena e haro mango, a God e si nii eeliho'i aana mei mangoi ola ni meurihe hunie e ro mwane maa'i ngeena. Oto kire uure hala-hala aana ae'aedarue, na ahutana mwala nge kire leesirerue kire tohungei me'u oto hiito'o. 12 Oto e ro mwane maa'i ngeena kirerue ko rongoa mei wala paine uure ta'au i Lengi ko unue hunirerue uuri, “More ke lae poi leu.” Oto kirerue ko lae oto ta'au i Lengi i laona mei uuru, na mo maelonga ikirerue kire ko to'o-to'omaairerue mola. 13 Na aana maholona nunu oto paine e nunu, na tangahulu'ana ngaeta po'o ni leu aana huilume i Jerusalem ngeena e aa'oho oto, na e hiu sinolai iinoni kire mae aana nunu ngeena. Oto mo iini nge kire ka'a mae ike, kire ko tohungei me'u, na kire ko soi ha'amanikulu'aa oto a God ta'au i Lengi.
14 I leune, ruana nga mei aaelanga paine e mango eena, ta'e lio ka'u. Kara'inie oto lo'u oolune nga mei aaelanga paine kei lae mai.
Hiune Nga Aahuri
E Aehotaa Aalahanga a God
15 Oto hiune nga ensel e uuhie aahuri ingeie, na mo wala paine uure ta'au i Lengi ko te'uri, “A God ikie na iini e lio hilisie hunie ke ne'ie a Ha'a-uuri, ikire oto kire to'o aana nanamanga haahie ahutana walu ola aana walumalau na huni aalaha haahie oto huu.”
16 Oto e ro aawalai rato ni mwane mwana hai nge kire ii'o i lengine mo neunekume i na'ona God, kire mani lai pouruuru i aano i na'ona God 17 na kire ko ere uuri,
 
“Emi ko paalahe'o, God Aalaha Hahu'ana Nanama,
nge o ii'o ka'u oto uure mai na'o, na oto lo'u mei si'iri ie.
Emi ko paalahe'o aena aana o ko tala'ai aalaha oto haahie walumalau
pe'ie nanamanga paine i'oe,
18 Oto waite mo pu'o kire ko tohungei saewasu,
ta'e ie maholo i'oe oto huni saewasu.
Na maholo oto hunie o kei leie mo iini kire mae oto,
maholo oto hunie o kei waaie mo koni-konihe i'oe, mala mo propet.
Na maholo oto hunie o kei waaie kira hiiwalaimoli,
mo iini nge kire ha'ama'u eemu, e paine wa e mwai-mwei.
Na maholo oto huni horo suuhe'inie
mo iini nge kire ko waelie walumalau.”
 
19 Oto nume maa'i a God ta'au i Lengi e taha, na nou leesie oto ta'au kesi maa'i a God nge haiholota'inge ingeie i laona. Oto wa'ariri ko eeso hailiu, na lou-lou ko hoka, na nunu oto paine pe'ie mawasidengi oto paine ko hite, na mo uudu-uuduhe aani nemo e pou mala hau ta'i salo ko teke oto mai aano mala nemo.
11:2 11:2 Ngaeta mo tatala aana Haata'inge kire ere i sulie hai aawalai waro-waro mwana rue, na ngaeta iini ko ere i sulie sinola e ro tangalau pe'ie oono aawalai hei dinge, na ngaeta iini lo'u ko ere i sulie e oolu helisi pe'ie nga aapa. Ta'e tewanga ahutana mo maholo ngeena kire mani sada mola. Leesie lo'u Haata'inge 11:3, 12:6, 12:14, 13:5. A Propet Daniel e ere no'one i sulie nga maholo tewa urine aana Daniel 7:25, 12:7. 11:8 11:8 Hanue ngeena e to'o aana mo satai ola hunge aana nge ikire oto mo ha'a-ara mola hunie walu ola aaela nge ko uure honosie a God. Sodom oto nga ha'a-ara hunie walu ola mala masinge na aeni-olanga. Leesie Jenesis 18:16—19:29 na Aesaea 1:9-10. Oto Ijip nga ha'a-ara huni deu rarahie mwala hunie kire ke asu mwaakule wa mala mo koni-konihe. Leesie Eksodas 1:11-14 na Diutronomi 5:6.