10
Ensel E Niie Kele
Uusu-uusu Hio-hio Hunie A Jon
Oto nou he'i leesie lo'u ngaeta ensel e tohungei nanama liutaa ko siho mai uure i Lengi. Na e aaluhi aana mei uuru oto mala nga to'oni ingeie, na hure'aro e lolo ahuie pwaune. Maana e raa oto mala sato, na e ro ae'aena domana oto e ro mela-melahai dunge oto paine. Ensel ngeena e hele aana kele uusu-uusu hio-hio i laona nimana na e taha oto aakau. Oto ae'ae i pwalo-pwalona e uuri puu i kolune aasi, na ae'ae i meu-meuline e uuri puu i kolune aano huu. Na e si soi aana mei wala paine domana oto nga laeon ko tea, na aana maholona, oto e hiu ho lou-lou kire si ere taa. Oto mola i purine kire ere taa urine, na no ko deu oto uri ne ke uusue nga taa kire unue. Ta'e lo'u mola aana maholona na no ko rongoa mei wala uure i Lengi e te'uri hunieu, “Su'uri uusue nga taa nge e hiu lou-lou e unue, na o ke su'uri ha'arongoa nga iini aana.”
Oto ensel nge nou leesie e uure i kolune aasi na i kolune aano huu, e susue'inie ninime i pwalo-pwalona oto takoie i Lengi, na ko heiholota'i oto aana satana God Mau-meuri'e, na iini e ha'aholaa walumalau na salo na aasi na walu ola i lalo aani. Ensel ngeena e haiholota'i uuri, “Maholo ni maa'oohinge e mango oto. Aana maholo nge hiune nga ensel kei uuhie aahuri ingeie, nge a God kei ha'a-oaie oto mei saehaahinge ingeie, mala ka'u e unue oto hunie mo koni-konihe ingeie, mo propet maa'i.”
Oto mei wala e uure i Lengi ngeena ko he'i unue lo'u hunieu uuri, “O ke lae i toolea uusu-uusu hio-hio e taha oto ngeena mwaanie nimana ensel nge e uure i kolune aasi na i kolune aano huu.”
Oto nou lae wau i saana ensel ngeena, na nou sukaa oto kele uusu-uusu hio-hio ngeena mwaanie.
Oto e te'uri hunieu, “Hele aana uusu-uusu hio-hio ngeena na o ke ngaue. Maholo o kei ngeue, kei meli-meli mala ngingidue, ta'e maholo o kei oonomie nge oopwamu ke si hihiro aana.”
10 Oto nou toolea kele uusu-uusu hio-hio ngeena mwaanie na nou ngeue oto. Na maholo nou ngeue e mali-meli oto hiito'o mala ngingidue, ta'e purine nou ngeu mangoa, nge oopwaku e si hihiro aana.
11 Oto e unue lo'u hunieu uuri, “O ke he'i unu tahanga'inie lo'u walana God i sulie nga taa kei reu lo'u mei puri aana mo aapoloa hunge hai aaopa'i, na mo komu ni iinoni, na mo erenga, na mo inemauri.”