9
Limana Nga Aahuri
E Ha'asapesalu'aa Mwala
Oto limana nga ensel e uuhie lo'u aahuri ingeie. Na nou leesie iini kire haara'inie aana a Hee'u nge a God e aasie ka'u mei aano mwaanie i Lengi. Na kire niie kii hunie, huni tahanie kalinge ni ha'amotaahinge e ka'a to'o kaona. Oto e lae, e tahanie kalinge ni ha'amotaahinge ngeena, oto pwa'ulei dunge pi'ola pulu-pulu'e e dautaa mwaanie kalinge ngeena oto domana dunge paine ko pwe'u. Oto pwa'ulei dunge ngeena ko lae honosie salo na sato ko rodohono oto. Oto mo oru kire siho mai laona walumalau uure mwaanie pwa'ulei dunge ngeena. Na kire niie nanamanga huni'i huni ala mala hari-heri. Na kire ere honosire hunie kire ke su'uri waelie apa-apana ta'ena nga hahalisi wa ta'ena nga ai, ta'e kire ke waelie mola mo iinoni nge kire ka'a to'o aana ha'a-ara a God i darada. Na kire toli'aasire hunie kire ke ha'asapesalu'aa mo iinoni hunie e lime waro-waro, na salunge ngeena e paine domana oto hari-heri e alaie iinoni. Aana mo dingena mwala ko sapesalu ngeena kire kei tola hailiu hunie nga mo ola huni horo'ire maraada hunie kire ke mae, ta'e kire sa'a lio oodoi'i ike. Na kire kei sare mae, ta'e kire sa'a roro'a ni mae ike.
Mo oru ngeena kire lio mala mo hoos nge kire dau aakau eeni hunie oohotaa. Kire ho'osie pwaude aana mo ola e lio mala rorodara aani kol, na maada e lio mala maana iinoni. Iihune pwaude e urihana iihune pwaune mo keni, na nihoda e urihana nihona mo laeon. Na i roroma'i saeda kire ho'osie mo ola ma'uta'a aani oohotaa. Aawa-aawatana apa-apada e rongo mala tatakolenga aana mo hoos ko huru pe'i taetahe aana oohotaa. 10 Kire to'o ui'uide mala mo heri-heri, na maholo kire kei susu'ie iinoni aana ui'uide, nge kei selu i sulie e lime waro-waro. 11 Inemauri mo oru ngeena nge ensel haahie kalinge ni ha'amotaahinge, na satana aana erenga ni Hibru, a Abadon, na aana erenga mo Krik nge a Apolion. Ta'e ta'a-ta'a ne'isaenga mola aana uuri, “Iini ko mala-mala.”
12 Eetana nga mei aaelanga oto e tapaliu mango ngeena, ta'e e ro iini lo'u kei haro lae ue mai i puri.
Oonona Nga Aahuri
E Horo Maesie Mwala
13 Oto oonona nga ensel e uuhie lo'u aahuri ingeie. Na nou rongoa mei wala e uure mai mwaanie mo rarangoi ola i lengine ora aani kol nge e ii'o i na'ona God. 14 Mei wala e unue hunie oonona nga ensel ngeena uuri, “O ke luhesie e hai ensel nge kire ho'osire i reune wai peine Iuparetis.” 15 Oto e si luhesire, aana kire mani ii'o aakau oto hunie maholona. E tewa oto na kire ko maa'oohie mola halisi ngeena, na waro-waro ngeena, na hai dinge ngeena, na maholoi sato ngeena, aana kire ii'o aakau mola. Kire ii'o aakau huni horo maesie oolune nga po'o ni leu aani iinoni i laona walumalau. 16 Nou rongoa iidu-iidunge aana mae ikire, na e hule aana e ro tangalai mola aani ramo (200,000,000) pe'ie mo hoos ikire. 17 Oto nou leesie lo'u mo iini kire ta'e aana mo hoos ngeena kire ho'osie mo sala ni oohotaa haahie roroma'i saeda, na mo olana kire nonoro'a mala mela-melahai dunge, na kire pulu-pulu'e mala aasi, na kire sa'o-sa'ola mala sato. Na pwaune mo hoos ikire e lio mala pwaune laeon, na dunge ko deutaa mai mwaanie wawada pe'ie pwa'ulei dunge na mo heu eeso-eeso. 18 Na kire horo maesie ngaeta po'o ni iinoni aana e oolu po'o ni leu aana walumalau, aana e oolu aaelanga nge kire uure mwaanie wawana mo hoos ngeena—nge dunge na pwa'ulei dunge na mo heu eeso-eeso. 19 Aana nanamanga mo hoos nge i wawada na lo'u aana ui'uide, aena aana ui'uide e to'o aana mo pwe'ui ola mala mwaa ala-ala, nge e sai alaie mo iinoni aana.
20 Ta'e ahutana mo iinoni lo'u i lalona walumalau nge horo'ilada e ka'a lae ike aana mo aaelanga ngeena, kire ka'a oonisae ike mwaanie mo takalonga ikire. Kire ka'a mamalo ike mwaanie palolana mo li'oa aaela na mo nunui ola kire asui'i mola aani kol, na siliva, na bras, na hau, na aani ei. Mo god eero-eero ngeena kire ka'a sai lio ike aana maada wa kire ke rorongo aana aalingada wa kire ke lae-lae aana ae'aeda. 21 Na mwala kire ka'a oonisae ike hunie kire ke aali'u mwaanie mo horonga ikire, wa mo si'onga ikire, wa mo aeni-olanga ikire, wa mo pelinge ikire, ta'e kire ko lae pe'i hele paine mola aani.