8
A Kalei Sipu E Tahanie
Hiune Nga Hui Edi,
Oto E Hiu Eehuri Ko Si Ngara
Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie hiune nga hui edi. Na aana maholona, nge e pwa-pwaio oto ta'au i Lengi i sulie nga kele maholoi sato. Na nou leesie e hiu ensel nge kire ko uure-uure i na'ona God, niilana e hiu eehuri e lae hunire.
Oto ngaeta ensel e lae lo'u mei, e lae mai uure i saana ora ni uunu-uunu ola nge e ii'o i na'ona naunekume. Na e hele aana kao-kao kol aani dango wau-wesu, na kire niie lo'u hunie nga mo dango wau-wesu huni uunu'i pe'ie mo aarenga'inge mwala maa'i a God. Oto ensel ngeena e uunu'i oto i lengine ora aani kol ngeena, na pwa'ulana dango wau-wesu na mo aarenga'inge mwala a God, e uure mwaanie nimana ensel na ko loho oto ta'au i saana a God. Oto ensel ngeena e toolea dunge mwaanie ora ni uunu-uunu ola, na e ne'ie i laona kao-kao ngeena, na e uu'ile'inie i lalona walumalau. Oto wa'ariri ko eeso, na lou-lou ko kakahite, na nunu ko esu oolo-oolo oto.
Oto e hiu ensel kire hele aana e hiu eehuri ikire na kire dau aakau oto huni uuhi'i.
Eetana Nga Aahuri
E Waelie Mwakano
Oto eetana nga ensel e uuhie aahuri ingeie. Na mo uudu-uuduhe aani nemo e pou mala hau ko teke oto uure mai ta'i salo, na dunge na apu ko teke no'one pe'i'i. Oto ahutana hahalisi e waru mango, na oolune nga po'o ni leu aana aano huu na mo ei i lengine kire waru oto no'one.
Ruana Nga Aahuri
E Waelie Aasi
Oto ruana nga ensel e uuhie lo'u aahuri ingeie. Na ngaeta mei ola e lio oto mala toloi henue paine ko weru aana dunge, na aasilana e lae oto hai laona aasi. Oto oolune nga po'o ni eesi e ne'i epu, na oolune nga po'o ni ola mau-meuri i laona aasi kire mae mango, na oolune nga po'o ni iini aana mo haka i eesi kire aaela oto no'one.
Oolune Nga Aahuri
E Waelie Mo Wei
10 Oto oolune nga ensel e uuhie lo'u aahuri ingeie. Na ngaeta ho hee'u peine e eeso mala wa'ariri, na ko ooho toli oto mai uure ta'i salo. Na e teke i laona oolune ngaeta po'o ni leu aana mo wei peine, na i laona mo huulaa aani wei. 11 Na satana ho hee'u ngeena a Aha'i, na oolune nga po'o ni wei e aha'i oto. Oto mwala hunge kire mae aana kire inuhie mo wei aha'i ngeena.
Haine Nga Aahuri
E Waelie Salo
12 Oto haine nga ensel e uuhie lo'u aahuri ingeie. Na kire hite mwa'asie oto oolune nga aapa aana sato, na oolune nga aapa aana waro-waro, na oolune nga po'o ni iini aana mo hee'u. Oto oolune nga aapa aana mo raa-raa ta'i salo e rodohono oto, na nga mei ola e ka'a sai raa ike lo'u aana oolune nga aapa aana aatowaa na rodo.
13 Oto aana maholo no ko lio-lio ue, na no ko leesie nga hada ko loo-loho ta'i salo, na ko soi-soi aana mei wala paine uuri, “!Aaia! !Aaia! Aama-aamasilana mo iinoni i laona walumalau, aana kei tohungei aaela oto liutaa maholo ngaeta oolu ensel kei uuhie lo'u mo eehuri ikire.”