7
Leinge E Mamalo
Maholo Kire Ne'i Ha'a-ara
Aana Mo Israel
Oto lo'u i puri nou leesie e hai ensel kire uure aana e hai su'u-su'ue aana walumalau, na kire hele honosie e hai maai dengi aana ooru aana walumalau mwaanie uri nga maai dengi e ooru haahie walumalau wa haahie aasi wa e ooruhie ta'ena nga ai. E hai ensel ngeena a God e niie nanamanga hunire huni waelie aano huu na aasi. Oto nou leesie ngaeta ensel e lae mai uure mwaanie pwaalana sato pe'ie nga ola huni ne'i ha'a-ara aana mwala huni haata'inie uri ikire oto to'o-to'olana a God Mau-meuri'e. Na ensel ngeena e soi aana mei wala paine wau hunie e hai ensel uuri, “Omu ke maa'oohi ke'u. Mwaanie omu wae-waelie ka'u mo ei na aano huu na aasi, aena aana melu ka'a ne'ie ue ha'a-ara i darana mo koni-konihe a God.”
Na nou rongoa mwala nge kire ne'i ha'a-ara oto aada, kire hule aana tangalau pe'ie e hai aawalai sinola mwana hai (144,000). Kire uure mai mwaanie ahutana mo komu ni Israel.
Uure mwaanie komu a Jiuda nge aawalai sinola mwana rue kire ne'ie ha'a-ara aada.
Uure mwaanie komu a Ruben, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Gad, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Asa, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Naptali, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Manase, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Simion, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Livae, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Isaka, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Sebiulan, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Josep, nge aawalai sinola mwana rue.
Uure mwaanie komu a Benjamin, nge aawalai sinola mwana rue.
Oto kire ne'ie ha'a-ara aana aawalai sinola mwana rue mwaanie ahutana mo komu ni Israel.
Pulitaa Paine Kire Ha'ama'u
Aana God
Oto lo'u i purine leune, nou lio na no ko leesie lo'u nikei pulitaa oto paine, nge nga iini e sa'a roro'a iidu-suuhana. Mwala ngeena kire uure mai mwaanie ta'ena nga mwala, na mwaanie ta'ena nga aapoloa, na mwaanie ta'ena nga komu, na mwaanie ta'ena nga erenga i laona walumalau. Kire mani to'oni eeni to'oni rere'a, na kire mani hele apa-apai e'e. Kire mani uure i na'ona naunekume ni aalaha ngeena na a Kalei Sipu, 10 na kire ko soi aana mei wala paine uuri, “Ha'a-uuringe e uure mai mwaanie a God ikie, iini nge e ii'o i lengine naunekume, na mwaanie a Kalei Sipu.” 11 Mo rato ni mwane na e hai ola mauri ikire no'one i leune, na ahutana mo ensel kire mani uure kali-kelie naunekume. Mo ensel ngeena kire pouruuru hai aano i na'ona naunekume na kire ko palo-paloa a God. 12 Kire ko te'uri,
 
“Iau.
Ha'apaina'anga,
na manikulu'anga,
na manatanga,
na paalahenga,
na ha'ama'unge,
na nanamanga,
na a'aila'anga,
mo ola a God ikie otona na oto huu.
Ke urine oto.”
 
13 Oto ngaeta iini aana mo rato ngeena e dolosi eeku uuri, “?Kira tei ni kire ho'o to'oni rere'a ngeena, na kire uure i tei?”
14 Oto nou aalamie uuri, “Nou ka'a saie ike, poro paine ineu, ta'e i'oe ha'alaa o saie.”
Oto rato ni mwane ngeena e si te'uri hunieu, “Mwala ngeena, ikire nge kire uure ma'uta'a aana maholo taunge'inilada e lae na kire ii'o i laona si'oha'anga paine. Kire hoda rere'a oto aana mo to'oni ikire aana apune a Kalei Sipu. 15 Aena urinena nge kire ii'o oto i na'ona naunekume a God, na kire ko palo-paloa oto susue dangi na rodo i laona nume maa'i ingeie. Na iini nge e ii'o i lengine naunekume kei lio i suli diana aada. 16 Mwala ngeena kire sa'a roro'a ni hiolo lo'u, na kire sa'a roro'a ni maarou lo'u, na sapeda e sa'a roro'a ni raramea lo'u aana sato, 17 aena aana a Kalei Sipu nge e uure i na'ona naunekume, ingeie oto kakalihe ikire. E sai na'oda takoie huulaa ni wei meuri. Na a God kei usuri aasie ahutana mo wei ni aakalo mwaanie maada.”