6
A Kalei Sipu E Tahanie Mo Hui Edi
Oto nou lio lo'u na no ko leesie a Kalei Sipu e tahanie oto eetana nga iini aana e hiu hui edi mwaanie uusu-uusu hio-hio ngeena. Na no ko rongoa ngaeta iini aana e hai ola mauri ko ere paine na walana e lola oto mala lou-lou uuri, “O ke lae mai.” Oto nou lio na hoos rere'a ko maau oto. Na mwane ko huru ta'au aana hoos ngeena e helesie pasi. Kire niie rorodara nana aena aana e a'aila'asie oto oohotaa, na e huru lo'u ta'au huni ooho suu-suu pe'i a'aila'anga tara'asi.
Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie lo'u ruana nga hui edi, na no ko rongoa ruana nga ola mauri ko unue uuri, “O ke lae mai.” Oto ngaeta hoos e maau lo'u, na iinine e nonoro'a. Oto iini nge e huru ta'au aana hoos ngeena, kire niie naihi peine hunie, na nanamanga huni ta'aasie hanuelamanga mwaanie walumalau hunie mwala ke horo'ire hailiu.
Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie lo'u oolune nga hui edi, na nou rongoa oolune nga ola mauri e unue uuri, “O ke lae mai.” Oto nou lio na hoos pulu-pulu'e ko maau oto. Na iini nge ko huru ta'au aana hoos ngeena, e hele aana nga ola huni totohoa hi'anga. Oto nou rongoa ola mala mei wala e uure mai i matolana e hai ola mauri ngeena, na ko unue uuri, “O ke waelie mo ngeulaa hunie holiteni ke tohungei peine, hule aana mwala ke asu uana ta'a-ta'a ho uuhi wa e oolu ho kumara hunie dinge laku. Ta'e o ke su'uri waelie mo ei hungu-hungu.”
Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie lo'u haine nga hui edi, na nou rongoa haine nga ola mauri e unue uuri, “O ke lae mai.” Oto nou lio na hoos pala-pala ko maau lo'u. Na iini nge ko huru ta'au aana hoos ngeena, satana a Maenga. Nga iini lo'u e lae mai i puri, satana a Haitolinge. Na niilana nanamanga e lae hunirerue huni horo maesie haine nga po'o ni iinoni i laona walumalau aani oohotaa, na aani iihi'ure, na aani maelaa aaela, na aani ola loo-loo'a ni me'esu.
Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie lo'u limana nga hui edi, na nou leesie i hahana ora ni uunu-uunu, mauriha'ana mo iini nge horo'ilada e lae aana kire hiiwalaimoli na kire taroha'inie walana God. 10 Oto mo mauriha'ai ola ngeena kire ko soi aana mei wala paine uuri, “Hahu'ana Aalaha i'emi, i'oe o maa'i na o to'ohuu. ?Maholo uri taa nge o ke si leie mo iinoni hai aano na o kei su'ue mei epu i'emi?” 11 Oto niilana to'oni rere'a e lae hunie ta'ena nga iini aada, na unulana e lae hunire uuri, “Omu ke maa'oohi ha'awali ke'u. Mala kire horo'i'omu ke'u, nge horo'ilana mo koni-konihe a God ko lae-lae ue. Oto kei saro hule aana iidu-iidunge aana mo eesimiu kire ko horo'ire kei ehu, nge ne ke si su'ue mei epu i'omu.”
12 Oto a Kalei Sipu ngeena e tahanie lo'u oonona nga hui edi, na nunu peine ko tolana hite oto, na sato ko pulu-pulu'e oto mala loilohi, na waro-waro ko nonoro'a oto mala apu. 13 Mo hee'u kire aanguru mei aano oto mala hue-huana ai ko toli sesu mola aana ooru ko nunuie. 14 Na salo e tolana ai'aa mola mala ha'u hio-hio kire hioa. Na ahutana mo toloi henue na ta'ena nga mala-malau kire oopa hailiu oto mwaanie mo leu kire o'o'o aani. 15 Oto ahutana mwala mai aano, mo inemauri, na mo mwane paine, na mo iini kire to'o-to'o, na mo na'ohai mwane, na mo ramo, na mo iinoni reu, na mo koni-konihe, kire mani lai mumuni oto i lalona mo liwe na mo hahale ta'au i tolona mo uuwo. 16 Na kire ko soi hunie mo toloi henue na mo hahale uuri, “Omu ke aa'oho mai haahi'emi, na omu ke mumuni'emi mwaanie maana iini nge e ii'o i lengine naunekume, na omu ke mumuni'emi mwaanie saewasunge a Kalei Sipu. 17 Omu ke da ke urine oto aena aana hai dinge paine ni saewasunge ikire e hule oto. ?Oto a tei kei roro'a a'aila'a ni uure honosie leune?”
6:6 6:6 Erenga ni Krik ko ere i sulie mo tohungei ngeulaa mo Jiu mala wit na bali na olif na grep.