5
Kire Ha'apaina'aa A Kalei Sipu Aana E Sai Tahanie
Uusu-uusu Hio-hio
Na nou leesie lo'u nga uusu-uusu hio-hio i laona nime i pwalo-pwalona iini nge e ii'o i lengine naunekume ni aalaha ngeena. Uusu-uusu hio-hio ngeena e to'o aana uusu-uusunge aana ahutana e ro aapa hailiu, na kire hioa, kire si honoa aana e hiu hui edi. Oto nou leesie lo'u nga ensel e nanama ko soi-soi aana mei wala paine uuri, “?A tei ni e malisine uri ke ta'aasie mo hui edi na ke lalaa'inie uusu-uusu hio-hio ngeena?” Ta'e nga ta'a-ta'a iini ha'ike ta'au i Lengi, wa mai aano i welumalau, wa aana leu mo iini e mae, uri ke malisine lalaa'inilana uusu-uusu hio-hio ngeena wa hunie ke saaie. Nou si ngara paine aena aana nga iini ka'a malisine oto uri ke hu'esie uusu-uusu hio-hio ngeena wa uri huni saaie.
Oto ngaeta iini aana mo rato ngeena ko te'uri hunieu, “!O ke su'uri ngara! Lio ka'u. Na'ohai mwane uure aana komu a Jiuda nge kire haara'inie ‘Laeon a Jiuda,’ e a'aila'asie oto ahutana mo maelonga ingeie. Ingeie na'ohai mwane huni oolisie weuwana a Deved Inemauri hunie ke ii'o aana naunekume ingeie, na ingeie oto e malisine kei ta'aasie mo hui edi, na huni lalaa'inie uusu-uusu hio-hio ngeena.”
Oto i matolana mo rato ni mwane na e hai ola mauri ngeena, nou leesie lo'u Kalei Sipu e uure i na'ona naunekume ni aalaha ngeena. Na Kalei Sipu ngeena, e lio mala horo'ilana e lae oto. E to'o aana e hiu rarangoi ola, na mo rarangoi ola ngeena mo tolimaa aana hahu'ana nanamanga ingeie. E to'o aana lo'u e hiu u'umaai ola, na ikire nge e hiu li'oa a God, nge e ha'atolara aana ta'ena nga leu i laona walumalau. Oto Kalei Sipu ngeena e lae mai i saana iini e ii'o i lengine naunekume, na ko toolea oto uusu-uusu hio-hio mwaanie ninime i pwalo-pwalona. Aana maholo e toolea uusu-uusu hio-hio ngeena, nge e hai ola mauri na e ro aawalai rato mwana hai kire ko pouruuru oto i na'ona Kalei Sipu ngeena. Kire mani hele aana mo kao-kao aani kol nge kire honu eeni dango wau-wesu. Na mo dango wau-wesu ngeena oto mo palonga mwala maa'i a God. Oto kire mani da mo pesi aawa, na kire sulu'ie kana haalu nana a Kalei Sipu uuri,
 
“I'oe nge o adona o ke toolea uusu-uusu hio-hio
na o ke ta'aasie mo hui edi aana,
aena aana horo'ilemu e lae ka'u oto,
na aana apumu o toolea mai
mo iinoni takoie a God
mwaanie ta'ena nga komu
na ta'ena nga erenga
na ta'ena nga aapoloa
na ta'ena nga mala-malau.
10 I'oe oto aalaha ikire,
na o esuie uri kire mani ne'i pris oto huni ha'apaina'aa a God,
na o ha'a-aalahara hunie kire ke aalaha haahie walumalau.”
 
11 Oto nou lio lo'u weu na no ko rongoa walana mo molani ensel kali-kelie naunekume ngeena na mo ola mauri na mo rato. Kire hunge oto hiito'o hule aana nga iini e sa'a iidu-suuheni ike. 12 Mo ensel ngeena kire ko kana paine uuri,
 
“A Kalei Sipu nge horo'ilana e lae,
e adona kie ke ha'apaina'aa
haahie nanamanga paine ingeie,
na haahie to'o-to'onga ingeie,
na haahie saenanaunge ingeie,
na haahie a'aila'anga ingeie.
Na e adona oto kie ke ha'ama'u aana,
na kie ke ha'amanikulu'aa,
na kie ke ha'apaina'aa.”
 
13 Na nou rongoa ahutana mo iini ta'au i Lengi, na mo iini mei aano i welumalau, na aana leu mo iini e mae, kire ko meni kana uuri,
 
“Ahutana paalahenga,
na ha'ama'unge,
na manikulu'anga,
na a'aila'anga,
ke ii'o oto huu
nana iini nge e ii'o i lengine naunekume
na no'one nana a Kalei Sipu.”
 
14 Oto e hai ola mauri ngeena kire unue uuri, “Ke urine oto,” na mo rato ni mwane kire mani pouruuru haahie maada i aano, kire ko si lahea.