4
Kire Ko Ha'apaina'aa Iini
E Ii'o Aana Naunekume
Ni Aalaha Ta'au I Leinge
Oto lo'u i purine leune, nou lio na no ko leesie ngaeta maa e taha ta'au i Lengi. Na mei wala e rongo mala aawa-aawatai eehuri nge nou rongoa ka'u hola'i na'o, ko he'i unue lo'u hunieu uuri, “O ke lae poi i leu, na ne kei haata'inie aamu nga moi taa nge e sa'a tewa na kire kei reu lo'u.” Oto mola aana maholona nou honu oto aana Li'oa Maa'i, na no ko leesie oto naunekume ni aalaha ta'au i Lengi. Na iini nge e ii'o i lengine, maana domana oto e ro ho heu wana-wana manikulu'e, jaspa na kanilian. Na hure'aro e lolo haahie naunekume ngeena e raa oto mala hau wana-wana manikulu'e emaral. Na kali-kelie naunekume ngeena nge e ro aawalai neunekume mwana hai no'one, na e ro aawalai rato mwana hai kire ii'o i lengini. Kire to'oni aani to'oni rere'a, na kire ho'osie mo rorodara aani kol i darada. Na uure mwaanie naunekume paine ngeena, wa'ariri ko eeso na lou-lou ko kakahite. Na i na'ona naunekume, e hiu maai dunge ko eeso-eeso, na ikire e hiu li'oa a God otona. Na lo'u weu i na'ona naunekume ngeena, ola mala aasi manola e wana-wana mala iiro-iiro.
Oto kali-kelie naunekume ngeena e hai ola mauri kire uure i leune. Mo ola mauri ngeena sapeni e honu aana maai ola, hule i na'o na hai puri. E hai ola mauri ngeena kire mani lio hai aaopa'i. Iini ta'i na'o e lio mala laeon, na ruana nga iini e lio mala puluke, na oolune nga iini maana e lio mala iinoni, na haine e lio mala hada ko aaro. E hai ola mauri ngeena kire to'o aana e oono apa-apai ola, na mo apa-apai ola ngeena kire honu no'one aani maai ola hule i hahana apa-apani. Kire ka'a mou-mou ike aani kananga susue dangi na rodo uuri.
 
“Maa'i, Maa'i, Maa'i,
God Aalaha hahu'ana nanama,
Iini e mauri oto uure mai na'o, na si'iri, na oto huu.”
 
E hai ola mauri ngeena kire ii'o mola pe'ie kananga ni ha'amanikulu'anga, na ni ha'ama'unge, na ni paalahenga hunie iini nge e ii'o i lengine naunekume, na ko meu-meuri oto huu. Na suli maholo kire ko kana-kana oto urine, 10 na e ro aawalai rato mwana hai ngeena kire ko pouruuru hai na'ona iini e ii'o i lengine naunekume, na kire ko lahea iini nge ko meu-meuri oto huu. Kire ko ne'ie mo rorodara ikire i na'ona naunekume ingeie na kire ko unue uuri,
 
11 “I'oe oto a God na Aalaha i'emi.
O melisine oto o ke hele aana
manikulu'anga
na ha'ama'unge
na nanamanga.
Aana o ha'aholaa walu ola
na oto i sulie saemu
nge kire si aehota ne'i ola na kire mauri.”