21
A God Kei Asuie Walumalau Haalu Pe'ie Jerusalem Haalu
Nana Mwala Maa'i Ingeie
Oto nou he'i leesie lo'u walumalau haalu, ta'e nga aasi ha'ike lo'u i laona, na salo e haalu no'one. Aana walumalau lalahu'e pe'ie salo na aasi i laona, kire mani ei'aa mango oto. Na nou leesie hanue maa'i ko lae mai uure ta'au i Lengi mwaanie a God. Kire dau aakau aana mala hu'e haalu e to'oni eeni to'oni lauleuni'e hunie kei ha'aruru pe'ie poro ingeie. Hanue maa'i ie nge satana Jerusalem Haalu. Oto nou rongoa mei wala paine e uure mwaanie naunekume ko te'uri, “Nume a God ingeie oto mai saada mo iinoni. Kei ii'o oto pe'ire, na kire kei ne'ie oto mwala ingeie to'ohuu. A God oto maraana kei ii'o oto pe'ire na kei ne'ie oto God ikire. Ingeie oto kei usuri aasie mo wei ni aakalo mwaanie maada. I leune nge maenga, na saehuunge, na ngaranga, na sapesalunge ha'ike lo'u. Aana ahutana mo ola lalahu'e urine kire mango oto.”
Na iini nge e ii'o i lengine naunekume e te'uri, “Omu ke lio ka'u. No ko esu haalu aana walu ola.” Na e unue hunieu uuri, “O ke uusue mei ola ie, aena aana mo wala ienini kire to'ohuu na o sai noruto'o oto aani.”
Oto e he'i te'uri lo'u, “E mango oto eena. Ineu oto a A na a Z, aana ineu oto aehotalana na ha'amangolana walu ola. Ne kei nii mwaakule mola aana wai mwaanie huulaa ni meurihe hunie ta'ena nga iini ko sare inu. Ta'ena nga iini nge kei a'aila'a tara'asi honosie aaelanga kei to'o aana mo ola ienini. Na ne kei ne'ie oto God ingeie, na ingeie kei ne'ie oto kaleku. Ta'e mwala kire ko me'ute'inie mola sapesalunge i tehula'ana Jisas, na mo iini kire ko eeli'u mola mwaanie a Jisas, na mo iini kire ko talei deu tata'ala, na mo iini kire ko talei horo, na mo iini kire ko mei-mesi, na mo iini kire ko si'o-si'o, na mo iini kire ko palo-paloa mo god eero-eero, na mo iini kire ko eero-eero, kire kei meni ii'o mola i laona dunge ni ha'amotaahinge aana mo heu eeso-eeso, na ruana nga maenga otona.”
Oto ngaeta iini aana e hiu ensel nge kire hele-hele aana ka'u e hiu kao-kao aana e hiu ha'amotaahinge ooreta, e lae mai seeku na ko te'uri, “Lae mai i leu, na ne ke haata'inie aamu mo iini nge ikire oto domana hu'e haalu a Kalei Sipu.”
10 Oto pe'ie nanamanga aana Li'oa Maa'i, ensel ngeena e tooleau ta'au i lengine toloi henue oto paine e tohungei lae i lengi. Na i leune e haata'inie aaku hanue maa'i i Jerusalem, ko lae mai uure ta'au i Lengi mwaanie a God. 11 Na hanuena e raa aana manikuluha'ana a God, na ko wana-wana oto mala nga hau iiro-iiro ola holitana e paine, na mala hau jaspa e mano-manola'a ta'ingelu. 12 Na para ahuie hanue ngeena e tohungei lae i lengi, na aawalai maai para mwana rue ikire aana. Nga ta'a-ta'a satai ola aana aawalai komu mwana rue mo Israel ni oto aana nga maai para, na nga ensel ni e kakakalie oto nga maai para. 13 E oolu maai para nge kire ii'o hatarie pwaalana sato, na ngaeta oolu iini hatarie suulana sato, na ngaeta oolu iini po'o ta'au, na ngaeta oolu iini po'o hao. 14 Para ahuie hanuena asuilana e lae aana aawalai toli'ae mwana rue aani heu, na uusulana satana aawalai hurula'aa mwana rue a Kalei Sipu e lae oto aana mo heu ngeena.
15 Na ensel nge e ere pe'ieu ngeena e hele aana totoho aana mai ei kire asuie aani kol, huni totohoa hanuena, na para ahuie, na mo maai para. 16 Na e totohoa tewaha'ana hanuena e sada lo'u mola aana aarokaha'ana. Oto ensel ngeena e totohoa huilume paine ngeena, na e hule aana aawalai sinola mwana rue aani tangalai tahanga aana tewaha'ana, na aawalai sinola mwana rue aani tangalai tahanga aana aarokaha'ana, na aawalai sinola mwana rue aani tangalai tahanga no'one aana e lae i lengi. 17 Oto ensel e totohoa lo'u para ahuie hanuena, na e lae i lengi hunie tangalau na e hai aawala mwana hai aani lo'usu'u. Na totoho nge ensel ngeena ko totoho aana, e sada mola aana totoho mo iinoni ko totoho aana.
18 Hanuena asuilana e lae aani tohungei kol, na ko wana-wana oto mala iiro-iiro. Na para ahuie hanuena asuilana e lae aani heu iiro-iiro holiteni e tohungei peine, satana jaspa. 19 Toli'ae aani heu aana para ngeena, kire ha'alaunie aana ta'ena nga hau iiro-iiro oto mola nge holitana e paine—eetana aani jaspa, ruana aani sapaea, oolune aani agit, haine aani emaral, 20 limana aani onikis, oonona aani kanilian, hiune aani kuots, walune aani beril, siwana aani topas, tangahulu'ana aani kalsedoni, na aawala mwana eeta aani tukuoes, na aawala mwana rue aani amitis. 21 Na aawalai maai para mwana rue aana para ngeena kire ha'a-ado aani u'umaai dehi—nga maai para ni oto nga u'umaai dehi. Na tala aana hanuena asuilana e lae aani tohungei kol, na ko wana-wana oto mala iiro-iiro.
22 A God Aalaha Hahu'ana Nanama na a Kalei Sipu kire ii'o oto mone aana hanuena, oto nou ka'a leesie ike nga nume maa'i i laona hanuena aana kire ka'a saeto'o aana lo'u nge nume urine. 23 Na lo'u, hanuena e ka'a saeto'o aana ike sato wa waro-waro ke raa-raangie aena aana manikuluha'ana a God taane oto matapwanga aana, na a Kalei Sipu taane oto raa-raa hunie hanuena. 24 Oto hanuena kei raangie mo aapoloa, na mo inemauri aana walumalau kire kei toolea mo ola manikulu'e ikire mai laona hanuena huni ha'apaina'aa God. 25 Mo maai para aana hanuena kire sa'a roro'a ni hono ike lo'u aana nga maholo, aena aana e aasa hunie nga maelonga kei lae mai i rodo, aana nga rodo na ha'ike lo'u ta'au. 26 Na mwala aana ta'ena nga hanue aana walumalau kei too-toolea mai manikuluha'ada na ahutana mo ola diana aana mo to'o-to'onga ikire huni ha'ama'u aana a God. 27 Ta'e nga mei ola tata'ala sa'a roro'a lae ike lo'u mei laona hanuena. Mo iini nge ko deu-deu ooraha'aa aaela, wa ko talei eero-eero, kire sa'a roro'a ni lae ike i laona. Ta'e mo iini nge uusulana satada e lae i laona uusu-uusu ni meurihe a Kalei Sipu, ikire ha'alaa kire sai lae i laona hanuena.
21:12 21:12 Mei iidu-iidunge aawala mwana rue ngeena e to'o aana mei ne'isaenga oto paine hunie mo Jiu. Mei iidu-iidunge ngeena e haata'inie uri mei ola ngeena e tohungei diana oto, na e ahu, na nga mei ola e ka'a ai'aa ike lo'u mwaanie. Aena urine a Jon ko ere i sulie aawalai maai para mwana rue, na aawalai komu mwana rue, na aawalai hurula'aa mwana rue, na aawalai sinola mwana rue aani tangalai tahanga, na lo'u tangalau pe'ie e hai aawala mwana hai aani lo'usu'u (12 x 12 = 144). Hanuena e diana liutaa aana ta'ena nga ola. Leesie Esikiel 48:30-35. 21:19 21:19 Mo heu ngeena liotani kire mani lio hai aaopa'i, na kire mani lio diana oto liutaa.