22
Oto ensel ngeena e haata'inie wai ni meurihe aaku nge ko aahe-aahe mai uure mwaanie naunekume a God na a Kalei Sipu. Wai ngeena wai oto paine, na e tohungei mano-manola'a. Ko aahe hao i denumana tala paine i Jerusalem Haalu ngeena, na i reune wai ngeena mo ei aana maurihe kire i leune. Kire ko hungu-hungu aawalai maai hungunge mwana rue aana halisi, na hauta'ai suli waro-waro. Na mo apa-apana ai ngeena kire sai kuraa ahutana mo aapoloa aana. Walu ola kei diana oto lo'u mala maholo ha'aholanga, aana a God kei ta'aasie hai'uesinge ingeie mwaanie walumalau.
Naunekume a God na a Kalei Sipu kire ii'o i leune, na mo koni-konihe ingeie kei palo-paloa. Kire kei leesie maana, na uusulana satana kei lae i na'ona darada. Nga rodohono ha'ike lo'u ta'au, na kire sa'a hari hunie lo'u nga raa-raa aani dunge wa sato hunie ke raangire, aena aana a God Aalaha oto kei niie raa-raa nada. Na kire kei aalaha mala mo inemauri oto huu.
O Ke Ii'o Aakau Loosie
Oolinge Mai A Jisas
Oto ensel ngeena e he'i unue lo'u hunieu uuri, “O ke hiiwalaimoli aana mo wala ienini, aena aana kire to'ohuu. A God Aalaha nge e niie Li'oa Maa'i ingeie i saana mo propet ingeie nge e uusunge'inieu ensel ingeie mai seemu, huni haata'inie mo ola ienini eemiu mo koni-konihe ingeie aana e sa'a tewa na kire kei reu oto.”
Oto nou he'i rongoa lo'u walana a Jisas ko te'uri, “Omu ke rongo ka'u. E sa'a tewa na ne kei ooli lo'u mei. Mo iini nge kire ko tola i sulie walana God e unu lalai eeni i laona uusu-uusu ie, kire ke ilenimwa'e mola.”
Walu ola ienini, ineu a Jon oto nou rongo'i na nou leesi'i. Na maholo nou rongo'i na nou leesi'i mango, nou si pouruuru i na'ona ensel nge e haata'ini'i eeku hunie ne ke palo-paloa. Ta'e ensel ngeena e unue mola hunieu uuri, “!Ha'ike! O ke su'uri palo-paloau. Ineu ngaeta koni-konihe no'one mala i'oe, na mala mo eesimu mo propet, na oto mala ahutana mo iini nge kire ko hele i sulie mo wala i laona uusu-uusu ienini. O ke palo-paloa mola a God.”
10 Oto ensel ngeena e he'i unue lo'u hunieu uuri, “O ke su'uri mumunie uusu-uusu aana haata'inge ienini, aena aana maholo hunie mo ola ienini kei reu e kara'ini oto. 11 Maholo e o'oru'e mola, oto mo iini nge kire ko eu'esuie aaelanga na tolahada e tata'ala, e aasa hunie kire kei eeli'u ta'e kire kei talei ii'o mola pe'ie tata'alanga na tolahada kei he'i tata'ala lo'u liutaa. Na mo iini nge kire ko esu aana diananga na tolahada e maa'i, kire kei lae pe'i esu oto mola aana diananga na tolahada kei maa'i oto tarau.”
12 Oto a Jisas ko te'uri, “Omu ke rongo ka'u. E sa'a tewa na ne kei ooli lo'u mei. Na ne kei toolea no'one mai waaitana mwala huni waaire oto i sulie nga taa iinoni e asuie. 13 Ineu oto a A na a Z, aana ineu oto aehotalana na ha'amangolana walu ola.
14 “Deidehie mo iini kire hoda rere'a aana mo to'oni ikire, aana ikire oto kire kei lai sili i laona maa'i para aana Jerusalem Haalu ngeena, na kire kei ngeue hue-huana ai ni meurihe. 15 Ta'e mo iinoni ooraha'aa kire sa'a roro'a ni lae ike i laona Aalahanga a God, aana kire ko si'o-si'o, na kire ko mei-mesi, na kire ko talei horo, na kire ko palo-paloa mo god eero-eero, na kire saeto'o aana mo wala ni eeronga na kire ko eu'esuie eeronga mola tarau.
16 “Ineu a Jisas, nou uusunge'inie ensel ineu hunie ke haata'inie walu ola ienini eemu Jon, hunie o ke ha'arongoa mo soihaada'inge aani. Ineu Iini e paine liutaa aana komu a Deved Inemauri. Ineu a Jisas nou urihana ho hee'u Madala aana no ko haata'inie Dinge Haalu a God e kara'ini oto.”
17 Oto Li'oa Maa'i e unue uuri, “O ke lae mai.” Hu'e a Kalei Sipu, nge oto soihaada'inge, e unue no'one uuri, “O ke lae mai.” Na e malisine no'one hunie ta'ena nga iini ko rongoa mo wala ienini ke unue uuri “O ke lae mai.”
Na mei wala ko lae no'one hunie mo iini kire sare to'o aana maurihe huu. “Omu ke lae mai.” Mo iini nge omu ko maarou hunie maurihe, omu ke lae mai tola mwaakule mola aana wai ni meurihe ienini.
18 Ineu a Jon no ko ha'apasulie ahutana mo iini nge kire ko rongoa mo wala ni erenga lalai aana uusu-uusu ie. Mala uri nga iini ko sapeie lo'u nga mei ne'isaenga aana mo wala ienini, nge a God kei sapeie lo'u hunie iinoni ngeena mo ha'amotaahinge nge uusuleni e lae i laona uusu-uusu ienini. 19 Na mala uri nga iini ko ta'aasie nga mei ne'isaenga mwaanie mo wala ni erenga lalai aana uusu-uusu ienini, nge a God kei ta'aasie mwaanie walu ola diana nge erenga e lae i suli'i i lalona uusu-uusu ienini. Iini urine sa'a lae ike i laona hanue maa'i, i Jerusalem Haalu ngeena, hunie ke ngaue hue-huana ai ni meurihe.
20 A Jisas, iini nge e unue uri mo ola ie kire to'ohuu e unue no'one uuri, “Iau, e sa'a tewa na ne kei ooli lo'u mei.”
Ke urine oto. O ke lae oto mai, Jisas.
21 Ineu a Jon no ko aarea God uri hahu'ana manata-diananga Aalaha ikie a Jisas ke ii'o pe'i'omu. Ke urine oto.