19
Mẽ kot Jejus tak ã mẽ harẽnh
Matêwre 27.27-31; Makre 15.16-21; Rukre 23.20-25
Tã nhũm Pirat akupỹm õrkwỹ hwỳr Jejus o axà nẽ õ pôristijê mã hã amỹnê nhũm mẽ hwỳr mra nẽ htak o kuhê. Hãmri nẽ kêp pahi hã hpẽr o pikẽnh kaxyw kãm pahi hã mẽ ahkà nhĩpêx nẽ hkrãm haxà. Nom axtem mẽmo mrônhĩ te kot ronh kanêre pyràk xwỳnhja nhũm mẽ hikãx nẽ hkrãm haxà. Nẽ kêp pahi hã mẽ ê kamrêk py nẽ kãm haxà. Hãmri nẽ xatã hwỳr mra nẽ hinep htak nẽ hã hpẽr o pikẽnh o xa nẽ kãm:
—E apê Ijaew nhõ pahi punuti na ka. Anẽ.
Hãmri nhũm Piratja akupỹm Ijaew wỳr kato nẽ mẽ kãm:
—E koja inhõ pôristi akupỹm mẽ awỳr ho kato ka mẽ omu. Na pa tee ri kot tanhmã amnhĩ tomnuj to hã hkukja. Pẽr tanhmã kot amnhĩ tomnuj to hkêt kênã. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus kato nẽ arĩ pahi hã àhkà tu nẽ ê kamrêk jaxà nẽ o xa nhũm Pirat mẽ kãm:
—E kwa mẽ omu nẽ kamã axukaprĩ hkêt wehe. Anẽ.
Hãmri nhũm patre krãhtũmjê mẽ mẽõ pôristijaja tee ri ja hã kuma nhũm ja mẽ kêp omnuj nẽ. Hãmri nẽ hã kãm kapẽr kãm hihtỳx nẽ kãm:
—Tk. Kwa nà pĩ kahpa hã mãn anhô. Kê pĩ kahpa hã mãn ajêt nẽ ty. Anẽ.
Hãmri nhũm tee ri hã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Nà mẽ kam nẽ ma amnhĩm o tẽ nẽ mẽ kam amnhĩm ho anẽ. No pa kot paj ho anhỹr kêt nẽ. Mo mỳrapê kot pa kêt hã amỹnê nhũm mẽ kupĩ? Nà kwarĩ kot pa ho anhỹr kêt nẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa kêp Tĩrtũm Kra hã amnhĩ jarẽnh kênã. Mẽ inhĩgêtjaja na prem ã mẽ ixte amnhĩ jarẽnh anhỹrja nê mẽ inhmã kapẽr pa htem ã amnhĩ jarẽnh anhỹr kêt nẽ. Koja mẽhõ ã ri amnhĩ jarẽnh anẽ nhũm mẽ ja mỳrapê kupĩ. Anẽ.
Hãmri nhũm Pirat tee ri Jejus kêp Tĩrtũm Kra hã amnhĩ jarẽnhja ma nẽ kãm uma nẽ kãm tanhmã ho hprãm kêt nẽ. Hãmri nẽ akupỹm õrkwỹ hwỳr ho axà nẽ axte hkukja nẽ kãm:
—Kwa aprĩ hã inhmã amnhĩ jarẽ. Nhỹhỹnh na ka pre mẽ ixwỳr mõ? Anẽ.
Nom nhũm axte tanhmã kãm nẽ hkêt nẽ. Ãm arĩ akryk mar o xa. 10 Nhũm tee ri omu hãmri nẽ kãm:
—Kwa xà ate ixpumunh kêt? Inhỹ hã na htem mẽ kupa nẽ inhỹ hã akupỹm mẽ hapôj. Tã ka pẽr aprĩ hã inhmã tanhmã amnhĩ jarẽnh to hkêt nẽ ri akryk akuhê. Anẽ.
11 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Nom Tĩrtũm nhỹ hã pix mã na ka hte ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Kêp ãm Tĩrtũm kãm ja prãm kêt ronhỹx ka tee ri tanhmã amã ixto hprãm hkaprỳ. Tãm kot mẽ ixkaxyw axãm kênã. Tã mẽ kot awỳr inhmẽnh nẽ ri ixtyk ã ijarẽnh xwỳnh pê Ijaew nhõ pahijaja. Ra mẽ kot ixkaga jakamã na mẽ ã amã ijarẽnh anẽ. Jakamã mẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx o ajakrenh. Anẽ.
12 Hãmri nhũm Piratja tee ri ã kapẽr anhỹr ã kuma nẽ kot kãm urer prãm nẽ. Hãmri nẽ akupỹm Ijaew wỳr kato nẽ hã mẽ kãm kapẽr nhũm mẽ tee ri kot kãm urer kaxyw ã amnhĩ jarẽnhja ma nẽ kãm ja prãm kêt kumrẽx. Jakamã kàxpê nê kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa nà ra kêp mẽ inhõ pahi hã kot amnhĩ to hêx kênã. Kot mẽhõ ã ri amnhĩ jarẽnh anẽ nhũm Rõm kamã mẽ panhõ pahi Sestija ja hã harẽnh ma nẽ kamã gryk tỳx nẽ. Tã kot kaj kãm anhũre nhũm ajarẽnh ma nẽ akamã gryk nẽ. Anẽ.
13 Hãmri nhũm tee ri mẽ kuma hãmri nẽ ma pahi kot tanhmã mẽ harẽnh to xà hã kẽn pota wỳr ma tẽ nẽ hã nhỹ. Mẽ ixpê Ijaew kapẽr kãm mẽ ixte kãm: “Kapata” jarẽnh xwỳnhta wỳr kot tanhmã Jejus jarẽnh to kaxyw ma hwỳr tẽ nẽ hã nhỹ nhũm mẽ hwỳr o tẽ.
14 Hãmri nhũm ra arĩgro pê sêsta. Mẽ ixpê Ijaewjaja mẽ ixte Pas ã amnhĩ tomnuj mỳrapê mry hkwỳ hpar nẽ Tĩrtũm kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ jarẽnh xà hã arĩgroja kato. Jakamã nhũm kaxkwa nhĩpôk ri myt nhỹ nhũm Piratja mẽ kot Jejus kator ã harẽnh prãm xàj arĩ mẽ kãm ho mẽ õ pahi hã harẽ nẽ mẽ kãm:
—E ota mẽ anhõ Pahihtita. Anẽ.
15 Hãmri nhũm mẽ tee ri ã harẽnh anhỹrja ã kuma nẽ kãm:
—Kwa apĩ ri. Ma o tẽ nẽ pĩ kahpa hã anhô kê tokyx ty.
Anẽ nhũm tee ri mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Kwa nà. Kêp mẽ anhõ pahi kênã kot paj kêt ri axtem nẽ mẽ apê kupĩ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà kêp mẽ inhõ pahi hkêt. Pahi Sesti pix na kêp mẽ inhõ pahi. Anẽ.
Mẽ kãm Sesti hkĩnh kêt tã ã kãm Jejus htyk prãm xàj ri harẽnh anẽ. 16 Hãmri nhũm Pirat tee ri ja hã mẽ kuma nẽ tã Jejus ã pôristi mã karõ nẽ mẽ kãm:
—E mẽ mãmrĩ ma o tẽ nẽ pĩ kahpa hã anhô kê ty. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ ma o tẽ.
Mẽ kot pĩ kahpa hã Jejus nhôr ã mẽ harẽnh
Matêwre 27.32-44; Makre 15.21-32; Rukre 23.26-43
17 Hãmri nhũm pôristija Jejus mã õ pĩ kahpa gõ nhũm kutu nẽ ma mẽ hkôt hkjênh o mõ. Nhũm mẽ krĩ rũm ho kato nẽ ma hixêt prêk wỳr o tẽ. Hixêt prêkja mẽ kot harẽnh o: “Korkot” anẽ. No mẽ ixpê Ijaewjê kapẽr kãm na pa pre htem harẽnh o “Mẽ hkrã hi xà” anhỹr xwỳnhta wỳr nhũm mẽ ma o tẽ nẽ hã ho api. 18 Hãmri nẽ pikap pĩ kahpa xi nẽ hã Jejus xi nhũm hã nõ nhũm mẽ prek o ĩhkra ho htỳx nẽ hpar o htỳx. Hãmri nẽ kaxyw hkakwỳ nẽ hkakwỳnh pa nẽ kamã pĩ kahpata xãm nẽ hity hpa nhũm Jejus kỳx pê ajêt. Hãmri nhũm mẽ mããnẽn wa ho hamẽxkrut nẽ pĩ kahpa hã wa kunhô nhũm wa kuri ajêt. Wa kot tanhmã amnhĩ tomnuj to xwỳnhja wa ho akutã Jejus nhĩjê nhũm wa uràk nẽ kỳxpê ajêt.
19 Hãmri nhũm Piratja õ pôristi mã anẽ nhũm mẽ tap õ py nẽ hã tanhmã kagà hto nẽ kagà ho:
IJAEW NHÕ PAHI JEJUS NA JA
KÊP NAJARE NHÕ XWỲNH
20 Nom mẽ ixpê Ijaew kapẽr pix kãm hã kagà hkêt nẽ. Mããnẽn Gresjê kapẽr kãm nẽ Raxĩjê kapẽr kãm nhũm mẽ mããnẽn hã kagà nẽ Jejus mỳri kunhô. Hãmri nhũm Ijaew kwỳjaja Jerujarẽ rũm hwỳr mra nẽ mẽ kot ã hã kagà nhĩpêx anhỹrta pumu nẽ kamã harẽ. Jerujarẽja hixêt prêêta wỳr jawỳ jakamã nhũm mẽ kurũm ohtô nẽ hwỳr mra nẽ omunh o kuhê. 21 Hãmri nhũm patre hkrãhtũmjaja tee ri ã Jejus jarẽnh anhỹr ã kagàta pumu nhũm ja mẽ kêp omnuj nẽ. Jakamã nhũm mẽ ma Pirat wỳr mra nẽ kãm:
—Kwa mon ka ri hã mẽ kãm anẽ nhũm mẽ axtem nẽ ã ri kagà nhĩpêx anẽ? Kwa nà kêp mẽ inhõ pahi hkêt. Ãm htỳx ri kot ã kot amnhĩ jarẽnh anhỹr o pa kênã. Kwa hã kagàja o anhĩpa nẽ hpãnhã hã kagà ho: “Kêp Ijaew nhõ pahi hã kot amnhĩ to hêx xwỳnh.” Anhỹr o hpãnhã hã hipêx nẽ anhô nà? Anẽ.
22 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tk. Nà pa ho ixpinhpanh kêt nẽ. Ra ixte hã kagà hpar kênã. Anẽ.
Pôristijaja kot axpẽn mã Jejus xê ho pigrành
Matêwre 27.35-36, 27.55-56; Makre 15.24; Rukre 23.34
23 Hãmri nhũm pôristijaja kot axpẽn mã Jejus xê o pigrành kaxyw amnhĩ tã haxwỳr o tẽ. Mẽ kêp 4 no nhũm Jejus xê kêp 5 jakamã nhũm mẽ amnhĩ kôt ho 4 nẽ haxwỳ nhũm pyxi nẽ hprã. ê rytita. Na pre hipêx muxre. Nhỹhỹnh hkayr xà pumunh kêt kumrẽx. 24 Jakamã nhũm mẽ omu nẽ kãm hkĩnh nẽ. Hãmri nhũm hõ kot amnhĩm hpyr nẽ ho arĩk kaxyw nhũm mẽ hã kẽnre ho jôka. Na pre ra Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot mẽ hkukamã ja hã mẽ harẽnh nẽ mẽ harẽnh kot:
Na prem axpẽn mã ixê o anhgrà nẽ hã kẽnre ho jôka ho hkrĩ.
Anhỹr o kot mẽ hkukamã mẽ harẽnh. Tã nhũm mẽ ra hkôt ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o hkrĩ.
Jejus kot Juãw nhĩhkram katorxà jaxàr ã harẽnh
25 Nhũm Jejus par pê katorxà xa. Nẽ htõx nẽ Kropti hprõ Marir nẽ Marir Matarẽn mẽ nhũm mẽ Jejus katorxà nhĩhkô hã Jejus pumunh o kuhê. Nhũm amnhĩ tã mẽ omu 26 nẽ mẽ kuri pa ixpê Juãw pumu. Hãmri nẽ kêp ixkràmnhwỳ mex ã ixtã katorxà mã kapẽr nẽ kãm:
—E ota Juãwta. Koja ixpãnhã te kêp akra pyràk o anhĩpêx nẽ tanhmã ato ajuta hto ho pa. Anẽ.
27 Hãmri nẽ hpãnhã pa inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E Juãw. Kêr ka te kêp akatorxà pyràk o inhmã hipêx mex o ri apa.
Anhỹr jakamã pa kuma nẽ kot inhmã hã karõ xà hkôt inhõrkwỹ hwỳr haxà nẽ amnhĩ kôt ri ho ixpa.
Jejus htyk ã harẽnh
Matêwre 27.45-56; Makre 15.33-41; Rukre 23.44-49
28 Tã nhũm Jejus ra amnhĩ pumu hãmri nẽ hamaxpẽr o:
—Nà Inhĩpêêxà kot mẽmoj tã inhmã karõta na pa ra kãm ho anhỹr o hitep xà xir kaxyw. Anẽ.
Hãmri nẽ kãm kôr ã amnhĩ jarẽ. Nom ra hkukamã Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot htyk kaxyw nẽ kãm kôr kukamã harẽnh jakamã nhũm ã amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ kapẽr o:
Nà na pa ra inhmã kôr nẽ. Anẽ.
29 Nhũm hpar pê guhkrax kãm wĩhti punureta ãm jakamã nhũm mẽ ã kot amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ kaxyw mẽmo rerek py nẽ o tẽ nẽ kaxyw pĩ ryti hõ py nẽ ho hkanhwỳ. Nẽ akupỹn o tẽ nẽ ho wĩhti mã haxà nẽ kãm kupẽ. 30 Nhũm hkaô nẽ hkaôr pa hãmri nẽ kapẽr o:
E nà hãmri na pa ra mẽ piitã mẽ kot amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer pa. Jao ra Inhĩpêêxà kãm hprãm xà hkôt kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to jatur xàm kumẽ.
Anhỹr o amnhĩ jarẽnhja kôt ahpar mã hkrã nẽ ty.
Mẽ kot kô xwa ho Jejus kamnhwỳr ã harẽnh
Wam Juãw 5.6-8
31 Nhũm ra sêsta nhũm apkati nhũm mẽ inhõ arĩgromnu pê sap kaxyw. Sapja ã na hte mẽ ixpê Ijaew mẽ ixkĩnh pê Pas ã ixkĩnh rũnh o ixpa. Nhũm mẽ kãm sap ã arĩ mẽ htyk nẽ mẽ harir xwỳnhjê pumunh prãm kêt jakamã nhũm Ijaew krãhtũmjaja ma Pirat wỳr mra nẽ kãm:
—Kwa pôristi mã anẽ kê mẽ tokyx mẽ hte hi kukẽ kê mẽ htyk tokyx anẽ. Kê mẽ tokyx mẽ o wrỳ nẽ ma mẽ o mra nẽ mẽ hagjê. Kormã sap kêt ri. Anẽ.
32 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ õ pôristijê mã anẽ nhũm mẽ ma mẽ hwỳr mra nẽ akutã wa kot Jejus nhĩjê nẽ jêt xwỳnhta wa kumrẽx wa hte hi hkwỹr. 33 Hãmri nẽ hpãnhã Jejus wỳr tẽ nẽ omu nhũm ra htyk mex nẽ ajêt nhũm mẽ ja hã omu nẽ kêp hte hi hkwỹnh kêt nẽ. 34 Nhũm pôristi hõja kô xwa py nẽ ho ihkjê rũm hkanhwỳ nhũm hkamrô mẽ ĩ kagô ahkà nẽ hprõt nhũm mẽ hkwỳja omunh o kuhê. 35 Nẽ ixpê Juãw na pa pre ijaxwỳja mẽ ĩhkô hã xa nẽ ja hã omunh jakamã pa ã mẽ amã hã kagà anẽ. Ãm hãmri na pa mẽ amã harẽ nẽ hã kagà. Mẽ ate kamã harẽnh nẽ harẽnh mar nẽ hkôt ajamaxpẽr kaxyw. 36 Na pre ra Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kamã ra hkukamã tanhmã kot mẽ pahwỳr mẽnh xwỳnhta jarẽnh to nẽ hã kagà. Nẽ hã kagà kot:
Koja mẽ nhỹhỹnh hi hkwỹnh kêt nẽ. Anẽ.
Tã nhũm mẽ ra hã kagàja kôt ã hipêx anẽ nẽ kêp hi hkwỹnh kêt nẽ. 37 Nẽ Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũmja mããnẽn ja hã harẽnh kot:
Mẽ kot hpĩr nẽ hkanhwỳr xwỳnhja koja mẽ hpar pê omunh o kuhê. Anẽ.
Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kamã ã Jejus tyk kukamã harẽnh kot anhỹr.
Mẽ kot Jejus jaxàr ã mẽ harẽnh
Matêwre 27.57-61; Makre 15.42-47; Rukre 23.50-56
38 Tã nhũm Juje pê Arimatej nhõ xwỳnhja Jejus ra htyk ã omu nẽ ma Pirat wỳr tẽ nẽ hã kãm kapẽr. Kot ma o mõr nẽ tokyx haxàr kaxyw. Na pre ra Jejus kôt amnhĩ xãm nom Ijaew krãhtũmjê pymaj mẽ kãm amnhĩ to amnhĩrĩt kêt nẽ. Jakamã nhũm ma Pirat wỳr tẽ nẽ hã kãm kapẽr nẽ kãm:
—Pa e ot pa awỳr tẽ. Ixte mẽmoj tã amã ixkapẽr kaxyw. Kot kaj apu inhmã “ỳ” anhỹr japêr. Kwa xà kot pa ma Jejus o mõ nẽ haxà? Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ kãm: “Nà mãmrĩ ho anẽ.” Anẽ hãmri nhũm ma hwỳr tẽ nẽ ho wrỳ nẽ kumỳ nẽ ma haxàr mã o mõ. 39 Nhũm Nĩkotẽja ma hkôt tẽ. Amnepê mã kot kamàt kãm Jejus wỳr htẽm nẽ wa axpẽn mã kapẽr o ỹr xwỳnhta. Jakamã ma Juje hkôt tẽ. Nẽ amnhĩ kôt mẽ hkuxwa xà hkwỳ ho mõ. Ãm ho mõr rax kumrẽx. Ho 34 kir nẽ kutu nẽ o mõ. Mẽ hkuxwa xàja na pre mẽ kot mẽmo kuxwa xà mã “mĩra” nẽ “aroe” anhỹr jarẽnhja nhũm kaxyw hkwỳ jakà nẽ ho ahkà nẽ ho mẽ hkuxwa xà nhĩpêx. Hãmri nẽ kutu nẽ ma Juje kot Jejus jaxàr nhũm kot ho hkuxwa kaxyw hkôt o mõ. 40 Hãmri nhũm wa ho kupẽxê kukõnh pa nẽ ho Jejus kupu. Mẽ ixpê Ijaew mẽ ixte mẽ htykjê jagjênh kaxyw ã mẽ hipêx anhỹr xà hkôt nhũm wa ã hipêx anẽ nẽ haxà. 41 Nhũm ra mẽ kot pĩ kahpa hã nhôr xà tã mẽ kot mẽmo pĩ ho pa nẽ hkre xwỳnh kwỳ kuhê. Nẽ kamã kẽn kre nyw. Kormã mẽ kot kamã mẽ htykjê hõ jaxàr kêt xwỳnhta. 42 Jakamã nhũm wa omu nẽ axpẽn mã:
—E kwa pu hwỳr Jejus o tẽ nẽ kamã mãn tokyx haxà. Kêr pu kormã sap kêt ri ra tanhmã amnhĩ to hpa. Anẽ.
Hãmri nẽ hwỳr kumỳ nẽ o tẽ nẽ kamã haxà nẽ hã hitom pa hãmri nẽ ma akupỹm krĩm wa tẽ.