20
Jejus akupỹm htĩr ã harẽnh
Matêwre 28.1-10; Makre 16.1-8; Rukre 24.1-12
Tã nhũm sap tẽ nẽ hapêx nẽ hpãnhã semãn nyw krax xà pê tômĩk. Hãmri nhũm Marir Matarẽn kwỳhtã kànhmã nhỹ. Kormã myt kator kêt ri kànhmã nhỹ nẽ ma kẽn kreta wỳr tẽ. Nẽ hwỳr pôj nẽ tee ri hitom xà hã kẽn rax pumu. Nhũm ra nhãm hakwa kre kuhpa hã ri hikwỹ nhũm omu nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr pê omunh o xa. Hãmri nẽ awjanã nẽ ma akupỹm hprõt nẽ nhỹri Simãw Pêtre nẽ pa ixpê Jejus kràmnhwỳ mex ã wa ixpumu nẽ hkaprĩ kamã wa inhmã harẽ nẽ wa inhmã:
—Xê na pẽr mẽ pahpê mẽ panhõ Pahihti kapa nẽ nhỹhỹm ma o tẽ. Xê nhỹhỹm mãn pre wem o tẽ? Anẽ.
Hãmri pa wa kuma nẽ hwỳr ixprõt kurê kumrẽx. Hãmri pa Simãw Pêtre mã wa nẽ ixkumrẽx hwỳr pôj. Nom kormã kẽn kre hwỳr ixàr kêt ri kormã hakwa krem inhĩkôt nẽ kaxwỳnh kãm nõr xà kamã Jejus japêr ixrĩt o xa. Nhũm kupẽxê nhĩrê pix nõ pa omu. Hãmri nhũm Simãw Pêtre ixkôt tẽ nẽ ixrom krem àr kurê kumrẽx nẽ kupẽxê nhĩrêta pumu. Nẽ hkrã kupu xà pumu nhũm axtem hkrã muxre nẽ ahte nõ. Hãmri pa hkôt axà nẽ nõr xà kaprỳ pumu nẽ ijamaxpẽr o:
—Hêxta waa nẽ. Nà mãn akupỹm htĩr. Hã na nõr xà hkaprỳ mex nẽ. Nà mãn akupỹm htĩr kãm ga. Anẽ.
Ra Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot ja kukamã akupỹm htĩr ã harẽnh tã pa wa kormã ixprĩ hã ja hã omunh kêt nẽ. Tã kẽn kre kaprỳ pumu nẽ kãm ijamaxpẽr kurê kumrẽx. 10 Hãmri nẽ wa ixkato nẽ awjanã nẽ ma akupỹm wa ixkwỳjê hwỳr wa tẽ.
Jejus kot Marir Matarẽn wỳr kator ã harẽnh
Makre 16.9-11
11 No nhũm Marir Matarẽnja arĩ kẽn kre kapem hkaprĩ nẽ mỳr o xa. Nẽ mỳr pê hikôt nẽ kẽn kre kamu 12 nẽ kamã Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh wa ho axkrut nẽ wa omu. Nhũm wa ê jakajre kamã wa nhỹ. Nhũm hõja hkrãm nhỹ nhũm hõja htem nhỹ. 13 Hãmri nẽ wa Marir Matarẽn mã kapẽr nẽ kãm:
—Kwa mon ka ri omu nẽ amỳr o xa? Anẽ.
Nhũm kãm:
—Xê nhũm. Na prem ma nhỹhỹm mẽ ixpê mẽ inhõ Pahihtija mỳ nẽ ma o tẽ nẽ hpãnhã nhỹri kuxi. Anẽ.
14 Rôm nhũm Jejus tãm tẽ nẽ hkatut kôt xa nhũm Marir Matarẽn ho hakẽx nẽ omu nom hprĩ hã omunh kêt nẽ. Omu nẽ htỳx ho axtem mẽhõ hã hkamnhĩx. 15 Hãmri nhũm kãm:
—Kwa mon ka ri amỳr o xa? Mẽhõ na ka ri hapêr arĩt pê amỳr o xa? Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ htỳx ho pĩ hkre jamãr xwỳnh ã hkamnhĩx nẽ kãm:
—Xê xà ka na ka mẽ ixpê mẽ inhõ Pahihti ho ahkĩ nẽ ma o tẽ nẽ nhỹri axi mê? Xê ka japêr nẽ akatàt kôt inhmã harẽ. Nhỹri inhmã nõr xà jarẽ pa ma hwỳr tẽ nẽ kumỳ nẽ man akupỹn o tẽ nẽ akupỹm kẽn kre kamã kuxi. Anẽ.
16 Hãmri nhũm Jejus kãm hixi jarẽ nẽ kãm:
—Kwa Marir Matarẽn. Amnẽ ixpumu nẽ arĩ ã akapẽr anẽ nà. Anẽ.
Hãmri nhũm jatã hprĩ hã kuma nẽ ho hakẽx nẽ amnhĩ jaêr pê hprĩ hã omu nẽ kãm:
—Xê Pahihti. Xep ka na ka. Hêxta gàà nẽ. Anẽ.
Nom mẽ ixpê Ijaew kapẽr kãm Pahita jarẽnh o: “Raponĩ” anẽ. Nhũm ã kãm kapẽr anẽ hãmri nẽ axte ma nhỹhỹm kêp htẽm pymaj hpa hã kupy. 17 Hãmri nhũm kãm:
—Kwa inhmã anhũre. Na pa kormã ma akupỹm Inhĩpêêxà hwỳr ixàpir kêt nẽ. E tokyx ma akupỹm tẽ nẽ ixtõ nẽ ixtõxjê mã ijarẽ. Na ka prem apê ixkràmnhwỳ pix tã ra mẽ apê ixtõ nẽ ixtõx na ka mẽ. Jakamã ma akupỹm mẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ kãm ijarẽ. Nẽ mẽ kãm: “Na Jejus mẽ awỳr pẽr mẽnh o: ‘Kot paj tokyx ma akupỹm Inhĩpêêxà Tĩrtũm wỳr api. Nom kêp pa Inhĩpêêxà pix kêt mããnẽn kêp mẽ Anhĩpêêxà na. Nẽ mããnẽn kêp mẽ anhõ Tĩrtũm na.’ Anhỹr o mẽ awỳr pẽr mẽ.” Anẽ. E ma akupỹm mẽ hwỳr tẽ nẽ tokyx ã mẽ kãm ijarẽnh anẽ. Anẽ.
18 Hãmri nhũm kuma nẽ ma akupỹm mẽ ixwỳr tẽ nẽ mẽ inhmã awjarẽ nẽ mẽ inhmã:
—Xê na pa ham mẽ panhõ Pahihtita pumu. Na akupỹm mẽ pamã htĩr. Anẽ.
Hãmri nẽ mẽ inhmã kot tanhmã kãm kapẽr to hã harẽ pa mẽ kuma nẽ tee ri hkukamã ijamaxpẽr.
Jejus kot hkwỳjê hwỳr kator ã harẽnh
Rukre 24.36-43
19 Tã nhũm tômĩk nẽ kamàt pa mẽ Jejus kôt ixpa ho ixpa xwỳnhjaja axpẽn wỳr akuprõ hãmri nẽ Ijaew krãhtũmjê pymaj hakwakre kahê hpa nẽ axpẽn mã ixkapẽr o ixkrĩ. Nhũm Jejus mẽ ijaêr pê nhỹhỹnh mẽ ixwỳr axà nẽ mẽ ixkuri xa nẽ mẽ inhmã:
—Pa. Xà kormã mẽ anhõt kêt? Anẽ.
20 Hãmri nẽ mẽ inhmã amnhĩ nhĩhkra kamã prek tatak xà jahkre nẽ hakỳx kôt mẽ kot hkanhwỳr xàja nhũm mẽ inhmã hahkre. Pa mẽ akupỹm htĩr kãm omu nẽ ixkĩnh tỳx kumrẽx. 21 Hãmri nhũm mẽ inhmã:
—E kwa kêr ka mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o amã ma ho ri apa hkêt nẽ. Na pre Inhĩpêêxàja mẽ awỳr inhmẽ pa pre wrỳ. Tã kot paj amnhĩ pyrà nẽ mẽ piitã mẽ hwỳr mẽ arẽ. Anẽ.
22 Hãmri nẽ mẽ ixkaxyw htyyxà mẽ nẽ mẽ inhmã Tĩrtũm mẽ wa Karõ jarẽ nẽ mẽ inhmã:
—E koja Tĩrtũm mẽ wa Ixkarõja wrỳ nẽ mẽ akarõ mã gjêx pa. 23 Ka mẽ ỹ hã ma mẽ piitã mẽ hwỳr apa nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt apa. Nẽ nhỹri mẽhõ pumu nẽ inhỹ hã kãm: “Kot kaj Tĩrtũm kôt amnhĩ xãm nhũm amnhĩ tã apumu nẽ anê ate amnhĩ tomnuj rênh pa.” Anẽ. Ka mẽ ã kãm akapẽr anẽ nhũm mẽ ama nẽ hkôt amnhĩ xãm nhũm Tĩrtũm amnhĩ tã omu nẽ nê kot amnhĩ tomnuj rênh pa. Nom koja mẽ ama nẽ ãm mẽ ama nẽ hkôt amnhĩ xãm kêt japêr ka mẽ inhỹ hã kãm: “Nà kot kaj Tĩrtũm kôt amnhĩ xãm kêt nẽ nhũm anê ate amnhĩ tomnuj rênh kêt nẽ.” Anhỹr o kãm akapẽr nhũm Tĩrtũm ho anẽ nẽ nê rênh kêt nẽ. E kêr ka mẽ ã inhỹ hã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ inhmã kapẽr anẽ hãmri nẽ kato nẽ ma nhỹhỹm tẽ.
Jejus kot Tomas mã kapẽr ã harẽnh
Matêwre 28.17
24 No nhũm mẽ inhĩõ pê Tomas pihpohtita kormã mẽ ixkĩnhã akupỹm Jejus htĩr kãm omunh kêt nẽ. Na pre ma kape hã tẽ nhũm wakre kamã mẽ ixwỳr axà nẽ mẽ inhmã kapẽr hãmri nẽ ma nhỹhỹm tẽ. Jakamã nhũm Tomas akupỹn mẽ ixwỳr tẽ nẽ axà pa mẽ kãm harẽ nhũm tee ri mẽ inhma nẽ mẽ ixkôt hamaxpẽr kêt nẽ. 25 Nẽ mẽ inhmã:
—Nà kot pa ĩhkra kamã prek tatak xà pumu nẽ kamã inhĩhkra hkrã jaxà. Nẽ hakỳx kôt hkanhwỳr xàta pa mã ho anẽ nẽ omu nẽ kamã inhĩhkra hkrã jaxà nẽ rĩ kormã akupỹm htĩr kôt ijamaxpẽr. Anẽ.
26 Tã nhũm semãn pyxi nẽ hapêx pa mẽ axte axpẽn wỳr akuprõ nẽ axte Ijaew krãhtũmjê pymaj amnhĩ tã kahê htỳx nẽ ixkrĩ. Nhũm Tomas tã mẽ ixkuri nhỹ. Hãmri nhũm Jejus axte nhỹhỹnh mẽ ixwỳr axà nẽ mẽ inhmã:
—Pa. Na ka mẽ rĩ akrĩ. Anẽ.
27 Hãmri nẽ Tomas pumu nẽ hwỳr tẽ nẽ kãm ĩhkra pẽ nẽ kãm:
—E ota inhĩhkra kamã prek tatak xàta. Mãmrĩ kamã anhĩhkra hkrã jaxà. Nẽ hpãnhã ijakỳx kôt mẽ kot ixkanhwỳr xà kamã mã ho anẽ nẽ haxà nẽ akupỹm ixtĩr kôt ixpumunh kurê kumrẽx. Anẽ.
28 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Nà pẽr ãm hãmri apê inhõ Pahihti Tĩrtũm na ka. Anẽ.
29 Hãmri nhũm kãm:
—Tỳ. Ãm ano ho ixpumunh kôt pix mã na ka ixkôt ajamaxpẽr. Tã no ãm koja mẽ nhỹrmã mẽ amỳr pê mẽ pa xwỳnhjaja mẽ akĩnhã mẽ no ho ixpumunh kêt tã akupỹm ixtĩr ã ijarẽnh mar pix tã ixkôt hamaxpẽr. Ja na mex kumrẽx. Anẽ.
Juãw kot tanhmã amnhĩ jarẽnh to hã harẽnh
Rõmãn 15.4; Wam Juãw 5.13
30 Na pre Jejus kormã mẽ ixto pa ri mẽ inhnoo mã mẽmoj tanhmã hipêx to rax nẽ nom kot paj kagàja kamã piitã hã kagà hpar kêt nẽ. 31 Ãm hkwỳ pix na pa mẽ amã hã kagà. Mẽ ate mẽ ixpyrà nẽ omunh nẽ kêp Tĩrtũm Kra hã kot mẽ pakaxyw ãm xwỳnh ã omunh nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw na pa ã mẽ amã harẽnh nẽ hã kagà anẽ. Tã kot kaj mẽ amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ nhỹrmã atyk tã nhũm akupỹm mẽ ato mẽ atĩr ka mẽ ixpyrà nẽ kuri amex nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa. Tã pa ã mẽ amã mẽmoj piitã harẽnh nẽ hã kagà anẽ.