4
Tã nhũm Parijew nhõ xwỳnhjaja Jejus jarẽnh ma. Nẽ hkôt mẽ pa xwỳnhjaja ohtô rax o Juãw Paxis kôt mẽ pa xwỳnhjê jakrenh ã mẽ harẽnh ma. Nẽ Jejus kot mẽ hkrã kumrãr rax o Juãw Paxis jakrenh ã harẽnh ma. Nom Jejus na pre mẽ hkrã kumrãr kêt nẽ. Ãm mẽ ixte hkôt ri mẽ ixpa ho mẽ ixpa xwỳnhjaja na pa prem kãm mẽ hkrã kumrãr o ri ixpa. Jakamã nhũm Jejus amnhĩ tã Parijew nhõ xwỳnhjê jarẽnh ma hãmri nẽ mẽ kêp kato nẽ hpãnhã ma akupỹm Garirej wỳr mõ pa mẽ ma hkôt ixpa.
Mẽhõ ni kot amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx ã harẽnh
Juãw 7.37-39; mããnẽn Apokarip 22.1, 22.17
Tã pa mẽ mõ nẽ kormã pyka pê Samar mã axà nẽ hkôt ixpa. Hãmri nẽ krĩ pê Sika hwỳr ixpôx o mõ. Amnepêm finat Jako kot hkra Juje mã pyka nhõr xwỳnh tã krĩja xa pa mẽ ra hwỳr ixpôx o mõ. Nẽ amnepêm Jako kot gôm kakwỳnhta wỳr pôj. Nhũm ra kaxkwa nhĩpôk ri myt nhỹr mẽ nhũm Jejus ra mrar ryy kurê hkẽngrà nẽ. Hãmri nẽ gôm kakwỳnh mỳ ri tẽm nẽ hkôkôt o nhỹ. 7-8 Hãmri pa mẽ kure nẽ mẽ ixàpkur xà japrôr kaxyw ma krĩm ijapêx.
Rôm nhũm Samar nhõ xwỳnh nija amnhĩm gô runh mã tẽ nhũm Jejus omu nẽ kãm:
—Kwa inhmã anhõ gôta kwỳ pa ho ixkõ. Anẽ.
Nhũm amnhĩ jaêr pê amnhĩ tã kuma. Ijaew na pre htem Samar nhõ xwỳnhjê kutã apkur rỳ mẽ hkôt ri pa rỳ mẽ ho mjên kêt nẽ. Rỳ mẽ kutã hkõm kêt nẽ. Tã nhũm Jejus ã gô hã nija wỳr anẽ nhũm tee ri amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—Xê pẽr apê Ijaew tã axtem nẽ ri gô hã ixwỳ. Xà ate ixpê Samar nhõ xwỳnh ã ixpumunh kêt? Hãn ka ri hã ixwỳ. Anẽ.
10 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm amnhĩ jarẽ. No ãm amnhĩ tã kuxi nẽ kãm kapẽr nẽ kãm:
—Nà aprĩ hã ate ixpumunh ro nhỹx ka kam gô hã ixwỳ pa amã hkwỳ. Inhõ gô na axte mã. Tĩrtũm kãm amarĩ mẽ amã õr prãm. Na htem ho ixkõ hãmri nẽ mex nẽ htĩr tũm nẽ pa ho pa. Anẽ.
11 Hãmri nhũm tee ri kot ã õ gô jarẽnh anhỹrja ã kuma nẽ htỳx ho gôm kakwỳnh kamã gô hã hkamnhĩx nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr nẽ kãm:
—Xê tanhmã kot ka kêt amnhĩ to nẽ inhmã gôta kwỳ janhi? Mo kaxyw anhõ gô janhir xà? Gôm kakwỳnhta upỳm rax kênã kot ka kêt tanhmã amnhĩ to nẽ hkwỳ janhi. Nhỹhỹnh kot ka anhõ gô jarẽnh xwỳnhta kwỳ janhi pa ho ixkõ hãmri nẽ ixtĩr tũm nẽ ixpa ho ixpa? 12 Mẽ inhõ gôm kakwỳnhja amnepê mã mẽ panhĩgêt finat Jako nhõ gôm kakwỳnh na pre. Jako hkwỳjaja na prem hkakwỳ nhũm kamã gô kato nhũm pre htem hanhi nẽ ho hkõm o pa. Nẽ hkrajaja nẽ hkrit piitã ho hkõm o pa. Jakamã na pre mẽ ixpê hkanrẽhã htàmnhwỳjê mã hkaga. Tã xep axtem anhõ gô. Mẽ kot ho hkõm nẽ htĩr tũm kaxyw na xep. Jakamã xê xà ate amnhĩ to rax o mẽ panhĩgêt Jako jakrenh mê? Anẽ.
13 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Nà mẽ anhõ gôta na htem ho ixkõ nẽ arĩ kãm kôr o pa. 14 No ixte amã gô jarẽnh xwỳnhta kot ka hkwỳ ho ixkõ hãmri nẽ axte amã kôr kêt kumrẽx nẽ apa. Nhũm te akaxwỳnh kãm hinore hprõt pyràk o ka amnhĩ nhĩpêx. Hãmri nẽ te hinore kamã gôja aa grà hkêt pyrà nẽ aa ajapêx kêt kumrẽx. Nhỹrmã atyk tã akupỹm atĩr nẽ atĩr tũm nẽ amex rãhã apa ho apa. Anẽ.
15 Nhũm nija kuma hãmri nẽ kãm:
—Xôwehe? Xê tô tokyx inhmã anhõ gôta kwỳ. Pa ho ixkõ nẽ axte inhmã kôr kêt nẽ ixpa. Nẽ axte amnẽ amnhĩm gô janhir mã inhmrar kêt nẽ. Xê tokyx inhmã hkwỳ mê? Anẽ.
Tỳx gô kumrẽx ã hkamnhĩx nẽ ã hã àhwỳr anẽ. 16 Hãmri nhũm kãm:
—Tô ma akupỹm krĩm tẽ nẽ amjên japrô nẽ man akupỹn ixwỳr wa tẽ. Anẽ.
17 Hãmri nhũm tee ri kuma nẽ kãm:
—Ma mo inhmjên? Inhmjên kêt na pa hte ri ixpa. Anẽ.
Hãmri nhũm kãm:
—Tỳ. Nà ãm hãmri na ka ã amnhĩ jarẽnh anẽ. 18 Na ka pre ra amjên kêp 5. Nẽ my mẽ ri war apa xwỳnh ata te kêp amjên pyràk nom kêp amjên kumrẽx kêt. Anẽ.
19 Hãmri nhũm amnhĩ jaêr pê kot ã kãm kapẽr anhỹrja ma hãmri nẽ kãm:
—Xê pẽr aprĩ hã ate ixpumunh par pyràk. Mãn apê Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjê hõ mãn ka mê? 20 Xê inhmã mẽmoj jarẽ. Nhỹhỹm kot paj wem axpẽn kôt mra nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ? Amnepê mã mẽ panhĩgêtjaja na prem hixêt mũj nhĩmõk ã api nẽ hã kãm amnhĩ jarẽ nẽ kãm mex o mex ã harẽ. No mẽ apê Ijaew na ka htem krĩ pê Jerujarẽ pix kãm mẽ ixte axpẽn kôt mrar nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ inhmã karõ. Xà hixêt nhĩmõk ã mẽ ixte kãm amnhĩ jarẽnhja xà apê omnuj mê? Ma xà apê omnuj kêt? Anẽ.
21 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Nà kot kaj mẽ nhỹrmã ãm Jerujarẽ pix kãm rỳ hixêt mũj nhĩmõk pix ã axpẽn wỳr akuprõ nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kêt nẽ. 22 Mẽ apê Samar nhõ xwỳnhjaja mẽ ate Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o apa htã aprĩ hã kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh kêt. Nẽ tanhmã hamaxpẽr to ho pa hã omunh kêt. No mẽ ixpê Ijaew na pa mẽ arom kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nẽ tanhmã hamaxpẽr to hã omunh mex. Mẽ inhĩõ kukwak ri koja Tĩrtũm mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnh piitã nê mẽ kot amnhĩ tomnuj rênh pa. 23 Tã koja mẽ piitã Mẽpahpãm Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh kaxyw nhỹhỹm pa hkêt nẽ. Koja mẽ nhỹri pa xà kamã mẽ õpinh xà kaxwỳnh kãm ã kãm amnhĩ jarẽnh anhỹr o pa. Ja na Tĩrtũm kãm hprãm. No nhỹhỹm mrar nẽ nhỹri kuhê xà pix kamã kãm amnhĩ jarẽnhja nhũm kãm hprãm kêt nẽ.
24 —Nẽ Tĩrtũmja mẽ pahpyrà nẽ ĩ hkêt jakamã na te kaxkwa nẽ pika piitã hkôt pa ho pa. Jakamã na htem nhỹri pa nẽ õpinh xà kaxwỳnh kãm amnhĩ kaxyw kãm hamaxpẽr nẽ kãm mex o mex ã harẽ nhũm ra amnhĩ tã mẽ kuma. Ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹrja na kãm hprãm. Anẽ.
25 Nhũm pre ã Jejus nija mã kapẽr anẽ nhũm kuma nẽ kãm:
—Ma koja xep nhỹrmã Tĩrtũm kot mẽ pakaxyw ãm mã xwỳnh pê Krisja mẽ pahwỳr wrỳ hãmri nẽ hprĩ hã mẽ pamã mẽmoj piitã ho amnhĩrĩt pu mẽ kuma. Anẽ.
26 Hãmri nhũm kãm:
—Kwa nhũm paa. Ixte amã ixkapẽr xwỳnhja ixpê Kris na pa. Jakamã na pa ixprĩ hã amã ã ixkapẽr anẽ. Anẽ.
27 Nhũm pre ã kãm amnhĩ jarẽnh anhỹrja rôm pa mẽ ixte hkôt ri mẽ ixpa ho ixpa xwỳnhjaja ra ixujaprôr pa nẽ akupỹn hwỳr ixpôx o mra. Hãmri nẽ amnhĩ jaêr pê kot Samar nhõ xwỳnh nita mã kapẽr ã omu nẽ tee ri hkukamã ijamaxpẽr nom tanhmã hã hkukjêr to hkêt nẽ. Nija kêp Samar nhõ xwỳnh tã nhũm àmnhĩx kãm kapẽr o nhỹ. Pa mẽ omu nẽ ãm omu nẽ tanhmã hã kãm nẽ hkêt nẽ. 28 Hãmri nhũm nita gôm kakwỳnh mỳr ri õ poti re nẽ ma akupỹm krĩm tẽ nẽ hkwỳjê mã awjarẽ. 29 Nẽ mẽ kãm:
—Xê mẽ tokyx ma ixkôt gôm kakwỳnh wỳr mra nẽ mỳ ri mẽhõ my mũj pumu. Tĩrtũm kot mẽ pahwỳr mẽnh mã xwỳnhta na. Aa kot nhỹri ixpumunh kêt tã kot hprĩ hã ixpumunh par. Ixte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã ixpumunh par. Xê mẽ ma ixkôt mra nẽ ixpyrà nẽ kapẽr ã ama. Anẽ.
30 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ ma hkôt Jejus wỳr mrar kurê kumrẽx.
31 Rôm pa mẽ ixte Jejus kôt ri ixpa ho ixpa xwỳnhjaja tee ri mẽ ixàpkur xà ho Jejus ma nẽ kãm:
—E ota mẽ panhõta. Kwa mẽmoj py nẽ aku mãn.
32 Anhỹr tã nhũm mẽ inhma nẽ tanhmã mẽ inhmã amnhĩ jarẽnh to. Nom amnhĩ tã kuxi nẽ amnhĩ jarẽ nẽ mẽ inhmã:
—Nà kormã. Inhõja axtem na. Mẽ ate inhõja pumunh kêt. Anẽ.
33 Hãmri pa mẽ kuma nẽ tee ri hã axpẽn kukja nẽ axpẽn mã:
—Kwa mãn ra mẽhõ mẽ paxwakre kamã kãm mẽmoj to tẽ nhũm kukrẽ nà? Anẽ.
34 Hãmri nhũm mẽ inhma nẽ mẽ inhmã:
—Nà mẽhõ kot kêt ri inhmã mẽmoj to mra pa kuku? Kot paj kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hãmri nẽ te ra ixàpkur mex nẽ hã ixihtỳx mex pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Tã kot paj ã kãm amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa rãhã ho ijapêx pa. Jao te ixàpkur rax pyràk.
35 Anhỹr o mẽ inhmã amnhĩ jarẽ. Hãmri nẽ ra Samar nhõ xwỳnhjaja mẽ ixwỳr mrar ã mẽ omu nẽ mẽ inhmã tanhmã mẽ harẽnh to nom mẽ hã kuxi nẽ mẽ harẽ nẽ mẽ harẽnh o:
—Kot kaj mẽ axte mẽ atã mytwrỳ kêp 4 hãmri nhũm ra mẽ apur kãm mẽ anhõja hamỳnh mã tãm nẽ. Nom kormã. E ka mẽ pahwỳr mẽ mrar xwỳnh nẽj pumu. Ra mẽ kot amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr mã tãm jakamã te mẽ apur kãm ra mẽ anhõ jamỳnh mã tãm pyràk. Jakamã ka mẽ atõ ma mẽ hwỳr mõ nẽ mẽ kot amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw mẽ kãm ijarẽ. Hãmri nẽ te ate ixpur kãm inhmã inhõ jamỳnh xwỳnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx.
36 —Jakamã koja mẽhõ kumrẽx mẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽ hãmri nẽ te kêp õ pahi mã hpur kãm ahkre ho pa pyràk. Nhũm mẽ kot mar xwỳnhjaja kuma nom kormã hprĩ hã mar tỳx kêt nẽ. Tã kot kaj mẽ atõ wamta kôt mẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw aprĩ hã mẽ kãm ijarẽnh o mẽ hkôt apa hãmri nẽ te apê mẽ anhõ pahi mã hpur kãm axujamỳnh xwỳnh pyràk. Hãmri nhũm mẽ hkwỳjaja mẽ ama nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx o pa. Hã koja nhỹrmã mẽ apyrà nẽ Tĩrtũm mẽ wa ixri mex rãhã nẽ htĩr tũm nẽ pa ho pa. Ka mẽ amnhĩ tã mẽ omu nẽ akĩnh nẽ apa. Te mẽ kot mẽ hpur kãm ahkre xwỳnhjaja nẽ mẽ kot hamỳnh xwỳnhjaja mẽõ rũnh pumunh nẽ hkĩnhta pyràk.
37 —Na htem tõhã ã mẽ pur kãm mẽ àpênh xwỳnhjê jarẽnh anẽ nẽ mẽ harẽnh o: “Axtem mẽ ahkre xwỳnhjaja nẽ axtem mẽ kot hamỳnh xwỳnhjaja.” Anẽ. Tã te mẽ ate mẽ ujarẽnh ja pyràk. 38 Na pa pre ra ma mẽ hwỳr mẽ arẽ. Mẽ ate aprĩ hã mẽ kãm ijarẽnh nhũm mẽ kot mẽ amar nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw. Nom mẽ kajaja na ka prem akumrẽx mẽ hwỳr amrar nẽ mẽ kãm ijarẽnh kêt nẽ. Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjaja na prem kumrẽx mẽ hwỳr mra nẽ ixkukamã mẽ kãm ijarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Te mẽ kot hpur kãm ahkre ho pata pyràk. Tã kot kaj mẽ hpãnhã mẽ kot amnhĩ kaxyw ixkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw aprĩ hã mẽ kãm ijarẽnh o apa. Jakamã te mẽ ate mẽ hpur kãm mẽõ jamỳnh xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêxta pyràk. Anẽ.
Mẽ hkwỳ kot amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx ã mẽ harẽnh
Sikũn Korĩt 5.17; Wam Juãw 4.14
39 Rôm nhũm Samar nhõ xwỳnh kwỳjaja nija kot mẽ kãm amnhĩ jarẽnh ma hãmri nẽ uràk nẽ amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr. Na pre ra amnhĩ tã tanhmã mẽ kãm Jejus jarẽnh to nẽ mẽ kãm harẽnh o:
—Ma aa kot nhỹri ixpumunh kêt tã ra kot hprĩ hã ixpumunh par. Ixte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã ixpumunh par.
Anhỹr jakamã nhũm mẽ kuma nẽ uràk nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr kurê kumrẽx.
40 Hãmri nẽ man mẽ ixwỳr mra nẽ Jejus pumu nẽ amnhĩ wỳr kuwỳ nẽ kãm:
—Pa. E kwa mẽ tokyx anojarêt kêt nẽ. Mẽ ma mẽ ixkôt mẽ inhõ krĩ hwỳr mõ nẽ mẽ ixkôt ri apa grire nẽ arĩ ma mõ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tôe. Nà kot paj mẽ anẽ. Anẽ.
Hãmri pa mẽ ma mẽ hkôt mõ nẽ mẽ õ krĩ kamã mẽ hkôt ri ixpa hã apkati axkrut. 41 Nhũm Jejus mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa nhũm mẽ axte ohtô nẽ kuma nẽ nita pyrà nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. 42 Hãmri nẽ nita wỳr mra nẽ kãm:
—E nà ãm hãmri. Akumrẽx na ka mẽ inhmã Jejus o amnhĩrĩt. Pa mẽ akôt ma hwỳr mra nẽ mẽ pam omu nẽ kapẽr ã kuma. Jao apyrà nẽ amnhĩ kaxyw hkôt ijamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Pẽr ãm hãmri kêp pyka piitã hkôt mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer mã xwỳnhta na. Anẽ.
Garirej nhõ xwỳnhjaja kot Jejus pumunh ã mẽ harẽnh
Matêwre 13.57
43 Tã pa mẽ Jejus kôt Samar rũm ixkato nẽ ma pika pê Garirej wỳr mõ. Kamã Jejus nhõ krĩ pê Najare htã pa mẽ hwỳr inhmõr kêt nẽ. 44 Na pre ra Jejus mẽ inhmã tanhmã õ krĩ nhõ xwỳnhjê jarẽnh to nẽ mẽ harẽnh o:
—Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjaja na htem amnhĩ nhõ krĩ kamã mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa nhũm mẽ kuma nẽ ãm kuma. Jakamã kot paj Najare hwỳr inhmõr kêt nẽ. Mẽ kãm ixkapẽr mar prãmre hã.
45 Anhỹr jakamã na pa prem hwỳr inhmõr kêt nẽ. Pãnhã nhãm krĩ hõ hwỳr mõ nẽ hwỳr pôj hãmri nhũm mẽ amnhĩ wỳr Jejus pumu nẽ hkĩnh nẽ. Na prem ra krĩ pê Jerujarẽ kamã arĩgro pê Pas ã mẽ hkĩnh kãm tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã omu. Jakamã amnhĩ wỳr omu nẽ hkĩnh nẽ.
Jejus kot mẽhõ hkra ho mex ã harẽnh
46 Tã pa mẽ kormã Garirej kamã ixpa nẽ akupỹm krĩ pê Kanã hwỳr mõ. Kamã na pre Jejus mẽ kãm gô ho wĩhti nhĩpêx. Jakamã pa mẽ akupỹm mẽ hwỳr mõ. Nhũm mẽõ pahi nhõ kôwenatôjê hõ hkra myja kêp à htỳx nẽ nõ. Nom Kanã kamã hkêt axtem krĩ hõ pê Kapanaũ kamã. 47 Jakamã nhũm hipêêxàja tee ri hkra pumu hãmri nẽ ra Jejus kot Jutej rũm Kanã hwỳr hpôx ã harẽnh ma nẽ hkra kaxyw kãm hamaxpẽr nẽ ma hwỳr mõr kurê kumrẽx. Hãmri nẽ nhỹri omu nẽ hwỳr tẽ nẽ kãm kapẽr kãm hihtỳx nẽ kãm:
—Pa. E ot pa awỳr tẽ. Na ra ixkra ixpê htyk kaxyw. Kwa ixkamã axukaprĩ nẽ ma ixkôt mõ nẽ akupỹm inhmã ho mex. Anẽ.
48 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Kwa pẽr ãm ixte mẽ amã aa mẽ ate mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr ã ixpumunh kôt pix mã na ka htem amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr. Nom amarĩ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Anẽ.
49 Hãmri nhũm tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa tokyx. Kot kaj tokyx ixkôt amõr kêt koja ixpê ty. Anẽ.
50 Hãmri nhũm kãm:
—Nà koja apê htyk kêt nẽ. Ra ixte akupỹm amã ho mex kênã. Mãmrĩ ma akupỹm mõ nẽ tokyx omu. Na ra akupỹm amã mex. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ kaxyw hkôt hamaxpẽr kurê kumrẽx nẽ ma akupỹm hwỳr mõ. Nẽ mõr o apkati. 51 Nẽ kormã õ krĩ hwỳr hpôx o mõr ri nhũm ra kãm mẽ àpênh xwỳnhjaja kutã mra nẽ nhỹri pry hã hkaxpa nẽ kãm:
—Pa. Kwa na ra akra hkà hakry nẽ akupỹm amã mex. Anẽ.
52 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Nẽ mẽ kãm:
—Kwa xô wehe? Mẽmo ore hã na pre we ra hkà hakry? Anẽ.
Nhũm mẽ kãm:
—Nà jãã na pre kaxkwa nhĩpôk ri myt nhỹ nhũm hkà hakry nẽ akupỹm amã mex kurê kumrẽx. Anẽ.
53 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Hêxta waa nẽ. Kwa pẽr ãm hãmri Jejus kot inhmã akupỹm mex ã harẽnh xà hã ore kamã na pre akupỹm inhmã mex. Nà ãm hãmri. Anẽ.
Hãmri nẽ amnhĩ kaxyw Jejus kôt hamaxpẽr kurê kumrẽx. Nhũm õrkwỹ kamã ri mẽ pa xwỳnhjaja uràk nẽ amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr.
54 Nhũm Jejus ã kãm hkra ho mex anẽ. Na pre ra pika pê Garirej kamã mẽ kot mẽmoj pumunh kêt õ ho anhỹr o tipxi nẽ mẽ kãm gô pix o wĩhti nhĩpêx. Tã ra pyka pê Jutej rũm akupỹm mẽ hwỳr mõ nẽ ã akupỹm mẽ hkrata o mex anẽ.