5
Jejus kot himô mỳ ri akupỹm mẽhõ ho mex ã harẽnh
Juãw 7.23, 10.30-33
Tã mẽ ixpê Ijaew mẽ ixte Tĩrtũm ã ixkĩnh kaxyw Jerujarẽ hwỳr akuprõ nhũm Jejus haxwỳja ma hwỳr mõ. Pa mẽ hkôt mẽ ixpa ho mẽ ixpa xwỳnhjaja ma hkôt mõ. Jerujarẽ kamã na himôja hikwỹ. Nhỹhỹnh mẽ kot krĩ hwỳr ôwêhti ho gjêx xà htã hikwỹ. Himôja nhĩxi pê na Petes. Nẽ pu hã mẽ à xwỳnhjê nhĩkwỹ xà hã ixkre kêp 5. Piitã kamã na pre hte tanhmã mẽ à kute xwỳnhjaja hikwỹ. Mẽ nohkre xwỳnhjaja nẽ mẽ hyk o mẽ pa xwỳnhjaja nẽ mẽ ĩ kamã mẽ htyk xwỳnhjaja. Ãm ahpỹnhã tanhmã mẽ à kute xwỳnhjaja ixkre hkwỳja kamã akupỹm mex prãm xàj hikwỹ. Na pre hte Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhja tõhã himô hwỳr wrỳ nẽ gô xok. Hãmri nhũm mẽ à xwỳnhjê hõ kot amnhĩ to wa nẽ kumrẽx hwỳr wrỳk nẽ kamã mrõr xwỳnhja akupỹm mex. Kwỳjê rom akupỹm mex kurê kumrẽx. Jakamã nhũm pre hte mẽ à xwỳnhjaja akupỹm mex prãm xàj gô xok jamãr o hikwỹ. Jakamã nhũm mẽhõ myja ixkre hõ kamã hikwỹ. Te omnuj nẽ arĩ hikwỹ hã amgrà xohtô rax nẽ. Ra hã amgrà kêp 38. Jakamã nhũm Jejus mẽ hwỳr tẽ nẽ omu. Nẽ hprĩ hã omu nẽ hamaxpẽr o:
—Kwa mũj na hte omnuj nẽ ri pa hkêt ã amgrà xohtô rax nẽ. E pa akupỹm ho mex.
Anhỹr o hamaxpẽr hãmri nẽ kãm:
—Pa. E kwa inhmã amnhĩ jarẽ. Xà amã akupỹm amex prãm? Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Ku nhũm. Inhmã tokyx akupỹm inhmex prãm tỳx kumrẽx kênã. No mẽhõ kot tokyx inhmỳ nẽ mẽ kêp ixto wa nẽ ixkumrẽx gô xok kamã inhmrõr? Na pa tee ri ixkumrẽx hwỳr ixtẽm nẽ inhmã inhmrõr prãm nhũm mẽ xatã ixpê amnhĩ to wa nẽ mra nẽ kamã mrõ. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Tỳ? Tôe. E na ka akupỹm amex. E kànhmã xa nẽ akupĩp py nẽ ma akupỹm anhõrkwỹ hwỳr tẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ ra akupỹm mex nẽ kànhmã xa nẽ ri mra. Nẽ hkĩnh tỳx nẽ hikupĩp py nẽ ma akupỹm õrkwỹ hwỳr tẽ. Ijaew nhõ arĩgromnu pê sap ã nhũm Jejus kot akupỹm ho mex 10 nhũm ma akupỹm pry hã hikupĩp py nẽ o tẽ. Nhũm Ijaew nhõ pahi hkwỳja nhỹhỹnh mra nẽ tee ri kot sap ã hpyr nẽ o htẽm ã omu nẽ kãm:
—Tk. Kwa mẽ pahpê Ijaew na pu htem mẽ panhõ arĩgromnu hã paxàpênh kêt nẽ. Finat Mojes kot ja nê mẽ pahkurê htã ka axtem nẽ akupĩpta py nẽ nhỹhỹm o tẽ. Anẽ.
11 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tỳ. Kot anhỹr tã kot ixto mex xwỳnhta na ã inhmã kapẽr anẽ pa mar xà hkôt kupy nẽ akupỹm inhõrkwỹ hwỳr tẽ. Anẽ.
12 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa mẽhõ na we ã ri amã karõ anẽ? Anẽ.
13 Nhũm kormã kot Jejus nhĩxi mar kêt jakamã kot mẽ kãm ahkre kaxyw hakẽx nẽ tee ri hkwỳjê kaêx ã hapêr rĩt o xa. Nom nhũm mẽ ohtô nẽ pry hã mrar jakamã nhũm tee ri hapêr nhũm Jejus ra ma nhỹhỹm tẽ.
14 Tã nhũm hã ahtũmre nhũm Jejus Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr tẽ nẽ axà nẽ kot ho mex xwỳnhta pumu nẽ kãm:
—Pa. E na ka ra akupỹm amex. Nom kwa kêr ka axte tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri apa hkêt nẽ. Kot kaj axte ã amnhĩ nhĩpêx anẽ hãmri nẽ apunuj tỳx o wam ate apunujta jakre kãm ga. Anẽ.
15 Hãmri nhũm kuma nẽ ma tẽ nẽ kato. Nẽ ma mẽ õ pahijê hwỳr tẽ nẽ mẽ kãm:
—E na pa ra kot ixto mex xwỳnhta nhĩxi ma. Xep kêp Jejus. Anẽ.
16 Hãmri nhũm mẽ hixi ma nẽ hã tanhmã axpẽn mã ho kapẽr punuj to. Mẽ õ arĩgromnu hã kot mẽ ho mex o pa jakamã nhũm mẽ axpẽn jakwa kamã ri hixi ho rê nẽ nhỹri omu nẽ tanhmã hã kãm àkjêr to. 17 Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Ku nhũm. Inhĩpêêxà Tĩrtũm na hte apkati mẽ tanhmã mẽ pahto mex to ho pa. Jakamã pa hte uràk nẽ ã mẽ ho mex rãhã ho ri ixpa anẽ nẽ aa mẽmo arĩgro hã ja ho anhỹr kaga hkêt nẽ.
18 Anhỹr o mẽ kãm amnhĩ jarẽ nhũm mẽ kuma nẽ kamã gryk tỳx nẽ. Nom mẽ õ arĩgromnu hã kot mẽ ho mexja pix mỳrapê kamã gryk kêt. Mããnẽn Tĩrtũm kêp hipêêxà hã harẽnhja mỳrapê nhũm prem kamã gryk tỳx kumrẽx nẽ axpẽn mã:
—Tk. Kwa na ã amnhĩ jarẽnh anhỹr jao te kêp Tĩrtũm pyràk ã amnhĩ jarẽ. E kwa pu mẽ kupĩ ri. Anẽ.
Tĩrtũm Kra kot Hipêêxà nhỹ hã amnhĩ nhĩpêx ã harẽnh
Juãw 14.10-13
19 Hãmri nhũm Jejus axte mẽ kêp Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Na pa hte amnhĩ krã hkôt tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa hkêt nẽ. Na pa hte Inhĩpêêxà kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã omunh xà hkôt uràk nẽ mẽ ho mex o ri ixpa. Kwa mẽ amnhĩ krã him ja jaxà nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx nẽ ho apa.
20 —Inhĩpêêxàja kãm ijapêê. Na hte inhmã kot tanhmã mẽ ho mex to piitã ho amnhĩrĩt. Ixte omunh nẽ uràk nẽ ỹ hã tanhmã mẽ ho mex to ho ri ixpa kaxyw. Jakamã kot paj ãm akupỹm mẽ à xwỳnhjê ho mex pix o ri ixpa hkêt nẽ. Kot paj mããnẽn mẽ kãm mẽmoj mex o ja jakrenh o anhỹr o ri ixpa ka mẽ hã ixpumu nẽ ixkamã ano puma ho apa.
21 —Nẽ Inhĩpêêxà kot akupỹm mẽ htyk xwỳnhjê ho htĩr jakamã kot paj uràk nẽ akupỹm mẽ htyk xwỳnhjê ho htĩr o ri ixpa. Anẽ.
Mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnhjê jarẽnh
Juãw 3.16-17, 3.36, 6.27, 6.40, 6.60, 10.28, 17.2-3; Rõmãn 6.23; Karatas 6.8; Xitre 1.2; Wam Juãw 2.25, 5.11-13
22 Nhũm Jejus arĩ mẽ kêp Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Koja nhỹrmã Inhĩpêêxàja mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa ho mẽ pa mã xwỳnhjê jarẽnh kêt nẽ. Ja kaxyw na pre pa ixãm. 23 Tã mẽ piitã mẽ kot ja hã ixpumunh nẽ ixtã hpijaàm o ri pa kaxyw na pre mẽ kaxyw ixãm. Te mẽ kot Inhĩpêêxà hã hpijaàmta pyrà nẽ pa ixtã hpijaàm o pa kaxyw. Jakamã koja mẽhõ ixtã hpijaàm kêt nẽ hãmri nẽ mããnẽn Inhĩpêêxà hã hpijaàm kêt ã amnhĩ to amnhĩrĩt. Tãm kot mẽ awỳr inhmẽnh kênã. 24 Jakamã koja mẽhõ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ kaxyw kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta kôt hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xãm. Hã koja nhỹrmã htyk tã ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa htũm xàta wỳr mõr kêt nẽ. Koja Inhĩpêêxà akupỹm ho htĩr nhũm wa ixri htĩr tũm nẽ mex kumrẽx nẽ pa ho pa. Jakamã koja mẽhõ ixkôt amnhĩ xãm hãmri nẽ ra kêp wa ixri htĩr tũm nẽ pa ho pa mã xwỳnh. Kwa mẽ jam ajamaxpẽr tỳx rãhã ho apa.
25 —No mẽ kãm ixkapẽr mar prãm kêt xwỳnhjaja kêp Inhĩpêêxà mẽ wa ixri mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnh kêt. Tã ixpê Tĩrtũm Kra jakamã koja mẽ ixkapẽr ma nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ. Hã kot paj amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnh ã mẽ harẽ nhũm mẽ àmnhĩx ri hkĩnh nẽ pa ho pa. Kwa mẽ jam ajamaxpẽr tỳx rãhã ho apa.
26 —Nẽ Inhĩpêêxà tãm kêp mẽ ho mẽ htĩr xwỳnh. Tã ixpê Kra jakamã na pre amnhĩ pyrà nẽ ja kaxyw ixãm.
27 —Ra kot mẽ akaxyw ixãm jakamã na pre mããnẽn ixte tanhmã mẽ ajarẽnh to kaxyw ixãm. Wa ixri mẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa mã xwỳnhjê hã mẽ ajarẽnh rỳ wa ixri mẽ atĩr tũm nẽ apa hkêt mã xwỳnhjê hã mẽ ajarẽnh kaxyw. 28-30 Jakamã kot paj nhỹrmã ra mẽ htyk nẽ mẽ hikwỹ xwỳnh piitã mẽ kãm ixkapẽr nhũm mẽ inhma. Koja mẽ ixkapẽr ma hãmri nẽ akupỹm htĩr nẽ pika rũm hapôx pa. Hãmri nhũm mẽ kot kormã htĩr ri Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx hkêt xwỳnhjaja mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr ma hapêx pa. Nom nhũm mẽ kot amnhĩ to mex xwỳnhjaja. Ra mẽ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx jakamã koja mẽ ma Tĩrtũm mẽ wa ixwỳr api nẽ wa ixri mex nẽ hkĩnh rãhã htĩr tũm nẽ pa ho pa.
—Kot paj ja kaxyw tanhmã mẽ apiitã mẽ ajarẽnh to. Nom kot paj amnhĩ krã hkôt inhmã hprãm xà hkôt tanhmã mẽ ajarẽnh to hkêt nẽ. Kot paj Inhĩpêêxà kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta nhỹ hã àhpumunh tỳx xà hkôt tanhmã mẽ ajarẽnh to. Jao ãm hãmri mẽ ajarẽ. Kwa mẽ jam ajamaxpẽr tỳx nẽ. No ã ixte mẽ amã amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ tee ri ajamaxpẽr kêt nẽ. Anẽ.
Mẽ kot Jejus kêp Tĩrtũm Kra hã harẽnh xwỳnhjê jarẽnh
Juãw 8.18; Wam Juãw 5.6-8
31 Nhũm Jejus arĩ mẽ kêp Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E na pa ra tanhmã mẽ amã amnhĩ jarẽnh to. Nom kop ãm papxipix ixte ã amnhĩ jarẽnh anhỹr ronhỹx ka mẽ inhma nẽ ajamaxpẽr o: “Ko. Na apu ãm hãmri ã mẽ inhmã amnhĩ jarẽnh anẽ rỳ apu ãm amnhĩ to hêx.” Anhỹr o ajamaxpẽr. 32 Nom papxipix na pa hte ã amnhĩ jarẽnh anhỹr kêt nẽ. Inhĩpêêxà haxwỳja na hte ã ijarẽnh anẽ. Nẽ ãm hãmri na hte tanhmã ijarẽnh to ho pa. Tĩrtũmja hêx kêt. 33 No mẽ amã pika nhõ xwỳnhjê pix kapẽr mar prãm jakamã na ka prem finat Juãw Paxisja wỳr akwỳjê rẽ nhũm mẽ ma hwỳr mra nẽ ixtã hkukja nhũm mẽ kãm tanhmã ijarẽnh to. Nẽ hprĩ hã mẽ kãm ijarẽ. 34 No mẽ apê pika nhõ xwỳnhjaja mẽ ate axpẽn mã tanhmã ijarẽnh toja na ixpê tanhmã kute hkêt. Koja mẽhõ tanhmã ixto kapẽr punuj to rỳ tanhmã ijarẽnh mex to pa amnhĩ jarẽnh ma nẽ tee ri amnhĩ kukamã ijamaxpẽr o ixkaprĩ hkêt nẽ. Tã nom Juãw Paxis kapẽrja mẽ amã mex jakamã na pa ã mẽ amã harẽnh anẽ. Ka mẽ ra kot tanhmã ijarẽnh toja ma nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ nhỹrmã ty nẽ ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr apa hkêt nẽ.
35 —Juãw Paxis na pre te kanê hpôk mex nẽ mẽmoj to amnhĩrĩt mex pyrà nẽ mẽ amã Tĩrtũm kapẽr o amnhĩrĩt mex o pa. Ka prem te maripôtre kot kanê hã htu pyrà nẽ hwỳr akuprõ nẽ mar o akuhê. Nom hkôt ajamaxpẽr tỳx kêt nẽ. 36 Na pre hprĩ hã mẽ amã ijarẽnh o ri pa.
—Tã pa pam mẽ awỳr wrỳ nẽ Inhĩpêêxà nhỹ hã mẽ akamã aa mẽ ate mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr o ri ixpa. Mẽ ate ja hã ixpumunh nẽ Inhĩpêêxà tãm kot mẽ awỳr inhmẽnh kôt ixpumunh kaxyw.
37 —Nẽ Inhĩpêêxàja mããnẽn ixpê Kra hã mẽ amã ixto amnhĩrĩt. Ra mẽ anhõpinh xà kaxwỳnh kãm kot mẽ amã ixto amnhĩrĩt tã ka mẽ ama nẽ ãm ama nẽ ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. 38 Mẽ amã mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx o apa hprãm kêt. Mẽ ate kapẽr mar tỳx ronhỹx ka mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr kurê kumrẽx. Ixpê Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnh kênã.
39 —Nẽ Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm haxwỳja kot tanhmã ijarẽnh to. Ka htem wa ixri atĩr tũm nẽ apa ho apa hprãm xàj kamã harẽnh rãhã ho ri apa. Nẽ kot tanhmã pa ijarẽnh to htã ka mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Anẽ.
Ijaew nhõ pahijaja kot Jejus kaga hã mẽ harẽnh
40 Nhũm Jejus arĩ mẽ kêp Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Nẽ pa na ixte Inhĩpêêxà mẽ wa ixri ixte mẽ ho mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnh ã mẽ harẽnh tã ka mẽ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. 41 Nom mẽ ate inhmex ã ijarẽnh kêt tã ja ixpê tanhmã kute hkêt. Ãm Inhĩpêêxà pix kot inhmex ã ijarẽnhja na inhmã hprãm. 42 Ra ixte mẽ apumunh mex. Mẽ amã Tĩrtũm kĩnh kêt. 43 Tãm kot mẽ awỳr inhmẽnh tã ka mẽ ixpumu nẽ ixkaga nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nom koja mẽhõ amnhĩ krã hkôt mẽ awỳr tẽ nẽ tanhmã mẽ ajahkre hto ka mẽ ama nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kurê kumrẽx.
44 —Ãm pika nhõ xwỳnh pixjaja kot mẽ amex ã mẽ ajarẽnhja na mẽ amã hprãm. No Tĩrtũm kot amnhĩm mẽ amex ã mẽ ajarẽnhja mẽ amã hprãm ã mẽ ate amnhĩ jarẽnh tã mẽ amã ja prãm kêt. Jakamã na ka htem ixkaga kumrẽx. 45-46 Tã nom kot paj pam nhỹrmã Tĩrtũm mã mẽ apê ixkwỳ hkêt ã mẽ ajarẽnh kêt nẽ. Mo kaxyw kot pa kêt ri ã kãm mẽ ajarẽnh anẽ? Finat Mojes tãm koja ja hã kãm mẽ ajarẽ. Na ka htem tanhmã ajamaxpẽr to nẽ ajamaxpẽr o: “Kot paj finat Mojes kot mẽ inhmã tanhmã kapẽr to hkôt amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa hãmri nẽ nhỹrmã Tĩrtũm ri ixtĩr tũm nẽ inhmex nẽ ixpa ho ixpa.” Anhỹr o ajamaxpẽr nom hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Mojes na pre hte pa ijarẽnh o pa. Tã mẽ ate kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx ronhỹx ka mẽ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ. No mẽ ate ixkaga jakamã koja Mojes tãm Tĩrtũm mã mẽ apê ixkwỳ hkêt ã mẽ ajarẽ. 47 Mẽ ate Mojes kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx kêt jakamã kot kaj mẽ mããnẽn ixkôt amnhĩ nhĩpêx hkêt nẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr anẽ.