8
Mẽhõ ni kot nhãm mẽ mjên o amnhĩkati hã harẽnh
Xiakre 2.10-13
Tã nhũm Jejus Tĩrtũm nhõrkwỹ kamã mẽ ahkre hpa hãmri nẽ kato nẽ ma hixêt prêk pê Oriwêhti hwỳr tẽ. Hãmri nẽ hã api nẽ nhỹri nõ nẽ ra gõr.
Tã nhũm apkati nẽ myt kator o mõr mẽ nhũm kànhmã nhỹ nẽ akupỹm wrỳ nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr tẽ. No ãm kormã ixkre pu hã kahê hkre kamã nhỹ. Nhũm krĩ nhõ xwỳnhjaja omu nẽ hã htu rax nẽ nhũm tanhmã mẽ ahkre hto ho nhỹ. Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja hwỳr mẽhõ nija o tẽ. Na ra ham mẽhõ pê mjên o amnhĩkati ho nõ nhũm mẽ ja hã omu nẽ unê nẽ hpa hã kupy nẽ ma Jejus wỳr hkjênh o mõ. Hãmri nẽ mẽ kot mar o kuhê xwỳnhjê kutã ãm nhũm xa. Hãmri nhũm mẽ Jejus mã:
—E ot pa mẽ awỳr jahti ho tẽ ka omu. Na ham mẽhõ pê mjên o amnhĩkati ho nõ. Pa mẽ ja hã omu nẽ unê nẽ man awỳr o tẽ. E tanhmã kot puj mẽ hipêx to? Na pre finat Mojes Tĩrtũm nhỹ hã mẽ panhĩgêtjê mã ja jarẽnh o:
Koja mẽnijê hõ axtem nẽ nhãm mẽhõ pê mjên o amnhĩkati ho nõ ka mẽ ja hã omu nẽ apiitã ahpỹnhã kẽn rũnh jamỳ nẽ ho htak o apĩ.
Anhỹr o kot harẽnh. No ka? Tanhmã kot kaj mẽ inhmã ja jarẽnh to? Tanhmã kot paj mẽ hipêx to nhũm amã mex nẽ? E mẽ inhmã tanhmã mẽ ixte hipêx to jarẽ. Anẽ.
Nhũm mẽ ã hêx rom nija ã Jejus kukjêr anẽ. Kot mẽ kot hpĩr nê mẽ kãm kapẽr nhũm mẽ kot hã mar nẽ mẽ hkrãhtũmjê hwỳr mõr nẽ kãm kot Mojes kapẽr kwỳm ri mẽ ahkre hã harẽnh kaxyw nhũm mẽ hêx rom ã hkukjêr anẽ. Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ tanhmã hã mẽ kãm nẽ hkêt nẽ. Ãm htỳx hikôt nẽ ĩhkrakrã ho pyka kagà ho nhỹ. Nhũm mẽ tee ri omu nẽ axte hã hkukja nhũm kànhmã xa nẽ mẽ kãm:
—Tôe. Nà kot ka mẽ atõ aa tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt kumrẽx ã amnhĩ pumu hãmri nẽ kam nẽ rĩ kaxyw kẽn õ py nẽ akumrẽx ho hkura. Kê akwỳjaja rĩ kormã akôt hkwỳ jamỳ nẽ ho htak. Anẽ.
Hãmri nẽ akupỹm hikôt nẽ pyka kagà ho nhỹ. Hãmri nhũm mẽ tee ri kapẽrja kôt kuma hãmri nẽ mẽ kot mar o kuhê xwỳnhjê rũm anhgrà nẽ ma mra. Mẽ piitã mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnh ã amnhĩ pumunh mex jakamã tee ri ã kot mẽ kãm kapẽr anhỹrja ma nẽ anhgrà nẽ ma akupỹm hpỹnh nẽ axpẽn kôt mrar o xa. Mẽhpigêt kumrẽx nẽ hpãnhã mẽ nywjaja nhũm mẽ hpỹnh nẽ ma axpẽn kôt mrar o ãm kãm hapêx. Nhũm Jejus mẽnija pix wa ahte mẽ kot mar xwỳnhjê kutã wa arĩk. 10 Hãmri nhũm Jejus kànhmã xa nẽ nita mã kapẽr nẽ kãm:
—Pa? No mẽ kot ato kapẽr xwỳnhta mẽ? Xà na mẽhõ kẽn o akuranh kêt nẽ? Anẽ.
11 Nhũm kãm: “Ma amrakati.” Anẽ nhũm kãm:
—Tôe. Nà kot paj ijaxwỳja tanhmã ato hkêt nẽ. E mamrĩ ma akupỹm anhõrkwỹ hwỳr tẽ. No ãm kêr ka axte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Ãm kwarĩ ho kwarĩ. Anẽ.
Jejus kot hprĩ hã amnhĩ jarẽnh
Juãw 1.4; Rõmãn 13.12-14; Epes 5.8-14; Wam Tesarõn 5.5-8
12 Tã nhũm arĩgro hõ hã nhũm Jejus axte Tĩrtũm nhõrkwỹ hwỳr tẽ nẽ kamã mẽ ahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—Nà te ixpê mẽ piitã mẽ õ kanê pyràk. Na hte kanêja mẽ kãm hirã mex nẽ nhũm mẽ kamã rĩt mex o pa. Jao kamàt kô kamã ri pa hkêt nẽ. Ja pyrà nẽ na pa hte Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩrĩt mex o ri ixpa. Kot ka mẽ atõ amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xãm hãmri nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to ho apa hkêt nẽ. Ãm Tĩrtũm kãm hprãm xà kôt pix mã tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa. Jao te ate kanê hpôk nhĩrã kamã arĩt mex pyrà nẽ apê wa ixri atĩr tũm nẽ apa ho apa mã xwỳnh. Anẽ.
13 Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjaja tee ri ã kapẽr anhỹr ã kuma nẽ kãm:
—Tk. Kapxipix na ka ã amnhĩ jarẽnh anẽ. Mẽhõ kot ã ate amnhĩ jarẽnh anhỹrja kôt kot mẽ inhmã ajarẽnhre hã. Jakamã kot paj mẽ ama nẽ ãm ama. Anẽ.
14 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà mẽhõ kot ã ijarẽnh anhỹr kêt tã no ãm hãmri na pa mẽ amã amnhĩ jarẽ. Ixêx kêt. Mẽ arom ixte nhỹhỹnh ixwrỳk xà hã amnhĩ pumunh mex. Nẽ mẽ arom ma akupỹm nhỹhỹm ixàpir xà hã amnhĩ pumunh mex. Jakamã ãm hãmri na pa ã mẽ amã amnhĩ jarẽnh anẽ. 15 Na ka htem amnhĩ krã hkôt tanhmã ri ijarẽnh to. No pa na pa kormã amnhĩ xwar tanhmã mẽ ajarẽnh to hkêt nẽ. 16 Ixte tanhmã mẽ ajarẽnh to ronhỹx pa ãm hãmri mẽ ajarẽ. Nhỹx pa ãm papxipix amnhĩ krã hkôt tanhmã mẽ ajarẽnh to hkêt nẽ. Nhỹx mããnẽn Inhĩpêêxà pê kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta inhĩhkô hã pa wa ãm hãmri axpẽn kôt tanhmã mẽ ajarẽnh to. Mẽ ate amnhĩ to mex ã mẽ ajarẽ rỳ mẽ ate amnhĩ tomnuj ã mẽ ajarẽ. 17 Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot ja jarẽnh kot:
Koja mẽhõ wa hamẽxkrut nẽ tanhmã mẽmoj jarẽnh to nẽ ãm axpẽn kôt harẽnh o htipxi. Hã kot kaj mẽ wa ama nẽ ãm hãmri wa kot harẽnh kôt ajamaxpẽr kurê kumrẽx.
18 Anhỹr o kot harẽnh. Tã pa ã amnhĩ jarẽnh anẽ nhũm Inhĩpêêxà kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta mããnẽn ã ijarẽnh anẽ. Wa ixpijakrut tã ã wa ixte axpẽn kôt amnhĩ jarẽnh anhỹr jakamã kwa mẽ ixte tanhmã amnhĩ jarẽnh toja ma nẽ ixkôt ajamaxpẽr kêt wehe. Anẽ.
19 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ. Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ kãm:
—No nhỹri na we anhĩpêêxà ja? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà mẽ ate Inhĩpêêxà pumunhre hã. Mẽ ate aprĩ hã ixpumunh ronhỹx ka mẽ mããnẽn aprĩ hã Inhĩpêêxà pumunh mex kurê kumrẽx. Nom mẽ ate ixpumunh mex kêt jakamã na ka mẽ mããnẽn omunh mex kêt nẽ. Anẽ.
20 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ. Arĩ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja kamã mẽ ahkre ho xa. Mẽ kot kàxpore gjênh xà kuri mẽ ahkre ho xa. Nhũm mẽ kãm hkurê xwỳnhjaja tee ri kot tanhmã mẽ ahkre htoja ma nẽ kãm unênh nẽ haxàr prãm nẽ. Nom kormã mẽ kot ã hipêx anhỹr ã arĩgro kormã kator kêt jakamã nhũm Tĩrtũmja nê mẽ omunh mex nẽ nhũm mẽ ãm kãm unênh prãm kaprỳ.
21 Hãmri nhũm Jejus arĩ mẽ kãm kapẽr o xa nẽ mẽ kãm:
—Nà kot paj nhỹrmã mẽ arũm ixkato nẽ ma akupỹm api. Ka mẽ tee ri ijapêr nom nhỹri ixpumunh kêt nẽ. Hãmri nẽ mẽ ate amnhĩ tomnuj o apa rãhã ty nẽ mẽ atõ ixwỳr axàpir kêt nẽ. Anẽ.
22 Hãmri nhũm Ijaew nhõ pahijaja tee ri ã kapẽr anhỹrja ã kuma nẽ axpẽn mã hã hpẽr o pikẽnh o kuhê nẽ axpẽn mã:
—Kwa mãn ra kot amnhĩ pĩr kaxyw ã na ri hkôt mẽ paxàpir kêt ã mẽ pajarẽnh anẽ nà? Anẽ.
23 Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Nà mẽ kajaja mẽ apê pyka nhõ xwỳnh na ka mẽ. No pa na mẽ arom ixpê kaxkwa nhõ xwỳnh jakamã mẽ pajamaxpẽr kot axpẽn pyràk kêt. 24 Kot kaj mẽ ixpê kaxkwa rũm ixwrỳk xwỳnh ã ixpumu nẽ amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt hã kot kaj mẽ ate amnhĩ tomnuj o apa rãhã nhỹrmã atyk o mẽ kamjaja Tĩrtũm mã amnhĩ pãnhã amnhĩre. Anẽ.
25 Nhũm Jejus ã mẽ inhõ pahijê hkukamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx jarẽnh anẽ nhũm mẽ tee ri amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—Kwa mẽ atõ na ka we ri ã mẽ inhmã akapẽr anẽ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà ra ixte mẽ amã amnhĩ jarẽnh kênã. Xàn ka mẽ kormã aprĩ hã inhmar kêt nẽ? 26 Kot paj nhỹrmã mẽ amã mẽ ate amnhĩ tomnuj piitã ho amnhĩrĩt pa. Na pa kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta pix xô ri tanhmã mẽ amã ixkapẽr to ho ri ixpa. Ãm hãmri na hte tanhmã mẽmoj jarẽnh to. Na hte hêx kêt nẽ. Anẽ.
27 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm Hipêêxà kot mẽ hwỳr mẽnh ã harẽnh anhỹr tã no nhũm mẽ Hipêêxà kêp Tĩrtũm ã hkôt hamaxpẽr kêt nẽ. 28 Jakamã nhũm mẽ kãm:
—Nà koja mẽ nhỹrmã pĩ kahpa hã inhô ka mẽ rĩ kormã aprĩ hã ixpê Tĩrtũm rũm mẽ awỳr ixwrỳk xwỳnh ã ixpumu. Nẽ ixte amnhĩ krã hkôt ixkapẽr o ri ixpa hkêt ã ixpumu. Nẽ ãm Inhĩpêêxà xô ri ixprĩ hã ixkapẽr o ri ixpa hã ixpumu. 29 Ixte kãm hprãm xà hkôt pix mã tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa jakamã na hte ixtãnopxar mex o ixkôt pa ho pa. Koja aa ixkaga hkêt nẽ. Anẽ.
30 Hãmri nhũm mẽ hkwỳja kuma nẽ hkwỳjê rom kapẽr kôt hamaxpẽr 31 nhũm amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na ka mẽ tã ixkôt ajamaxpẽr. Tã kêr ka mẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ ixkapẽr kôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Hãmri pa ja hã mẽ apumu nẽ mẽ apê ixkwỳ kumrẽx ã mẽ ajarẽ. 32 Ãm hãmri na pa hte ã ixkapẽr anhỹr o ri ixpa. Tã kot kaj mẽ ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx o ri apa hãmri nẽ aprĩ hã inhmar tỳx nẽ. Nom na hte kormã mẽmoj kot amnhĩ tã mẽ ato htỳx pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ tee ri amnhĩ krã hkôt kãm anhũrer prãm kaprỳ. Tã kot kaj mẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx hãmri nẽ Tĩrtũm nhỹ hã tãm amnhĩ nhĩpêx. Jao ỹ hã ate amnhĩ tomnuj mã anhũre. Anẽ.
33 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa mẽ ixpê mẽ pahpàr krax finat Apraãw kanrẽhã htàmnhwỳ kênã. Na pre mẽmoj te kot amnhĩ tã ho htỳx pyràk o hipêx kêt nẽ. Jakamã mẽmo kot we mẽ ixpê hkanrẽhã htàmnhwỳjê ho htỳx ka we ri ã mẽ ijarẽnh anẽ? Nà amrakati kênã. Tã kwa mon ka ã mẽ ijarẽnh anẽ? Anẽ.
34 Hãmri nhũm Jejus hprĩ hã mẽ kãm awjarẽ nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ krãm haxàr tỳx nẽ. Nà mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja te mẽ kot amnhĩ tomnuj tãm ri kot amnhĩ tã mẽ ho htỳx pyràk o mẽ hipêx. Jakamã nhũm mẽ urer kêt rãhã nẽ pa ho pa. Nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho pa. 35 Jakamã ixkĩnhã mẽ kêp Tĩrtũm kwỳ hkêt. No pa na ixpê Tĩrtũm Kra jakamã mããnẽn ixpê hkwỳ na pa. 36 Tã mẽ kajaja. Kot kaj mẽ ixpê Tĩrtũm Kra hã ixkôt amnhĩ xunhwỳ hã kot pa tanhmã mẽ ato ka mẽ ixpyrà nẽ apê wa ixkwỳỳ. Hãmri nhũm mẽ ate amnhĩ tomnuj te kot mẽ amã urer pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ ra wa ixkôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Anẽ.
Mẽ kêp Tĩrtũm kra hkêt xwỳnhjê jarẽnh
37 Nhũm Jejus arĩ mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na ka mẽ apê finat Apraãw kanrẽhã htàmnhwỳ hã amnhĩ jarẽ. Nom mẽ apê hkanrẽhã htàmnhwỳ htã uràk nẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Jakamã na ka htem ixkapẽr ma nẽ ãm ama nẽ ixkaga. Nẽ axtem nẽ ixpĩr mã. Kop apu Apraãw arĩ mẽ akamã pa ronhỹx ã inhĩpêx anhỹr kêt nẽ. 38 Na pa hte Inhĩpêêxà hkôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa. No mẽ kajaja axtem nẽ mẽ ate nhãm mẽ kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx jakamã na ka htem ixkĩnhã Inhĩpêêxà hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Anẽ.
39 Hãmri nhũm mẽ tee ri amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—Tk. Kwa mon ka ã mẽ ijarẽnh anẽ? Mẽ ixte Apraãw kôt amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa kênã. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà. Mẽ ate hkôt ri amnhĩ nhĩpêx o apa ronhỹx ka mẽ uràk nẽ Inhĩpêêxà kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx. 40 No na ka mẽ ra axtem nẽ ixpĩr mã. Ãm hãmri na pre Tĩrtũm inhmã awjarẽ pa ô ri tanhmã mẽ amã mẽmoj jarẽnh to ho ri ixpa htã ka mẽ ra axtem nẽ ixpĩr mã. Kwa xà na pre Apraãwja ã mẽ hipêx anhỹr o pa? Nà na pre ã mẽ hipêx anhỹr kêt nẽ. 41 Mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhta axtem na. Kêp Apraãw kêt. Nẽ mããnẽn kêp Tĩrtũm kêt. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Tk. Kwa nà ã mẽ ijarẽnh anhỹr kêt nẽ. Mẽ ixte Apraãw kôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnh kênã. Tã ka ri axtem nẽ ã mẽ ijarẽnh anẽ. Mẽhõ hkôt kot pa kêt wem ri axtem amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa? Anẽ.
42 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà mẽ ate Apraãw kôt amnhĩ nhĩpêx ronhỹx ka mẽ ixpumu nẽ uràk nẽ amã ixprãm nẽ. Apraãw kot hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa xwỳnhta tãm kot mẽ awỳr inhmẽnh nhũm mẽ awỳr ixwrỳk kênã. Na pa pre amnhĩ krã hkôt man mẽ awỳr ixwrỳk kêt nẽ. Tãm na pre mẽ awỳr inhmẽ pa wrỳ. 43 Kwa mon ka mẽ aprĩ hã ixkapẽr mar mex kêt nẽ? Nà mẽ amã ixkôt amnhĩ nhĩpêx prãm kêt jakamã na ka mẽ tee ri ixkapẽr ma nẽ aprĩ hã mar mex kêt nẽ. 44 Mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhta Satanasti na. Aa tãm kot amnhĩ nhĩpêx kêt kumrẽx. Kêp mẽ hpar o pa xwỳnhjê hpãm maati na. Nẽ kêp mẽ kãm hêx o pa xwỳnhjê pãm maati na. Ã kot amnhĩ nhĩpêx kot anhỹr. Nẽ kãm mẽ kapẽr mex mar prãm kêt o pa. Nẽ ãm hêx pix o pa jakamã kêp mẽ hêx xwỳnhjê pãm. Ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xwỳnh tã ka htem hkôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa.
45 —Na pa hte kurom ãm hãmri ixkapẽr o ri ixpa. No mẽ kajaja mẽ apê hêx nhi xwỳnh maatija hkra jakamã mẽ amã ixkapẽr mar prãm kêt. 46 Xà na ka pre mẽ atõ ixte tanhmã amnhĩ tomnuj to hã ixpumu? Nà amrakati. Ixte amnhĩ to mex o ri ixpa xwỳnh na pa. Nẽ tãm ixkapẽr o ri ixpa xwỳnh tã ka mẽ inhma nẽ ãm inhma nẽ ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Kwa mon ka mẽ ja hã ixpumunh nẽ ixkôt ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ? 47 Tĩrtũm krajaja na htem kapẽr mar tỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. No mẽ apê hkra hkêt jakamã mẽ amã kapẽr mar prãm kêt. Anẽ.
Mẽ kot Jejus kêp Satanasti hkwỳ hã harẽnh
48 Hãmri nhũm mẽ ã Jejus kot mẽ harẽnh anhỹrja ma nẽ kamã gryk tỳx kumrẽx. Hãmri nẽ kãm:
—Tk. Kwa ate amnhĩ tomnuj o apa xwỳnhti kênã. Ra Satanasti hkwỳ pê mẽkarõmnuti tanhmã kot akrã hto jakamã na ka ã mẽ inhmã akapẽr anẽ. Anẽ.
49 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà mẽkarõmnuti kot tanhmã ixto hkêt. Na pa hte Inhĩpêêxà hã ixpijaàm pix o ri ixpa. Tã mẽ ate ixkĩnhã hã apijaàm kêt jakamã mããnẽn pa ixtã apijaàm kêt nẽ. 50 Na pa hte amnhĩ krã hkôt mẽ piitã mẽ kot ixtã hpijaàm prãm xàj tanhmã mẽ kãm ixkapẽr to hkêt nẽ. No mẽ piitã mẽ kot ixtã hpijaàm o paja na Inhĩpêêxà kãm hprãm. Tã koja nhỹrmã amnhĩ nê ixtã mẽ hpijaàm kêt xwỳnhjaja mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr mẽ rẽnh pa.
51 —Nẽ kot ka mẽ atõ wa ixkapẽr ma nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx. Hã kot kaj wa ixri atĩr tũm nẽ apa ho apa. Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ krãm haxàr tỳx nẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus Ijaew nhõ pahijê mã kapẽr anẽ. 52 Nhũm mẽ kuma nẽ kãm:
—Kwa pẽr ãm hãmri na ka hte Satanasti nhỹ hã ã mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa ho pa hã mẽ harẽnh anhỹr o ri axêx o ri apa. Finat Apraãw na pre ri paa nẽ ty. Tã mẽ kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjaja na prem uràk nẽ ri paa nẽ mããnẽn htyk pa. Tã ka axtem nẽ mẽ kot akapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o mẽ pa xwỳnhjaja ari htĩr tũm nẽ pa ho pa hã mẽ harẽ. Nà na ka ãm mẽ inhmã mẽ ho axêx o xa. 53 Na pre mẽ pahpãm Apraãwja kot amnhĩ to rax tã ty nẽ hapêx. Nhũm mẽ kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh xwỳnhjaja mããnẽn mẽ kot amnhĩ to rũnh tã htyk pa nẽ hapêx. Mẽ kot amnhĩ to rũnh tã htyk pa nẽ hapêx kênã kot kêt mẽ tanhmã amnhĩ to nẽ ari htĩr tũm nẽ pa. Ãm mẽ ixte akapẽr mar nẽ atã ixpijaàm pix prãm xàj na ka ã mẽ inhmã mẽ htĩr tũm nẽ pa hã mẽ harẽnh anẽ. Nom na ka ã mẽ harẽnh anhỹr kaprỳ. Kot paj mẽ ri akapẽr mar kêt nẽ. Anẽ.
54 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Nà na pa hte amnhĩ krã hkôt mẽ ate ixtã apijaàm hprãm xàj tanhmã mẽ amã ixkapẽr to hkêt nẽ. Kot paj anẽ nẽ ãm ixtỳx ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kaprỳ. No Inhĩpêêxà tãm kãm mẽ apiitã mẽ ate ixtã apijaàm o apaja nhũm kãm hprãm. Mẽ ate Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx o apa hã amnhĩ to axêx xwỳnhta tãm na kãm mẽ ate ixtã apijaàmja nhũm kãm hprãm. Tã ka htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Na ka htem ixkuk pumu nẽ axtem nẽ ixte Satanasti nhỹ hã mẽ amã ixêx o ri ixpa hã ijarẽ. 55 Mẽ ate Inhĩpêêxà hkôt amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ jarẽnh tã ãm amnhĩ to axêx o ri apa. No pa na pa hte mẽ arom ãm hãmri hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri ixpa. 56 Amnepêm mẽ pahpàr krax Apraãwja na pre mẽ awỳr ixwrỳk kukamã ijarẽnh ma nẽ mẽ arom inhỹ hã hkĩnh tỳx nẽ pa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anẽ. 57 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ tee ri kot mẽ kãm tanhmã Apraãw jarẽnh toja ma nẽ kãm:
—Tk. Xà na ka pre finat Apraãwja ano ho omu? Nà kormã anyw kênã. Apraãw amnepêm htyk nẽ hapêx kênã kot ka kêt kot akukamã ajarẽnh mar nẽ hkĩnh tỳx ã harẽ. Xàn ka pre ano ho omu? Kormã akator kêt ri na pre amnepêm htyk nhũm mẽ haxàr kênã. Nà na ka ãm mẽ inhmã amnhĩ to axêx. Te amnepêm mẽ hkukamã apa nẽ ate mẽ omunh nẽ mẽ harẽnh pyràk. Kwa akatàt kôt mẽ inhmã awjarẽ. Anẽ.
Jejus kêp rãhã ho rãhã xwỳnh ã harẽnh
58 Hãmri nhũm Jejus mẽ kãm:
—Nà ixêx kêt. Ãm hãmri na pa ã mẽ amã amnhĩ jarẽnh anẽ. Amnepêm kormã Apraãw kator kêt ri na pa pre ixrãhã ho ixrãhã ixpa na pa. Ixrãhã ho ixrãhã ixpa xwỳnh jakamã na pa pre hte inhno ho Apraãw pumunh mex o ri ixpa. Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ krã him haxàr tỳx nẽ. Anẽ.
59 Hãmri nhũm mẽ tee ri kot ã amnhĩ jarẽnh anhỹrja ã kuma nẽ kamã gryk tỳx nẽ. Nẽ axpẽn mã:
—Kwa tanhmã kot we amnhĩ to nẽ amnepêm rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh ã amnhĩ jarẽ? Tĩrtũm pix na rãhã ho rãhã pa xwỳnh. Anẽ.
Hãmri nẽ kamã gryk xàj kẽn rũnh kwỳ kawrà ho ri hprõt nẽ kot ho htak o hpĩr kaxyw. Nom nhũm ra amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ kêp akunok nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja rũm kato nẽ ma tẽ.