9
Jejus kot no hkre xwỳnh o mex ã harẽnh
Makre 8.22-26
Hãmri nhũm Jejus ma tẽ pa mẽ hkôt ri mẽ ixpa ho mẽ ixpa xwỳnhjaja ma hkôt mra. Hãmri nẽ nhỹri no hkre xwỳnh pumu. Katorxà nhõxà hkre rũm na pre no hkre nẽ kato. Hãmri nẽ ra hprêk nẽ hpry kamã àhwỳr o hkrĩ. Tã hãmri pa mẽ mra nẽ omu nẽ hã Jejus kukja nẽ kãm:
—Kwa mẽmoj mỳrapê na pre we myti nẽj no hkre nẽ kato? Xà tãm kot tanhmã amnhĩ tomnuj to mỳrapê nà? Xà katorxà rỳ hipêêxà kot amnhĩ tomnuj mỳrapê na pre ã no hkre nẽ kator anẽ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ inhmã:
—Nà mẽhõ kot tanhmã amnhĩ tomnuj to mỳrapê no hkre nẽ kator kêt. Ãm Tĩrtũm kot ho mex nhũm mẽ kot ja hã omunh kaxyw na pre ã no hkren kator anẽ. Tã kot paj Tĩrtũm nhỹ hã no ho mex ka mẽ ja hã ixpumu. Na pa hte kormã jar pikap ri ixpa ri Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to ho ri ixpa. Na htem arĩgro hã mẽmoj tã apê nhũm kamàt nhũm mẽ kãm ure nẽ àpênh kêt nẽ. Ja pyrà nẽ na pu htem kormã pahtĩr ri jar pikap ri papa ri Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa. Tã kot puj mẽ nhỹrmã ty hãmri nẽ axte jar ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Jakamã kwa kêr pu mẽ ri jar pikap ri papa ri kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to ho ri papa. Na pa hte ã kãm amnhĩ nhĩpêx anhỹr jao te kanê hirã mex pyrà nẽ ixprĩ hã mẽ kãm Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx o amnhĩrĩt mex o ri ixpa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ inhmã amnhĩ jarẽnh anẽ. Hãmri nẽ kot nohkre xwỳnhta no o mex kaxyw hikôt nẽ argôx mẽ nẽ ho gyw kwỳ nhĩpêx nẽ kànhmã xa nẽ ho no kukõ. Hãmri nẽ kãm:
—E ma gô gjênh xà pê Siroe hwỳr tẽ nẽ kamã amnhĩ no kuhõ. Anẽ.
Mẽ pakapẽr kãm Siroeja mẽ kot kãm: “Nhỹhỹm mẽnh xwỳnh” anhỹr jarẽnh pyràk. Tã nhũm Jejus hwỳr kumẽ nhũm ma hwỳr tẽ. Hãmri nẽ kamã amnhĩ no hã gyw kuhõnh pa jao rĩt mex kurê kumrẽx. Hãmri nẽ rĩt mex ã amnhĩ pumu nẽ hkĩnh tỳx nẽ ma akupỹm õrkwỹ hwỳr tẽ. Hãmri nhũm õrkwỹ kuri mẽ õrkwỹ xwỳnhjaja nẽ mẽ kot pry kamã ahwỳr o hkrĩ hã omunh xwỳnhjaja amnhĩ jaêr pê ra rĩt mex ã omu nẽ tee ri hã axpẽn kukja nẽ axpẽn mã:
—Kwa pẽr pry kamã àhwỳr o hkrĩ xwỳnhta na nà? Anẽ.
Hãmri nhũm kamã mẽ hkwỳjaja mẽ kãm:
—Tỳ. Tãm na. Anẽ.
Nhũm kamã mẽ hkwỳjaja mẽ kãm:
—Nà tãm kêt. Axtem mẽhõ na. Te kot uràk nom tãm kêt. Anẽ.
Anhỹr o ri axpẽn mã harẽ. Tã nhũm tãm mẽ kãm amnhĩ jarẽ nẽ mẽ kãm:
—Tỳ pa kênã. Pa na pa pre hte inhno hkre nẽ ri ixpa htã ra ixrĩt mex. Anẽ.
10 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa no tanhmã na ka we amnhĩ to nẽ ra arĩt mex?
11 Anẽ nhũm mẽ kãm:
—Nà mẽ kot kãm “Jejus” anhỹr xwỳnhta na ixwỳr tẽ nẽ ixkaxyw gyw kwỳ kagõ nẽ ho inhno kukõ. Hãmri nẽ mẽ kot gô mã: “Siroe” anhỹr xwỳnhta kamã ixte amnhĩ no kuhõnh kaxyw hwỳr inhmã anẽ pa ma hwỳr tẽ nẽ kamã amnhĩ no kuhõ nẽ ixrĩt mex kurê kumrẽx. Anẽ.
12 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ kãm:
—No nhỹhỹm na ato mex xwỳnhja ma tẽ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Konẽn. Ixte nhỹhỹm htẽm xà hkôt omunhre hã. Anẽ.
13 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ ma Parijew nhõ xwỳnhjê hwỳr o mõ nẽ mẽ kãm harẽ. 14 Nẽ mẽ kãm:
—E ot pa mẽ awỳr jahti ho tẽ. Na xep Jejusja jarãhã akupỹm kãm no ho mex. Mẽ panhõ arĩgromnu htã nhũm hã no ho mex. Anẽ.
15 Hãmri nhũm mẽ tee ri mẽ kuma nẽ myta pumu nẽ kãm:
—E mẽ inhmã amnhĩ jarẽ. Tanhmã na ka pre we amnhĩ to nẽ anohkre nẽ akrĩ htã ra ano mex nẽ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà na pre Jejus gyw o inhno kukõ nẽ inhmã anẽ pa gô ho amnhĩ no kuhõ nẽ ixrĩt kurê kumrẽx. Anẽ.
16 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ tee ri Jejus ã axpẽn kukjêr o kuhê nẽ axpẽn mã harẽnh o:
—Kwa mẽ panhõ arĩgromnu hã kot ho mex jakamã kêp Tĩrtũm rũm mẽ pahwỳr wrỳk xwỳnh kêt. Ãm kot amnhĩ tomnuj xwỳnh kênã. Anẽ.
Nhũm mẽ hkwỳjaja harẽnh o:
—Kwa nà. Kot amnhĩ tomnuj xwỳnh ronhỹx àhpumunh tỳx kôt no ho mex kêt nẽ. Anẽ.
17 Hãmri nẽ hpãnhã no mex xwỳnhta mã kãm:
—No ka? Ate kot ano ho mex xwỳnh ã amnhĩ tã harẽnh jakamã mẽhõ hã na ka hkamnhĩx? Mẽhõ na wehe? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Konẽn. Mãn kêp Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ pa xwỳnh mãn. Hã na ã inhno ho mex anẽ. Anẽ.
18 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ axpẽn mã:
—Kwa pẽr aa nohkre hkêt kênã. Na pre ãm amnhĩ to hêx o pa. E kwa pu mẽ amnhĩ wỳr katorxà nẽ hipêêxà wa hã karõ kê wa man tẽ nẽ tanhmã mẽ pamã harẽnh to. Anẽ.
Hãmri nẽ wa hã karõ 19 nhũm wa mẽ hwỳr tẽn axà nhũm mẽ wa kãm:
—Pa. E mẽ inhmã mẽmoj jarẽ. Xà we wa akrata na ãm ja nà? Xà tãm na ka hte wa nohkre nẽ kator ã harẽ? Kwa tanhmã na we amnhĩ to nẽ ra rĩt mex? Anẽ.
20 Hãmri nhũm wa mẽ kãm:
—Ỹỹ wa ixkra kênã. Na pre wa ixpê nohkre nẽ kato. 21 Tã ra tanhmã amnhĩ to nẽ ra rĩt mex. No wa ixte kot ho mex xwỳnhta pumunh kêt. Kwa mẽ tãm mãn hkukja nẽ ama. Ra àptàr kênã. Kê tãm mãn mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ ama.
22 Anhỹr o mẽ kãm wa hkrata jarẽ. No ãm wa kãm mẽ uma nẽ ã mẽ kãm kapẽr anẽ nẽ mẽ kãm Jejus nhĩxi jarẽnh kêt nẽ. Na pre Parijew nhõ xwỳnhjaja ra Jejus nê mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Ka mẽ atõ Tĩrtũm kot mẽ pakaxyw Jejus xãm ã harẽ hãmri nẽ axte Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre xà hã ixkreja wỳr agjêx kêt kumrẽx nẽ rĩ amnhĩ pumu.
23 Anhỹr o nê mẽ hkurê jakamã nhũm wa mẽ umaj ã mẽ kãm hkra jarẽnh anẽ nẽ kot ho mex xwỳnh nhĩxi jarẽnh kêt nẽ. 24 Hãmri nhũm mẽ axte amnhĩ wỳr no mex xwỳnhta ã karõ nẽ kãm:
—Kwa akatàt kôt mẽ inhmã amnhĩ jarẽ. Ate kot ano ho mex ã harẽnh xwỳnhta na kot amnhĩ tomnuj pix o pa xwỳnh kênã kot kêt ano ho mex. Jakamã kwa Tĩrtũm noo mã akatàt kôt mẽ inhmã amnhĩ jarẽ nẽ axêx kêt nẽ. Anẽ.
25 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Ko ixte ja hã omunh kêt. Ãm ja pix na ixte omunh. Na pa pre inhno hkre nẽ ri ixpa htã ra ixrĩt mex nẽ. Anẽ.
26 Hãmri nhũm mẽ tee ri kot amnhĩ jarẽnhja ã kuma nẽ kãm:
—No tanhmã na we mytita amnhĩ to nẽ amã ano ho mex? Anẽ.
27 Hãmri nhũm tee ri axte mẽ kot hã hkukjêr ã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Kwa ra ixte mẽ amã ãm hãmri amnhĩ jarẽnh griã. Tã ka mẽ inhma nẽ ãm inhma nẽ arĩ hã ixkukja. Mãn ka mẽ amã hkôt amnhĩ xunhwỳr prãm hã na ka mẽ aprĩ hã ixkukja nà? Mẽ ate kot amnhĩ nhĩpêx ã aprĩ hã harẽnh mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr prãm xàj na ka mẽ aprĩ hã amã harẽnh prãm nẽ. Anẽ.
28 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ kamã gryk nẽ. Nẽ hã kãm akir nẽ kãm:
—Tk. Ka na ka hte kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx. No kêt mẽ pajaja na pa htem finat Mojes kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx. 29 Mojes mã na pre hte Tĩrtũm kapẽr o pa. Jakamã pa htem ãm hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa. No ate kot ano ho mex ã harẽnh xwỳnhta mẽ ixte omunh kêt. Nẽ mẽhõ nhỹ hã kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa xwỳnhja mẽ ixte omunh kêt. Anẽ.
30 Hãmri nhũm tee ri mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Kwa kot inhmã inhno ho mex nhũm ra ixrĩt mex tã ka mẽ tee ri hkukamã ajamaxpẽr nẽ mẽhõ nhỹ hã kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa hã omunh kêt ã amnhĩ jarẽ. 31 Mẽ pahte Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh mex. Koja mẽhõ kot amnhĩ tomnuj xwỳnh mẽmoj tã kuwỳ nhũm kuma nẽ ãm kuma. No kêt mẽ kot hkôt ri amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kot kãm mex o mex ã harẽnh xwỳnhjaja na htem mẽmoj tã kuwỳ nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm tanhmã mẽmoj nhĩpêx to rỳ mẽ kãm mẽmoj gõ. 32 Tã aa mẽ pahte mẽhõ kot mẽ no ho mex ã harẽnh mar kêt tã nhũm ã Jejus inhmã inhno ho mex anẽ. 33 Kêp Tĩrtũm kwỳ hkêt ronhỹx pre inhno ho mex kêt nẽ. Anẽ.
34 Hãmri nhũm mẽ kuma hãmri nẽ kãm:
—Tk. Kwa pẽr ãm akator kôt ate amnhĩ tomnuj o ri apa htã na ka ã mẽ inhmã akapẽr anẽ. Kwa ixkreja rũm akato nẽ ma atẽm kurê kumrẽx.
Anhỹr o kãm kapẽr hãmri nẽ mẽ amnhĩ nê hano nhũm kato nẽ ma tẽ.
35 Tã nhũm Jejus ra mẽ kot amnhĩ nê hanor ã harẽnh ma nẽ ma hapêr o tẽ nẽ nhỹri omu. Hãmri nẽ amnhĩ tã hkukja nom te nhãm mẽhõ hã hkukjêr pyrà nẽ kãm:
—Pa? Xàn ka ra Tĩrtũm kot mẽ awỳr mẽnh xwỳnhta amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr nà? Anẽ.
36 Hãmri nhũm kormã kot no ho omunh kêt jakamã kêp Jejus ã omunh kêt nẽ. Na pre kormã no hkre nẽ ãm kapẽr pix ma. Tã ra akupỹm rĩt mex nom kormã no ho omunh kêt nẽ. Jakamã nhũm Jejus hwỳr tẽ nẽ ã kãm kapẽr anẽ nhũm omu nẽ kormã kêp Jejus ã omunh kêt nẽ kãm:
—Tỳ kot kaj inhmã ahkre pa omu nẽ hkôt amnhĩ xãm kurê kumrẽx. Anẽ.
37 Hãmri nhũm kãm:
—Kwa paa. Ixte amã ixkapẽr xwỳnhta pa na pa. Anẽ.
38 Hãmri nhũm kãm:
—Kwa xôwehe Pahihti? Nà kot paj amnhĩ kaxyw akôt pix mã ijamaxpẽr nẽ akôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri ixpa. Anẽ.
Hãmri nẽ kutã hkõn krã ho tẽm nẽ nhỹ nẽ kãm mex o mex ã harẽnh o nhỹ. 39 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Nà ixte mẽ apiitã tanhmã mẽ ajarẽnh to kaxyw na pa pre kaxkwa rũm man mẽ awỳr wrỳ. Ahpỹnhã mẽ amã ixprãm xwỳnhjê jarẽnh nẽ ahpỹnhã mẽ kãm ixprãm kêt xwỳnhjê jarẽnh kaxyw. Mẽ kãm ixprãm kêt xwỳnhjaja kot hprĩ hã Tĩrtũm kapẽr mar mex kêt tã na htem htỳx ri kot mar mex ã amnhĩ jarẽnh o pa. Jakamã te mẽ nohkre xwỳnhjaja kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Nom koja mẽ Tĩrtũm kapẽr ma nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr japêr. Hãmri nẽ te ra rĩt mex pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Jao ra hprĩ hã Tĩrtũm kapẽr mar mex o pa. Anẽ.
40 Nhũm pre ã Jejus kãm kapẽr anẽ. Nhũm Parijew nhõ xwỳnh kwỳjaja kot kuri mar o kuhê xwỳnhjaja ã kapẽr anhỹr ã kuma nẽ amnhĩ tã kãm:
—Kwa nà. Xà we mẽ pajaja na ka ã mẽ inhnohkre hã mẽ ijarẽnh anẽ? Xà mẽ ixte ixprĩ hã Tĩrtũm kapẽr mar mex kêt ã na ka mẽ ijarẽ nà? Anẽ.
41 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Ỹỹ kop apu mẽ ate aprĩ hã kapẽr mar mex kêt ã amnhĩ jarẽnh ronhỹx ja mẽ amã mex nẽ. Tã mẽ ate aprĩ hã mar mex ã amnhĩ to axêx o apa jakamã na ka mẽ ra amnhĩ tomnuj tỳx nẽ. Na hte Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ amnhĩm mẽ ate amnhĩ tomnuj xwỳnh ã mẽ ajarẽ. Anẽ.