11
Mẽ pahte tanhmã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh to hã mẽ pamã karõ
Matêwre 6.9-13, 7.7-11
Tã nhũm apkati hõ hã nhũm Jejus nhỹri Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh o nhỹ. Nẽ kãm amnhĩ jarẽnh pa nhũm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja kot kãm amnhĩ jarẽnh ã omu nẽ hwỳr mra nẽ kãm:
—Kwa Pahihti. Amnhĩ pyrà nẽ mẽ ixte Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw tanhmã mẽ ijahkre hto. Kêr pa mẽ apyrà nẽ tanhmã kãm amnhĩ jarẽnh to ho ri ixpa. Na pre finat Juãw Paxisja hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã ja jahkre nhũm mẽ kuma nẽ tãm kãm amnhĩ jarẽ. E kwa mẽ inhmã tanhmã ja jahkre hto nà? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tôe. Nà kêr ka mẽ kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ mãmrĩ amnhĩ krã hkôt tanhmã kãm amnhĩ jarẽnh to. Rỳ kãm amnhĩ jarẽnh o:
Pa Mẽinhĩpêêxà maati? Nà amex o amex Tĩrtũm.
Apê mẽ ijamãr mex xwỳnh maati na ka.
Nẽ kwa kêr ka apkati mẽ mẽ inhmã mẽmo gõ pa mẽ akukwak ri ho ixàpkur o ri ixpa.
Nẽ na pa hte tõhã amnhĩ tomnuj nẽ Tĩrtũm. Nom mẽ kot tanhmã ixtomnuj to xwỳnhjaja na pa hte ãm mẽ omu nẽ amnhĩ tã tanhmã mẽ ho hkêt nẽ. Nẽ ja ho ijamakêtkati kurê kumrẽx. Ã na pa hte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri ixpa.
Jakamã kwa kêr ka ja hã ixpumu nẽ ixpyrà nẽ ixte tanhmã amnhĩ tomnuj to hã ixpumu nẽ hã tanhmã ixto hkêt nẽ. Ãm ho ajamakêtkati kurê kumrẽx nẽ axte kãm ajamaxpẽr kêt nẽ.
Nẽ kot paj tanhmã amnhĩ tomnuj to kaxyw japêr ka ja hã ixpumu nẽ ixte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹrja nê ixto htỳx nẽ pa ja ho anhỹr kêt nẽ.
E ãm ja pix na hapêx. Anẽ.
E kêr ka mẽ ã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh anhỹr o ri apa. Anẽ.
Mẽ pahte amnhĩ to Tĩrtũm wỳr rãhã hã mẽ pamã karõ
Matêwre 7.7, 15.21-28; Makre 11.24; Rukre 18.1-8; Juãw 14.13-14; mããnẽn Rõmãn 12.12; Epes 6.18; Wam Tesarõn 5.17-18
5-6 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê jahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—Nẽ ja. Koja mẽ akràmnhwỳjê hõ. Nhũm kôt ã kamàt nhũm nhỹhỹnh awỳr mõn pôj. Ka anhõ mẽmoj kêt hãmri nẽ anhĩjuk ri akràmnhwỳ hwỳr tẽ. Hãmri nhũm ra amnhĩ tã kahê nẽ nõ. Ka tee ri omu hãmri nẽ hakwa krem xa nẽ kãm akapẽr nẽ kãm: “Pa ixkràmnhwỳ. Na ka mẽ ra gõr? Kwa kànhmã nhỹ nẽ inhmã anhõ mẽmoj japêr. Na ra ham ixkràmnhwỳta mõn pôj. Nẽ kãm prãm tỳx nẽ mõ nom kaxyw inhõ hkêt. Kwa kànhmã nhỹ nẽ inhmã anhõ mẽmoj japêr nẽ inhmã hkwỳ pa ma o tẽ kê kukrẽ. Ãm inhõ hkêt kumrẽx. Ãm hãmri na pa amã amnhĩ jarẽ. Kwa tokyj kànhmã nhỹ nẽ inhmã mẽmoj japêr nà?” Anhỹr o kãm akapẽr. Hãmri nhũm ama nom kãm kànhmã ỹr prãm kêt nẽ. Nẽ amã: “Tk. Nà ra mẽ ixte amnhĩ tã kahê hpar nẽ inhĩkwỹ kênã kot pa kêt kànhmã nhỹ nẽ amã mẽmoj japêr.” Anẽ. Ka tee ri ama nẽ xatã kãm: “Kwa ã inhĩpêx anhỹr kêt nẽ ixkràmnhwỳ. Kwa tokyx.” Anhỹr o xa. Nẽ xatã kãm anojarêt o xa. Hãmri nhũm ra kãm amar kaga hãmri nẽ tã kànhmã nhỹ nẽ amã ate ho presija xwỳnhta gõ. No ãm kêp akràmnhwỳ hã ate hã axàhwỳr tipxi hã amã õr kêt nẽ. Ãm xatã ate ho presija htỳx xwỳnhja mã hamaxpẽr nẽ tã kànhmã nhỹ nẽ amã kugõ. Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr.
9-10 —Tã kêr ka mẽ ja pyrà nẽ amnhĩ to Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri apa nhũm ama nẽ ate mẽmoj tã hwỳrta amã kugõ. Ãm xatã ate hã axàhwỳr o ri apa nhũm amã kugõ. Ãm mẽmoj to hwỳr rãhã ho ri apa nhũm ama hãmri nẽ amã mẽmoj tanhmã hipêx to. Te ho mẽhõ kãm tep xành nẽ gôx kãm xatã tep rẽnh xà rẽnh o ãm pyrà nẽ xatã mẽmoj tã hwỳr o ri apa. Hãmri nhũm ama nẽ amã hprãm xwỳnhta gõ. Te ho tep kanhêr xwỳnhta tã kot tep õ kanhêr pyràk o anhĩpêx nẽ amã mẽmoj prãm xwỳnhta gõ. Anẽ.
Tĩrtũm kot hkrajê mã mẽmoj mex nhõr ã harẽnh
Makre 7.9-11
11 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre nẽ mẽ kãm:
—Nẽ xà koja akra kãm tep xành nẽ hã awỳ ka ama nẽ axtem nẽ kãm kagã xoprê hõ py nẽ agõ? 12 Rỳ nhũm krãhyre gre hã awỳ ka axtem nẽ kãm makre hõ py nẽ agõ? Nà na ka htem ã akrajê nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Na ka htem mẽ kot mẽmoj tã àhwỳr xà hkôt kãm mẽmoj gõ. 13 Mẽ kamjaja mẽ ate amnhĩ tomnuj o ri apa htã ka htem akrajê ho mex o ri apa. Tã kaxkwa kamã Tĩrtũmja na hte mẽ pahto mex o mẽ ate mẽ akrajê ho mexta jakrenh. Kãm mẽ pajapê htỳx kôt na hte mẽ pamã mẽmoj mex nhõr o pa. Nẽ mããnẽn amnhĩ Karõja na hte mẽ pamã kugõ. Jakamã kot kaj mẽ atõ Karõ hã awỳ nhũm ama nẽ awỳr kumẽ nhũm wrỳ nẽ akarõ mã axà. Ã na hte Tĩrtũm kãm mẽ pajapê xàj mẽ pamã mẽmoj mex nhõr o pa anẽ. Anẽ.
Jejus mẽ Satanasti wa harẽnh
Matêwre 12.22-32; Makre 3.20-30
14 Tã nhũm Jejus nhỹri axte mẽhõ nê mẽkarõmnuti kator. Na pre ra mẽkarõmnuti tanhmã ho nhũm kapẽr kêt nẽ pa. Hãmri nhũm Jejus omu nẽ nê kator nhũm akupỹm kapẽr mex nẽ. Nhũm mẽ piitã amnhĩ jaêr pê omu nẽ no hawênh rũnh nẽ omunh o kuhê. 15 Nom nhũm mẽ hkwỳjaja Jejus kot ã hipêx anhỹr ã omu nẽ htỳx ho kêp mẽkarõmnuti hkwỳ hã hkamnhĩx nẽ axpẽn mã harẽnh o:
—Tk pẽr hinhu nhĩkôôti nhỹ hã na hte mẽ nê amnhĩ kwỳjê japôx o pa. Anẽ.
Hinhu nhĩkôôti nhĩxi hõ pê Satanasti nhũm prem Satanasti nhỹ hã Jejus kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa hã hkamnhĩx. 16 Jakamã nhũm mẽ hkwỳjaja hwỳr mra nẽ kãm:
—Kwa mẽ inhmã aa mẽ ixte mẽmoj pumunh kêt õ ho anẽ. Pa mẽ omu nẽ ate Tĩrtũm nhỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho apa hã apumunh kurê kumrẽx. Anẽ.
Nom hêx rom mẽ kot kamã hamak kaxyw ã kãm kapẽr anẽ. 17 Nhũm ra Jejus mẽ hamaxpẽr kôt mẽ omunh mex jakamã mẽ kapẽr ma nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ inhma mẽ ate ixpê Satanasti hkwỳ hã ixkamnhĩx xwỳnhjaja. Koja pika nhõ xwỳnhjaja axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ nẽ axpu hãmri nẽ anhgrà nẽ ma ahpỹnhã ri pa. Hãmri nẽ amnhĩ krã hkôt ri tanhmã amnhĩ to ho ri pa. Jakamã nhũm mẽ õ pahi mẽ hamãr o pa hkêt nẽ. Rỳ koja krĩ nhõ xwỳnhjaja. Mẽ kot axpẽn to hkwỳ xwỳnhjaja mẽmoj tã axpẽn kãm gryk nẽ axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ axpẽn pê anhgrà nẽ ahpỹnhã pa hãmri nhũm mẽ õ pahi tee ri kãm mẽ hamãr o pa hprãm. Mo õ krĩ kamã mẽ hkwỳ kot ri mẽ hamãr o pa? No na pre mẽ õ pahi tãm amnhĩ nê mẽ hanor kêt nẽ.
18 —Tã ja pyrà nẽ ixte Satanasti nhỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa ronhỹx pa mẽ nê amnhĩ kwỳjê janor o ri ixpa hkêt nẽ. Nhỹx Satanasti ixte mẽ nê mẽ hanor kaxyw tanhmã inhmã nẽ hkêt nẽ.
19 —No kêt mẽ akwỳjaja? Xà Satanasti nhỹ hã na htem mẽ nê mẽ hapôx o pa nà? Kêp apu pa ixte ỹ hã mẽ nê mẽ hapôx ronhỹx mẽ akwỳjaja ixpyrà nẽ ỹ hã mẽ nê mẽ hapôx o pa. Nà Tĩrtũm nhỹ hã mẽ ixte mẽ nê mẽ hapôx o mẽ ixpa kênã. Jakamã ã mẽ ate ijarẽnh anhỹr o apaja mex kêt. 20 Tĩrtũm Karõ nhỹ hã ixte mẽ nê mẽ hapôx o ri ixpa kênã. Jakamã kwa mẽ ja hã ixpumu nẽ Tĩrtũm kot ixte mẽ ato amnhĩptàr kaxyw mẽ awỳr inhmẽnh kôt ixpumunh kurê kumrẽx kêt wehe. Pa na ka htem ixkamã ajamak o apa.
21-22 —Satanastija àhpumunh tỳx jakamã na htem tee ri kêp mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê pytàr kaxyw nhũm mẽ nê mẽ omunh mex nẽ. Nom ixàhpumunh tỳx o ixte Satanasti jakrenh jakamã pa na pa hte kêp mẽ utà nhũm mẽ hpãnhã ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx.
23 —Mẽ amã ixkapẽr mar prãm tã na ka mẽ kormã ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ. Kwa wem ma amnhĩ to amõr gri nẽ tokyx ixkôt amnhĩ xunhwỳ kêt wehe. Kot kaj mẽ anhỹr kêt nẽ hãmri nẽ te mẽ ate ixkutã amnhĩ xunhwỳr xwỳnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx. 24 Mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjaja te mẽ ate mẽhõ nê mẽkarõmnuti japôx xwỳnh pyràk. Nhũm te kêp kator nẽ ma mõ nẽ nhỹri amgrà kamã ri pa. Nhũm ja kêp omnuj nhũm tee ri kamã nhỹri hkôkôt xà japêr o pa. Nom tee ri hapêr o pa nẽ hamaxpẽr o: “E kot paj ma akupỹm mẽ kot nê ixkator xwỳnhta wỳr tẽ nẽ hwỳr axà nẽ hkôt mãn ixpa.” Anẽ. 25 Hãmri nẽ ma akupỹm hwỳr tẽ. Nom kormã akupỹm hwỳr àr kêt ri nhũm kamã amrakati nẽ pa. 26 Jakamã nhũm ma akupỹm hwỳr tẽn axà. Nom ahte àr kêt nẽ. Ra amnhĩ kôt amnhĩ kwỳjê ho 7 nẽ hwỳr mẽ ho agjê. Nẽ hwỳr gjêx pa. Mẽ kêp 7jaja nẽ wamta mẽ nhũm mẽ piitã hwỳr gjêx pa. No mẽ kêp 7jaja omnuj tỳx o kot wamta jakrenh jakamã nhũm mẽ kot hwỳr gjêx xwỳnhta mẽ ỹ hã amnhĩ tomnuj tỳx o pa. Oprê htỳx nẽ. Wam pyxire nẽ kot hwỳr àr nhỹ hã amnhĩ tomnuj o ri pa nom ãm kawax pê oprê. Tã axte hwỳr mẽ ohtô nẽ gjêxta nhỹ hã oprê htỳx kumrẽx. Ja pyrà nẽ kot kaj mẽ tokyx ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ hãmri nẽ ãm amnhĩ tomnuj tỳx pix o ri apa. Anẽ.
Mẽ hkĩnh nẽ mẽ pa xwỳnhjê jarẽnh
Rukre 8.19-21
27 Nhũm pre ã Jejus mẽ ahkre anẽ nhũm mẽhõ nija kuma nẽ kãm:
—Hêxta gàà nẽ. Mãn akatorxà ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa hã apumu nẽ hkĩnh nẽ. Anẽ.
28 Hãmri nhũm kãm:
—Tỳ. Nà kot anhỹr kênã. Nom kot ka mẽ atõ Tĩrtũm kapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx hãmri nẽ akĩnh rax o ixkatorxà kot ixpumunh nẽ hkĩnhta jakre. Anẽ.
Jejus kot tanhmã Jõhti jarẽnh to
Matêwre 12.38-42; Makre 8.12
29 Tã nhũm mẽ ohtô nẽ Jejus ã akuprõ nẽ mẽmoj tã kuwỳ nẽ kãm:
—Pa. Kwa mẽ inhmã aa mẽ ixte mẽmoj pumunh kêt õ ho anẽ pa mẽ omu. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tk. Kwa mẽ ajamaxpẽr punuj pix o na ka htem ri ajamaxpẽr o apa. Ixpê Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnh tã ka mẽ ja hã ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Tã mẽ ate aa mẽmoj pumunh kêt kwỳ ixte mẽ amã ho anhỹr kaxyw hã inhmã karõ. Nà kot paj kormã mẽ amã ho anhỹr kêt nẽ. Kot paj nhỹrmã te amnepêm finat Jõhti kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx ka mẽ hã ijarẽnh ma nẽ kormã ja hã ixpumu. 30 Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr xwỳnh pê Jõhtija amnepêm na pre tep rax kukrẽ. Tã nom nhũm htĩr rãhã õxàhkre rũm kato nhũm mẽ omu nẽ Tĩrtũm kot mẽ hwỳr mẽnh ã omu. Tã kot paj nhỹrmã Jõhti pyrà nẽ tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nhũm mẽ ja hã ixpumu nẽ Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnh ã ixpumunh kurê kumrẽx.
31 —Nẽ koja nhỹrmã Tĩrtũm akupỹm mẽ htyk nẽ mẽ hikwỹ xwỳnh piitã akupỹm mẽ ho htĩr hãmri nhũm mẽ piitã Inhĩpêêxà mẽ wa ixkutã hkrĩ. Pa wa mẽ piitã tanhmã mẽ harẽnh to. Tĩrtũm mẽ wa ixkuri mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa ho mẽ pa mã xwỳnh ã mẽ hkwỳjê jarẽ. Nẽ wa ixkuri mẽ pa ho mẽ pa hkêt xwỳnhjê jarẽ. Mẽ piitã ã mẽ harẽnh anẽ. Amarĩ mẽ pa xwỳnhjaja nẽ mẽ õ pahijaja. Hãmri nhũm sur kãm mẽ õ pahi niti Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ jarẽnh to hãmri nẽ hpãnhã tanhmã mẽ ajarẽnh to nẽ kãm mẽ ajarẽnh o: “Na pa pre inhmã pahi Sarumãw kot anhỹ hã àhpumunh tỳx ã harẽnh ma hãmri nẽ inhmã mar prãm xàj ma awry hã õ pika hwỳr ixpa nẽ omu nẽ kapẽr ma. Hãmri nẽ ma akupỹm inhõ pika hwỳr ixpa nẽ ixkwỳjê mã àhpumunh tỳx ã harẽnh o ixpa. Tã Akra Jejus na àhpumunh tỳx o pahi Sarumãw jakrenh tã or war akutã mẽ hkrĩ xwỳnh kwỳ mũj na prem kapẽr ma no ãm ixkĩnhã kãm mar prãm kêt nẽ. Na prem kuma nẽ ãm kuma.” Anhỹr o wa inhmã mẽ ajarẽ. Hãmri nẽ ja hã mẽ amã akir ka mẽ tee ri mar o akrĩ nẽ amnhĩ kamã agryk o akrĩ.
32 —Hãmri nhũm hpãnhã Nĩnĩwe nhõ xwỳnhjaja wa inhmã tanhmã amnhĩ jarẽnh to. Jõhti kot mẽ hwỳr mõr nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa xwỳnhjaja nhũm mẽ tanhmã wa inhmã amnhĩ jarẽnh to. Hãmri nẽ pahi nita pyrà nẽ wa inhmã tanhmã mẽ ajarẽnh to nẽ wa inhmã: “Na pre Jõhti man mẽ inhõ krĩ hwỳr mõ nẽ mẽ inhmã akapẽr jarẽnh o ri mẽ ixkôt pa. Pa prem kuma nẽ mẽ ixte amnhĩ tomnuj kaga nẽ akôt amnhĩ xunhwỳr kurê kumrẽx Tĩrtũm. Nom or war akutã mẽ hkrĩ xwỳnh kwỳ mũj na pre Akra Jejus tãm mẽ hwỳr mõ nẽ mẽ kãm kapẽr o ri mẽ hkôt pa nhũm prem kuma no ãm mẽ ixkĩnhã amnhĩ tomnuj kaga nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt nẽ. Mẽ kot Akra mar tã amnhĩ kaxyw kãm hamaxpẽr kêt nẽ.” Anhỹr o koja mẽ wa inhmã mẽ ajarẽ ka mẽ tee ri mẽ ama nẽ amnhĩ kamã agryk tỳx nẽ. Jakamã e kwa ixte mẽ amã ã ixkapẽr anhỹrja ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Anẽ.
Mẽ pajamaxpẽr mex te kot kanê hpôk mex pyràk ã harẽnh
Matêwre 5.15, 6.22-23
33 Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—Xà na htem kanê hpôk nẽ poti ho hpro? Nà na htem ho anhỹr kêt nẽ. Na htem hpôk nẽ kỳx pê mẽmoj nhĩmõk ã unhwỳ nhũm mẽ piitã mẽ kãm hirã mex nhũm htem ixkrem agjê nẽ hirã kamã mẽmoj pumunh mex o mra. 34 Ja pyrà nẽ kot ka mẽ atõ ixkapẽr ma nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx nẽ tãm amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Nẽ tãm mẽ hipêx o ri apa. Jao te hirã kamã mẽ rĩt mex xwỳnhjaja kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Nom koja mẽhõ inhma nẽ ãm inhma nẽ ixkwỳm ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Jao te kamàt kô kamã mẽ rĩt mex kêt xwỳnhjaja kot htỳx amnhĩ nhĩpêx o pa pyràk o amnhĩ nhĩpêx.
35 —E kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr pymaj ixkapẽr ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. 36 Kot kaj mẽ ixkapẽr ma nẽ ixkôt amnhĩ nhĩpêx. Hãmri nẽ te mẽ ate kanê hpôk mex nhĩrã kamã ri apa pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Jao aprĩ hã ixkapẽr ma nẽ aprĩ hã ixte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã ixpumunh mex nẽ. Anẽ.
Jejus kot tanhmã Parijew nhõ xwỳnhjê jarẽnh to
Matêwre 23.25-26
37 Tã nhũm Jejus ra mẽ ahkre pa. Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhja hwỳr tẽ nẽ kãm:
—Pa. E kwa ma ixkôt tẽ nẽ mẽ ixkutã apku. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Tôe. Nà kot paj ma akôt tẽ. Anẽ
Hãmri nẽ ma hkôt tẽ nẽ õrkwỹ hwỳr axà nẽ apkur kaxyw mẽ ĩhkô hã nhỹ. 38 No ãm mẽ hkukamã mẽ hpãmjê pyrà nẽ amnhĩ nhĩhkra kuhõnh ryy hkêt nẽ. Ãm amnhĩ nhĩhkra htyk pix kuhõnh tokyx anẽ nẽ nhỹ. Nẽ õ prat kuhõnh ryy hkêt rãhã apkur kaxyw nhỹ. Jakamã nhũm kot amnhĩ kôt hwỳr xwỳnhta tee ri ja hã omu nẽ hamaxpẽr o:
—Tk. Kwa na hte mẽ ixte amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx mex kêt nẽ.
39 Anẽ nhũm Jejus amnhĩ tã hamaxpẽr ã omu nẽ kãm:
—Nà mẽ apê Parijew nhõ xwỳnhjaja te mẽ ate mẽ kot apkur kaxyw prat kre kuhõnh punuj tã mex ã harẽnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Nẽ ãm mẽ akrã hkà rũm pix mã na mẽ amex. Nẽ mẽ noo mã te mẽ amex pyràk no ãm mẽ anhõxàhkre kaxwỳnh kãm mẽ ajamaxpẽr mex kêt. Ãm mẽ akapẽr prãm. Nẽ mẽ axàhkurêê. Nẽ mẽ anhõxỳỳ. 40 Mẽ ate atỳx ri amnhĩ nhĩpêx o ri mẽ apa xwỳnh kênã. Kwa kêr ka mẽ ãm akrãhkà pix rũm amex nẽ ri apa hkêt nẽ. Mẽ mããnẽn anhõxàhkre kaxwỳnh kãm ajamaxpẽr mex o ri apa. Nẽ tãm mẽ piitã mẽ hipêx o ri apa. 41 Kêr ka mẽ tãm ajamaxpẽr o tãm mẽ hipêx o ri apa. Nẽ axàmnhĩx ri mẽ kêp amrakati xwỳnhjê mã mẽmoj nhõr o ri apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ hãmri nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ amnhĩm mẽ amex ã mẽ ajarẽ. No na ka htem mẽ amã mẽ amnhĩ to mex prãm xàj tee ri amnhĩ kuhõnh japjê kaprỳ. Anẽ.
Jejus kot Parijew nhõ xwỳnhjaja mex kêt kukamã mẽ harẽnh
Matêwre 23.4, 23.7, 23.13-24, 23.27-38; Makre 12.38-39
42 Nhũm Jejus arĩ Parijew nhõ xwỳnhjê jahkre nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ okora Parijew nhõ xwỳnhjaja. Kot kaj mẽ amex kêt nẽ. Na ka htem Tĩrtũm kapẽr piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx o apa hkêt nẽ ãm hkwỳ kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Nẽ ãm kapẽr o hpỹnhre nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx hãmri nẽ hã amnhĩ pumu nẽ ate amnhĩ to mex xwỳnh ã amnhĩ to jarkrar o ri apa. Nom Tĩrtũm kãm hprãm xà piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx hkêt nẽ. Mẽ ate tãm mẽ piitã mẽ hipêx o ri apa hã kot mẽ amã karõja. Nẽ mẽ amã Tĩrtũm kĩnh ã kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o ri apa hã karõja mẽ ate mar mex tã hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Mẽ ate kapẽr piitã hkôt amnhĩ nhĩpêx ronhỹx ja mẽ amã mex kumrẽx.
43 —Kwa mẽ o kora. Mẽ piitã mẽ kot amnhĩm mẽ ate amnhĩ to rũnh xwỳnh ã amnhĩm mẽ ajarẽnhja na mẽ amã hprãm. Nẽ mẽ piitã mẽ kot amnhĩm mẽ apê mẽ ahkre mex xwỳnh maati hã mẽ ajarẽnhja na mẽ amã hprãm.
44 —Kwa mẽ o kora. Kot ka mẽ amex kêt nẽ. Mẽ kot mẽ akapẽr mar nẽ mẽ akôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja te mẽ kot htỳx ri mẽ hã pika nhĩmõk ã ri mẽ pa xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Jao mẽ ate amnhĩ to mex ã amnhĩ kamnhĩx nom mẽ ate amnhĩ to mex kêt. Te mẽ kot pika mex ã hkamnhĩx nẽ htỳx ri mẽ hã pika nhĩmõk ã ri mẽ pata pyràk o na htem amnhĩ nhĩpêx. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus Parijew nhõ xwỳnhjê mã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx jarẽnh anẽ.
Jejus kot Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjê mã kapẽr
Matêwre 23.1-4, 23.13, 23.29-36
45 Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho pa xwỳnhja kuma nẽ kànhmã xa nẽ kãm:
—Kwa na ka ã Parijew nhõ xwỳnhjê jarẽnh punuj anhỹr jao mããnẽn ã mẽ paja jarẽnh anẽ nà? Mẽ ixte amnhĩ nhĩpêxja ãm tipxi kênã. Anẽ.
46 Hãmri nhũm kãm:
—Tỳ. Mããnẽn mẽ kajaja. Kwa o kora mẽ apê Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja. Kot kaj mẽ uràk nẽ amex kêt nẽ. Na ka htem mẽ kãm mẽmoj tã karõ ho ri apa nẽ mẽ kãm: “E kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.” Anhỹr tã no ãm mẽ kajaja amnhĩ kapẽrja kôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te mẽ ate mẽhõ kot mẽ katut ã mẽ kãm mẽ jênh pytĩ janhôr tã mẽ ho ajuta nẽ hkwỳ htur kêêta pyràk o na ka htem amnhĩ nhĩpêx o ri apa.
47-49 —Na pre Tĩrtũm amnepêm mẽ pahpãmjê hkukamã tanhmã mẽ harẽnh to. àhpumunh tỳx xà hkôt tanhmã mẽ hkukamã mẽ harẽnh to nẽ mẽ harẽnh o: “Kot paj ma mẽ hwỳr inhỹ hã ixkapẽr jarẽnh xwỳnhjê rẽ. Nom koja mẽ omu nẽ ãm mẽ omu nẽ kêp mẽ hprãm nõkati nẽ tanhmã mẽ hipêx to ho pa. Nẽ ixpê mẽ hkwỳjê hpar o pa. Ã koja mẽ inhỹ hã ixkapẽr jarẽnh xwỳnhjê nhĩpêx anẽ.” Anhỹr o mẽ hkukamã mẽ harẽ. Tã ã mẽ harẽnh anhỹr xà hkôt nhũm prem ã mẽ hipêx anẽ nẽ mẽ hkwỳjê hpa nẽ mẽ hkwỳjê pynê nẽ mẽ hagjê.
—Amnepêm mẽ akukamã mẽ kot ã mẽ hipêx anhỹr nhũm mẽ ate mẽ ano ho ja hã mẽ omunh kêt tã ka htem arĩ mẽ hã pika ho mex o ri apa. Te mẽ amã mẽ hapê nẽ mẽ ho ajamak pyrà nẽ mẽ hã pika ho mex o ri apa. Nom mẽ amã mẽ hapê hã ho mex hkêt nẽ. Ãm ra mẽ htyk nẽ hapêx nẽ mẽ amã Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa hkêtja ã na ka htem akĩnh nẽ ã axêx rom mẽ hã pika ho mex anhỹr o ri apa.
50-51 —Na prem Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjê nhĩmex rax nẽ. Amnepêm panhĩ kator krax rũm finat Atãw kra finat Apewja na pre Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o pa nhũm htõ kãm mar prãm kêt nẽ kupĩ. Tã nhũm Tĩrtũm axte mẽ hwỳr ỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnh kwỳjê rẽ nhũm prem mã mẽ ho anẽ nẽ mẽ hkwỳjê nhĩmex. Nhũm pre xatã mẽ hwỳr mẽ hkwỳjê rẽ nhũm mẽ xatã mẽ kupa. Ã Apew rũm finat Jakaris wỳr na prem mẽ himex rax anẽ. Nẽ hpãnhã Jakarisja nhũm prem Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre kamã kupĩ. Tã ka mẽ ajaxwỳja amã Tĩrtũm kapẽr mar prãm kêt nẽ mẽ uràk nẽ amã ỹ hã kapẽr jarẽnh o mẽ pa xwỳnhjê nhĩmex prãm. Tã ã mẽ pahpãmjê mẽ ato hpimrààtã mẽ ate mẽ hipêx anhỹrja mỳrapê koja Tĩrtũm ja hã mẽ apê mẽ hkanrẽhã mẽ htàmnhwỳjaja tanhmã mẽ ato htỳx to ka mẽ amnhĩ xà htỳx kamã ajamak o ri apa rãhã nẽ kãm ga.
52 —Jakamã kwa mẽ o kora mẽ apê Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja. Mẽ ajaxwỳja na ka htem Parijew nhõ xwỳnhjê pyrà nẽ Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho apa. Nẽ aprĩ hã mar mex tã no ãm amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Hãmri nẽ mẽ kot mẽ amar o pa xwỳnhjê mã atỳx ri tanhmã mẽ ahkre hto nhũm htem mẽ ama nẽ mẽ apyrà nẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Mẽ kãm hprĩ hã kapẽr mar mex prãm tã mẽ amar xà hkôt mẽ ate amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx o pa. Nom mẽ kajaja na ka htem mẽ kãm mẽ hamaxpẽr mex nhõr kêtja mỳrapê nhũm htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jakamã kwa mẽ o kora kot kaj mẽ amex kêt nẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ. 53-54 Hãmri nẽ kato nẽ ma tẽ. Nhũm Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjê mẽ Parijew nhõ xwỳnhjaja hãmri kot tanhmã mẽ kãm kapẽr toja ma nẽ kamã gryk tỳx nẽ. Jakamã ma hkôt mra. Hêx rom mẽmoj tã hkukjêr o hkôt mra. Nẽ hã hkukjêr kãm hihtỳx o hkôt mra. Kot tanhmã mẽ kãm ujarẽnh to nhũm mẽ kot mar nẽ ra hã àmnênh kaxyw ma hkôt àhkukjêr o mra.