12
Mẽ pahte Tĩrtũm pê mẽ pajamaxpẽr punuj o pahpimxur kêt
Matêwre 10.26-33
1-3 Tã nhũm mẽ Jejus ã htu rax kumrẽx nẽ hã axpẽn nhĩgãnh o kuhê. No nhũm kormã mẽ kãm tanhmã kapẽr to hkêt nẽ. Ãm kormã hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê kumrẽx mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Mẽ piitã kãm amnhĩ kwỳjê pê hamaxpẽr punuj o hpimxur hprãm tã koja nhỹrmã mẽ hamaxpẽr piitã amnhĩrĩt pa. Nẽ mẽmoj piitã ra hpimxur mex tã koja nhỹrmã piitã amnhĩrĩt pa. Nẽ mẽ kot kamàt kô kamã hpimxur pê mẽmoj jarẽnh tã koja mẽ piitã nhỹrmã kot mẽmoj jarẽnhta ma. Nẽ mẽ kot hitom kãm kawax pê axpẽn mã mẽmoj punuj jarẽnh tã koja nhỹrmã mẽ piitã mẽmoj jarẽnhta ma. Jakamã kwa kêr ka mẽ tanhmã Parijew nhõ xwỳnhjaja kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ omu nẽ ãm mẽ omu nẽ mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te mẽ kot tãm amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx tã no ãm tãm amnhĩ nhĩpêx o pa hkêt. Na htem ãm htỳx ri tanhmã amnhĩ to hêx to ho pa. Tã kêr ka mẽ uràk nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Anẽ.
Mẽ pahte pahkwỳjê pumaj Tĩrtũm kaga hkêt ã mẽ pamã karõ
Matêwre 10.28-31
Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E ixkràmnhwỳjaja. Kêr ka mẽ amã akwỳjê puma rỳ nhãm mẽ hkwỳjê puma ho ri apa hkêt nẽ. Koja mẽ apar tã ãm mẽ anhĩ pix pa nom tanhmã mẽ akarõ hto hkêt nẽ. Tĩrtũmja tapxipix na hte mẽ ĩ nẽ mẽ hkarõ ho hpimrààtã mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà hwỳr mẽ kurẽ. Tã kêr ka mẽ ja pumaj Tĩrtũm kapẽr kwỳm tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho apa hkêt nẽ.
6-7 —Nẽ Tĩrtũm kot mẽ pahto hapêx par pumunh tã mããnẽn kot mẽ pajamãr pumunh mex. Mãn ka htem kuwênhre pumu. Na hte Tĩrtũm hamãr mex o pa. Mẽ piitã mẽ kot ãm kuwênhre pumunh o pa htã nhũm Tĩrtũm mẽ kurom hamãr mex o pa. Nẽ htãnopxar rãhã ho pa. Nom kãm mẽ pajapê htỳx o kuwênhre jakrenh jakamã kwa mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o ri akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ. Koja Tĩrtũm mẽ pahtãnopxar rãhã ho pa. Ra kot tanhmã mẽ pakute hã mẽ pahpumunh par. Nẽ ahpỹnhã tanhmã mẽ pahkrã hkĩ kute hkôt mẽ pahpumunh par. Tã kot mẽ pahtãnopxar rãhã jakamã mo kaxyw kot kaj kêt mẽ ri amã mẽhõ puma ho ri apa?
—Jakamã kwa mẽ mãmrĩ mẽ kãm mẽ apê ixkra hã amnhĩ jarẽnh o ri apa nẽ amã mẽ uma xàj tee ri amnhĩ nhĩpêx o ri apa hkêt nẽ. Kot ka mẽ kãm ra mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr ã amnhĩ jarẽ. Pa ja hã mẽ apumu hãmri nẽ mẽ apyrà nẽ kaxkwa kamã Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê mã ra mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr ã mẽ ajarẽ. Nom kot ka mẽ kot ixtã tanhmã mẽ ato pymaj apê ixkwỳ hã amnhĩ jarẽnh kêt japêr. Pa ja hã mẽ apumu hãmri nẽ nhỹrmã amnhĩ xwar mẽ kãm mẽ apê ixkwỳ hkêt ã mẽ ajarẽ. Jakamã kwa mẽ mãmrĩ mẽ kãm apê ixkwỳ hã amnhĩ jarẽnh o ri mẽ hkôt apa kê mẽ ama nẽ tanhmã inhmã hamaxpẽr to. 10 Koja mẽ ama nẽ ãm ama nẽ kãm ixprãm kêt japêr. Hãmri nhũm Tĩrtũm ixtã mẽ omu nom tokyx ixtã tanhmã mẽ ho hkêt nẽ. Koja kormã amnhĩ tã mẽ hamãr o pa. Karõ kot axte mẽ kãm ijarẽnh o amnhĩrĩt nhũm mẽ hkwỳjaja kot mar nẽ kãm ixprãm nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳr kaxyw nhũm kormã amnhĩ tã mẽ hamãr o pa. Nom koja Karõ xatã mẽ kãm ixto amnhĩrĩt tã nhũm mẽ kuma nẽ ãm kuma nẽ te mẽ kot kêp amnhĩ jamak pro pyràk o amnhĩ nhĩpêx o pa. Jao Karõ hã hpijaàm kêt mỳrapê koja Tĩrtũm nhỹrmã amnhĩ xwar te kot mẽ kêp amnhĩ jamak pro pyràk o mẽ hipêx nhũm mẽ tee kãm amnhĩ kaprĩ kaprỳ. Hãmri nẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr ma pa nẽ kamã pa ho pa. Jakamã kwa mẽ mãmrĩ mẽ kãm mẽ apê ixkra hã amnhĩ jarẽnh o ri mẽ hkôt apa nẽ tanhmã mẽ kãm ijarẽnh to ho ri apa. 11 Koja mẽ ama nẽ kãm mẽ amar prãm kêt japêr hãmri nẽ ixtã mẽ apynê nẽ tanhmã mẽ anhĩpêx to kaxyw. Nẽ Ijaew nhõ Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre xà hã ixkre hwỳr mẽ ato mrar japêr. Rỳ mẽ õ pahi hwỳr mẽ ato mrar nẽ tanhmã kãm mẽ ato hêx to. Nom kêr ka mẽ mẽ kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o amã mẽ uma kêt nẽ. 12 Koja Tĩrtũm Karõ ja kaxyw mẽ amã mẽ ajamaxpẽr mex gõ hãmri ka mẽ ô ri mẽ kãm amnhĩ jarẽ. Jakamã kwa mẽ tee ri mẽ kãm amnhĩ jarẽnh kukamã ajamaxpẽr o ri mẽ amã mẽ uma ho apa hkêt nẽ. Anẽ.
Mẽ hikukrêx rũnh pix kukamã hamaxpẽr xwỳnhjê jarẽnh
Wam Ximotre 6.9-10; Xiakre 4.13-17, 5.1-6
13 Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre o xa nhũm mẽ mar o kuhê. Rôm nhũm mẽhõ myja hwỳr tẽ nẽ kãm kapẽr nẽ kãm:
—Pa? Kwa ot pa awỳr amã mẽmoj jarẽnh mã tẽ. Na pre inhĩpêêxà ty nhũm ixtõ ixrom amnhĩm õ mẽmoj piitã ho àrĩk pa. Õ pika nẽ hkrit nẽ hikukrêx nẽ ãm mẽmoj piitã ho àrĩk par kumrẽx. Kwa ma ixkôt tẽ nẽ kãm anẽ pa wa amnhĩm ho axkjê nà? Anẽ.
14 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Tk. Kokỹ. Na pa pre mẽ amã mẽ mẽmoj to ixpikjêr kaxyw mẽ awỳr ixwrỳk kêt nẽ. Anẽ.
15 Hãmri nẽ mẽ kot mar o kuhê xwỳnh piitã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kwa kêr ka mẽ amã anhõ mẽmoj rũnh prãm o ri apa hkêt nẽ. Na htem mẽmoj rũnh kukwak ri Tĩrtũm wỳr apir kêt nẽ. Mẽmojta kêp pika pix nhõ xwỳnh na.
16 Anhỹr o mẽ kãm kapẽr hãmri nẽ mẽ kãm awjarẽ. Mẽ hkukrêx rax ã kuxi nẽ mẽ kãm awjarẽ nẽ mẽ kãm:
—Nà koja mẽhõ õ mẽmoj rax nẽ. Nẽ hpur kãm õ rax nẽ. No ãm õ jaxwỳr xà hã ixkre kêp grire. 17 Hãmri nhũm tee ri hpur kãm õ rax kukamã hamaxpẽr nẽ hamaxpẽr o: “Kwa tanhmã kot pa amnhĩ to nẽ ja piitã nhỹri haxwỳ wehe? Inhmã amarĩ mẽ kêp amrakati xwỳnhjê mã hkwỳ nhõr prãm kêt. Kot paj ãm amnhĩm piitã ir pa nẽ kritpêm hkur o ixpa. Nom ixpê haxwỳr xà hã ixkreja ixpê grire.” Anẽ.
18 —Hãmri nẽ hamaxpẽr o: “Nà na pa ra ijamaxpẽr. Kot paj ixkre grireta grà nẽ hpãnhã rax õ nhĩpêx. Hãmri nẽ ixpur kãm inhõta jamỳ nẽ kamã ir pa. Nẽ ixàpênh xà hã ixkukrêx piitã kamã haxwỳr pa. Nà kot paj ho anẽ.” Anẽ.
19 —Hãmri nẽ ra ixkreja grành pa nẽ hpãnhã rax õ nhĩpêx. Nẽ hipêx pa hãmri nẽ kamã hpur kãm õta xir pa. Nẽ àpênh xà hã hikukrêx piitã kamã unhwỳ. Hãmri nẽ omu nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ hamaxpẽr o: “Nà hãmri. Kot paj tokyx axte mẽmoj tã ixàpênh kêt nẽ. Ra inhõ rax kumrẽx kênã. Kot paj kritpêm ho ixàpkur mex o ixpa. Nà ãm hãmri na pa amnhĩ kukamã ijamaxpẽr mex pê ixkre rax nhĩpêx.” Anẽ. 20 Tã nhũm Tĩrtũm tee ri ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omu nhũm ja kãm mex kêt nẽ. Hãmri nhũm hã kãm kapẽr nẽ kãm: “Nà na ka atỳx ri anhõ rax mẽ akukrêx rax o apikuprõnh kaprỳ. Na ka ãm amnhĩ pix kukamã ajamaxpẽr o apa pê ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Nom kot kaj kamàt ja kamã ty nẽ anhỹ kamã ma mõ nẽ amnhĩ kôt anhõ mẽmoj rax õ ho amõr kêt nẽ. Koja hpãnhã mẽhõ amỳr pê ho amnhĩptàr pa ka rĩ amnhĩ pumu.” Anẽ. Nhũm ã Tĩrtũm kãm kapẽr anẽ. Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr.
21 —Mẽ kot amnhĩ nhõ nẽ amnhĩ kukamã pix mã hamaxpẽr o mẽ pa xwỳnhjaja na htem myja pyrà nẽ Tĩrtũm mã hamaxpẽr o pa hkêt nẽ. Jakamã koja mẽ nhỹrmã ty hãmri nẽ hkukrêx pix kukamã hamaxpẽr nẽ amnhĩ mã pix mã hamaxpẽr o paja mỳrapê Tĩrtũm mẽ wa ixri htĩr tũm nẽ mex nẽ pa ho pa hkêt nẽ. Mẽ kot amnhĩ nhõ pix kukamã hamaxpẽr xwỳnhjaja nẽ amnhĩ kukamã pix mã mẽ hamaxpẽr xwỳnhjaja nẽ mẽ kamã ukaprĩ hkêt xwỳnhjaja mẽ õ mẽmoj rũnh tã koja mẽ nhỹrmã ty hãmri nẽ amnhĩ kôt hõ ho pixi nẽ o mõr kêt nẽ. Koja mẽ mẽmoj piitã rer pa nẽ ma ỹ kamã ma mõ. Jakamã kwa kêr ka mẽ jajê pyrà nẽ anhõ mẽmoj to anhõxỳ ho ri apa hkêt nẽ. Anẽ.
Mẽ pahte tee ri amnhĩ kukamã pajamaxpẽr kêt ã mẽ pamã karõ
Matêwre 6.25-34; mããnẽn Wam Pêtre 1.3-9
22 Tã nhũm Jejus hpãnhã tanhmã hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre hto nẽ mẽ kãm:
—Kwa kêr ka mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o ri apa hkêt nẽ. Amnhĩ xàpkur xà rỳ axê ka mẽ tee ri hkukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Nẽ mẽ ãm mẽmoj piitã hkukamã tee ri ajamaxpẽr kêt nẽ. 23 Tĩrtũm àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx xwỳnh na. Na pre àhpumunh tỳx o mẽ anhĩpêx ka mẽ kukwak ri atĩr nẽ apa. Tã xà kot mẽ amã mẽ anhõ ho pa hkukamã àhpumunh kêt? Nà ja kukamã àhpumunh xihtỳx kênã. Kêp mẽ anhĩpêx xwỳnh jakamã mããnẽn kêp mẽ amã mẽ anhõ ho pa xwỳnh. Nẽ kêp mẽ amã mẽ axê nhõr o pa xwỳnh.
24 —Mãn ka htem kuwênhre pumu. Na hte tee ri amnhĩ xàpkur xà hkukamã hamaxpẽr o hkaprĩ nẽ ri pa hkêt nẽ. Na hte Tĩrtũm tãm kot kãm õ ho pa. Tã kãm mẽ pajapê htỳx o kuwênhre jakrenh jakamã koja uràk nẽ mẽ pamã mẽ panhõ mex o pa rãhã nẽ. 25-26 Jakamã kwa kêr ka mẽ mẽmo arĩgro hã axàpkur xà hkryre pumu nẽ ate amnhĩ pê hkrẽr par nẽ amã prãm o akaprĩ nẽ apa hkukamã tee ri ajamaxpẽr kêt nẽ. Ãm Tĩrtũm kamnàr rom axàmnhĩx anhõ hkryreta ku nẽ akĩnh kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa. Xà kot ka anhõ mry grire pumu nẽ akaprĩre nhũm ra tanhmã amã amnhĩ to rax to? Na htem ãm tee ri mẽmo hkukamã hamaxpẽr o hkaprĩ nẽ pa kaprỳ. Jakamã kêr ka mẽ ã ri ajamaxpẽr anhỹr o akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ.
27 —Mãn ka htem akunĩ kamã pixôrãre pumu. Na hte tee ri tanhmã amnhĩ kute hkukamã hamaxpẽr o hkaprĩ nẽ harir kêt tã muxre nẽ harir ka mẽ omu. Te ho amnepêm finat pahihti Sarumãw xê mex pyràk nom ãm mex o kot hakrenh.
28 —Pixôrãreja arĩgro ja hã htĩr nẽ muxre nẽ harir tã koja mẽmo arĩgro hã grà pa nẽ hapêx. Kêp pixôrã pix nẽ hapêx tokyx anhỹr tã na hte Tĩrtũm ho mex nẽ nhũm mux nẽ harir. Nom mẽ pajaja na hte mẽ pahto mex o pixôrãre ho mexja jakrenh. Jakamã kwa mẽmo kaxyw kot ka mẽ tee ri amnhĩ xê hkukamã ajamaxpẽr o akaprĩ nẽ apa? Nà kot kaj mẽ anẽ nẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã ajamaxpẽr tỳx kêt nẽ.
29 —Kwa mẽ tee ri amnhĩ xàpkur xà hkukamã ajamaxpẽr rãhã o ri akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ. Nẽ mẽ tee ri amnhĩ kukamã tanhmã ajamaxpẽr to ho ri akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ. 30 Mẽ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjaja na htem ã ri hamaxpẽr anhỹr o hkaprĩ nẽ pa. Tã kêr ka mẽ ho mẽ uràk kêt nẽ. Tĩrtũm kot mẽ panhõ mẽmoj kêt kôt mẽ pahpumunh mex kênã. 31 Jakamã kêr ka mẽ ãm hkôt ri amnhĩ nhĩpêx rãhã nẽ. Nẽ amã ja pix kukamã ajamaxpẽr o ri apa hprãm. Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ apumu hãmri nẽ apkati mẽ tãm mẽ amã mẽmoj nhõr o pa. Anẽ.
Kaxkwa kamã mẽ pakukrêx rax jarẽnh
Matêwre 6.19-21; mããnẽn Sikũn Ximotre 4.8; Eprêw 10.34; Wam Pêtre 1.4
32 Nhũm Jejus arĩ mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja. Ra Tĩrtũm kot mẽ ato hkra jakamã kwa mẽ axàmnhĩx hkamnàr rom ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa. Na hte mẽ apê hkra hã mẽ apumu nẽ hkĩnh nẽ. Koja nhỹrmã kaxkwa kamã õ krĩ hwỳr mẽ ato api ka mẽ kamã wa ixkuri amex nẽ atĩr tũm nẽ apa ho apa. Ja na mex o kot jar pika ja kôt mẽ õ mẽmoj rũnh nẽ pa xwỳnhta jakrenh. 33 Jakamã kêr ka mẽ axàmnhĩx ri akukrêx kwỳ ho wẽnê nẽ hpãnhã kàxpore jamỳ nẽ mẽ kêp amrakati xwỳnhjê mã ho apigrành o ri mẽ hkôt apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ hãmri nẽ kaxkwa kamã akukrêx rax nẽ. Mo kaxkwa kamã mẽ àhkĩnh xwỳnh koja mẽ apê ho ahkĩ? Nẽ kamã mo amnhôre kot mẽ apê homnu? Kaxkwa kamã ja amrakati kumrẽx. Jakamã Tĩrtũm kot mẽ amã mẽ akukrêx nhõr mã xwỳnhta koja aa apê omnuj nẽ hapêx kêt kumrẽx. 34 Kot kaj mẽ jar pika ja kamã akukrêx rax hãmri nẽ tanhmã apê omnu hto pix kukamã ajamaxpẽr rãhã ho ri apa. Nom kot kaj mẽ apê Tĩrtũm kra hã kot kaj mẽ jar akukrêx rax kêt tã kaxkwa kamã akukrêx pix kukamã ajamaxpẽr rãhã ho ra akĩnh nẽ ri apa. Anẽ.
Mẽ pahte Jejus kutêp tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ pamã karõ
Matêwre 24.42-43; Makre 13.32-37; Rukre 21.34-36; mããnẽn Wam Tesarõn 5.4-8
35 Nhũm pre Jejus arĩ mẽ ahkre nẽ mẽ kãm:
—E na pa pre ra mẽ apê ixkôt mẽ apa ho apa xwỳnhjê mã tanhmã amnhĩ kukamã amnhĩ jarẽnh to. Ixtyk nẽ akupỹm ixtĩr nẽ ma akupỹm ixàpir hãmri nẽ mẽmo arĩgro hã akupỹn mẽ awỳr ixwrỳkja na pa pre ra mẽ amã ja hã amnhĩ jarẽ. Tã kwa kêr ka mẽ ixwakre kamã ixte mẽ amã ã amnhĩ jarẽnh anhỹrja mã ajamaxpẽr tỳx pê ixkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa.
36-38 —Te mẽ õ patrãw mã mẽ àpênh mex xwỳnhjaja kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Koja mẽ õ patrãw ma mẽ kot axpẽn mã wa rer mã xwỳnh pumunh mã ma nhỹhỹm tẽ. Hãmri nhũm kãm mẽ àpênh xwỳnhjaja arĩ kutêp õrkwỹ kamã hkrĩ. Axkãm hamak rom nẽ kutêp hkrĩ. Akupỹn htẽm nhũm mẽ kot amnhĩ wỳr mar nẽ kãm kahê xà mẽnh tokyx anhỹr kaxyw arĩ kutêp õt kêt nẽ hkrĩ. Kôt ã kamàt nhũm akupỹn hpôx o htẽm rỳ arĩgro hwỳr hpôx o htẽm nhũm mẽ kot amnhĩ wỳr mar nẽ kãm kahê xà mẽnh tokyx anhỹr kaxyw kutêp õt kêt nẽ hkrĩ. Akupỹn hpôx ã omunh hãmri nẽ tokyx apkur kaxyw kãm õ nhĩpêx kaxyw. Kêr kê akupỹn pôj nẽ ã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã mẽ omu nẽ hkĩnh nẽ. Tã kêr ka mẽ àpênh xwỳnhtajê pyrà nẽ ixwakre kamã inhmã ajamaxpẽr rãhã ho ri apa. Jao ixkamã ajamak o apa ho ixkôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã nẽ. No kot paj akupỹn mẽ awỳr wrỳ hãmri ka mẽ àpênh xwỳnhjê pyrà nẽ inhmã mẽmoj nhõr kêt nẽ. Kêt pa kot paj mẽ õ patrãwta kurom mẽ amã mẽmoj mex gõ.
39 —Na htem mẽ kêp àhkĩnh pymaj amnhĩ nhõrkwỹ jamãr rãhã ho pa. 40 Ja pyrà nẽ mẽ ate akupỹn ixwrỳk xà hã arĩgro pumunh kêt jakamã kêr ka mẽ õrkwỹ nhõ dõnta pyrà nẽ ixkutêp axkãm ajamak rom rãhã nẽ ri apa. Jao tãm amnhĩ nhĩpêx rãhã nẽ. Anẽ.
Mẽ õ patrãw mã mẽ àpênh mex xwỳnhjê jarẽnh
Matêwre 24.45
41 Nhũm pre ã Jejus hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê jahkre anẽ. Hãmri nhũm Simãw Pêtre kuma nẽ kãm:
—Kwa Pahihti. Xàn ka mẽ piitã mẽ kãm ã akapẽr anẽ nà? Xà ãm mẽ papxipixjê mã? Anẽ.
42 Hãmri nhũm kãm:
—Nà ãm ixwakre kamã mẽ ate ixkôt tanhmã inhmã amnhĩ nhĩpêx to ho mẽ apa xwỳnh piitã mẽ amã na pa ã ixkapẽr anẽ. Koja mẽ àpênh xwỳnhjê hõ õ patrãw mã àpênh mex o pa nhũm amnhĩ tã omu nẽ ma nhỹhỹm mõr kaxyw nẽ ĩhkram mẽmoj piitã haxàr pa. Hãmri nẽ kãm: “E kêr ka ixwakre kamã inhmã inhõrkwỹ htãnopxa. Nẽ mẽ àpênh xwỳnhjê mã õ mex kê mẽ apkur mex o pa.” Anẽ. Koja ã kãm mẽmoj tã karõ anẽ hãmri nẽ kato nẽ ma nhỹhỹm mõ. 43 Hãmri nhũm kãm àpênh mex xwỳnhta wakre kamã kãm àpênh mex o pa. Jakamã nhũm õ patrãw akupỹn hpôx o mõ nhũm amnhĩ wỳr harẽnh ma nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ mẽmoj tã amnhĩ tã kamã kahak kêt nẽ. Rỳ tee ri wakre kamã kãm àpênh punuj ã amnhĩ pumu nẽ tee amnhĩ kukamã hamaxpẽr kêt nẽ. Kot wakre kamã kutêp àpênh mex jakamã akupỹn hpôx ã harẽnh ma nẽ hkĩnh nẽ.
44 —Jakamã nhũm õ patrãwja akupỹn pôj nẽ kot kãm àpênh mex ã omu nẽ haxwỳja hkĩnh nẽ. Hãmri nẽ kot kãm hamãr o pa kaxyw kãm mẽmoj piitã ĩhkram haxàr pa. 45 Nom koja kãm àpênh xwỳnhta axtem nẽ wakre kamã kãm àpênh mex kêt nẽ. Nẽ tokyx akupỹn mõr kêt ã hkamnhĩx nẽ wakre kamã kãm mẽ àpênh xwỳnhjê htak nẽ pipãnh pix nẽ mẽ kãm gô xành xwỳnhjê kôt pix mã pa japêr. 46 Hãmri nhũm õ patrãw haêr pê akupỹn pôj nẽ tee ri ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omu. Hãmri nẽ gryk tỳx nẽ tanhmã homnuj to. Hãmri nẽ kãm mẽ àpênh punuj xwỳnhjê mẽ mẽ ho pimrààtã amnhĩ nê mẽ hanor pa. Tã kêr ka mẽ ixwakre kamã ho mẽ uràk kêt nẽ. Mẽ kurom ixkapẽr kôt tãm amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri apa.
47-48 —Nẽ koja mẽhõ kormã Tĩrtũm kapẽr mar kêt nẽ htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Hã koja Tĩrtũm ja hã omu nẽ nhỹrmã kot amnhĩ tomnuj o pata mỳrapê tanhmã ho nhũm amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà kamã pa. Nom akrànhmã amnhĩ xà kamã hamak o pa. Aa kot Tĩrtũm kapẽr mar kêt jakamã koja ãm akrànhmã amnhĩ xà kamã hamak o pa. Nom koja mẽhõ kapẽr mar mex tã ãm kuma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nẽ xatã hirôp kuhê nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to. Hã koja Tĩrtũm tee ri ja hã omu nẽ nhỹrmã tanhmã homnuj tỳx to. Hãmri nhũm wamtajê pyrà nẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta kamã pa ho pa nom mẽ kĩnhã amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa. Anẽ.
Jejus kot nhỹrmã mẽ kot amnhĩ tomnuj xà ho hapêx ã harẽnh
Matêwre 10.34-36
49 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre nẽ mẽ kãm:
—Nà ixte mẽ omnu xà piitã ho ijapêx par nẽ mẽ kot tanhmã amnhĩ tomnuj to piitã ho ijapêx par kaxyw na pa pre wrỳ. Tã ra ixte piitã ho ijapêx par o inhmõr ronhỹx ja inhmã mex kumrẽx. Nom kormã. 50 Kot paj amnhĩ xà htỳx kãm ijamak rax o mẽ kot amnhĩ tomnuj o ijapêx o hkrax. Hãmri nẽ nhỹrmã ho ijapêx pa. Na pa ra ixtyk kaxyw ixte amnhĩ kà xà kamã ijamak kukamã ijamaxpẽr o ra amnhĩ kamã ixkahak nẽ ri ixpa. Tã kot paj ja ho ijapêx pa nẽ ixkĩnh tỳx kumrẽx. Anẽ.
Mẽ kot Jejus ã axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳr ã mẽ harẽnh
Matêwre 10.21, 10.34-35
51 Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre nẽ mẽ kãm:
—Nẽ ra mẽ awỳr ixwrỳk tã koja mẽ piitã ixkukwak ri hamakêtkati nẽ àmnhĩx ri pa hkêt nẽ. Kormã. Koja mẽ akwỳjaja ixkapẽr ma nẽ mẽ apyrà nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr. No nhũm mẽ akwỳjaja mẽ akĩnhã kuma nẽ ãm kuma. Hãmri nẽ ixtã tanhmã mẽ anhĩpêx to ka mẽ ixpyrà nẽ amnhĩ xà htỳx kamã ajamak o ri apa.
52 —Nẽ koja tanhmãn ixkre pyxi kamã mẽmojaja ohtôn pa. Nhũm war axkrutre nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nhũm mẽ axkrunẽpxi nẽ ixkwỳm ri amnhĩ nhĩpêx nẽ ixkutã amnhĩ xunhwỳ. 53 Nhũm mẽ hipêêxà hkra my mẽ wa ixtã axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ. Nhũm mẽ katorxà hkra ni mẽ wa ixtã axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ. Nhũm mẽ wỳj umregêx mẽ wa haxwỳja ixtã axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ. Koja mẽ ã ixtã axpẽn nhĩpêx anhỹr o pa. Anẽ.
Mẽ pahte amnhĩ tomnuj kaga nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ pamã karõ
Matêwre 5.25-26, 16.2-4
54 Nhũm Jejus hpãnhã mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ inhma mẽ ate ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjaja. Na htem kaxkwa kamã na htyk rax pumu nẽ na wrỳk mã hamaxpẽr kurê kumrẽx. Hãmri nhũm na wrỳ. 55 Nẽ amgrà pê kôk krihkritja nhũm htem kuma nẽ arĩgro htỳx mã hamaxpẽr kurê kumrẽx. Hãmri nhũm arĩgro htỳx nẽ. 56-57 ã na ka htem aprĩ hã mẽmoj pumunh kôt mẽmoj kukamã ajamaxpẽr mex o ri apa anẽ. Nom nhũm Tĩrtũmja mẽ ate tanhmã amnhĩ tomnuj to mỳrapê tanhmã mẽ ato kaxyw nhũm mẽ ate ja hã amnhĩ pumunh tã tokyx amnhĩ tomnuj kaga hkêt nẽ.
58-59 —Na htem tanhmã axpẽn tomnuj to. Hãmri nhũm kot tanhmã war axpẽn to xwỳnhta pahi hwỳr htẽm nẽ kãm tanhmã kot ho xwỳnhta jarẽnh kaxyw. Hãmri nhũm kamã gryk xwỳnhta kot pahi mã harẽnh kaxyw ã harẽnh ma nẽ hãmri tokyx hwỳr tẽ nẽ wa tãm akupỹm axpẽn xãm. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Pahi kot ja mar nẽ tanhmã mẽ ho pymaj na htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ tokyx akupỹm tãm axpẽn xunhwỳ. No koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ nhũm pahija mẽ harẽnh ma hãmri nẽ tanhmã kot hõ ho xwỳnhta pynê nẽ haxà nhũm tee kãm kator prãm o hkrĩ kaprỳ. Hãmri nẽ tanhmã amnhĩ to nẽ amnhĩ pãnhã kãm amnhĩ rer pa nhũm pahihtija kormã mẽ kãm anẽ nhũm mẽ kãm ure nhũm kato. Ja pyrà nẽ kêr ka mẽ Tĩrtũm tanhmã kot mẽ anhĩpêx to pymaj tokyx mẽ ate amnhĩ tomnuj kaga nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Anẽ.