21
Kêp mjên htyk xwỳnh jarẽnh
Makre 12.41-44
Nhũm Jejus kormã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre kamã mẽ omunh o xa. Na pre hte Ijaew piitã ixkreta ho mex kaxyw kãm mẽ hikàxpore hkwỳ nhõr o pa. Jakamã nhũm mẽ hikàxpore rũnh xwỳnhjaja hwỳr agjê nẽ kamã kàxpore gjênh xà kamã hkwỳ gjê nẽ ma akupỹm mra. Jakamã nhũm mẽhõ ni pê mjên htyk xwỳnh haxwỳja hwỳr axà. Kêp amrakati kumrẽx nẽ hikàxpore tỳxre ãm axkrutre htã mẽ hpãnhã hwỳr axà. Nẽ kãm Tĩrtũm kĩnh xàj hamẽ kamã kuxà hãmri nẽ kato nẽ ma akupỹm tẽ. 3-4 Hãmri nhũm Jejus arĩ omunh o xa. Kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omunh o xa nhũm ja kãm mex nẽ. Hãmri nẽ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê mã harẽ nẽ mẽ kãm:
—E mãn ka mẽnire htẽm mũj pumu. Kêp amrakati nẽ hikàxpore ãm kêp grire htã amnhĩ pê õr pa. Kwỳjê rom kãm Tĩrtũm kĩnh xàj amnhĩ pê õr par kumrẽx. Apkur xà hã hikàxpore na. Mẽ hkwỳjaja na htem hikàxpore hkwỳ ho mra nẽ kugjê nom arĩ mẽ hikàxpore rax. No nhũm nire nẽj mẽ kurom kãm hikàxpore japê hkêt nẽ. Nẽ ho õxỳ hkêt nẽ àmnhĩx piitã Tĩrtũm mã õr pa. Anẽ.
Mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkukamã mẽ harẽnh
Matêwre 24.1-2; Makre 13.1-2
Tã hãmri nhũm Jejus kôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja kormã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre kaxwỳnh pumunh o kuhê nẽ axpẽn mã harẽ nẽ axpẽn mã harẽnh o:
—Hêxta waa nẽ. Ixkreja mex kumrẽx. Kẽn rũnh o mẽ kot hipêx jakamã mex o mex. Nẽ mẽ kot ri Tĩrtũm mã hkĩnh xà nhõr nẽj haxwỳja piitã mex. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Nà mex tã koja nhỹrmã mẽ kãm Tĩrtũm kurê xwỳnhjaja grành pa. Koja arĩ kẽn õ axkrutre nẽ axpẽn mỳnh nẽ nõr kêt nẽ. Koja piitã anhgrà nẽ ahpỹnhã ri hikwỹ. Anẽ.
Nhũm pre ã mẽ kot hipêx anhỹrja kukamã mẽ kãm mẽ harẽnh anẽ nhũm mẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr nẽ kãm:
—Kwa xà koja mẽ ã hipêx anẽ? Kwa mẽ inhmã aprĩ hã mẽ kot ixkre grành parta jarẽ. Xà koja mẽ tokyx ho anẽ nà xà kormã? Kwa mẽmo koja wỳj ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà nhỹrmã mẽmoj piitã hapêx kaxyw tanhmã amnhĩ nhĩpêx to kumrẽx kot paj mẽ amã harẽ ka mẽ inhma. Koja mẽ ohtô nẽ mẽ apê ixkrajê hwỳr mra nẽ hêx rom te pa ixte amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx o pa. Nẽ tanhmã mẽ amã amnhĩ jarẽnh to nẽ amnhĩ jarẽnh o: “E mẽ ixpumu. Pa na pre Tĩrtũm mẽ awỳr inhmẽ. Ixpê kaxkwa rũm ixwrỳk xwỳnh na pa.” Anhỹr o mẽ akôt mẽ amã amnhĩ to hêx o pa. Hãmri nẽ mẽ amã: “E ot pa ra mẽ ato amnhĩptàr kaxyw mẽ awỳr wrỳ.” Anhỹr o amnhĩ jarẽnh o mẽ akôt pa. Nom kêr ka mẽ ãm mẽ ama nẽ ãm mẽ ama. Ãm mẽ kot mẽ amã amnhĩ to hêx o pa kênã. Kormã akupỹn ixpôx xà hã arĩgrota kormã.
—Nẽ koja mẽ nhỹri awry hã axpẽn par o pa. Nẽ mẽ atãã axpẽn par o pa. Nom kêr ka mẽ harẽnh ma nẽ ri tee ri tokyx mẽmoj piitã hapêx kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Mẽmoj piitã hapêx xà hã arĩgrota kormã.
10 Koja mẽmoj piitã hapêx kaxyw nhũm ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjaja axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ nẽ pijapu nẽ axpẽn pa.
11 Nẽ koja pika piitã hkôt tanhmã ahpỹnhã mẽ à kute mẽ hamỳ nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa.
Nẽ koja pikaja tertet tỳx nẽ.
Nẽ koja mẽ nhỹri pika hkwỳ kamã prãm xàj hpikaprãr pa.
Nẽ koja kaxkwa kamã mẽmoj tanhmã amnhĩ anhĩpêx to nhũm pika nhõ xwỳnhjaja tee ri omu nẽ kãm ma htỳx kumrẽx nẽ htertet o kuhê.
Koja mẽmoj ã amnhĩ nhĩpêx anẽ pa rĩ kormã akupỹn mẽ awỳr wrỳ nhũm mẽmoj piitã hapêx pa. Koja mẽmoj ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
12 —E Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre grành par xwỳj ri mẽmoj tanhmã hkukamã kot amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ ate ixkukjêr xwỳnhta kot paj hpãnhã mẽ amã harẽ ka mẽ inhma. Koja mẽ kãm ixkurê xwỳnhjaja mẽ awỳr mra nẽ ixtã mẽ apynê nẽ tanhmã ixtã mẽ anhĩpêx to. Nẽ ma mẽ pikuprõnh xà hã ixkreja wỳr mẽ ato mra nẽ kamã mẽ kãm tanhmã mẽ ato kapẽr punuj to. Nhũm mẽ kuma hãmri nẽ ma mẽ ato mra nẽ mẽ ajagjê. Mẽ ate ixkôt apa ho apa jakamã koja mẽ ã mẽ anhĩpêx anẽ. Nẽ mẽ õ pahihti hwỳr mẽ ato mra nẽ mẽ kãm tanhmã mẽ ato kapẽr punuj to. 13 Tã kêr ka mẽ kutã akrĩ nẽ axàmnhĩx mãmrĩ tanhmã mẽ kãm ijarẽnh to ho akrĩ.
14 —Nom kwa kêr ka mẽ kãm tanhmã amnhĩ jarẽnh to hkukamã tee ri ajamaxpẽr o ri mẽ amã mẽ uma hkêt nẽ. Rỳ mẽ ajamaxpẽr o: “Hêxta waa nẽ. Tanhmã koja we mẽ kot ixkukjêr ã arĩgrota ã pa we ri mẽ kãm ixkapẽr to?” Anhỹr o tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Ãm amnhĩ kaxyw inhmã pix mã ajamaxpẽr tỳx rãhã nẽ. 15 Tanhmã mẽ kot mẽ anhĩpêx to hã arĩgrota ã kot paj tanhmã mẽ akrã hto ka mẽ inhỹ hã tanhmã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh to. Hãmri nhũm mẽ amnhĩ tã mẽ ama nẽ axte tanhmã mẽ ato kapẽr to hkukamã tee ri hamaxpẽr o kuhê.
16 —Nẽ koja mẽ anhĩpêêxà nẽ mẽ akatorxà nẽ mẽ atõ nẽ mẽ akràmnhwỳjaja. Nẽ kaxyw krĩ hkôt mẽ akwỳjaja ixtã mẽ atã amỹnê nẽ ma mẽ õ pahi hwỳr mẽ ato mra nhũm mẽ ajagjê nẽ mẽ akwỳjê pa. 17 Koja mẽ piitã ixtã mẽ akamã gryk nẽ kãm mẽ akurê nẽ. 18-19 Nom mẽ kot ã mẽ anhĩpêx anhỹr mã tã kêr ka mẽ amnhĩ to htỳx nẽ ixkaga hkêt nẽ. Mẽ kot mẽ apar tã ka mẽ kaxkwa kamã akupỹm atĩr kurê kumrẽx. Hãmri nẽ ã mẽ kot mẽ anhĩpêx anhỹr xwỳnhjê rom Tĩrtũm mẽ wa ixri atĩr tũm nẽ amex rãhã apa ho apa. Mẽ kot tanhmã mẽ ato htã mẽ ate kaxkwa kamã atĩr tũm nẽ apa mã xwỳnh jakamã kwa kêr ka mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o ri apa hkêt nẽ.
20 —Koja nhỹrmã nhỹhỹnh pôristi ohtô nẽ mra nẽ Jerujarẽ hwỳr pôj hãmri nẽ mẽ kãm hipôk pa nẽ kuhê. Ka mẽ ja hã mẽ omu nẽ mẽ kot krĩja grành par mã ajamaxpẽr kurê kumrẽx. 21 Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ ka mẽ amỳm amnhĩ wỳr mẽ omu hãmri nẽ ajapôj nẽ ma aprõt nẽ amrar kurê kumrẽx. Mẽ apê jar pika pê Jutej kamã mẽ apa xwỳnhjaja ka mẽ omu nẽ mẽ kot mẽ apar pymaj ma aprõt nẽ amrar kurê kumrẽx. Hixêt prêk wỳr ajapôj nẽ aprõt nẽ ma mra.
—Nẽ kê Jerujarẽ nhõ xwỳnhjaja mẽ umaj haxwỳja hapôj nẽ ma hprõt nẽ ma mrar o mra.
—Nẽ jar kapôt ã ri mẽ pa xwỳnhjaja kê mẽ akupỹm krĩ hwỳr gjêx kêt nẽ. Ãm ma mẽ umaj hprõt nẽ mrar kurê kumrẽx.
22 —Mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê koja Tĩrtũm ã mẽ hwỳr mẽ kãm mẽ hkurê xwỳnhjê rẽnh anẽ. Kapẽr ã kagà htũm ra kot mẽ hkukamã ja jarẽnh kot anhỹr. Jakamã koja mẽ nhỹrmã mẽ hkukamã mẽ harẽnh xàja kôt ã mẽ hipêx anẽ.
23 —No mẽ htujarô xwỳnhjaja nẽ mẽ hkra karàre xwỳnhjaja koja mẽ kêp mẽmoj omnuj tỳx nẽ. Tanhmã kot mẽ amnhĩ to nẽ hprõt tỳx? Nà pika ja kamã koja mẽ piitã mex kêt nẽ. Mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê koja Tĩrtũm ã mẽ hipêx anẽ. 24 Koja mẽ nhỹhỹnh krĩ hõ rũm mẽ hwỳr mra nẽ mẽ unê nẽ mẽ hkamnhwỳr o mẽ kupa. Nẽ mẽ hkwỳjê pynê nẽ ma nhỹhỹm ahpỹnhã mẽ õ pika hwỳr amnhĩ kôt mẽ o pa nhũm mẽ kamã mẽ hkôt pa ho pa. Koja mẽ kêp Ijaew kêt xwỳnhjaja Jerujarẽ o amnhĩptà nẽ ã mẽ hipêx anẽ. Nẽ kamã pa ho pa rãhã nhũm Tĩrtũm nhỹrmã akupỹm nê mẽ kator pa. Tã koja mẽ nê mẽ kator parja o pa ra akupỹn mẽ awỳr inhnojarêt. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm mẽ kot Jerujarẽ grành par xwỳnhjê hkukamã harẽnh anẽ.
Akupỹn Jejus wrỳk xwỳj ri mẽmoj kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to
Matêwre 24.29-35; Makre 13.24-31; mããnẽn Sikũn Pêtre 3.10; Apokarip 1.7
25 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Nẽ kot paj nhỹrmã akupỹn mẽ awỳr inhnojarêt nhũm kaxkwa kamã kanhêti nẽ myyti nẽ mytwrỳre axtem tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to. Nhũm gô xujanãr haxwỳja hkoko htỳx jao axpẽn tak tỳx nẽ. Hãmri nhũm pika piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjaja kuma nẽ omu nẽ nẽ kãm ma htỳx nẽ mur nẽ htertet nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr.
26 —Nẽ koja Tĩrtũm tanhmã kaxkwa ho àk to nhũm kanhêti piitã pikarêr pa. Hãmri nhũm pika hkôt ri mẽ pa xwỳnhjaja omu nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o amnhĩ japrãr pa nẽ hikwỹ. 27-28 Koja ã mẽmoj amnhĩ nhĩpêx anẽ ka mẽ ja hã omu nẽ akupỹn mẽ awỳr inhnojarêt mã ajamaxpẽr kurê kumrẽx. Hãmri nẽ mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjê rom akĩnh kãm ijapêr arĩt o akuhê.
—Nà kot paj akupỹn mẽ awỳr wrỳ. Kakrã kamã hirã htỳx kãm akupỹn ixihtỳx kãm mẽ awỳr wrỳ. Hãmri ka mẽ apiitã pika piitã hkôt ano ho ixpumu. Kot paj ã ixwrỳk anẽ hãmri nẽ mẽmoj punuj piitã pê mẽ apytàr pa. Jakamã ka mẽ ã mẽmoj kot amnhĩ nhĩpêx anhỹrja ã omu hãmri nẽ tokyx ixkôt axàpirta mã ajamaxpẽr nẽ akĩnh tỳx nẽ. Anẽ.
29 —E ga mẽ pĩ hpàr mũj pumu. 30 Na hte mẽmo mytwrỳ hã rã nhũm mẽ omu nẽ ô hkukamã hamaxpẽr. 31 Ja pyrà nẽ koja ã mẽmoj amnhĩ nhĩpêx par anhỹr mẽ ka mẽ omu nẽ akupỹn mẽ awỳr ixwrỳkja mã ajamaxpẽr kurê kumrẽx. 32 Koja akupỹn ixpôx kêt ri mẽ kot ã mẽmoj kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr pumunh xwỳnhjaja kormã piitã htyk kêt ri pa ra akupỹn wrỳ.
33 —Nẽ koja nhỹrmã pika nẽ kaxkwa wa hapêx pa. Tã no ãm ixkapẽr koja wa uràk nẽ aa hapêx kêt nẽ. Koja ãm rãhã ho rãhã. Kot paj aa ihkjê ho tanhmã mẽnh to hkêt nẽ.
34-35 —Nẽ kwa mẽ o kora. Mẽ axkãm ajamak rom. Mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjaja na htem kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hprãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri pa. Jao ãm amnhĩ xàpkur xà nẽ amnhĩ to mex xà nẽ kàxpore pix kukamã hamaxpẽr o pa. Nẽ htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Nẽ pipãnh kãm tanhmã amnhĩ to ho pa. Tã koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa rãhã pa ra mẽ haêr pê akupỹn wrỳ nhũm mẽ tee ri ixpumu nẽ kãm ma htỳx kumrẽx. Te tutre htỳx ri harôj kajyr o pa nẽ rapuuti hwỳr àr nhũm kot haê nẽ unênh nhũm tee kãm kator prãm pyràk. Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Nom kêr ka mẽ ho mẽ uràk kêt nẽ. Ãm pa inhmã hprãm xà hkôt pix mã tanhmã inhmã amnhĩ nhĩpêx to rãhã ho ri apa.
36 —Tã kêr ka mẽ ã mẽ kot amnhĩ tomnuj o pa anhỹrja kôt amnhĩ nhĩpêx o apa pymaj amnhĩ to Tĩrtũm wỳr rãhã ho apa. Kê tanhmã mẽ ato hihtỳx to ka mẽ ỹ hã ho mẽ uràk kêt nẽ. Kêr pa nhỹrmã akupỹn wrỳ ka mẽ ixpumu nẽ mẽ kurom amnhĩ kamã akahak kêt nẽ akĩnh tỳx nẽ man ixwỳr mra. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre anẽ.
37 Hãmri nẽ apkati mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre kamã mẽ pikuprõnh xwỳnhjê jahkre ho hkrĩ. Nhũm kamàt nhũm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽ mẽ krĩ rũm hapôj nẽ ma hixêt prêk pê Oriwêhti hwỳr mra nẽ kamã amnhĩm hikra nẽ hikwỹ. 38 Nhũm kwỳhtã nhũm mẽ kànhmã hkrĩ nẽ ma akupỹm krĩm mra nẽ ixkreja wỳr agjê. Hãmri nhũm mẽ piitã hã akuprõ nẽ kot mẽ ahkre hã mar o hkrĩ.