22
Mẽ kot Jejus ã àmnênh ã mẽ harẽnh
Matêwre 26.14-16; Makre 14.1-2; Juãw 11.47-57
Tã nhũm Ijaew kĩnhã arĩgro pê Pasja àhtêp o mõ. Pas ã na htem amnepêm Tĩrtũm kot pika pê Ejit pê mẽ hpãmjê kator mã hamaxpẽr kaxyw axpẽn wỳr akuprõ nẽ hã hkĩnh. Na htem arĩgroja jarẽnh o: “Pas” anhỹr ã harẽ. Nẽ mããnẽn harẽnh o: “Mẽ pahte pãw kaxkrit kêt kur ã arĩgro.” Anhỹr o harẽ. Jakamã nhũm mẽ õ patre krãhtũmjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja ra kãm Jejus pĩr prãm nẽ. No mẽ kãm hkôt mẽ kot kapẽr mar xwỳnhjê pyma nẽ. Nẽ tee ri kot tanhmã ho hkukamã hamaxpẽr nẽ axpẽn mã:
—Hêxta waa nẽ. Kwa tanhmã kot puj wem ho nẽ mẽ kêp kupĩ? Kot puj mẽ noo mã tanhmã ho nhũm mẽ hã mẽ pakamã gryk tỳx kumrẽx. Anẽ.
Jut Kariot kot Jejus ã àmnênh ã harẽnh
Matêwre 26.14-16; Makre 14.10-11; Juãw 13.21-30
3-4 Tã nhũm Jut Kariotja. Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho pa xwỳnh pê 12 hõ na pre. Tã axtem nẽ tanhmã hamaxpẽr to nẽ Satanasti nhỹ hã ma mẽ õ patre krãhtũm mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre jamãr xwỳnh krãhtũmjê hwỳr tẽ. Hãmri nẽ tanhmã Jejus o mẽ mar to nẽ mẽ kãm:
—E ot pa mẽ amã Jejus jarẽnh o tẽ. Xà kot paj mẽ amã hã amỹnê ka mẽ hpãnhã inhmã amnhĩre nà? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ hkĩnh nẽ. Hãmri nẽ kãm:
—Nà kot paj mẽ amã amnhĩre.
Hãmri nhũm mẽ kot kãm amnhĩrer ã harẽnh ma nẽ hkĩnh nẽ mẽ kãm:
—Tôe. Nà kot paj mẽ amã ho anẽ. Anẽ.
Hãmri nẽ ma tẽ nẽ kato. Nẽ Jejus pynênh kaxyw htãnopxar o ri hkôt pa. Mẽ kot mar o pa xwỳnhjê hkàx ã nhỹri unênh nẽ ma mẽ hwỳr o htẽm kaxyw.
Jejus kot ỹ hã mẽ ahkre xwỳnhjê kutã apkur ã harẽnh
Matêwre 26.17-25; Makre 14.12-21; Juãw 13.21-30
Tã nhũm Pasja kato. Amnepêm Ijaewjê nhĩgêtjaja na prem ôwêhti hkrare hkwỳ hpar o pa. Tĩrtũm kot ja hã mẽ omunh nẽ Ejit kãm mẽ kãm mẽ hkurê xwỳnhjê nhĩhkra nê mẽ kator kaxyw nhũm prem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Jakamã na htem arĩ mẽ kêp mẽ hkanrẽhã mẽ htàmnhwỳjaja arĩgro pê Pas ã axpẽn wỳr akuprõ nẽ mẽ kãm hamaxpẽr pê mẽ uràk nẽ ôwêhti hkrare hkwỳ hpa. Hãmri nẽ pãwti kaxkrit kêt kãm kuku. Jakamã nhũm Jejus ỹ hã mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjê wa ho axkrut nẽ mẽ amnhĩ kukamã wa kumẽ. Simãw Pêtre mẽ Juãwja nhũm wa mẽ amnhĩ kukamã wa kumẽ nẽ wa kãm:
—E wa ma mẽ ixkukamã tẽ nẽ mẽ ixkutêp Pas ã mẽ panhõ hã apê. Anẽ.
Hãmri nhũm wa kuma hãmri nẽ kãm:
—Tôe. Nhỹri kot paj we wa tẽ nẽ mẽ akutêp hã apê? Anẽ.
10 Hãmri nhũm wa kãm:
—Nà wa mãmrĩ ma Jerujarẽ hwỳr wa tẽ. Nẽ hwỳr axà nẽ mẽhõ mytita pumunh kurê kumrẽx. Nhũm amnhĩm gô ru nẽ amnhĩ kre hã poti xãm nẽ o tẽ. Ka wa omu nẽ hã ajêt nẽ ma hkôt õrkwỹ hwỳr tẽ. 11 Hãmri nẽ ixkre nhõ dõn pumu nẽ kãm: “E jar na pa wa awỳr tẽ. Jejus na wa inhmẽ pa wa awỳr tẽ. Na awỳr pẽr mẽnh o: ‘Nhỹri kot paj ixkôt ri mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽ axpẽn kutã Pas ã apku?’ Anẽ. Na ã awỳr hpẽr mẽnh anẽ.” Anẽ.
12 —E ã kãm akapẽr anẽ kê war ama nẽ ra war amã õrkwỹ nhĩmõk ã ixkre rax õ jahkre. Kamã ra kaxyw mẽ paxàpkur xà hã mẽmoj piitãã. Ka wa omu hãmri nẽ mãmrĩ mẽ ixkutêp kamã mẽmoj tã apê. Anẽ.
13 Hãmri nhũm wa kuma nẽ ma krĩm tẽ. Ma tẽ nẽ hwỳr axà hãmri nẽ ra kot wa kãm mẽmoj jarẽnh xà hkôt mẽmoj piitã omu hãmri nẽ mẽ kutêp mẽõ hã àpênh o wa xa.
14 Tã nhũm myt axà nhũm mẽ wa hkôt mõ nẽ ixkreta wỳr àpir pa. Hãmri nẽ apkur kaxyw hkrĩ hpa nhũm Jejus mẽ ĩhkô hã nhỹ. 15 Hãmri nẽ mẽ kãm tanhmã amnhĩ jarẽnh to nẽ mẽ kãm:
—E na pa inhmã Pas ã mẽ anhĩhkô hã ixàpkur prãm nẽ. Kormã ixte amnhĩ xà htỳx kãm ijamak xwỳj ri. 16 Kwa mẽ inhma. Kot paj axte mẽ akutã Pas ã ixàpkur kêt ry rax nẽ. Nom koja nhỹrmã Tĩrtũm akupỹn ixte mẽ ato amnhĩptàr kaxyw inhmẽ hãmri pu mẽ rĩ kormã axte arĩgro mex maatija ã pahkĩnh kãm axpẽn kutã paxàpkur rax nẽ. Anẽ.
17 Nhũm ã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ hpãnhã wĩhti py nẽ o xa nẽ Tĩrtũm mã harẽ nẽ kãm:
—Pa Papaj. Nà ãm hãmri na ka hte mẽ inhnê mẽ kãm mẽ ixkurê xwỳnhjê pumunh mex nẽ mẽ ĩhkra pê mẽ ijapôj. Amex o amex. Anẽ.
Hãmri nẽ hpãnhã hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hõ mã kugõ nẽ kãm:
—E mĩ. Apy nẽ mẽ axpẽn pãnhã hkwỳ ho ixkõ. 18 ãm hãmri na pa mẽ amã amnhĩ jarẽ. Kot paj axte wĩhti ho ixkõm kêt rãhã nhũm nhỹrmã Inhõ Papaj akupỹn mẽ awỳr inhmẽ. Hãmri pu mẽ rĩ kormã akupỹn ixpôx xà hã arĩgrota ã pahkĩnh rax nẽ. No ãm ra axtem tanhmã hã mẽ pahkĩnh to. Anẽ.
19 Hãmri nẽ hpãnhã pãwti py nẽ mã ho anẽ nẽ Tĩrtũm mã harẽ. Hãmri nẽ ho hkry hpa nẽ mẽ piitã mẽ kãm õr pa nẽ mẽ kãm:
—E na pa ã pãwti ho hkry nẽ mẽ amã õr anẽ. Koja mẽ ã inhĩpêx anẽ nẽ te mẽ kot ixto hkry hpar pyràk o inhĩpêx pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak kãm ty. Nom mẽ anê kot paj ty. Jakamã kêr ka mẽ ixwakre kamã tõhã axpẽn wỳr akuprõ nẽ ixte mẽ ate amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer kaxyw mẽ anê ixtykja mã ajamaxpẽr pê akĩnh nẽ pãwti hkur o akrĩ. E mẽ mãmrĩ axàmnhĩx aku. Anẽ.
Nhũm pre ã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anẽ nhũm mẽ mar pê pãwtita hkur o hkrĩ. 20 Hãmri nẽ ra hkur pa. Hãmri nhũm Jejus axte kopta py nẽ mẽ kãm:
—Mẽ kot ixpĩr xà hã arĩgro hã koja ixkamrô axkapĩ. Nom koja mẽ amarĩ ixpĩr nhũm ixkamrô amarĩ hpikapĩr kêt nẽ. Ãm paa. Pa kot paj mẽ anê mẽ ĩhkram amnhĩ jaxà nhũm mẽ ã inhĩpêx anẽ. Koja ixkamrô axkapĩ nhũm Tĩrtũm omu nẽ ixkukwak ri mẽ anê mẽ ate amnhĩ tomnuj piitã te amnhĩ katut kôt rẽnh par pyràk o hipêx nẽ mẽ ato hkra. Amnepêm kot ja hã amnhĩ jarẽnh xà hkôt. Jakamã e mẽ ixkamrô pikapĩrta mã ajamaxpẽr pê wĩhti hkwỳ ho ixkõ. Anẽ.
Jejus ã mẽ kãm àmnênh xwỳnh jarẽnh
Matêwre 26.21-25; Makre 14.18-21; Juãw 13.18-19
21 Nhũm Jejus arĩ mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Nẽ kot mẽ kãm ixtã àmnênh mã xwỳnhta na jar mẽ pahkaêx ã mẽ pakutã apkur o nhỹ. 22 Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt koja mẽ tanhmã ixto rax nẽ ixpĩ. Nom kot mẽ kãm ixtã àmnênh mã xwỳnhta hêxta waa nẽ. Ã kot inhĩpêx anhỹrja mỳrapê koja amnhĩ xà htỳx kãm hamak rax kumrẽx. Anẽ.
23 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm amnhĩ jarẽnh anẽ. Nhũm mẽ kuma nẽ tee ri axpẽn pumunh o hkrĩ. Hãmri nẽ ri axpẽn kukja nẽ axpẽn mã:
—Kwa nà mẽ pahtõ kot pu we ã ri hipêx anẽ? Nà pa hkêt.
Anhỹr o tee ri axpẽn kukjêr o hkrĩ.
Mẽ pamã amnhĩ to rũnh prãm kêt ã mẽ pamã karõ
Matêwre 20.20-28; Makre 10.35-45; mããnẽn Rõmãn 12.3-5, 12.10, 12.16; Epes 4.2-4; Piripos 2.3-8; Xiakre 4.1-10; Wam Pêtre 5.3
24 Tã nhũm Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja axpẽn mã tanhmã kapẽr to ho hkrĩ nẽ axpẽn mã:
—Kwa mẽ pahtõ kot puj wem nhỹrmã pahpê pahi nẽ mẽ ho amnhĩptàr rax o ri papa? Anẽ.
Hãmri nẽ mẽ axpẽn mã: “Nà pa.” Anẽ nẽ nhãnh axpẽn mã: “Nà kêt paa.” Anẽ. Hãmri nhũm mẽ nẽtãnh axpẽn mã: “Nà kêt pa kênã.” 25 Anhỹr o axpẽn mã kapẽr o hkrĩ. Hãmri nhũm Jejus tee ri axpẽn tã mẽ kuma nhũm mẽ ã hamaxpẽr anhỹrja kêp omnuj nẽ nhũm mẽ kãm tanhmã hã kapẽr to nẽ mẽ kãm:
—E mẽ inhma. Na hte Ijaew kêt xwỳnhjê nhõ pahijaja ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri pa nẽ amarĩ hkrĩ xà kamã hkrĩ ho hkrĩ. àhpumunh tỳx jakamã na htem amarĩ ixkre hkre jakry kamã kãm mẽ àpênh xwỳnhjê mã mẽmo mẽ àpênh ã karõ ho hkrĩ. Na htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Nẽ mẽ kot amnhĩm mex ã harẽnh kaxyw tanhmã mẽ ho mex to ho pa. 26-27 Tã kêr ka mẽ ho mẽ uràk kêt nẽ. Kêt ãm te amarĩ ri mẽ apa xwỳnh pyràk o axpẽn nhĩpêx. Ixpyrà nẽ amarĩ mẽmoj to mẽ kutã anojarêt rãhã ho ri apa. No mẽ ate mẽ ho amnhĩptàr rax kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. 28 Na prem axpẽn mã ixto hêx nẽ tanhmã ixto kapẽr punuj to htã ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ama nẽ arĩ ixkôt ri apa rãhã nẽ. Ãm hãmri na ka htem arĩ ixkôt ri apa anẽ. 29-30 Kot paj amnhĩ tã mẽ ato mex rax nẽ. Na pre ra Tĩrtũm nhỹrmã ixte mẽ ato amnhĩptàr o ixkrĩ kaxyw ixãm. Tã ot pa amnhĩ pyrà nẽ mẽ pahkwỳ Ijaew kaxyw mẽ axunhwỳ ka mẽ nhỹrmã mẽ piitã mẽ ho amnhĩptàr o apa. Nẽ mẽ apê ixkràmnhwỳ hã nhỹrmã ixkutã axàpkur o apa. Anẽ.
Jejus kot Simãw Pêtre mã kapẽr ã harẽnh
Matêwre 26.31-35; Makre 14.27-31; Juãw 13.36-38
31 Tã nhũm Jejus Simãw Pêtre mã kapẽr nẽ kãm:
—Kwa Simãw. Na Satanasti kãm hprĩ hã ixtã mẽ apiitã mẽ kamã hamak prãm nẽ. Tanhmã kot mẽ akrã hto nhũm mẽ ate mẽ kãm ixkurê xwỳnhjê pumaj ixkaga hã kãm mẽ akamã hamak prãm tỳx nẽ. Jakamã ã kot mẽ anhĩpêx anhỹr kaxyw na pre ra amnhĩ to Inhõ Papaj ma nhũm kãm: “Tôe. Kam nẽ mãmrĩ tanhmã mẽ kamã ajamak to.” Anẽ.
32 —Tã ate mẽ umaj ixkaga nẽ axte ate amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr kêt pymaj na pa ra ato Inhõ Papaj wỳr kãm ixihtỳx nẽ Simãw Pêtre. Jakamã kêr ka mẽmo arĩgro hã tee ri ixkaga hã amnhĩ pumu hãmri nẽ tokyx tãm akupỹm ixkôt amnhĩ xãm tỳx nẽ. Kêr kê nhỹrmã akwỳjê hõ tanhmã amnhĩ tomnuj to nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr ka ja hã omu hãmri nẽ kãm ate tanhmã amnhĩ tomnuj tota jarẽ. Kê mẽ ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã ajarẽnh ma nẽ apyrà nẽ tokyx akupỹm tãm ixkôt amnhĩ xãm tỳx kurê kumrẽx. E kêr ka ã akupỹm ixkôt mẽ piitã mẽ hipêx anhỹr o ri apa Simãw Pêtre. Anẽ.
Nhũm pre ã Simãw Pêtre kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hkukamã kãm ujarẽnh anẽ. 33 Hãmri nhũm tee ri amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—Kwa nà Pahihti. Kot paj ri akwỳm tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt nẽ. Koja mẽ te ajaxà nẽ apĩ htã kot paj arĩ akôt ri ixpa ho ixpa nhũm mẽ pahto amỹrà nẽ tanhmã pahto. Anẽ.
34 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Nà koja apkati hkôt krãhyre hkàr kêt ri ka ra mẽ umaj ate ixkôt apa hkêt ã mẽ kãm amnhĩ tã axàprãr o axkrunẽpxi kãm ga. Anẽ.
Jejus kot hkwỳjê mã mẽmoj tã karõ
Matêwre 10.5-15; Rukre 9.1-3
35 Hãmri nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E wam ixte mẽ hwỳr mẽ arẽnhta ã na ka prem amnhĩ kôt aparkà hkwỳ ho apa hkêt nẽ. Nẽ kawà jamành nẽ ho apa hkêt nẽ. Nẽ mrykà jamành nẽ amnhĩ kôt ho apa hkêt nẽ. Ãm mẽ anhỹ kamã mẽ hwỳr apa hã na pa pre mẽ amã karõ. Tã xàn ka prem ã mẽ hwỳr apa anẽ nhũm mẽ amnhĩ wỳr awỳr kêt nẽ? Nà xà na prem amnhĩ wỳr mẽ awỳ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tỳ na prem amnhĩ wỳr mẽ ixwỳ. Mẽ ixte amnhĩ kôt mẽmoj to ixpa hkêt tã na pa prem amarĩ mẽ kutã ixàpkur mex o ri mẽ hkôt ixpa. Anẽ.
36-37 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tôe. Nà mẽ kot mẽ ato mex tã nom koja mẽ hpãnhã axtem hõ ho mẽ anhĩpêx. Jakamã kêr ka mẽ akupỹm mẽ kãm ijarẽnh o apa kaxyw anojarêt hãmri nẽ anhõ mrykà rỳ akawà htu nẽ ma amnhĩ kôt ho apa. Nẽ awapo. Kot kaj mẽ awapo hkêt japêr hãmri nẽ apipro xà ho wẽnê nẽ amnhĩm hõ japrô nẽ ma amnhĩ kôt ho apa. E kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
—Nẽ Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot ra ixkukamã tanhmã ijarẽnh to nẽ kot ijarẽnh kot:
Koja mẽ hipêx o te mẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx xwỳnh nhĩpêx pyràk. Anẽ.
à mẽ kot inhĩpêx anhỹr kukamã ijarẽnh kot anhỹr. Tã na mẽ ra ã inhĩpêx anhỹr kaxyw. Anẽ.
38 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ nhũm mẽ kuma nẽ kãm:
—Ota mẽ panhõ wapohti hamẽxkrut Pahihti. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tôe. Nà hãmri. Mẽ amnhĩm axi nẽ ho amnhĩm mẽmoj to anẽ. Anẽ.
Jejus kot Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh
Matêwre 26.36-46; Makre 14.32-42
39 Tã nhũm Jejus kê axte krĩja rũm kato nẽ hixêt pê Oriwêhti hwỳr tẽ nẽ api nhũm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja ma hkôt mra. 40 Hãmri nẽ nhỹri hixêt kahti ri hkrĩ nhũm Jejus mẽ kãm:
—E kwa kêr ka mẽ ixkutêp amnhĩ to Inhõ Papaj wỳr o akrĩ. Kê mẽ ixkôt tanhmã mẽ ato htã ka mẽ amã mẽ uma xàj ixkaga hkêt nẽ. Arĩ mẽ kutã amnhĩ to htỳx nẽ akuhê. Anẽ.
41 Hãmri nẽ mẽ kurũm htẽm grire nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw hkõn krã ho tẽm nẽ nhỹ. 42 Hãmri nẽ kãm:
—Kwa Papaj. Nà na pa ra amnhĩ xà htỳx kukamã ijamaxpẽr nẽ amnhĩ kamã ixkahak tỳx kumrẽx. Inhmã amnhĩ xà kamã ijamak prãm kêt o ijamak prãm kêt. Jakamã kot kaj amã inhnê ho ajapêx prãm nẽ mãmrĩ inhnê ho ajapêx nhũm mẽ kãm ixkurê xwỳnhjaja tanhmã ixto hkêt nẽ. Rỳ ko. Kot kaj amã mẽ kot tanhmã ixto hprãm hã kê mẽ mãmrĩ tanhmã inhĩpêx to. Nom pam inhmã hprãm xà hkôt kêt. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus amnhĩ to Hipêêxà Tĩrtũm wỳr anẽ. 43 Hãmri nhũm kuma nẽ hwỳr kapẽr o wrỳk xwỳnhja mẽ nhũm hwỳr wrỳ nẽ kuri xa. Hãmri nẽ õxàhkre kaxwỳnh kãm tanhmã ho hihtỳx to. 44 Nhũm kê axte amnhĩ to Hipêêxà hwỳr kãm hihtỳx nẽ. Tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr pê amnhĩ kamã kahak tỳx kumrẽx. Jao hã gô rax nẽ te hkamrô xàhàr pyràk o pikap ahà. 45 Hãmri nẽ kànhmã xa nẽ akupỹm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hwỳr tẽ nẽ mẽ omu nhũm mẽ ra õt pa nẽ hikwỹ. Mẽ kot tee ri Jejus kot mẽ kãm amnhĩ jarẽnhja kukamã hamaxpẽr o hkaprĩ nẽ õt pa nẽ hikwỹ. 46 Hãmri nhũm Jejus tẽ nẽ tee ri mẽ omu nẽ mẽ kumra nẽ mẽ kãm:
—Kwa nà. Mẽ ri ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Kwa mẽ kànhmã akrĩ nẽ amnhĩ to Inhõ Papaj wỳ kê mẽ ato mẽ axihtỳx. Hãmri nhũm mẽ tanhmã ixkôt mẽ ato ka mẽ inhỹ hã mẽ kutã amnhĩ to htỳx nẽ akuhê. Anẽ.
Mẽ kot Jejus pynênh ã mẽ harẽnh
Matêwre 26.47-56; Makre 14.43-50; Juãw 18.1-11
47 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anhỹr rôm nhũm hkôt pa ho pa xwỳnh pê Jut Kariotja amnhĩ kôt mẽ kot Jejus pynênh xwỳnhjê ho tẽ. Mẽ ho htẽm rax nẽ. Hãmri nẽ kot Jejus kahti hkôt mỳnh kaxyw hwỳr tẽ 48 nhũm amnhĩ tã omu nẽ kãm:
—Kwa Jut. Xà mẽ kahti hkôt mẽ hamỳnh nẽ mẽ hpãr o na htem mẽ kãm mẽ hã amỹnê? Anẽ.
49 Hãmri nhũm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hõja tee ri mẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã mẽ omu hãmri mẽ õ wapota mã hamaxpẽr kurê kumrẽx nẽ Jejus mã:
—Kwa Pahihti. Xà kot paj mẽ panhõ wapohti py nẽ ho mẽ panê mẽ hkwỳ hpa? Anẽ.
50 Hãmri nhũm hõta kuma nẽ mẽ kaxyw ja kapa. Nhũm mẽ õ patre maati mã àpênh xwỳnhja mẽ hkôt tẽ nhũm omu nẽ kãm wapo ho apê. Nẽ kot ho hkrã nhĩpônh mã tã kuhpaw nẽ ho upôk rũm hamak nhĩkjê pix krãhta. 51 Hãmri nhũm Jejus omu nẽ nê kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa nà ri ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Amarĩ xa. Anẽ.
Hãmri nẽ hamakja py nẽ akupỹm kãm hamak ã kuxi nẽ ho mex. 52-53 Hãmri nẽ mẽ kot unênh mã xwỳnhjê mã tanhmã kapẽr to. Mẽ õ patre krãhtũmjê mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre jamãr xwỳnhjê krãhtũm mẽ Ijaew nhõ pahijê mẽ nhũm mẽ ho pimrààtã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kwa na pa pre apkati mẽ Tĩrtũm nhõrkwỹ kamã mẽ kãm ixkapẽr o ixpa ka prem tokyx ixpynênh kêt tã jarãhã te ixte amnhĩ tomnuj xwỳnh pyràk o inhĩpêx nẽ ixwỳr wapo nẽ kô hã akapẽn nẽ ixwỳr ã atẽm rax anẽ. No ãm ra mẽ ate tanhmã ixto kaxyw arĩgro kator kênã. Jakamã kot kaj mẽ mãmrĩ tanhmã amã ixto hprãm xà hkôt mãmrĩ tanhmã ixto. Satanasti nhỹ hã ã mẽ ate inhĩpêx anhỹr mã kênã. Anẽ.
Simãw Pêtre kot Jejus kôt pa hkêt ã kot amnhĩ jarẽnh
Matêwre 26.69-75; Makre 14.66-72; Juãw 18.15-18, 18.25-27
54 Tã nhũm mẽ Jejus pynê nẽ ma o tẽ. Ma mẽ õ patre maati nhõrkwỹ hwỳr o tẽ. Nhũm Simãw Pêtre ma hapu hã mẽ hkôt hã mẽ omunh o tẽ. 55 Nhũm mẽ patre maati nhõrkwỹ hwỳr Jejus o axà nẽ hkôt gjêx pa hãmri nhũm Simãw Pêtre kĩtare hwỳr axà nẽ mẽ kuri xa. Nhũm mẽ kĩtare kamã amnhĩm kuto nẽ hã ànhunh o hkrĩ nhũm 56 mẽ ĩhkô hã ànhunh o nhỹ. Hãmri nhũm mẽ kãm àpênh xwỳnh niti hirã kamã hprĩ hã omunh kurê kumrẽx nẽ mẽ kãm:
—Xê pẽr myti ja kêp Jejus kôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hõ na. Anẽ.
57 Hãmri nhũm tee ri amnhĩ tã kuma nẽ kãm mẽ uma nẽ mẽ kãm amnhĩ tã aprã nẽ kãm:
—Tk. Kokỹ. Ixte mẽhõ my ata pumunhre hã. Anẽ.
58 Tã nhũm hpãnhã mẽhõ myja kãm:
—Kwa nà. Ãm hãmri na ajarẽ. Apê Jejus kôt ri mẽ pa xwỳnhjê hõ na ka.
Anẽ nhũm kuma nẽ kê axte kãm:
—Kwa mẽ ri ã amnhĩ krã hkôt ri ixto axêx anhỹr kêt nẽ. Ãm ixte aa mẽhõta pumunh kêt kumrẽx. Anẽ.
59 Tã nhũm ja haxwỳja axte omu nẽ kãm:
—Kwa ãm hãmri na mẽ ajarẽ. Apê Jejus kwỳ hõ na ka. Uràk nẽ te apê Garirej nhõ xwỳnh pyràk kênã. Anẽ.
60 Hãmri nhũm tee ri kuma nẽ mẽ kãm amnhĩ tã àprãr kãm hihtỳx nẽ mẽ kãm:
—Tk. Ixpê Garirej nhõ xwỳnh kêt. Ãm ixte mẽhõ mũj pumunh kêt kumrẽx tã ka mẽ ãm xatã hkôt ixpa ho ixpa xwỳnh ã ixkamnhĩx o akuhê.
Anhỹrja o ra mẽ kãm amnhĩ tã aprãr o axkrunẽpxi mẽ nhũm krãhyre kà. 61 Hãmri nhũm Jejus arĩ ixkre kamã ãm tã Simãw Pêtre ho hakẽx nẽ omu. Hãmri nhũm amnhĩ tã no pumu nẽ kot hkukamã kãm ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr jarẽnhja mã hamaxpẽr kurê kumrẽx. Krãhyre hkàr kêt ri kot mẽ kãm amnhĩ tã àprãr o axkrunẽpxi hã harẽnhja mã hamaxpẽr nẽ kànhmã hakry hpar o tẽ nẽ hkaprĩ htỳx nẽ. 62 Hãmri nẽ hkaprĩ xàj kĩtare pê kato nẽ tẽ nẽ awry hã xa nẽ mỳr rax kumrẽx.
Mẽ kot Jejus tak ã mẽ harẽnh
Matêwre 26.67-68; Makre 14.65
63 Hãmri nhũm mẽ kot Jejus pumunh o kuhê xwỳnhjaja hã hpẽr o axkẽ nẽ htak o kuhê. 64 Nẽ no hpro nẽ htak nẽ kãm:
—E atak xwỳnh nhĩxi jarẽ. Apê Tĩrtũm Kra hã ate amnhĩ jarẽnh jakamã mãn uràk nẽ axàhpumunh tỳx. Jakamã e hixi jarẽ. Anẽ.
65 Hãmri nẽ xatã haprỳ nẽ kãm kapẽr punuj nẽ.
Mẽ kot mẽ hkrãhtũm wỳr Jejus o htẽm ã mẽ harẽnh
Matêwre 26.57-68; Makre 14.53-65; Juãw 18.19-24
66 Tã nhũm myt kator o mõr mẽ nhũm Ijaew nhõ pahijê mẽ patre krãhtũmjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja axpẽn wỳr pikuprõnh pa. Hãmri nhũm mẽ ma mẽ hwỳr Jejus o tẽ. 67-68 Nhũm mẽ omu nẽ tanhmã kot amnhĩ jarẽnh to hã hkukja nẽ kãm:
—Kwa mẽ inhmã amnhĩ jarẽ. Xà ka na apê Tĩrtũm kot mẽ ixkaxyw axãm xwỳnhta? Xà ka kot kaj Rõm nhõ xwỳnhjê pê mẽ ixpytà nẽ mẽ ixto amnhĩptàr o apa? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà kot paj tanhmã mẽ amã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Ixte ãm hãmri mẽ amã amnhĩ jarẽnh tã ka mẽ inhma nẽ ãm inhma. Nẽ kot pa amnhĩ xwar mẽmoj tã mẽ akukja ka mẽ amnhĩ xwar inhmã tanhmã harẽnh to hkêt nẽ. Ãm mẽ axêx rom mẽ ate ã ixkukjêr anhỹr kênã. 69 Tã nom kot paj tokyx ma akupỹm Inhĩpêêxà Tĩrtũm wỳr api. Hihtỳx o hihtỳx rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh na. Jakamã kot paj hwỳr api nhũm amnhĩ nhĩhkô hã inhỹr pa upôk rũm mẽ apiitã mẽ ato amnhĩptàr o ixkrĩ. Hãmri nẽ nhỹrmã paa tanhmã mẽ ajarẽnh to. Anẽ.
70 Hãmri nhũm mẽ tee ri kot ã amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ kãm:
—Tk. Kwa akatàt kôt mẽ inhmã amnhĩ jarẽ nà. Xà apê Tĩrtũm Kra na ka? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tỳ ixpê Kra na pa. Anẽ.
71 Hãmri nhũm mẽ tee ri ã amnhĩ jarẽnh anhỹrja ã kuma nẽ axpẽn mã:
—Kwa mo kaxyw kot puj mẽ axte mẽ hkwỳjê japêr nhũm mẽ tanhmã kot amnhĩ tomnuj to hã harẽ? Tãm kêp Tĩrtũm Kra hã amnhĩ to hêx nhũm mẽ pahte pahpiitã mar kênã. E kwa tokyx pu mẽ ma Rõm nhõ pahihti hwỳr o tẽ kê mẽ pamã hã amỹnê nẽ mẽ pamã kupĩ. Anẽ.