3
Jejus kot akupỹm ĩhkra grà xwỳnh o mex ã harẽnh
Matêwre 12.9-14; Rukre 6.6-11
Tã nhũm mẽ ixpê Ijaewjê nhõ arĩgromnu pê sapja axte kato. Hãmri nhũm Jejus Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre xà hã ixkreja wỳr tẽ nẽ axà nẽ kamã Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho nhỹ. Nhũm mẽhõ my ĩhkra grà xwỳnhja mẽ ĩhkô hã mar o nhỹ. Nhũm Parijew nhõ xwỳnhjaja kãm mẽ hkrãhtũmjê mã Jejus o kapẽr prãm jakamã htãnopxar o kuhê nẽ axpẽn mã:
—E kwa pu mẽ jar pakuhê nẽ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã omu. Xà koja jarãhã ĩhkra grà xwỳnh mũj o mex nà? Jarãhã arĩgromnu kênã kot kêt kãm ĩhkra ho mex. Koja ho anẽ nẽ ra Tĩrtũm kapẽr tũm nhĩrôp xa. E pu mẽ xa nẽ hã omu. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus ĩhkra grà xwỳnhta pumu nẽ kãm:
—Pa? E kànhmã xa nẽ amnẽ ixwỳr tẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm kànhmã xa nẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ piitã mẽ noo mã xa. Hãmri nhũm Jejus mẽ kot omunh o hkrĩ xwỳnhjê hwỳr rĩt nẽ arĩgromnu hã tanhmã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ hkukja nẽ mẽ kãm:
—E mẽ inhma. Tanhmã na htem arĩgromnu hã axpẽn nhĩpêx to wehe? Xà kot ka mẽ arĩgromnu hã axà htỳx nẽ amex prãm xàj ma mẽhõ hwỳr amnhĩ to tẽ nhũm apumu nẽ apkatim arĩgro mex jamãr pê akane hkêt ka ty nhũm ja amã mex nẽ? Rỳ nhũm apumu nẽ tanhmã atomnuj to nẽ akupỹm amnhĩ nê ajano nhũm ja amã mex nẽ? Nà koja ã anhĩpêx anẽ nhũm ja amã mex kêt nẽ. E mẽ inhmã mẽmoj jarẽ. Tanhmã na pre finat Mojesja Tĩrtũm nhỹ hã arĩgromnu hã mẽ pahte axpẽn nhĩpêx ã mẽ pamã karõ hto? Xà kot puj mẽ hã axpẽn kãm paxukaprĩ rỳ hã mẽ pamã axpẽn kurê ho papa? Xà kot puj mẽ hã mẽmoj punuj pê mẽ utà rỳ kot puj mẽ ãm arĩgro mex pix ã mẽ utàr kaxyw arĩgro mex jamã? E mẽ atõ inhmã ja jarẽ. Anẽ.
Ra kot hprĩ hã mẽ hamaxpẽr ã mẽ omunh mex nẽ ã hêx rom mẽ hkukjêr anẽ. Nom nhũm mẽhõ tanhmã kutã kãm nẽ hkêt nẽ. Mẽ ãm piitã akryk mar pê omunh o hkrĩ. Mẽ kot tanhmã kãm nẽ nhũm ta pãnhã tanhmã mẽ kãm nẽ pymaj nhũm mẽ tee ri kãm tanhmã nẽ hprãm nom akryk mar o hkrĩ. Hãmri nhũm Jejus tee ri mẽ ukaprĩ hkêt ã mẽ omu nẽ hkaprĩ nẽ mẽ kamã gryk nẽ. Hãmri nẽ ĩhkra grà xwỳnhja mã kãm:
—Tk. Mẽ kot tanhmã inhmã ujarẽnh tore hã. E anhĩhkra katàt. Anẽ.
Hãmri nhũm ĩhkra katàt nẽ akupỹm mex kurê kumrẽx. Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjaja tee ri ã Jejus kapẽr anhỹrja ã kuma nẽ kot sap ã akupỹm myta o mex ã omu nẽ kamã gryk tỳx nẽ. Nẽ hapôj nẽ ma pahi Erox kôt mẽ pa xwỳnhjê hwỳr mra nẽ mẽ kãm harẽ nẽ tanhmã hã axpẽn kukjêr to nẽ axpẽn mã:
—Kwa tanhmã kot puj mẽ ho? Na ã kapẽr anhỹrja o mẽ pahto kapẽr punuj nẽ. Te hkĩnhã mẽ papamjaja mẽ kamã paxukaprĩ hkêt pyràk ã mẽ pajarẽ. Koja mẽ pahkwỳjaja kuma hãmri nẽ mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx kaga nẽ amnhĩ kaxyw hkôt pix mã hamaxpẽr o pa. Ja pymaj kwa tanhmã kot puj mẽ ho? Anẽ.
Mẽ ohtô nẽ kot Jejus kapẽr mar kaxyw hwỳr mrar ã mẽ harẽnh
Matêwre 4.23-25; Rukre 6.17-19
7-8 Tã nhũm Jejus mẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽrohã ma akupỹm gô rax wỳr mõ nhũm mẽ ohtô nẽ omu nẽ ma hkôt mra. Pyka pê Garirej mẽ Jutej wa kurũm nẽ krĩ pê Jerujarẽ rũm nẽ pyka pê Itumêj rũm nẽ pyhti pê Jotãw nhĩkjê hã krĩ hkwỳ rũm nẽ krĩ hkwỳ pê Xir mẽ Sitõ wa pu hã krĩ hkwỳ rũm ohtô nẽ ma hwỳr mra. Na prem ra harẽnh ma nẽ nhỹhỹm mõr ã omu nẽ axpẽn mã harẽnh o:
—E kwa tokyj pu mẽ ma hwỳr mẽ à xwỳnhjê o mõ kê akupỹm mẽ ho mex. Anẽ.
Hãmri nẽ hwỳr mẽ o mra nẽ hã pikuprõnh rax nẽ. 9-10 Hãmri nhũm Jejus akupỹm mẽ à xwỳnhjê ho mex. Gô mỳri xa nẽ tanhmã mẽ ho mex to. Jakamã nhũm mẽ axte ohtô nẽ hwỳr mra nẽ piitã kot htok nẽ akupỹm mex kaxyw hwỳr axpẽn nhĩgã. Hãmri nhũm tee ri amnhĩ wỳr mẽ omu nẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã:
—Kwa mẽ ma mra nẽ amnẽ kanôre jêt mũj kjênh o tẽ nẽ jar inhmã anhô. Kê mẽ ixtã axpẽn nhĩgãnh o ijanênh japêr pa hwỳr axà nẽ amỳm mẽ ho hpỹnh nẽ akupỹm mẽ ho mex. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ ma mra nẽ kãm ja o tẽ nẽ kunhô. 11 Na pre mẽkarõmnuti hkwỳja mẽ hkwỳjê hwỳr agjê. Jakamã nhũm mẽ Jejus pumu nẽ mẽkarõmnuti nhỹ hã kêp Tĩrtũm Kra hã omunh kurê kumrẽx. Hãmri nẽ hã hpijaàm kaxyw kutã hkõnkrã ho hkrĩ nẽ mẽkarõmnuti nhỹ hã kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa apê Tĩrtũm Kra na ka. Anẽ.
12 Hãmri nhũm tee ri amnhĩ tã mẽ kuma. Kãm mẽkarõmnuti ã kot harẽnh anhỹr prãm kêt nẽ. Ãm mẽ piitã mẽ kot kapẽr mar nẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh pê kêp Tĩrtũm Kra hã omunhja na kãm hprãm. Jakamã nhũm mẽkarõmnuti ã harẽnh anẽ nhũm ja nê mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Tk kwa nà kêr ka mẽ tanhmã ijarẽnh to hkêt nẽ. Anẽ.
Jejus kot amnhĩ kaxyw mẽ kêp 12 rênh ã harẽnh
Matêwre 10.1-4; Rukre 6.12-16
13 Tã nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnh kwỳjê mã kãm:
—E pu mẽ ma mõ nẽ krãhakỳx mũj ã api. Anẽ.
Hãmri nẽ mẽ ma hwỳr mõ nẽ hã api 14 nhũm Jejus amnhĩ kaxyw mẽ ho 12 nẽ mẽ kurê. Mẽ kot ma ỹ hã Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre 15 nẽ ỹ hã mẽ nê mẽkarõmnuti janor o pa kaxyw. 16 ã mẽ hixi kot anhỹr.
Na pre ja kêp Simãw no nhũm Jejus hpãnhã hã hixi hõ mẽ nhũm hpãnhã mããnẽn kêp Pêtre.
17 Nẽ hkôt Jepetew kra Xiakre mẽ htõ Juãwja wa kuta.
Hãmri nẽ kot Simãw nhĩpêx pyrà nẽ wa hã hixi hõ mẽ nhũm wa hpãnhã mããnẽn kêp Poanes. Wa kot amnhĩ prêprêk jakamã nhũm ã wa hã hixi mẽnh anẽ.
18 Nẽ hõ pê Andreja ta.
Nẽ hkôt Andre htõ Firiptija ta.
Nẽ hkôt Patoromewja ta.
Nẽ hkôt Matêwreja ta.
Nẽ hkôt Tomasja ta.
Nẽ hkôt Arpêw kra Xiakreja ta.
Nẽ hkôt Tatewja ta.
Nẽ hkôt Simãw õja ta.
Simãwja na pre kãm mẽ ixpê Ijaewjê nhõ pika pê Ijaew kĩnh tỳx nẽ. Jakamã na pre kãm nhãm pika hõ nhõ pahi kot mẽ ho amnhĩptàr prãm kêt nẽ pa.
19 Nẽ hkôt Jut Kariotja ta.
Kormã kot mẽ kãm Jejus kurê xwỳnhjê nhĩhkram õr mã nhũm Jejus kot amnhĩ kukamã omunh mex tã mẽ hkôt amnhĩ kaxyw kuta.
à mẽ kot ỹ hã mẽ ahkre o pa kaxyw mẽ rênh xwỳnhjê nhĩxi kot anhỹr.
Jejus mẽ mẽkarõmnuti wa harẽnh
Matêwre 12.22-32; Rukre 11.14-23, 12.10; Juãw 10.19-21
20 Hãmri nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnh kwỳjê rênh pa nẽ ma amnhĩ kôt mẽhõ nhõrkwỹ hwỳr mẽ o mõ. Na prem apkur kêt ry rax nẽ ra kãm prãm tỳx nẽ nhũm ma mẽ apkur kaxyw amnhĩ kôt mẽ o mõ. Hãmri nhũm axte mẽ à xwỳnhjaja mẽ omu nẽ Jejus wỳr pikuprõnh rax nhũm mẽ tokyx apkur kêt nẽ. 21 Hãmri nhũm Jejus katorxà nẽ htõjaja tee ri mẽ apkur kêt ã mẽ harẽnh ma nẽ axpẽn mã:
—Kwa mãn ãm ra tanhmã hkrã amnhĩ to nà? Hã na mẽ kot omunh kaxyw hã hpikuprõnh rax jakamã nhũm kormã apkur kêt nẽ. E tokyx pu mẽ ma hwỳr mra nẽ omu nẽ mẽ kêp utà nẽ akupỹn amnhĩ kôt o mõ. Anẽ.
22 Rôm nhũm Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja Jerujarẽ rũm Jejus wỳr mõn pôj. Hãmri nẽ tanhmã ho kapẽr punuj to. Kêp mẽkarõmnuti hkwỳ hã hkamnhĩx jakamã harẽnh o:
—Tk pẽr hinhu nhĩkôôti nhỹ hã na hte mẽ nê amnhĩ kwỳjê japôx o pa. Anẽ.
Hinhu nhĩkôôti nhĩxi hõ pê Satanasti nhũm prem ỹ hã Jejus kot amnhĩ nhĩpêx o pa hã hkamnhĩx. 23 Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ omu nẽ amnhĩ wỳr mẽ kãm hpa ho apê nẽ mẽ kãm amnhĩ jarẽ. Nom amnhĩ tã kuxi nẽ mẽ kãm mẽmoj jarẽ nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ inhma mẽ ate ixpê Satanasti hkwỳ hã ixkamnhĩx xwỳnhjaja. Xà na hte Satanasti mẽ nê amnhĩ kwỳjê janor o pa? Nà na hte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. 24 Na hte pika nhõ xwỳnhjaja axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ nẽ axpu hãmri nẽ anhgrà nẽ ma ahpỹnhã ri pa nẽ amnhĩ krã hkôt ri tanhmã amnhĩ to ho ri pa. Jakamã nhũm mẽ õ pahija mẽ hamãr o pa hkêt nẽ. 25 Nẽ krĩ nhõ xwỳnhjaja haxwỳja. Mẽ kot axpẽn to hkwỳ xwỳnhjaja koja mẽmoj tã axpẽn kãm gryk nẽ axpẽn kutã amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ anhgrà nẽ ahpỹnhã pa hãmri nhũm mẽ õ pahi tee ri kãm mẽ hamãr o pa hprãm. Mo hkwỳjaja kot kêt ri mẽ hamãr o pa? Nom tãm kot amnhĩ nê mẽ hanoore hã. Mẽ tãmjaja na prem axpẽn kãm gryk nẽ anhgrà nẽ ahpỹnhã pa. 26 Tã ja pyrà nẽ ixte Satanasti nhỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa ronhỹx pa ri mẽ kurũm amnhĩ kwỳjê japôx o ri ixpa hkêt nẽ. Mẽkarõmnutijaja kêp Satanasti hkwỳ kênã. Koja Satanasti ixte mẽ kurũm mẽ hapôx kaxyw tanhmã inhmã nẽ hkêt nẽ. 27 àhpumunh tỳx jakamã na hte mẽ kot hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjê pumunh tỳx o pa nhũm mẽhõ tee ri kêp mẽ utàr kaxyw. Tã ixàhpumunh tỳx o ixte hakrenh jakamã ixte kêp mẽ utàrja inhmã tanhmã kute hkêt. Na pa hte kêp mẽ utà nhũm mẽ hpãnhã ixkôt amnhĩ nhĩpêx o pa nhũm Satanasti tee ri mẽ hã ixpumunh o pa kaprỳ.
28 —Ãm hãmri na pa mẽ amã ixkapẽr. Kot kaj mẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to ho apa. Nẽ amnhĩ tomnuj tỳx kumrẽx rãhã ho apa. Rỳ tanhmã akapẽr punuj to ho apa. Rỳ tanhmã Tĩrtũm o akapẽr punuj to ho apa. Tã tee ri ja hã amnhĩ pumu nẽ akaprĩ nẽ ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹrja kaga nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ. Hãmri nhũm amnhĩ tã mẽ apumu nẽ amnhĩ katut kôt mẽ ate amnhĩ tomnuj nẽ mẽ akapẽr punuj rẽnh pa nẽ axte kãm hamaxpẽr kêt nẽ. Koja ho hapêx par kumrẽx. 29 Nom koja Tĩrtũm Karõ xatã mẽ amã ixto amnhĩrĩt tã ka mẽ ama nẽ ãm ama nẽ te kêp amnhĩ jamak pro pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Jao Tĩrtũm Karõ hã apijaàm kêt ã amnhĩ to amnhĩrĩt. Ja mỳrapê koja Tĩrtũm nhỹrmã amnhĩ xwar te mẽ apê amnhĩ jamak pro pyràk o mẽ anhĩpêx ka mẽ tee ri kãm amnhĩ kaprĩ kaprỳ. Hãmri nẽ mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa htũm xà wỳr ma apa nẽ kamã apa rãhã apa ho apa. Anẽ.
30 Mẽ kot Satanasti nhỹ hã mẽ nê mẽkarõmnuti janor o pa hã hkamnhĩx jakamã nhũm pre Jejus ã mẽ kãm kapẽr anẽ.
Jejus katorxà mẽ htõjê jarẽnh
Matêwre 12.46-50; Rukre 8.19-21; mããnẽn Eprêw 2.11-12
31 Rôm nhũm Jejus katorxà mẽ htõjaja hwỳr mra no ãm kormã hwỳr gjêx kêt nẽ. Mẽ kot hã htu rax jakamã nhũm mẽ tee ri hwỳr gjêx kaxyw kormã kapôt ã kuhê. Hãmri nẽ mẽ kot mar o kuhê xwỳnhjê hõ mã kapẽr nẽ kãm:
—Kwa ma tẽn Jejus mã mẽ ijarẽ kê mẽ ixwỳr kato. Anẽ.
32 Rôm nhũm ixkre kamã mẽ hkrĩ xwỳnhjaja mẽ omu nẽ Jejus mã mẽ harẽ nẽ kãm:
—Kwa Pahihti. Ota akatorxà mẽ atõjaja awỳr mra nẽ pôj nẽ tee ri awỳr gjêx mã nẽ kormã kapôt ã kuhê nẽ atã karõ. Anẽ.
33-35 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tôe pa ixkato nẽ mẽ omu. Inhmã mẽ hapêê. Nom kot kaj mẽ atõ Tĩrtũm kapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ xãm nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Hã kot kaj te apê ixtõ rỳ ixkatorxà kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o pu mẽ axpẽn nhĩpêx. Pa te inhmã mẽ hapê pyrà nẽ inhmã mẽ ajapê nẽ. Anẽ.