4
Mẽmo hy hkre xwỳnh jarẽnh
Matêwre 13.1-9; Rukre 8.4-8
Tã nhũm Jejus axte gô jakàx ã mẽ ahkre ho nhỹ. Hãmri nhũm mẽ axte hã htu rax jakamã nhũm tee ri mẽ omu hãmri nẽ pàr krem axà nẽ gôx kãm amỳm mẽ ahkre ho nhỹ. Nhũm mẽ piitã kỳxpê omunh nẽ mar mex o kuhê. Hãmri nhũm mẽ ahkre ho nhỹ. Nom mẽ ujarẽnh pix kãm mẽ ahkre. Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr mar nẽ tanhmã hkôt amnhĩ nhĩpêx to ho paja nhũm hã kuxi nẽ mẽ kãm hã ujarẽnh o nhỹ nẽ mẽ kãm:
—E mẽ inhma. Koja mẽhõ ma pur mã mõ nẽ pur kãm mẽmo hy ho ukapêr o pa nom nhũm hy piitã amex kãm rôrôk kêt nẽ. Koja ahpỹnhã rôrôk. Koja hkwỳ aptỳx kãm rôrôk nhũm kuwênhre omu nẽ hwỳr mra nẽ hkrẽr pa. 5-6 Nẽ koja kẽn kãm hkwỳ rôrôk hãmri nẽ higrõt kutã nojarêt nẽ higrõt pa. Nom nhũm kamã aptỳx nẽ kamã kêp pika hkryre jakamã nhũm higrõt nhũm hã myt ahpa nẽ arĩgro htỳx mẽ nhũm grà pa. Harê hkryre jakamã grà pa. Nẽ koja hkwỳ mrônhĩ kamã rôrôk nẽ higrõt tã no nhũm utĩja kêp amỹtà nhũm ô hkêt nẽ.
—No koja hirã kamã pika mex kãm hkwỳ rôrôk. Hãmri nẽ hirã kamã rôrôk jakamã higrõt mex nẽ piitã ô rax nẽ. Kamã ô hkwỳ kêp 30 nẽ kamã hkwỳ kêp 60 nẽ kamã hkwỳ kêp 100. Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr. Kwa mẽ ama nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Anẽ.
Jejus kot hprĩ hã mẽmo hy jarẽnh
Matêwre 13.10-23; Rukre 8.9-15
10 Hãmri nhũm mẽ Jejus xujarẽnh mar pa nẽ anhgrà nẽ ma akupỹm mra nhũm hkôt mẽ pa ho pa xwỳnh pê 12 mẽ hkwỳjaja pix Jejus ri arĩk. Hãmri nẽ ujarẽnhta ã hkukja nẽ kãm:
—Kwa mon ka hte ã mẽ kãm axujarẽnh anẽ Pahihti? Na pa mẽ ixprĩ hã amar mex kêt nẽ. Anẽ.
11-12 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà kot paj ixprĩ hã mẽ amã harẽ. Tĩrtũm kãm mẽ ate aprĩ hã mar prãm jakamã kot paj ixprĩ hã tanhmã mẽ amã harẽnh to. Nà mẽ kot amnhĩ tomnu kaga nhũm Tĩrtũm kot ja hã mẽ omunh xà hkôt mẽ ho hkra hã harẽnhja na pa hte mẽ kãm harẽ. No mũjjaja mẽ akĩnhã mẽ kãm mar prãm kêt jakamã na pa hte mẽ kãm mẽmoj tã haxwỳ nẽ awjarẽ nhũm mẽ ãm ixujarẽnh pix ma.
Na htem kuma nẽ ãm kuma nẽ htỳx ri hã pa. No kêp apu mẽ kãm hprĩ hã mar prãm ronhỹx mẽ ra hprĩ hã kuma nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx. Nom mẽ kãm mar prãm kêt. Anẽ.
13 Tã mẽ ate aprĩ hã ixujarẽnhja mar mex kêt jakamã tanhmã kot kaj mẽ amnhĩ to nẽ ixujarẽnh piitã ama? E kot paj ixprĩ hã mẽ amã mẽmo hyta jarẽ ka mẽ inhma.
14 —Nà mẽmo hyta te kêp Tĩrtũm kapẽr pyràk. Nẽ ahpỹnhã rôrôk xà hã pikata te kêp ahpỹnhã mẽ kot Tĩrtũm kapẽr mar xwỳnhjê kot mar nẽ ahpỹnhã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to pyràk. 15 Jakamã mẽ kot mar xwỳnh kwỳjaja hte kot aptỳx kãm hkwỳ rôrôk nhũm kuwênh kot hwỳr mrar nẽ hkrẽr par xwỳnhta pyràk. Jakamã na htem Tĩrtũm kapẽr ma nom nhũm Satanasti te kuwênh kot hy hkrẽr parta pyràk o mẽ hipêx. Nẽ mẽ kot amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr pymaj tanhmã nê mẽ hkrã hto. Jakamã nhũm mẽ Tĩrtũm kapẽr ma nom ho hamakêtkati tokyx anẽ nẽ axte kãm hamaxpẽr kêt nẽ.
16 —Nẽ mẽ kot mar xwỳnh kwỳjaja te kot kẽnre kamã hkwỳ rôrôk nẽ higrõt nhũm te hã myt ahpa nhũm grà par tokyx anhỹr xwỳnhta pyràk. Na htem Tĩrtũm kapẽr ma nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ kãm mar prãm nẽ. Te hy higrõt tokyx anhỹrta pyràk. 17 Tã nhũm mẽhõ tẽ nẽ Tĩrtũm nê tanhmã mẽ kãm kapẽr to nhũm mẽ kuma nẽ hkaga. Rỳ nhũm mẽ Tĩrtũm ã tanhmã mẽ homnuj to nhũm mẽ tee ri amnhĩ tã mẽ omu nẽ hkaga. Te mẽmo hy higrõt nẽ grà par tokyx anhỹrta pyràk.
18 —Nẽ mẽ kot mar xwỳnh kwỳjaja te kot mrônhĩ kamã hkwỳ rôrôk nẽ higrõt nhũm mrônhĩ kot kêp àmnàr xwỳnhta pyràk. Nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr mar prãm nẽ. 19 Nom mããnẽn kãm hikukrêx rax nẽ hikàxpore rax prãm jakamã ãm ja pix kukamã hamaxpẽr o ri pa. Jao ra gryk ã axte Tĩrtũm kapẽr mã hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Te mrônhĩ kot higrõt pê àmnàr nhũm ô hkêêta pyràk.
20 —No mẽ kot mar xwỳnh kwỳjaja te hirã kamã pika mex kãm hy hkwỳ rôrôk nẽ higrõt nẽ ô raxta pyràk. Na htem ixkapẽr ma nẽ amnhĩ krã him hagjênh tỳx nẽ. Nẽ ixkôt ri amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri pa. Te mẽmo hy hkre kamã ô hkwỳja kêp 30 nẽ kamã kêp 60 nẽ kamã kêp 100ta pyrà nẽ Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho pa. E ã ixujarẽnhja kot anhỹr. Anẽ.
Kanê hpimxur ã harẽnh
Rukre 8.16-18, 8.24-25; Matêwre 13.10-15, 25.14-30
21 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê jahkre nẽ mẽ kãm:
—Xà na htem kanê hpôk nẽ poti ho hpro rỳ hitom kãm par krak ri unhwỳ? Nà na htem hpôk hãmri nẽ kỳx pê mẽmoj nhĩmõk ã unhwỳ. 22 Ja pyrà nẽ mẽ piitã kot hkwỳjê pê tanhmã hamaxpẽr punuj to ho hpimxur prãm tã tee ri kot ho hpimxur prãm kaprỳ. Koja nhỹrmã mẽ hamaxpẽr piitã amnhĩ to amnhĩrĩt pa. Nẽ mẽmoj piitã ra hpimxur mex tã koja nhỹrmã amnhĩ to amnhĩrĩt pa. Te mẽ kot kanê hpôk nẽ kỳx pê unhwỳr nhũm amnhĩrĩt mex pyràk. Ja pyrà nẽ na pa hte Tĩrtũm kapẽr o ri ixpimxur o ixpa hkêt nẽ. Na pa hte ixprĩ hã mẽ amã harẽnh mex o ixpa. 23 Kwa mẽ ixujarẽnhja ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm kapẽr anẽ. 24 Hãmri nẽ mẽ kãm:
—Nẽ kêr ka mẽ axpẽn kãm axukaprĩ ho ri tanhmã axpẽn to mex to ho ri apa. Kêr kê Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ mẽ apyrà nẽ mẽ akamã ukaprĩ pê mẽ ato mex o pa. 25 Koja mẽhõ inhmã tanhmã amnhĩ nhĩpêx mex to pa ja hã omu nẽ kot inhmã àpênh mexta pãnhã ho mex nẽ. No koja inhmã àpênh mex kêt pa ja hã omu nẽ hã ho mex kêt nẽ.
—Nẽ koja mẽhõ kãm ixkapẽr mar prãm nom kormã hprĩ hã mar mex kêt tã arĩ mar o pa nẽ gaa nẽ mar tỳx o mõ. No koja kuma nẽ ãm kuma hãmri nẽ gaa nẽ hã no hkêt. Anẽ.
Pur kãm mẽmo hy hkre xwỳnh jarẽnh
Matêwre 13.24-30
26 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—E pa mẽ amã tanhmã mẽ kot ixkapẽr mar tỳx xwỳnhjê jarẽnh to ka mẽ inhma. Koja mẽhõ ixkapẽr mar tỳx nẽ ra hkôt ri amnhĩ nhĩpêx o pa. Hãmri nẽ hamaxpẽr nyw o hamaxpẽr o pa nẽ amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx o pa. Te mẽ hpur kãm mẽhõ kot mẽmo hy hkre xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Na hte hyja kre ho pa. 27 Hãmri nẽ hkre hpa nẽ kamàt mẽ õt o hikwỹ nẽ arĩgro mẽ mẽmoj tã àpênh o pa. Rãhã nhũm mẽmo hyja arĩ hikwỹ ho hikwỹ hkêt nẽ. Koja amnhĩ nhĩpêx õ ho amnhĩ nhĩpêx nẽ higrõt kato nẽ hprêk. Kre xwỳnh kot tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to hã omunh kêt tã nhũm kãm hprêk.
28 —Na hte hpõm hapôx o pa nẽ higrõt o pyka kahte. Hãmri nẽ hprêk nẽ hô axpôt nẽ gaa nẽ hpãnhã ô. Hãmri nẽ hkamrêk pa nẽ xa. 29 Hãmri nẽ mẽ kot hikẽnh mã mex nẽ nhũm kot hkre xwỳnhta omu nẽ amnhĩm hamỳnh pa. Tã mẽ kot ixkapẽr mar mex xwỳnhjaja te mẽmo hy ra higrõt kator nẽ hprêk nẽ hô pipôt nẽ ô xwỳnhta pyràk. Nẽ uràk nẽ amnhĩ nhĩpêx õ ho amnhĩ nhĩpêx o pa. Anẽ.
Jejus te kot mẽmo hy pyràk ã kot amnhĩ jarẽnh
Matêwre 13.31-32; Rukre 13.18-19
30-32 Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—Tĩrtũm kot mẽ awỳr ixte mẽ ato amnhĩptàr kaxyw inhmẽnh ã ijarẽnhja. Te ixte mẽmo hy pixire pyràk. Koja mẽhõ mẽmo hy hõ pixire nẽ hkre nhũm ra higrõt. Nẽ gaa nẽ hprêk. Hãmri nẽ hpa anhgrà nhũm kuwênhre hwỳr mra nẽ hôptĩ kamã amnhĩm haê nhĩpêx. Mẽmo hyta grire htã nhũm hkre nhũm higrõt nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Tã kot paj nhỹrmã urà nẽ ixpyxi htã kot paj pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptà nẽ mẽ omunh mex rãhã ho ri ixpa. Anẽ.
à na pre Jejusja hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã amnhĩ tã kuxi nẽ ujarẽnh anẽ. 33 Mẽ kãm ujarẽnh kãm mẽ ahkre ho pa. Te nhãm mẽmoj jarẽnh pyrà nẽ amnhĩ tã haxwỳ nẽ harẽ. Mẽ kot tanhmã mar to hã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ kãm ujarẽnh to. 34 Na pre ãm ujarẽnh pix kãm mẽ kãm kapẽr mar prãm kêt xwỳnhjê mã amnhĩ jarẽnh rãhã ho pa. No mẽ kot hkôt pa ho pa xwỳnhjê mã nhũm hprĩ hã ujarẽnh jarẽ nhũm mẽhprĩ hã mar mex nẽ.
Jejus kot kôk o pinhkrênh ã harẽnh
Matêwre 8.23-27; Rukre 8.22-25
35 Tã nhũm amỹkry nhũm Jejus arĩ pàr kre kamã nhỹ. Hãmri nẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kãm: “E pu mẽ ma xarmã mõ.” 36 Anẽ hãmri nẽ mẽ kot mar o hkrĩ xwỳnhjê re nẽ pàr mã agjê nẽ ma xarmã mõ. Garirej rũm kato nẽ ma xarmã pika hõ hwỳr mõ. Nhũm pàr kwỳja ma mẽ hkôt mõ. 37-38 Nhũm Jejus ra õtxwa nẽ tẽ nẽ pàr kre kamã hkrã japar xà hã hkrã xi nẽ ra õt tỳx nẽ nõ. Nhũm kôk àpêr tỳx nẽ nhũm gô kànhmã harĩ nẽ axpẽn tak. Ra ri xatã axpẽn tak nẽ pàr kre kamã axkapĩ nhũm ra mẽ kêp àr o mõ. Hãmri nhũm mẽ tee ri amnhĩ nhĩpêx nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ Jejus wỳr hprõt nẽ kumra nẽ kãm:
—Kwa kànhmã nhỹ Pahihti. Kot puj mẽ jarãhã pahtyk pa. Anẽ.
39 Hãmri nhũm hkrãkato nẽ kànhmã nhỹ nẽ kôk mẽ gôta pumu nẽ wa kãm kapẽr o:
—E kwa wa anhĩkrê. Anẽ.
Hãmri nhũm gô mẽ kôk hpinhkrênh kurê kumrẽx.
40 Hãmri nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kãm:
—Hêxta waa nẽ. Kormã mẽ ate amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mẽ wa inhmã ajamaxpẽr tỳx kêt. Hã na ka mẽ ri amã ma nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr. Anẽ.
41 Hãmri nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omu nẽ tee ri axpẽn pumunh pê omunh o kuhê. Hãmri nẽ axpẽn mã:
—Kokỹỹ. Jejus kêp mẽ panhĩõ hkêt. Mẽ pahtõ kot pu te kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ kôk mã pakapẽr nhũm anhĩkrê? Nà mẽ pakurom àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx. Anẽ.