5
Jejus kot mẽhõ nê mẽkarõmnuti janor ã jarẽnh
Matêwre 8.28-33; Rukre 8.26-34
Tã nhũm Jejus mẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽrohã mõ nẽ xarmã Geras wỳr pôj. 2-4 Hãmri nẽ pàr rũm hapôj nhũm mẽhõ myja Jejus pumu nẽ hwỳr tẽ. Mẽkarõmnuti kot hwỳr àr nhũm ỹ hã oprê htỳx kumrẽx. Hãmri nẽ hkwỳjê hkàx ã kapôt ã mẽ hã pika kamã ri hkênh nẽ pa ho pa. Nhũm mẽ xatã kàx o hte hpre nẽ hpa hpre htã no nhũm kurê. Nẽ kamàt kãm nẽ arĩgro hã àmra htỳx o mrar pê kẽn o amnhĩ tak o mra. Mẽ hã pyka kamã nẽ kapôt ã hixêt ã amnhĩ tak tỳx rãhã ho mra. Tã amỳm Jejus pumu nẽ hwỳr hprõt nẽ hã hpijaàm kaxyw kutã hkõn krã ho tẽm nẽ hparpê nhỹ. 7-8 Hãmri nhũm omu nẽ nê mẽkarõmnuti mã kapẽr nẽ kãm:
—Kwa kurũm akato nẽ ma tẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ tanhmã myta o nhũm tãm mẽkarõmnuti nhỹ hã Jejus mã kapẽr nẽ àmra kamã kãm:
—Pa Tĩrtũm Kra Jejus? Mo kaxyw na ka ixwỳr tẽ? Kwa tanhmã ixto hkêt nẽ nà?
9-10 Anẽ nhũm kãm:
—Tanhmã na anhĩxi te? Anẽ.
Nhũm kãm:
—Nà ixpê Mẽohtôhti. Mẽkarõmnuti ohtô nẽ kot ixwỳr gjêx jakamã na htem ã inhĩxi jarẽnh anẽ. Kwa nê mẽ ijanor kêt nẽ nà? Anẽ.
11-12 Hãmri nhũm mẽkarõmnuti tãm amnhĩ to kuwỳ nẽ kãm:
—Kwa kêr ka jahti nê mẽ ijapôx japêr nẽ mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o mẽ pa htũm xàta wỳr mẽ ixrẽnh kêt nẽ. Hagrô hkwỳ mũj wỳr mãn mẽ ixrẽ pa mẽ hpãnhã hwỳr mãn hagjê? Anẽ.
13 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tôe. Mẽ tãm hwỳr mra. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽmyta pê hapôx pa nẽ ma hagrô hwỳr mrar kurê kumrẽx nẽ mẽ kãm gjêx pa nhũm myja akupỹm tãm hkrã. No nhũm hagrôja mẽkarõmnuti pymaj amỹra nẽ axkahkũm nẽ hprõt nẽ himô hã krã hixêt ã axpum rôrôk nẽ gôx kãm mrõ nẽ hpikaprãr pa. Ohtô rax kumrẽx. Kêp 2.000 tã hpikaprãr pa. 14 Hãmri nhũm hagrô jamãr o ri mẽ pa xwỳnhjaja tee ri ja hã omu nẽ ma mẽ õ patrãw wỳr akupỹm mẽ piitã mẽ kãm harẽnh o hprõt nẽ mra. Hãmri nẽ mẽ kãm ujarẽnh pa. 15-16 Nhũm mẽ tee ri mẽ kuma nẽ ma Jejus wỳr mra nẽ hkaxpa nẽ kuri myta pumu. Nhũm ra akupỹm tãm hkrã nẽ ê kamã tãm amnhĩ nhĩpêx nẽ nhỹ. Nhũm mẽ kot hã omunh xwỳnhjaja mẽ kãm ujarẽnh pa nhũm mẽ kuma nẽ myta pumu hãmri nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o kãm Jejus puma nẽ. 17 Hãmri nẽ amnhĩ nê kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa mẽmo kaxyw na ka mẽ ixwỳr rê? Mẽ ma akupỹm amrar tokyx anẽ. Anẽ.
18 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ akupỹm pàr wỳr agjê nhũm akupỹm mex xwỳnhta tee ri ja hã mẽ omu nẽ mẽ hkôt hkrà. 19 No nhũm Jejus kãm:
—Nà kot kaj mẽ ixkôt amõr kêt nẽ. Ma akupỹm anhõ krĩ hwỳr mãn tẽ nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kot akupỹm ato mex ã amnhĩ jarẽnh o ri mẽ hkôt apa. Anẽ.
20 Hãmri nhũm kuma nẽ ma akupỹm tẽ. Hãmri nẽ õ pyka pê Tekap kãm mẽ kãm Jejus kot tanhmã ho mex to hã harẽnh ri mẽ hkôt pa nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê kuma nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr.
Jejus kot akupỹm mẽhõ ho mex nẽ akupỹm mẽhõ ho htĩr ã harẽnh
Matêwre 9.18-26; Rukre 8.40-56
21 Tã nhũm Jejus mẽ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjê mẽrohã akupỹm xarmã mõ nẽ rê. Hãmri nẽ pàr nhô nẽ api nẽ gô mỳri kuhê nhũm pika nhõ xwỳnhjaja Jejus pumu nẽ hã pikuprõnh rax nẽ. 22-23 Hãmri nhũm mẽhõ my pê Jajtija hwỳr tẽ nẽ kutã hkõnkrã ho htẽm nẽ nhỹ. Kêp Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre xà hã ixkre jamãr xwỳnh maati na pre. Nhũm hkra nija kêp à htỳx nẽ htyk kaxyw nẽ nõ. Kormã nyw. Kormã hã amgrà pê 12 pix tã ra kêp htyk kaxyw. Hãmri nhũm Jajtija tee ri hkukamã hamaxpẽr nẽ ma Jejus wỳr tẽ nẽ hpar pê hkõn krã ho tẽm nẽ ho hwỳr kãm hihtỳx nẽ kãm:
—Pa akupỹm mẽ ixto mex xwỳnh maati. E awỳr na pa tẽ. Na ra ixkra ixpê htyk kaxyw. Pa tee ri omu nẽ kaxyw amã ijamaxpẽr nẽ awỳr tẽ. Jakamã kwa ma ixkôt inhõrkwỹ hwỳr tẽ nẽ inhmã omu nẽ hã anhĩhkra xi nẽ akupỹm inhmã ho mex. Anẽ.
24 Hãmri nhũm kuma nẽ ma hkôt tẽ. Nhũm mẽ ohtô nẽ axpẽn nhĩgãnh nẽ axpẽn kujahêk o wa hkôt mra. 25 Nhũm mẽhõ nija haxwỳja wa hkôt tẽ. Na pre hte hkamrô hkryre rãhã ho pa hã ra hã amgrà kêp 12. 26 Nẽ tôtô mã amnhĩrer rax nẽ nhũm mẽ tee ri kot ho mex kaxyw nom xatã hkane kaprỳ. Hãmri nhũm ra hikàxpore kêp hapêx nhũm arĩ ãm rãhã nẽ pa. 27-28 Hãmri nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ Jejus jarẽnh ma nẽ hamaxpẽr o:
—Ma kot paj ma hwỳr tẽ nẽ kêp ê pix kupênh tã akupỹm inhmex japêr. Ma kot paj ho anẽ.
Anhỹr o hamaxpẽr hãmri nẽ ma mẽ hkôt hwỳr htẽm kurê kumrẽx. Nhũm mẽ ohtô raxja kaêx ã mẽ hkôt hwỳr tẽ. Hãmri nẽ katut kôt kêp ê nhĩrê kupê. 29 ãm ê pix kupênh tã akupỹm mex ã amnhĩ pumunh kurê kumrẽx. 30 Hãmri nhũm Jejus kot kêp ê kupênh ã amnhĩ tã omu nẽ hêx rom xa nẽ mẽ ho hakẽx nẽ amnhĩ tã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ atõ na ka ri amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr tỳx pê ixpê ixê kupê? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ piitã kuma nẽ tee ri axpẽn pumu nẽ kãm amnhĩ tã aprã. 31 Hãmri nhũm hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjaja kãm:
—Mẽ kot apê amnàr griã kot ka kêt ri mẽhõ kot apê hkupênh xwỳnh ã ri mẽ hkukja. Kwa mãn ãm mẽhõ amarĩ apê hkupê. Anẽ.
32 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà na amarĩ ixpê hkupênh kêt nẽ. Na amnhĩ kaxyw inhmã hamaxpẽr tỳx pê ixpê hkupê. Tã na ixàhpumunh tỳx xà ho akupỹm mex. Nom ra ixte mẽhõ kot ixpê hkupênh xwỳnhta pumunh jakamã na pa ixêx rom ã amnhĩ tã ri mẽ hkukjêr anẽ. E kwa mẽ atõ inhmã amnhĩ jarẽ. Anẽ.
33 Hãmri nhũm nija kuma nẽ tee ri kêp kot amnhĩ to hpimxur prãm. Hãmri nẽ hpijaàm nẽ hwỳr htertet o tẽ nẽ kutã hkõn krã ho tẽm nẽ nhỹ nẽ kãm amnhĩ jarẽ nẽ kãm:
—Ma pa na pa inhmã inhmex prãm xàj apê axê kupê. Tã na pa akupỹm inhmex. Anẽ.
34 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Tỳ. Nà ate amnhĩ kaxyw inhmã ajamaxpẽr tỳx kôt ã ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr jakamã na ka akupỹm amex. Kot kaj axte akamrô rãhã ho ri apa hkêt nẽ. E mãmrĩ ajamakêtkati nẽ ma akupỹm anhõrkwỹ hwỳr tẽ. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ hkĩnh nẽ ma akupỹm tẽ.
35 Rôm nhũm Jajti mã mẽ àpênh xwỳnhjaja õrkwỹ rũm ma õ patrãw kutã mra nẽ wa hkaxpa nẽ Jajti mã kãm:
—Kwa na ra akra apê ty. Mo kaxyw kot ka kêt amnhĩ kôt Jejus o mõ? Kwãr mãmrĩ ma akupỹm awjanã nẽ tẽ. Anẽ.
36 Hãmri nhũm Jejus mẽ kuma nẽ Jajti mã kãm:
—Kwa tee ri akra hkukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Ãm kaxyw inhmã mãn ajamaxpẽr tỳx rãhã nẽ. Anẽ.
37-40 Hãmri nhũm mẽ axte mõ nẽ mẽ õrkwỹ hwỳr pôj nẽ mẽ omu. Nhũm mẽ ra hã htu rax nẽ mỳr o hkrĩ. Hãmri nhũm Jejus mẽ hwỳr axà nẽ mẽ omu nẽ kot mẽ hkra htyk kumrẽx ã omunh tã mẽ kãm:
—Kwa mẽ hãmri amỳr kêt nẽ. Na nireta htyk kêt nẽ. Na ãm gõr nẽ nõ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kot ra htyk ã omunh mex jakamã kuma nẽ ãm kuma nẽ axtem nẽ ri axpẽn mã hã hpẽr o axkẽ. Hãmri nhũm Jejus mẽ hanor pa nẽ hitom kãm htyk xwỳnh wỳr àr kaxyw nẽ amnhĩ kôt Juãw nẽ Xiakre nẽ Simãw Pêtre nẽ kaxyw htyk xwỳnh katorxà nẽ hipêêxà pix amnhĩ kôt mẽ ho axà. 41 Hãmri nẽ htyk xwỳnhta wỳr tẽ nẽ hpa hã kupy nẽ kãm kapẽr nẽ kãm:
—Pa? E kwa kànhmã nhỹ. Anẽ.
Nom amnhĩ kapẽr kãm harẽ nẽ kãm:
—Tarit kũm. Anẽ.
42 Hãmri nhũm kànhmã ỹr kurê kumrẽx nẽ kànhmã xa nẽ ri mra. Na pre ra hprêk nẽ ty. Na ra hã amgrà kêp 12 tã ty nhũm Jejus akupỹm ho htĩr nẽ kànhmã ỹr nhũm kànhmã xa nẽ ri mra. 43 Hãmri nhũm kuri omunh xwỳnhjaja amnhĩ jaêr pê omu nẽ kamã no pyma nẽ hkĩnh tỳx kumrẽx. Hãmri nhũm Jejus katorxà mẽ hipêêxàja wa kãm:
—E mãn ra kãm prãm nẽ. Wa tokyx kãm mẽmoj japêr kê kukrẽ. Nom kêr ka wa inhmar kumrẽx. Kêr ka wa akupỹm ixte ho htĩr ã ri mẽ kãm ijarẽnh o ri apa hkêt nẽ. Ãm kwarĩ ho kwarĩ. Anẽ.