10
Kagà kaxkep grire jarẽnh
Tã pa arĩ mẽmoj pumu. Nhũm axte Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh xihtỳxjê hõja pika hwỳr wrỳk o tẽ. Nẽ êja kakrã ho na pre. Nẽ hkrã mỳ ri màxwỳxti ajêt. Nẽ hkuk te myt no kamã hirã htỳx pyràk. Nẽ akutã hte kamã te kuwy hpôk pyràk. Nẽ ĩhkra kamã kagà kaxkep grire ra pipôt nhũm ma o tẽ nẽ o wrỳ nẽ o xa. Nẽ gô xujanãr kãm upôk rũm hte xãm nẽ kỳx pê amgrà kamã apke rũm hte xãm nẽ o xa pa ixprĩ hã omu.
Hãmri nhũm kàx pêê amỹra. Te rêãw hkàr tỳx pyràk. Nhũm hpãnhã kaxkwa kamã mẽhõja kãm kapẽr. Te na katõtõk o 7 wês pyràk pa ixprĩ hã tanhmã kapẽr to hã kuma. Hãmri nẽ ra mẽ amã ã kagà kaxyw nhũm mẽ ja nê inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—Kwa nà kwarĩ ja kot kaj hã kagà hkêt nẽ. Ãm ja pix kot kaj akwỳjê mã hã kagà hkêt nẽ. Ãm kapxipix mãn ama nẽ ri hã apa.
Anhỹr jakamã pa mẽ amã hã kagà hkêt nẽ. Ãm papxipix kuma nẽ ri hã ixpa.
Tã nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot gô xujanãr kãm upôk rũm hte xãm nẽ apke amgrà kamã ãm xwỳnhta hãmri Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr kaxyw nẽ kànhmã ĩhkra pẽ. 6-7 Tĩrtũm pê kaxkwa nẽ pika nẽ gô xujanãr o kator nẽ kamã kot mẽmoj piitã ho kator xwỳnhja. Nẽ htĩr rãhã nẽ pa ho pa xwỳnhja. Nhũm ỹ hã kapẽr nẽ kapẽr o:
—E hãmri. Amnepê mã na pre Tĩrtũm ỹ hã mẽ kãm kapẽr o ri mẽ pa xwỳnhjê mã tanhmã amnhĩ kukamã amnhĩ jarẽnh to. Tanhmã kot pika piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjê nhĩpêx to hã amnhĩ jarẽ. Nẽ mẽmo arĩgro hã mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê tanhmã kot mẽ hipêx to hã mẽ hkukamã mẽ hã amnhĩ jarẽ. Tã ra ã mẽ hipêx anhỹr xà hã arĩgro kato. Jakamã koja kapẽr o wrỳk xwỳnh kot hitepta õ pifti kakô hãmri nhũm mẽmojja ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kurê kumrẽx. Ãm hãmri na pa mẽ amã ja jarẽ. Anẽ.
Pa mar o ixãm rôm nhũm wam inhmã kapẽr xwỳnhta axte inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E ma pika hwỳr wrỳ nẽ gô xujanãr kãm upôk rũm hte xãm nẽ amgrà kamã apke rũm hte xãm xwỳnhta wỳr tẽ nẽ kêp kagà kaxkep grire pipôt xwỳnhta py. Anẽ.
Hãmri pa kuma nẽ ma hwỳr wrỳ nẽ hã kuwỳ nhũm inhmã kugõ nẽ inhmã:
—E mĩ. Apy nẽ akrẽ. ànhre. Te kot menh xành pyràk. Nom kot kaj akrẽ nẽ anhõhy xà. Nom mãmrĩ apy nẽ akrẽ. E mĩ. Anẽ.
10 Hãmri pa kêp kupy nẽ hkaki nhũm ànhre. Pa hkrẽr pa hãmri nẽ inhõhy xà kurê kumrẽx.
11 Hãmri nhũm kot inhmã õr xwỳnhta inhmã:
—Nà ãm hãmri na ka apy nẽ akrẽ. Jakamã kêr ka ano ho ate mẽmoj piitã omunh xwỳnhja nẽ ajamak o ate mẽmoj mar xwỳnhja nẽ ate tanhmã Tĩrtũm kapẽr mar toja ka piitã hã kagà hpa. Hãmri nẽ ate omunh xà hkôt akwỳjê mã piitã harẽnh o apa. Mẽ kot nhỹrmã Tĩrtũm kot tanhmã mẽ piitã mẽ hipêx to hã harẽnh mar kaxyw. Ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ urojê piitã koja nhỹrmã ã mẽ hipêx anẽ. Ahpỹnhã ri mẽ kapẽr xwỳnh piitã. Nẽ mẽ õ pahijaja. Ãm mẽ piitã koja nhỹrmã ã mẽ hipêx anẽ. Anẽ.