11
Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr xwỳnh pijakrut wa harẽnh
Tã nhũm mẽhõj inhmã mẽmoj to mĩdi xà hã pĩ ryre gõ nẽ inhmã:
—E ja py nẽ Jerujarẽ hwỳr wrỳ nẽ kamã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja o mĩdi. Nẽ ixkre kamã amnepêm mẽ kot amnhĩ tomnuj pãnhã Tĩrtũm mã ôwêhti nhõr xà hã mêstita mã ho anẽ nẽ ho mĩdi. Nẽ ixkre kamã mẽ kot Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh o mẽ hkrĩ xwỳnhjaja ka aprĩ hã mẽ ho kõta.
—No ixkre kapem pikaja ka ho mĩdi hkêt nẽ. Ra Tĩrtũm kot mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê mã hkaga jakamã koja mẽ htỳx ri kãm hprãm xà hkôt tanhmã homnu hto ho pa. Nẽ Jerujarẽ piitã hkôt ri homnu ho paja ã hã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt mytwrỳ kêp 6.
—Koja Tĩrtũm ma ỹ hã kapẽr xwỳnh ho hamẽxkrut nẽ mẽ hwỳr wa kumẽ nhũm wa ma mẽ hwỳr wrỳ nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Hãmri nẽ tee ri mẽ kot tanhmã amnhĩ tomnuj to hã mẽ omu nẽ hkaprĩ nẽ. Hãmri nẽ wa hkaprĩ xàj xak punure kaxô nẽ haxà nẽ mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o ri wa pa hã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt mytwrỳ kêp 6. Jakamã e. Pĩja py nẽ ma mẽ hwỳr wrỳ nẽ ixkreta o mĩdi. Anẽ.
Wa pijakrut wa kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o wa pa xwỳnhta wa. Na htem wa kot amnhĩ nhĩpêx ã wa harẽnh ma nẽ mẽmo pĩ hpàr pê oriwêhti kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx toja mã hamaxpẽr kurê kumrẽx. Nẽ amnepêm Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr o pa xwỳnh pê Jakaris kot kanê hpôk xãmta mã mããnẽn hamaxpẽr. Oriwêhti xôja htwỳm rax kumrẽx nhũm htem htwỳm opôj nẽ ho kanê ho nỳt nẽ hpôk nẽ kỳx pê unhwỳ nhũm mẽ piitã hirã kamã rĩt mex o ri mra. Nẽ kanê hpôk mexja te kot Tĩrtũm kapẽr pyràk. Nẽ kanê xãm xàja te kot Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o wa pa xwỳnhta wa uràk. Nẽ oriwêhtija haxwỳja te kot wa uràk. Ra Tĩrtũm Karõ kot wa hkarõ mã àr jakamã na hte wa hprĩ hã mẽ kãm Tĩrtũm kapẽr jarẽnh o pa nhũm mẽ kot mar xwỳnhjaja te kanê nhĩrã kamã ri rĩt mex nẽ ri pa pyrà nẽ hprĩ hã mar tỳx nẽ.
Tã koja mẽhõ tanhmã wa hipêx to kaxyw wa hwỳr tẽ nhũm wa hakwa rũm kuwy hpôk kato nẽ kot tanhmã wa ho mã xwỳnhta o hxêt o kupĩ.
Nẽ koja wa Tĩrtũm xàhpumunh tỳx xà ho tanhmã ri mẽ hã mẽmoj nhĩpêx to pê mẽ kãm kapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt pa. Jao tanhmã na hto nhũm mẽ hã wrỳk kêt ry nẽ. Rỳ tanhmã mẽ kêp gô hto nhũm mẽ hkamrô hã mẽ kêp amnhĩ jahkre. Koja wa ã Tĩrtũm nhỹ hã mẽ kêp mẽmoj nhĩpêx anhỹr ho wa pa. Nẽ xatã wa kãm hprãm xà hkôt tanhmã mẽmoj tomnu hto. Nẽ mẽ kãm kapẽr o pa pê ã mẽ hipêx anhỹr o wa hã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt mytwrỳ kêp 6 nẽ rĩ kormã ho hapêx. Hãmri nhũm ahkre xupỳm rũm Satanasti nhõ kôwenatôja kato nẽ ma wa hwỳr tẽ nẽ nhỹri pry kahti ri wa unê nẽ wa kupĩ nhũm wa pry kamã ty nẽ nõ. Hãmri nhũm mẽ wa haxàr kêt nẽ nhũm wa arĩ pry kamã nõ. Krĩ kapem na prem pĩ kahpa hã Jejus nhô nẽ kupĩ. Krĩ nhõ xwỳnhjaja mẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx xwỳnh na mẽ. Te ho amnepêm krĩ pê Sotõ mẽ pika pê Ejit kamã mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê kot amnhĩ nhĩpêx pyràk. Jakamã nhũm mẽ kot wa haxàr nê axpẽn kurê nhũm wa pry kamã arĩ ty nẽ nõ nhũm mẽ piitã wa hwỳr mra nẽ wa omu. Nẽ ahpỹnhã krĩ piitã hkôt mẽ pa xwỳnhjaja tanhmã amnhĩ to nẽ ja hã wa omu. Ahpỹnhã ri pika piitã hkôt mẽ urojaja. Nẽ ahpỹnhã ri mẽ kapẽr xwỳnh piitã. Hãmri arĩ ahpỹnhã mẽ õ krĩ kamã pa htã tanhmã amnhĩ to nẽ wa htyk ã wa omunh ã hã apkati axkrunẽpxi nẽ hkôt hã myt ahpa. 10 Koja mẽ wa htyk ã wa omu hãmri nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ hkĩnh xàj axpẽn mã hkĩnh xà nhõr o pa. Wa kot kormã htĩr ri tanhmã mẽ homnuj to ho ri mẽ hkôt paja mã hamaxpẽr nẽ wa htyk ã wa omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ.
11 Tã koja wa htyk ã apkati axkrunẽpxi nẽ hkôt hã myt ahpa hãmri nhũm Tĩrtũm wa kamã htyyxà rẽ nẽ akupỹm wa ho wa htĩr nhũm wa kànhmã xa nẽ ri mra. Hãmri nhũm mẽ kot wa omunh xwỳnhjaja tee ri hã wa omu nẽ kãm wa uma htỳx kumrẽx. Ãm kãm wa uma ho kãm wa uma.
12 Hãmri nhũm kaxkwa kamã mẽhõja wa kãm kapẽr nẽ wa kãm:
—E war amnẽ mẽ ixwỳr war api. Anẽ.
Hãmri nhũm wa kuma nẽ ma kakrã kamã àpir o mõ. Nhũm mẽ kãm wa hkurê xwỳnhjaja tee ri wa àpir ã wa omu.
13 Hãmri nhũm pika htertet tỳx nẽ. Nẽ krĩ kamã ixkre ohtô nẽ grành pa nẽ mẽ hkwỳ nhĩmex rax nẽ nhũm mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ axkaprã. Mẽ kêp 7.000 nẽ pikaprãr pa. Hãmri nhũm arĩ mẽ htĩr nẽ ri mẽ pa xwỳnhjaja tee ri mẽ omu nẽ kãm ma xàj htertet tỳx nẽ axpẽn mã:
—Kwa Tĩrtũm mãn ã mẽ panhĩpêx anẽ. Hihtỳx o hihtỳx jakamã kaxkwa rũm ã mẽ panhĩpêx anẽ pu mẽ pahpiitã pano ho ixkre pigrành ã omu. Anẽ.
14 E na ra amnhĩ xà htỳx kamã hamak xàja hamẽxkrut nẽ hapêx. Tã no ãm arĩ mẽ kaxyw pyxi nẽ arĩk.
Mẽ kot pifti kot hitep kakôr ã harẽnh
Apokarip 4.8, 5.9-14, 7.9-12, 14.2-5, 15.3-4, 19.1-2
15 Tã nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot hitepja õ pifti kakô nhũm kaxkwa kamã mẽ pa xwỳnhjaja kàx pê kapẽr o:
E ãm hãmri. Na ra Mẽpahpãm Maati mẽ Jejus Krisja wa kêp krĩ piitã hkôt mẽ piitã mẽ õ Pahihti na wa.
Koja Mẽpahpãm Maatija kêp Pahi Maati rãhã nẽ pa ho pa xwỳnh. Anẽ.
16 Hãmri nhũm mẽ àptàr tũm pê 24jaja. Tĩrtũm kot mẽ pahto amnhĩptàr o hkrĩ xà mã hipôk nẽ mẽ hkrĩ xwỳnhjaja. Hãmri ã mẽ kapẽr anhỹrja ma nẽ Tĩrtũm ã hpijaàm kaxyw hpar pê rôrôk pa nẽ htu mỳr pê hikwỹ. Hãmri nẽ kãm mex o mex ã harẽ nẽ kãm:
17 Pa Pahi Maati Tĩrtũm. Nà ãm hãmri mẽ ixrom axàhpumunh o axàhpumunh nẽ axihtỳx o axihtỳx.
Amnepê mã kormã mẽmoj kêt ri na ka pre arãhã apa ho apa.
Tã arĩ arãhã apa ho apa.
Ãm hãmri apê mẽ ixpiitã mẽ ixto amnhĩptàr xwỳnh. Nà ãm hãmri amex o amex.
18 Kot kaj tokyx mẽ piitã tanhmã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ harẽnh to.
Nẽ ra mẽ htyk xwỳnhjaja kot kaj mẽ piitã akupỹm mẽ ho mẽ htĩr pa nhũm mẽ pika rũm hapôx pa nẽ ma mra nẽ arĩ mẽ htĩr xwỳnhjê nhĩhkô hã akutã hkrĩ pa.
Ka mẽ piitã mẽ omu nẽ tanhmã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ omunh hkôt tanhmã mẽ harẽnh to.
Mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja kot kaj ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa htũm xà hwỳr amnhĩ nê mẽ arẽ nhũm mẽ ma hwỳr hapêx. Hãmri nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ gryk tỳx kumrẽx.
Ka hpãnhã mẽ kot akôt amnhĩ xunhwỳr nẽ akapẽr kôt amnhĩ nhĩpêx o mẽ pa xwỳnh piitã mẽ omu nẽ tanhmã mẽ ho mex to.
Mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnhjaja nẽ mẽ kot amnhĩ to hkryre xwỳnhjaja.
Nẽ amnepêm mẽ kot anhỹ hã mẽ kapẽr o mẽ pa xwỳnhjaja.
Akrajê piitã kot atã hpijaàm xwỳnhjaja kot kaj kormã mẽ htĩr ri tanhmã amnhĩ to mex hã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ ho mex to.
à kot kaj tokyx mẽ piitã ahpỹnhã mẽ omunh xà hkôt mẽ hipêx anẽ. Anẽ.
19 Hãmri nhũm kaxkwa kamã Tĩrtũm nhõrkwỹ hã hakwakre kahê xà amnhĩ mẽ pa kamã ôr o mês kunĩhtita pumu. Pu nhũm na hkatõtõk nẽ haxênh nẽ hkrakrak nẽ na mê te kot jêr krã hakotre pyràk xwỳnhja pikap rôrôk rax nẽ. Nẽ pika htertet tỳx o htertet tỳx pa arĩ omunh o xa.