12
Mẽhõ ni mẽ kagãmnuti wa harẽnh
Tã pa axte mẽmoj pumu. Kaxkwa kamã aa mẽ pahte mẽmoj pumunh kêt xwỳnhja pa omu. Nhũm mẽhõ nija xê te myt no mã hirã htỳx pyràk. Nẽ hpar nhõkwa kamã mytwrỳre ajêt. Nẽ kanhêti ho 12 o mẽ ahkà tu nẽ o xa. Na ra htujarô nẽ hpijagri kaxyw õhy xà nẽ amnhĩ kamnhêr o xa.
Tã pa axte mẽmoj pumu. Aa mẽ pahte mẽmoj ã kot anhỹr pumunh kêt xwỳnh õja pa omu. Kagãmnuti nom ãm axtem hkà kamrêk tỳx kumrẽx. Nẽ rax kumrẽx. Nẽ hkrã kêp 7. Nẽ hkrã piitã kamã ôr o pahi hã mẽ ahkà htu nẽ o nõ. Nẽ hkrã kamã pàr kêp 10.
Tã nhũm hamy ho apêr o kaxkwa kamã kanhêti ho ohtô nẽ pikap kurẽ. Hãmri nẽ õhy xà nẽ amnhĩ kamnhêr o ãm xwỳnhta wỳr tẽ nẽ hkra kator nhũm kot kêp krẽr kaxyw kutã hamãr o nõ.
Hãmri nhũm hkra kato nẽ myre. Hihtỳx o hihtỳx ã kot pika piitã hkôt mẽ piitã mẽ ho amnhĩptàr mã xwỳnh na pre. Nhũm kagãmnutija kot kêp utàr nẽ hkrẽr mã tã nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhjê hõja hwỳr wrỳ nẽ kêp kumỳ nẽ ma Tĩrtũm wỳr kaxkwa kamã kot mẽ pahto amnhĩptàr ã hkrĩ xà maatija wỳr ho api.
Hãmri nhũm kagãmnuti tee ri ma kot kêp o mõr ã omu nẽ hpãnhã nita o apkjê nẽ kot tanhmã ho kaxyw nhũm amnhĩ tã omu nẽ umaj hprõt nẽ ma tẽ nẽ nhỹri kapôt ã amũxu. Ra Tĩrtũm kot hkukamã kãm hpimxur xà nhĩpêx xà hwỳr hprõt nẽ ma tẽ nẽ kamã kêp amũxu. Nhũm Tĩrtũmja nê kagã pumunh mex nhũm kêp hpimxur mex ã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt hã mytwrỳ kêp 6.
Mẽ kot kaxkwa kamã mẽkarõmnuti kurê kaxàr ã mẽ harẽnh
Tã nhũm mẽ ra kaxkwa kamã kurê kaxàr kaxyw. Kagãmnuti mẽ hkwỳjaja nhũm mẽ ra Tĩrtũm kurê kaxàr kaxyw kutã amnhĩ xunhwỳ. Jakamã nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hkrãhtũm Mikewja ma mẽ hwỳr amnhĩ kôt hkwỳjê o mra nẽ mẽ pijapu ho kuhê.
Hãmri nhũm kagãmnuti tee mẽ kutã amnhĩ to htỳx kaprỳ nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjaja amnhĩ nê mẽ ho axtem nẽ kaxkwa rũm mẽ kator o mẽ kator.
Satanasti pê kagãmnutita kagã kot ni kator ewa mã hêx xwỳnh na pre. Nẽ hêx rom tanhmã hêx to ho pa xwỳnh. Jakamã nhũm Mikew mẽ hkwỳjaja hkwỳjê mẽ mẽ ho hpimrààtã amnhĩ nê pikap mẽ rẽnh pa.
10 Hãmri nhũm kaxkwa kamã mẽhõja axte kàxpê kapẽr nẽ kapẽr o:
E ãm hãmri. Na ra Tĩrtũm hihtỳx o hihtỳx o mẽ panê mẽmoj punuj piitã ho hapêx par kumrẽx.
Na pre hte Satanasti pê mẽkarõmnutija xatã hwỳr mra nẽ kãm tanhmã Jejus kwỳjê ho kapẽr punuj to ho pa.
Tã koja axte mẽ ho kapẽr kêt kumrẽx. Ra Tĩrtũm kot amnhĩ nê kator o kator nhũm ra ma mõr o mõr kênã.
Koja Tĩrtũm pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjê japôx pa nẽ hpãnhã mẽ kaxyw Kra Krisja xãm nhũm pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr rãhã ho pa.
Nà ãm hãmri. Ja mex o mex.
11 Na pre Jejus kôt mẽ pahtõ nẽ mẽ pahtõxjaja mẽkarõmnuti kutã amnhĩ to htỳx nẽ pa. No ãm amnhĩ nhỹ hã ã kutã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt.
Mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer xwỳnhta na pre ty nẽ hkamrô ho mẽ kuhõ nẽ mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx.
Jakamã nhũm prem kukwak ri Satanasti kutã amnhĩ to htỳx rãhã pa.
Nhũm mẽ kot Jejus ã mẽ himex par kaxyw tã nhũm mẽ kãm htyk pyma hkêt nẽ. Ãm Jejus kôt arĩ amnhĩ to htỳx nẽ mẽ hkôt pa rãhã nẽ.
Jao arĩ mẽ kãm Jejus kot mẽ panê tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ri mẽ hkôt pa.
12 Tã Tĩrtũm ra kot mẽ panê mẽmoj punuj o hapêx par jakamã kwa kaxkwa kamã mẽ apa xwỳnhjaja kêr ka mẽ akĩnh nẽ apa.
Nom gô xujanãr kãm nẽ pika kamã mẽ pa xwỳnhjaja hêxta waa nẽ. Koja mẽ mex kêt nẽ.
Nẽ ra Mikew mẽ hkwỳjaja kot amnhĩ nê kaxkwa rũm mẽkarõmnuti mẽ hkwỳjê kator nẽ pikap mẽ rẽnh par jakamã nhũm Satanastija gryk tỳx kumrẽx.
Tĩrtũm kot ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa tũm xàta wỳr mẽnh xà hã arĩgro hwỳr amgrà grêre nhũm tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr nẽ gryk tỳx o gryk tỳx. Anẽ.
13 Hãmri nhũm kagãmnutija mẽ kot amnhĩ nê kaxkwa rũm kator ã amnhĩ pumu nẽ gryk tỳx nẽ. Nẽ gryk xàj ma akupỹm ni kot hkra myre ho pijagri xwỳnhta wỳr tẽ nẽ tanhmã ho kaxyw hkôt ho krihkrit.
14-16 Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõja omu nẽ nija mã àànhàhti jara gõ. Kot kagãmnuti pê ho htor nẽ ma nhỹri hpimxur xà wỳr htẽm kaxyw. Nẽ kormã htor kaxyw nhũm kagãmnuti omu nẽ kot gô ho hanhir kaxyw hkôt hakwa rũm gô kapĩ nhũm hpikapĩr rax kumrẽx. Te pyhti hprõt tỳx pyràk. Hãmri nhũm Tĩrtũm omu nẽ nija nê tanhmã pika hto nhũm kãm axkjê nhũm gô hprõt nẽ kamã pikapĩr pa. Jakamã nhũm mex pê àànhàhti jara ho to nẽ ma kapôt ã pimxur xà hwỳr ma tẽ. Nẽ kamã pa hã amgrà axkrunẽpxi nẽ hkôt mytwrỳ kêp 6 nhũm prem hamãr mex rãhã ho pa.
17 Hãmri nhũm kagãmnuti tee ri kãm hpĩr prãm kaprỳ nẽ gryk tỳx kumrẽx. Hãmri nẽ ma ni hkwỳjê hwỳr mõ. Mẽ kot Tĩrtũm mẽ Jejus wa hkôt amnhĩ nhĩpêx o mẽ pa xwỳnhjê hwỳr tanhmã mẽ homnuj to kaxyw ma mẽ hwỳr mõ. Hãmri nẽ tanhmã kot mẽ ho kaxyw gô xujanãr mỳ ri nõ.